Jump to content
  • entries
    209
  • comments
    27
  • views
    3,890

About this blog

Entries in this blog

which one better?

traditional Thai royalty(Suriyothai). VS Japanese kimono   P.S what type of dress do you think will be best for me? heheh and which one dress up very hard?? heheh guess?^^ good weeken ja JJ

Sinenat

Sinenat

It is so peaceful^^ Lunnn larrr

I really love my city Korat because there are many thing interesting^^ suay khamm ^^ I love to go every where around my city I love to buy lovely sunglasses hahha this one very cute hahah what u think??lol   On a weekend I usually go walking some where for take a photo shot I love to smile what ever happen hahha I’ve tried to find some comfort ways for my past sorrow and stay healthy, enough for my life.   If I could spend a weekend in anyone’s shoes, I would choose my bf coz I would

Sinenat

Sinenat

Do you like to take photos

Do you like to take photos? I Do     Music-Butterfly....... Singer-Jason Maz........ Picture-Sinenat............. PhotoG-Pooh(my sweet lovely new friend^^ she made me look like model haha) Credit goes out to Jason Maz for making this great song nice music!(i dont get it all about the song meanning hahha) I Create Myself with pictures by phoshow produce program it's amazing… i like the program to make great effect:D right now I think like to take photos and do vdo (I always do i

Sinenat

Sinenat

Lam Phra Phloeng dam

Hi everyone its me Jan i just visit Lumpaphloeng Dam province have been affected by flash floods, want to share some photo shot ka                     i dont have the pic of the water overflow from the Lum-pra-pleung Dam has submerged farms and homes under water over a meter deep, but i took some shot of the red water color after affected Aumper Paktongchai ka...                       the weather was too chill but the water color made me think better not to swim hehe

Sinenat

Sinenat

Happy Wherever You Are

I visited my favorite Bung Ta Loa Park Korat.                     Another photo of sweet lady with the green garden ...Relax^^                                 took more nice view at Cable Bridge....                           one of the best views with a bike hehe sometime i like to ride a bike around this park for relax my day                             Many people like to drop at this cable bridge and take some photo shot heheh

Sinenat

Sinenat

PaliO

Hi tfer I reached Palio which is a new tourist attraction in Khao Yai.                                       This place gave me spectacular view of hills and mountains. The weather was also great.         The place is always crowded becaused of many tourists.     rainning everyday very borling thailand but thanks for everyone readding my journal have a good day ja^^ JanJan  

Sinenat

Sinenat

100 year old market

100 year old Market At Supanburi city(Tarad Samchuk) Sam Chuk is the name of the rural district, and also the name of the small town that is the district headquarters, right on the banks of the Taa Jeen River, in Supanburi Province. This market of mostly wooden shop-houses used to be a rest-stop for travelers going to or from Bangkok along the river – there used to be a small inn in the community, where you could stay overnight for 20 Baht. The market used to be oriented towards the rive

Sinenat

Sinenat

charity by Jan :D

Hi tf friends its me Jan^^ just been doing charity at Kanjanaburi and want to share some experience to all of you ka enjoy the trip na ka “I’m and my friends we are a Buddhist we like to giving help to people in need is our responsibility. What I’ve done is simply in line with the Buddha’s teachings on compassion.”The Charity projects for involving environmental, community, or societal donate money for the temple (¼éÒ»èÒÊÒÃѤ¤Õ) knowledge and hands-on experience with an effec

Sinenat

Sinenat

you gonna love him:D

Update  my  lovely dogs  Marry&The star       The star 5 week       The star with his sexzy eyes contact   Is he a dog or teddy bear? hahhahah too big cute mak mak you gonna love him

Sinenat

Sinenat

Foot print at south Thailand ^^

I and my bf just came back from Trang very nice beach sand and privacy   if you like snorkeling you can go to the trips at Koh Cheuk&Koh Mah I am sure You'll love the marine aquarium like me&Van hehe want to know how happy & relax just watch by my the vdo ka i hope u all like it na:D P.S If high internet connection you can choose the best option for the VDO player size. play HD higher-quality VDO na ja more clear ja^^       Have a good weeken Jan

Sinenat

Sinenat

My baby boy very cute!!

http://www.freeimagehosting.net'> Update news MariO and Marry got a baby boy very cute name Star he became my sweet heart now in love him very much i took this pic when he was born 1 week and now his age around 2 week and his eyes nearly opend lovely mak mak k:D

Sinenat

Sinenat

Jackie Chan speak thai!

I love the way he is thinking very smart, very sweet, very peaceful and inspiring minded, i never knew jackie use to live in thailand and can speak some thai! that's cools!! HEHE I love Jackie chan ruk ter eieie ^^

Sinenat

Sinenat

Do you like to be like others?

After watch this vdo..."Why do you like to be like other??"  this word very touch my heart and cheer me up...very good vdo ....just wanna shere..

Sinenat

Sinenat

Pic ÚBangkok today!!

Its important about the lives. How present PM comes in power in Thailand, I would like to request all to save lives to save people. perhaps some protect just wants free and immediate elections? Perhaps they knows that freedom is important enough to die for?I hate some reds do something very stong to sodier..becoz my dad he is sodier..every night i sleep with a tear when saw people fight ...and i think all thai people think the same its very sadness.   I don't know why people want to die for this

Sinenat

Sinenat

¾ÒÃÒ¹�Â

Çѹ¹Õé ¾ÒÃҹàà»ç¹ä÷ÕèÂéù¡ÅѺÃÒãËé¤Ô´ÃÕ¡ ·ÓäÃ?¿Ñ§à¾Å§á¡éà à´ÃÃʵÒÃì ¡çµÃ¡ÂéÓ ·ÓäÃà¸Ãµéçâ·ÃÃÒËÒàÃÒÃÕ¡àÃÒäÃèÃÂÒ¡ÃѺÃÙéÃÃäÃÃÕ¡áÅéÇ ¤Ø³à¤Âô·¹ã¤Ãà»ç¹ÃÃÂÃàÇÅÒ¹Ò¹æ ãËéÃÀÑÂä´éºèÃÂæ äËà ·Ñé§æ·Õè¤Ø³¡çºÃ¡µÑÇàçÇèÒäÃèÃÕÇѹ·ÕèªÑ鹨ÃãËéÃÀѤسÃÕ¡ áÅáçà»ç¹ÃÂèÒ§§ÕéµÅô ·Óää¹ ¤¹ ˹Öè§Â

Sinenat

Sinenat

gay sex games

Chinese man arrested for killing six men in gay sex games * Foreign 2010-04-21 15:58 BEIJING, April 21 (AFP) - A gay singer in China has been arrested for murder after he allegedly killed six men in elaborate, sado-masochistic sex games that involved hanging his victims, a state-linked newspaper reported. Zhou Youping, a singer in bars in the central province of Hunan, posted personal ads on gay websites seeking people willing to travel to his home to play his "slave," the Sanxiang City Expr

Sinenat

Sinenat

media both side

(Friday, April 16, 2010)On this edition of 101East  Question : what it will take for political stability to return to Thailand.?.

Sinenat

Sinenat

update more Thailand..

April 11, 2010...12:56 pm..by AP report   http://thaipoliticalprisoners.wordpress.com/2010/04/11/the-struggle-continues/   This is some of the vdo "on the ground" video taken. It showed both sides   Part 1   http://www.thai-faq.com/thai-news/thai-army-open-fire-on-red-protesters/                       This is part 2   VDO By CBS     Vdo show Red carry dead p

Sinenat

Sinenat

Happy Birthday Daddy!!

Happy Birthday to my Daddy On 07/04/52 we went to celebate at Banmai Chi Nam Resort&Restourant  "Pak Chong" far from  Korat city around 45 min My sister and her 's friend readly to looking around there.   i like this simbol good idea to disign there^^what it is mean in Eng??lol First View everyone will see if visit...Old, classic, Modren thai style......     Classic room     My sister 's friend try to play this table game with me... I losttttttttt

Sinenat

Sinenat

Happy Birthday Cosmo!!

28 Mach 2010    Happy BirthDay   To             My  Cosmo    sorry about i am late 5 minn coz i need to fly back to thailand hahah^^ on your birthday I wish you much pleasure,  joy, all of life 's best treasures I do the vdo trip at korat when you visit my family and friends for you on your BD but very sorry  about the music i put in to the vdo its been mute becoz licend music thing Y_Y and that why i put Mozart song to the vdo coz need to choose

Sinenat

Sinenat

I Dont Want To Talk About It

àÊÕ§·ÓäÃà¾ÒÃÃÂèÒ§¹Õé ÊØ´Âô´´´´´ àÅ ¡ÃÕê´´´´   Rod Stewart he is brilliant & Amy have a beautiful voice ..Perfect !!!

Sinenat

Sinenat

Justice

Bored   ÀÒ¾¹Õé¶èҵù¹Ñè§àº×èÃæ ã¹Ã¶ ÇѹÃѹáʹ¹èÒàº×èâçàÃÒ ·ÓäÃÃѹ¹èÒàº×èÃàªè¹¹ÕéË¹à ºéÒ¹àÃ×çÃÕàÃ×èçÃÒÇäÃèàÇé¹ÇѹàÃ×èÃäËÃè¡Ñ¹¹Ã·ÕèàÃ×èçÇØè¹ÇÒÂÃѹ¨Ã¨ºÅ§«Ñ¡·Õ ´Ù·ÕÇÕ ´Ù¢èÒÇ ¡çÃÕáµèàÃ×èç·ÃàÃÒáѹ äÃèà¢éÒ㨡ѹ ¶éÒ¤¹·Ñé§âÅ¡à¢éÒ㨡ѹ§èÒÂæ ¡ç¤§¨Ã´Õ¹à ¹ÕèáËÅùÃùØÉÂì ¤Ø³àª×Ã

Sinenat

Sinenat

I and the gang

my younger sis the first person on the top and  friends(lady boy) next to her very cute hehe^^ look sweet and I   Nui, my sis and I went to celebate my sister 's bf friend opend new Pub Name"TongLor"       I drink Soda & coke lol not drunk at all       I and my sis close up shot^^ many ppl said we not look same lol     so sad lady boy look sweet than me lol hehe     Nui and I at the shop   still Ok at 1 am eieie not drunnk see?look my eyes ja     last shot before back home i

Sinenat

Sinenat

×
×
  • Create New...