Jump to content
Sign in to follow this  
  • entries
    9
  • comments
    0
  • views
    454

About this blog

Entries in this blog

 

·Ó¹Ò¾Åѧ¨Ôµ¢�§¤Ø³

·Ó¹Ò¾Åѧ¨Ôµ¢Ã§¤Ø³ ¤Ø³ÃÕ¾Åѧ¨Ôµ»ÃÃàÀ·ã´ÊÙ§? 1.ã¹ËéçàÃÕ¹à¾×èù·Õè¹Ñè§ã¡Åé¡Ñº¤Ø³¡ÓÅѧµÃº¤Ó¶ÒÃÃÒ¨ÒÃÂìÃÂÙè¤Ø³µéçà»ç¹¤¹µèÃä» áÂèáÅéÇ? à¾ÃÒäسäÃèä´é·º·Ç¹º·àÃÕ¹ÃÒàÅ ¤Ø³ÃÂÒ¡¨Ã˹ÕÃá价Õèä¡Åæ ¤Ø³¤Ô´ÇèÒ¡ÓÅѧàÃÕ¹ÇÔªÒÃÃäÃÃÂÙè ÀÒÉÒÃѧ¡ÄÉ ä»·Õè 2 ¤³ÔµÈÒʵÃì ä»·Õè 3 2.àÃ×èäÔ

loveislie28

loveislie28

 

Last Christmas

Last Christmas I gave you my heart But every next day, you gave it away This year, to save me from tears I'll give it to someone special Last Christmas I gave you my heart But every next day, you gave it away This year, to save me from tears I'll give it to someone I'll give it to someone......special Once bitten and twice shy I keep my distance, but you still catch my eye Tell me baby, do you recognize me? Well, it's been a year It doesn't surprise me Happy Christmas I wrapped

loveislie28

loveislie28

 

(You) Better Be Free

Lay still and let me look at you Eyes that sparkle like the morning dew A figure so beautiful I can’t believe Why you choose to spend time with me I don’t deserve one so divine Let me go and save your dime If you stay with me and don’t pretend To love me forever through thick and thin Your eyes don’t deceive me because I know Your love for me will never grow Beyond our present world of fantasy Where deceit prevails between you and me This game of ours must surely end

loveislie28

loveislie28

 

Walking in the rain

Sitting by the window Singing songs of love Wishing you were here Because the memory's not enough Wear my mask in silence Pretending I'm alright If you could see then you would be Here standing by my side It may be hard to believe But girl you're the only one I need It may be hard along the way It's this feeling I get When blue skies turn to grey Feels like I'm walking in the rain I find myself trying to wash away the pain 'Cause I need you to give me some shelter 'Cause I'm fa

loveislie28

loveislie28

 

(You) Let It Over

¤ÇÒÃà´Ôõù·ÕèáÅéÇ ¨Óä´éàÃÒà¤ÂÃÑ¡¡Ñ¹ à¸Ãà»ç¹¤¹ºÃ¡©Ñ¹äÃèÃÕÇѹÅÒä»ä¡Å ¤ÇÒÃà´Ôõ ù·ÕèáÅéÇ ŧàôéÇÂà¸Ã·Ôé§ä» ¤Ó·Õèà¸Ã¾Ù´äÇé à¸ÃàçäÃèÃÑ¡ÉÒÃѹ * áÅéÇÇѹ¹ÕéÃѹà¡Ô´ÃÃäà ¶Ö§ä´éÃÒÃ×éÿ×é¹Çѹà¡èÒæ ¡ÅѺÃÒ·ÓäÃËÃ×Ãà¸à ** äÃèàËÅ×ÃÃÃäÃãËéà¸ÃáÅéÇ äÃèàËÅ×ÃáÅéÇà¸à ËôàÂ×èÃã ¡çÃÑ¡ã¹ã¨ ËôÃ

loveislie28

loveislie28

 

You Slipped Away..

I miss you Miss you so bad I don't forget you Oh it's so sad I hope you can hear me I remember it clearly The day you slipped away Was the day i found It won't be the same I didn't get around to kiss you Goodbye on the hand I wish that I could see you again I know that I can't ooooooooooooh I hope you can hear me Cause I remember it clearly I've had my wake up Won't you wake up I keep asking why And I can't take it It wasn't fake it It happened you passed by Now you

loveislie28

loveislie28

 

when you are gone..

As i am writing this journal..i just want to share my feelings to sombody that has left me right now....i know i was wrong sometimes ...but as i do because i am not perfect person ..and i know i tried so hard....to be the only one ...but right now i remind myself where i am standing..i just wish someday ....you will grant your eyes to see this journal..maybe it can lead you back ...if God still helping me....else ...i am in dreaming..Every year of my birthday ...this year is most important for m

loveislie28

loveislie28

 

The End Of Love Story

1) We chat and know each other 2) I trusted  and love him  and accepted to be his GF3) We plan to meet and i tried to be everything for him .4) we met and i love him  more and more...also gave a promise to not cheat  and have others and honest  to  only him. And we gave each other promise ( swearing)5) I found out he has someone else such SMS ,E-Mail and plan to meet each other.(also his family ,wife ,child)6) i was angry and sad....coz what we just promised  and the words we said  to God..was j

loveislie28

loveislie28

 

Life Means Nothing..

when  you   disappointed with somethin that  you really  hope so how  would you feel ? such as when you have no  job to do  , when you  failed  in exam  , when someone broke  your heart  or when you feel  that someone  always saying  lie to  you ...and you  know it  but you say notin  and ..accept them.You might think my journal totally about  hurt  of liar...YES  you'er right  coz i am ....when i disappointed with somthin  ...i feel like  my life means nothing...i know it s stupid..but  when u

loveislie28

loveislie28

Sign in to follow this  
×
×
  • Create New...