Jump to content

Blog B_Zijn

  • entries
    118
  • comments
    0
  • views
    1,616

About this blog

Entries in this blog

Last Christmas

Nothing much i just feel like this song playig lately on music chanel TV and i really like it original version   

B_Zijn

B_Zijn

Yippee Yippo

Just wanna say yippee yippo im gonna fly to visit my hometown in thailand soon in nov. it has been 6 mths here but already miss family and all my friends esp narm lol  she just left here yesterday but damn what she did to me :Psee u land of smiles   

B_Zijn

B_Zijn

¤ÇÒ�à»ç¹¨ÃÔ§ ¢�§âš㺹Õé ( The truth)

¤ÇÒÃà»ç¹¨ÃÔ§ ¢Ã§âš㺹Õé âÅ¡¡ÅÃæ 㺹Õé äÃèÃÕÃÃäÃä´éÃÒ¿ÃÕ æ ¢Ã§¿ÃÕäÃèà¤ÂÃÕ ¢Ã§´ÕäÃèà¤Â¶Ù¡ ¤Ø³ÇèÒ¨ÃÔ§äËà . . .? ÃÂèÒä»ãËé¤ÇÒÃÊӤѭ¡Ñºã¤ÃºÒ§¤¹ àÃ×èäسà»ç¹á¤è·Ò§àÅ×á¢Ã§à¢Ò. ÊÑþѹ¸ÀÒ¾¨Ã´Õ·ÕèÊØ´àÃ×è÷Ñé§Êç½èÒÂãËé¤ÇÒÃÊӤѭ¡Ñ¹ÃÂèÒ§ÊôØÅ äÃèµéçÊÒ¸ÂÒÂà¡ÕèÂǡѺµÑǤسãËéã¤Ã¿

B_Zijn

B_Zijn

Diggy Dex - Slaap lekker (fantastig toch)

Slaap lekker ding want jij is lastig, Nog meer jij is fantastig toch Is wat ik zei tegen haar Ik had een tijdje niks te doen, Het was vroeg in het seizoen, zo van alles mag en niks moet Je weet wat ze zeggen als je nergens zoekt, Precies dan komt geluk ineens vanzelf naar je toe, Een hoefijzer om een klavertje vier, dagen als die zijn schaars, dus klagen we niet ,niet hier allemaal goed, zoekend naar vertier, moeven naar een plekje in de vaste kroeg, vanaf hier Ik kende haar via via,

B_Zijn

B_Zijn

ÊÒÇÊǤ¹¹Õé..·ÒÂÊÔÇèÒÅÙ¡ã¤Ã‏

ÅÙ¡¨ÃÔ§æ¡çäÃèÃÂÒ¡àª×èùÃÇèÒÊÒǹҧẺËØè¹à«ç¡«Õ褹¹Õé   ¨ÃÃդس¾èÃà»ç¹¤¹·ÕèàÃÒ¹Ö¡äÃè¶Ö§ äÃè¹èÒàª×èÃÇèÒ¨Ãà»ç¹ÅÙ¡ÊÒǢ礹æ¹Õé 555   ¹Ö¡Ãá¡Ñ¹ºéÒ§ËÃ×Ãà»ÅèÒ...ÇèÒà¸Ã¤¹¹Õé à»ç¹ÅÙ¡ã¤Ã...    à¸Ã¤¹¹ÕéÃÕ´Õ¡ÃÕà»ç¹..¹Ò§áºº ·Õèà¡ÒÃÃѧ¡ÄÉ à«ç¡«Õè ÃնاÅùÔÃÀÑÂÃÂèÒ§§ÕéÅÙ¡ã¤ÃËÇèÒ... Â

B_Zijn

B_Zijn

à¾×è�¹½Ò¡¢ÒÂö ÃÒ¤Òµè�Ã�§¡Ñ¹ä´é (Ãé�¹à§Ô¹�Ò¡)

ʹ㨫×éÃöãËÃè¡Ñ¹äËà µÔ´µèÃä´é¹à à¾×èù½Ò¡¢ÒÂö Toyota Corona »Õ 99 (¾.È. 2499) àªç¤ÈÙ¹ÂìµÅô (áµèÈÙ¹ÂìäÃèÃѺ) ÃÒÂÅÃàÃÕ´ öà¨éҢç¢ÑºÃ×Ãà´ÕÂÇ (ÃÕ¡Ã×èѺ»ÃõÙäÇé) à¨éҢçãªé¹éÃÂÃÒ¡ (à¾×èùÂ×õÅôöäÃèà¤ÂÇèÒ§àÅÂ) äÃèà¤Âª¹Ë¹Ñ¡ (ÃÕµ¡àËÇá¤è¤ÃÑé§à´ÕÂÇ·Õèà¢ÒãË­è) ÊÀÒ¾ºÒ§à´Ôà (ºÒ§ÃÒ¡¨¹

B_Zijn

B_Zijn

Guyssss i need ur help!

Is it normal if a guy i've just know and we went to a party , he keep giving a wink eye to me at least 1 time a hour all day long. Is it sign or somthing (eye hurted)? sorry but i'm really innocent lol

B_Zijn

B_Zijn

Pitbull - I Know You Want Me

I dont have anything to say but this song is very hit over here now....repeat n repeat many times on radio. is it fun , isnt it? enjoy ur day n the song!

B_Zijn

B_Zijn

love game ?

Let's have some fun, this beat is sick I wanna take a ride on your disco stick Let's have some fun, this beat is sick I wanna take a ride on your disco stick I wanna kiss you But if I do then I might miss you, babe It's complicated and stupid Got my ass squeezed by sexy cupid Guess he wants to play, wants to play A love game, a love game Hold me and love me Just want touch you for a minute Maybe three seconds is enough For my heart to quit it Let's have some fun, this beat is sick

B_Zijn

B_Zijn

spam emails

sorry just a quick msg ...how can i block spam emails by someone else (same person i dont know) on hotmail. it was very annoying me thanks for your help.

B_Zijn

B_Zijn

Park Oosterhout Feest

As some of my friend might be curious what i 'have been done lately...OK here i got a chance to see the concert this weekend. I picked up on saturday since i have a free day and the weather turned really not bad like sunday today. ( it was rain) The festival was held yearly and it started from friday until sunday different band played, the ticket cost 17.5 euro each...not including drinks. We all arrived about 6.30 pm and there were 5 bands playing in a row by 2 podiums. 1) Beef 2) Rigby 3)

B_Zijn

B_Zijn

don't leave me...

i just love this song n music video... Da da da da, da da da da Da da da, da da Da da da, da da I don't know if I can yell any louder How many time I've kicked you outta here? Or said something insulting? Da da da, da da I can be so mean when I wanna be I am capable of really anything I can cut you into pieces But my heart is broken Da da da, da da Please don't leave me Please don't leave me I always say how I don't need you But it's always gonna come right back to this Please

B_Zijn

B_Zijn

WTF im doing here...

Guyssss having fun.... Come closer what dutch guys playing. And me.... lol  Have a good the rest of weekend

B_Zijn

B_Zijn

Long hair style?

I'm gonna change my hair soon but still no idea...so its better to ask you guys help to vote between two of the pics which one is really suit to me and how about color?...any comment are welcome

B_Zijn

B_Zijn

What a mood!

everytime i find myself stressed and i really like to repeat a song of him ....super ever ! I wouldn’t call it time well spent Repeating to myself again Find comfort in an endless stream of moments I don’t even care, about the way I feel today Because it changes anyway Something will make me cry or smile Another picture on my pile Now I’m standing close to you It’s just something that I do When I need love to be enough I wish love could be enough ‘cause there is

B_Zijn

B_Zijn

LIFE HANDBOOK

LIFE HANDBOOK Health: 1. Drink plenty of water. 2. Eat breakfast like a king, lunch like a prince and dinner like a beggar. 3. Eat more foods that grow on trees and plants and eat less food that is manufactured in plants. 4. Live with the 3 E's -- Energy, Enthusiasm, and Empathy. 5. Make time for prayer. 6. Play more games. 7. Read more books than you did in 2008. 8. Sit in silence for at least 10 minutes each day. 9.

B_Zijn

B_Zijn

Beyonce in Europe Tour Concert.

I got this information from another website ...maybe is there anyone planing to Europe and wanna visit her concert:)  EUROPEAN DATES Apr 26 - Zagreb, Croatia - Arena Apr 28 - Vienna, Austria - Stadthalle Apr 29 - Budapest, Hungary - Arena Apr 30 - Prague, Czech Republic - The O2 May 2 - Rotterdam, Holland - Ahoy May 5 - Paris, France - Bercy May 6 - Strasbourg, France - Zenith May 7 - Antwerp, Belgium - Sportpalais May 8 - Berlin, Germany - The 02 May 10 - Herning, Denmark -

B_Zijn

B_Zijn

Surin island VS Similan Island

I'd like ask you guys idea and have more information how's different and beautiful between both island. If you were me where the place you want to visit more ( in case one night by island)? any recommend is very welcome:) Thank you in advance, benji

B_Zijn

B_Zijn

Sirikit Park

After thai tourism fair today at Sirikit Queen International Conventaion Center , i and my friends walked around a lake shooting pics ,took a big swan pedalo for relaxing n killing the time here's some pics i 'd like to share. Have a good night ppl!

B_Zijn

B_Zijn

The same sun & Forever Love

Flash back to old sentimental song ...Any song you crushed on ?  THE SAME SUN BY CHRIS DE BURGH I cannot sleep tonight, I have you on my mind, Even the wind is calling your name, Though you are far away, I feel that you are near, Whispering words from over the sea, And if you wake in your night,remember that I will be here; And like the same sun, that's rising on the valley with the dawn, I will walk with your shadow and keep you warm, And like the same moon, that's shining thro

B_Zijn

B_Zijn

Dutch Review

Cupido -Jan Smit  Je schaduw blijft me volgen, je pijlen zijn gericht Ik voel dat jij hier ergens bent, maar telkens uit het zicht Waarom ben jij zo bezig, met dat leventje van mij Je wilt als in een sprookje een princesje aan m'n zij Toch is er nog niet een die al m'n liefdesvuren blust Ooh Cupido, laat me toch met rust Refr; In de lente, de zomer, de herfst en de winter weet jij me te vinden, waarheen ik ook ga In de lente, de zomer, de herfst en de winter weet jij me te vi

B_Zijn

B_Zijn

?Friends of THAI?

¢éáÓ˹´ã¹¡ÒÃãªéºÑµÃ ?Friends of THAI? - ¨Ø´¨Ó˹èÒºѵÃâ´ÂÊÒþÃÕྴ Friends of THAI : Êӹѡ§Ò¹¡ÒúԹä·Â·ÑèÇ»ÃÃà·È - ºÑµÃâ´ÂÊÒà ÃÕ 2 ªØ´ · ªØ´·Õè 1 ÃҤҪشÅà 15,000 ºÒ· (2㺠æ Ã…Ã 7,500 ºÒ·) àÊé¹·Ò§¡Ãا෾Ã-Îè硧/¡ÇÒ§à¨Ò/¤Ø¹ËÃÔ§/à©Ô¹µÙ/à«ÕÂÃàËÃÔ¹ ªÑé¹»ÃÃËÂÑ´ · ªØ´·Õè 2 ÃҤҪشÅà 30,000 ºÒ· (2ã

B_Zijn

B_Zijn

×
×
  • Create New...