Jump to content

Blog Puriku

  • entries
    130
  • comments
    0
  • views
    2,921

About this blog

Entries in this blog

H a p p y~ V a l e n t i n e ~ D a y <3

   T h e   m o r e   y o u   g i v e  l o v e    i s  t h e   m o r e   y o u  g e t  l o v e.    H a p p y   V a l e n t i n e   D a y.  

Puriku

Puriku

16 Sexy Chests to Be Thankful For + 1 addition

16 ˹ØèÃáÅèÓ¹èҡôáË觻Õ 2009  16 Sexy Chests to Be Thankful For Credit : http://women.mthai.com/views_Amazing-Men_11_48_40700_1.women     These are 16 Chests to be Thankful for from People Magazine.  The number 17 from my own comment .. lol        Çѹ¹Õé ¢Ãŧ´Õà·Å à¨ÒÃÅÖ¡ ä»·Õè˹ØèüÙéÃÕ ˹éÒáá¹è¹ÅèÓ ¹èҡô ·ÕèÊØ´áË觻Õ 2009 (16 Sexy Chests to Be Thankful For) »ÃÃÃÇżÅâ´Â¹ÔµÂÊÒþÃ

Puriku

Puriku

Clibs @ Baan Gerda

Here are some Clips VDO from the trip at  Baan Gerda s' event This is the first game we played with children.   Children are very lovely , they pay attention to us and always give  good participation.     Part 2  Playing game , children are making up each other with babe powder.  A little dancer boy shows us how to make a good dance.   We danced with the kids.    Children from Baan Rachawadee give us the New year wish in Thai (upon request).  There is a boy tried t

Puriku

Puriku

Trip to the Sunflower Field (Part 1)

Merry Belated Christmas and Happy New Year 2010 in advance.  In short as I am very sleepy now.  Thank you Thailandfriends , all members and who may concerned for arranging a trip to take children to see Sun Flowers and visit Baan Gerda.  We have been there and we were very happy so far. Here are the pictures from the trip to share.        Lastly, Thank you all the kids , they are very lovely and they have made my day.   See you guys again 09 Jan.2010    

Puriku

Puriku

RE : Knitting anyone ??

Knitting !!   What is your favorite hobby ?? …   hmm I have to take some time to think about it.       I have a lot of favorite hobby that I love to do in my free time , beside eating.!!   Eating is kind of hobby ??  Opsssssss I don’t think so:P   I love reading, jogging, shopping, reading and listening to music in my free time.  But for this coming season, I have to raise my knitting time as my most favorite activity.     I was very happy

Puriku

Puriku

Early Happy Birthday aka

H A P P Y   (E A R L Y)  B I R T H D A Y     "T H E    P O R N S T A R"    ukjamie   As tonight there will be his Birthday party , I'll attend it.  I'm afraid that this midnight, I'd be too drunk to post this journal for my friend. Jamie, you look too young for 28 yrs old..lol Thank you for being our good friend, the porn star.  Wishing you are happy, sexy , wealthy, healthy and cool as the way you always be.   Let s' see Jamie s' talents in this private clips and vote him ... He

Puriku

Puriku

Happy Birthday "Jazzmatazz"

Alles Gute zum Geburtstag !!!       The Guru " Bo"       Happy Birthday "Jazzmatazz"                     Alles Gute zum Geburtstag (Jubiläums Version) - Frank Zander alias Fred Sonnenschein und seine Freunde

Puriku

Puriku

Love VS Crush

Love vs Crush   What exactly are the differences between a crush and love???    

Puriku

Puriku

Heal the World (Dedicated for Michael Jackson)

Heal the World (Dedicated for Michael Jackson) When  I was a little girl, I already know that you are one of the king... Yes, you are the king of pop music of the people in our world , you have given the happiness to all the people around the world.  And we were so happy that you visited our country and you had made the great concert once here.   But, It is very sad that you will not have chance to have the concert at my country again.. anyway.. You will be always shining in our heart...

Puriku

Puriku

Ä´Ù·ÕèᵡµèÒ§

Ä´Ù·ÕèᵡµèÒ§  I  couldn't sleep and now this song help me from all the pressure.It is one of my most love song.    http://www.ethaimusic.com/boyd-kosiyabong/reu-doo-tee-dtaek-dtaang.html   This song is called "reu-doo tee dtaek dtaang" from the album  Popular Songbook  by Boyd ft. Nop Pornchamni Thanks to  tirnanog for doing the first draft of the translation of this Thai song. The Thai lyrics have been translated in order to help people who are learning the Thai language

Puriku

Puriku

Chez & Jeab s' party pic from my cam

CherieAtwood's and lovely_lovely's Birthday Party   Last Friday 22nd May.09, there was the very fun Chez & Jeab BD party that many of you might know it already.  The party was held at the Det-5 (http://www.det-5.com/), where is well located, nice staffs who are very friendly and all drink prices are very reasonable.  I like this place. I also attended the party. I can't avoid sharing you our fun Birthday party through my journal. At that night , It was raining at that day but there

Puriku

Puriku

40 years ??

Why the 40 years old man s' still single / virgin ?       http://www.pantip.com/cafe/chalermthai/newmovie/the40yearoldvirgin/40y.html    

Puriku

Puriku

A Safty game

I found a man from a website.  He is really my type ,  nice , funny , clever, good attitude and caring.  I have chatted with him for 6 months almost and he plans to fly to Thailand this June..so he has asked me few plan for his trip and he seems pay a  lot of attention about the coming date.  After  I have chatted with him around 6 months,  in my opinion , his life is quiet close to perfect.  He has a good career and he has his community and he has his fab life style(outdoor, soccer club &hi

Puriku

Puriku

Day trip in Hua Hin

Day Trip in Hua Hin  Thank you Darren , Thailandfriends and all the friends who have made the Day trip in Hua Hin.  I was lots of fun... Sorry that I didn't spend all time with you guys as it was my best friend who lives in Hua Hin s' Birthday  so I have to switch myself for my friend. My Pictures are not full story as I have made the different activities. But I am very much fun... Thanks a lot for the arrangement...Here are few pics from my cam ...G'Night everyone 

Puriku

Puriku

¤ÅÔ»ÇÕ´Õâ� ´Ç§ 12 ÃÒÈÕ

ÃÒÈÕÃѧ¡Ã [ 15 áÃÒ¤à - 14 ¡ØÃÀҾѹ¸ì ] : ä¾èÂÔ»«Õ [ Ã.¤±Ò ] ( 4845 ¤¹ÃèÒ¹ / 3 ¤¹µÃº ) ÃÒÈÕ¡ØÃÀì [ 15 ¡ØÃÀҾѹ¸ì - 14 ÃÕ¹Ò¤à ] : ä¾èÂÔ»«Õ [ Ã.¤±Ò ] ( 3981 ¤¹ÃèÒ¹ / 4 ¤¹µÃº ) ÃÒÈÕÃÕ¹ [ 15 Ã

Puriku

Puriku

Chicken Wings - Its Dangerous

DEADLY WINGS !!     »Õ¡ä¡èÃѹµÃÒ Chicken Wings - Its Dangerous ੾Òà ÊØÀҾʵÃÕ ËÅÕ¡àÅÕ觡ÒáԵ»Õ¡ä¡èºèÃÂæ  Â¨Ã’¡àÃ×èç·Õèà¡Ô´¢Ö鹨ÃÔ§ Av

Puriku

Puriku

Happy Moment :)

Happy Moment   We all can have a very good time and bad time.  Just like this Songkran, I had a totally bad days as I lived so close to the Gas Truck and where the mop were fighting with the soldiers.  Anyway, this weekend I looked in my computer and i found the pictures that can make my smiles back to my face. It was my new years where I was at Phuket. I was so much happy and enjoyed all the great time with my friends.      

Puriku

Puriku

ÃÒ¡Ë­éÒ·Õè�ÒàµÔºãË­èã¹à�×�§ËÅǧ

àÊÕ§¨Ò¡ÃÒ¡Ë­éÒ·ÕèÃÒàµÔºãË­èã¹àÃ×çËÅǧ  Ã ÃƒÃ’»®ÔàʸäÃèä´éÇèÒÊѧ¤ÃàÃÒÃÕ¤ÇÒÃᵡµèÒ§ ÃÕª¹ªÑé¹ ÃÕ¤ÇÒÃàËÅ×èÃÃÅéÓ ·Ò§Êѧ¤à áÅà ¤ÇÒÃᵡµèÒ§·Ò§¤ÇÒäԴ ÊÔ觷Õè¾Åѧà§ÕºÃÂèÒ§©Ñ¹à¡Ô´¤Ó¶ÒâÖé¹ÃÃ’ à˵Øã´¤Å×è¹ÃËÒª¹¨Ö§ËÅÑè§äËÅ ÂÃèҡºéÒ¹ÃÃ’ÃÒµÒÂá·¹ ôյ¹Ò¡·Ñ¡ÉÔ¹ÃÒ¡ÃÒ¢¹Ò´¹Ñé¹ ËÒ¡à

Puriku

Puriku

à�×è�¤¹ä·ÂàÊÕ¡Ãا� ?.

¢Ãº¤Ø³àÇ»   http://www.oknation.net/blog/supawan/2009/04/13/entry-2   àÃ×èä¹ä·ÂàÊÕ¡Ãاà ….   ¡ÒÃàÃ×çàÃ×èçÃÓ¹Ò¨ .. ã¹ ÊÃÑÂÃÂظÂÒ¾ÃÃÃËÒ¡ÉѵÃÔÂì¤×üÙéÃÕÃÓ¹Ò¨ÊÙ§ÊØ´ã¹ÃҳҨѡà à»ç¹Ãúº¡Òû¡¤Ãç·Õè·Õè¡ÉѵÃÔÂì·Ã§à»ç¹·Ñ駼Ùé¹Ó½èÒºÃÔËÒà ¹ÔµÔºÑ­­ÑµÔ µØÅÒ¡Òà áÅ÷ҧ¨ÔµÇÔ­­Ò³¢Ã§ºéÒ¹àÃ×ç  Ã€Ã’Âã¹ÃÒªÊÓÂ

Puriku

Puriku

¢�à»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËé

ã¹¢³Ã·Õè©Ñ¹¹Ñ觴ٷÕÇÕÃÂèÒ§ÊôǡʺÒ ãªéªÕÇÔµä´éµÒû¡µÔ ÃÕã¤ÃºÒ§¤¹¡ÓÅѧà˹×èÃÂÂÒ¡ áÅÃàÊÕ觵ÒÂà¾×èéѹ ¢Ã¢Ãº¤Ø³·ËÒáÅéÒ   ·ÕèÂÃÃàÊÕÂÊÅÃÇѹËÂØ´   ÂÃÃàÊÕ觪ÕÇÔµ   à¾×èÃÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÃʧºàÃÕºÃéÃÂ㹺éÒ¹àÃ×ç     ¢Ãà»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËé·ËÒüÙéËÒ­¡ÅéÒ...áÅõÓÃǨ   ¢Ã¤Ø³¾ÃäØéäÃç.. Ã

Puriku

Puriku

Taksin !! Where are you?

I am just a Thai who is hopeless & Upset with colors of ****.. I mean shirts who makes me live with all kind of shits. I just wanted to release my pain from my heart.    As politic is not the good topic for conversation.  I apologize all my friends to not open the comments....My heart is crying... I am not going to post these pictures on this journals but you may can see what the enemy of my country did to our Nation. They are happy to ruin the country for this cheater.    How they can be li

Puriku

Puriku

àÊÕ§¢�º¤Ø³¨Ò¡ÊÒ·Ã

àÊÕ§¢Ãº¤Ø³¨Ò¡ÊÒ·ÃàªéÒ¹Õé ÃÕ¡ÅØèà "¤¹?"  ¾ÂÒÂÒèûԴ¶¹¹ÊÒ·Ã ´éÇÂá·ê¡«Õè à¢ÕÂÇ 1 ¤Ñ¹ ¡Ñº ö¡Ãºà 1 ¤Ñ¹ ¾ÃéÃáÅØè乨ӹǹ¹Ö§ ·ÕèãÊèàÊ×éà ÊÕá´§¾ÃéÃÃʹÊþÒÂÃÂÙè¢Ã¢Ãº¤Ø³à¾×èù ¾Õè¹éç ªÒÇä·Â ÊèǹãË­è ·ÕèäÃè¹Ôè§à©Â µèáÒö١ÅÃàÃÔ´ÊÔ·¸Ô ªèÇ¡ѹ¡ÒâѺäÅè ¢ÇéÒ§»Ò ÊÔ觢çãÊèáÅà µèõéÒ¹¡ÒÃ

Puriku

Puriku

Love or Game

" Love" or "Game"     This is just a Thai tropical music.It is a story about a woman who is curious why her man didn't call nor SMS several days as he is away somewhere.  She wonders if he loves her or he plays with her feeling.  You guys can enjoy our music and also our dance style.  For Thai people, you can enjoy ÅÙ¡·Øè§ karaoke. ¨ÔÃÑ¡ËÃ×èÔËÅá ËÇèÒ  Takatan Cholada ¨ÔÃÑ¡ËÃ×èÔËÅá  

Puriku

Puriku

Increase in the salary

How to ask your Boss for a salary increase. One day an employee sends a letter to his boss asking for an increase in his salary!!!     Dear Bo$$       In thi$ life, we all need $ome thing mo$t de$perately. I think you $hould be under$tanding of the need$ of u$ worker$ who have given $o much $upport including $weat and $ervice to your company. I am $ure you will gue$$ what I mean and re$pond $oon.   Your$ $incerely,    

Puriku

Puriku

×
×
  • Create New...