Jump to content
  • entries
    37
  • comments
    0
  • views
    902

Congratulations to KetChup Davide


unprettyBB

202 views

  Ã Ã×èà 2-3 Çѹ¡èù¾èÃ˹ØèÃà´¿·ÕèÃÑ¡à¾Ô觨ÃÃÕ¾Ô¸Õ¨º¡ÒÃÈÖ¡ÉÒä»  (ẺÇèҫ÷չÃàÃÔ§  àÃÕ¹ÃÒ¡èù¡ÃÙÃÕ¡  ´Ñ¹ÃÒÃѺ»ÃÔ­­Òã¡Åéæ ¡Ñ¹ 555)µÃ¹¹Õé¾èäسà¢Ò¡çä´éà»ç¹ÇÔÈÇ¡Ãâ¸ÒáÅéǹáêà ËÅѧ¨Ò¡µÃÒ¡µÃÓÃèÓàÃÕ¹ÃÒËÅÒ»Õ 2 ÃÒ·ÔµÂì¡èù¾Õèá¡à¤ÃÕ´˹ѡàÃ×èç project ·Õè·Ó  äÃèä´é¡Ô¹äÃèä´é¹Ã¹ µÃ¹¹Õé¡ç happy «Ã·Õ  ¤ÇÒèÃÔ§¡çà¾Ôè§ÃÙéàÃ×èÃÇÒ¹ÇèÒÃѹàÃÕ¹¨ºáÅéÇ  µÃ¹·ÕèÃѹÊè§ÃÙ»ÃÒãËé´ÙÂѧ§§æ ÃÂÙèÇèÒ...ÃéÒÇ...àÃÕ¹¨ºáÅéÇäÃèàË繺áàÅÂ...ÃѹºÃ¡ÇèÒ¡çàÃ×èà 2 Çѹ¡èùâ·ÃÃÒËÒ¡çºÃ¡áÅéÇ䧠 Ã×ÃÃ...ẺÇèҴԩѹ¿Ñ§ÃѹäÃèÃÙéàÃ×èçÃèÃÊÔ¤ÃÃÂèÒ§¹Õé...äÃèÃÙéÇèÒà»ç¹à¾ÃÒÃÊÑ­­Ò³äÃè´Õ...ËÃ×ÃÀÒÉÒÃѧ¡Ô´äÃèá¢ç§áç´éÇ¡ѹ·Ñé§Ê礹¡çäÃèÃÙé 555 àÃÒàËÃÃ...ä»´ÙÃÙ»Ãѹ¡Ñ¹´Õ¡èҹáêÃalright, few days ago Mr.Davide T. just had his graduation day he is a civil engineer now...wooo hooooocongratulationssssssssssssssssssshere is some pics from that day that he sent me last nitelet's see how bah he is.....5555ÃÙ»¹Õé˹éÒàÃëÃàªÕÂÇÃÙ»¹Õé˹éÒàÃëÃàªÕÂÇ....DSCN3972.jpg¶èÒ¡Ѻà¾×èùÊÒǤ¹Ê¹Ô· DSCN3979.jpg¶èÒ¡Ѻà¾×èùÊÒǤ¹Ê¹Ô·ÃÕ¡ÃÙ»..ÇèÒáµè¼ÙéªÒ·ÕèÃÂÙè¢éÒ§ËÅѧ¹èà äÃèäËǹÃÎéÒ...ªèÇÂáÃêºáù˹èÃÂÎéÒ... DSCN3992.jpg¤×ÃÃÂÒ¡ÃÙéÇèÒ·ÓäõéçàÃÒäÇéãºäÃéà¢ÕÂÇæ ¹ÕéÃÒá¢Ç¹¤Ã´éÇÂÃèÃ...àË繵ùà¾×èùÃѹÃѺ¡çàÃÃ’ÃÒá¢Ç¹¤ÃàËÃ×ù¡Ñ¹  à»ç¹¸ÃÃÃà¹ÕÂÃËÃÃ?  ¤Ñ¹äËÃÃèÒ....¶éÒÃÂÙèã¹à˵ءÒóì´éǨÃáúàÃÒËÃÃ’ÃØèÂä»âà¡ÃêÒ¡æ DSCN4007.jpgÊÒÃ˹Øèà ÊÒÃÃØà 555 DSCN4041.jpgÃѹ¹Õéâ´¹à¾×èÃ¹æ ºÑ§¤ÑºãËéãÊè¡Ø§à¡§ÅÔ§ÊÕàËÅ×çáÅéÇÊÇÃà¢çâѴà»ç¹¹Ñ¡ÃÇ»ÅéÓ ...¢Ãùحҵà«ç¹à«ÃÃìÃÙ»·ÕèàË繪èǧÅèÒ§àµçÃæ à´ÕëÂÇÊÒÇæ ËÑÇã¨ÇÒ ´éǤÇÒêçá!!! (㹤ÇÒÃÃغҷÇì) DSCN4053.jpgÃèÃãËé´Ù¡é¹Ë¹èù֧áÃáѹ...ÃÔÃÔ...ȁ. »éÒ¢éÒ§æ áúÃçÃÃäÃÃÂÙèÃèÃà»ÅèÒ DSCN4067.jpghttp://i35.photobucket.com/albums/d164/UnprettyBB/DSCN4067.jpg'>ãªèáÅéǤèà ·èÒ¹¼ÙéªÃ¤à Ãѹà´Ô¹ÃúÃËÒ'ÅÑÂÃѹ´éÇÂÊÀÒ¾¹Õé¤èà áÅéÇà¾×èùºÑ§¤ÑºãËéÃѹ´×èÃäǹìä»´éÇ ¡ÃêÒ¡¡¡...ÃÒÇÇÇÇÇ...áÅéÇà¾×èùæ Ãѹ¡çÂѧàÃÒÃÙ»â»êµÑ´µèÃà»ç¹Ë¹éÒÃѹ·Ñé§áºº¡ÃÅѧ¨éÓ¨Õé¡ÑºÊÒÇ chubby ÊÒÇ asian áÅâ³Ã¡ÓÅѧⴹªÒÂá¡èÅǹÅÒ÷ҧà¾È ÊÒþѴ仵ԴäÇé·ÑèÇʶҹ·Õè....àÂÕèÂÃਧæ à¾×èùÃÑ¡ Êèǹ¢éÒ§ËÅѧÊ礹¹Ñ鹶éÒ¨ÓäÃè¼Ô´ÃÙéÊÖ¡¨Ãà»ç¹¾èáѺ¾ÕèªÒÂÃѹ  DSCN4085.jpgáµèã¹·ÕèÊØ´¡ç¡ÅѺÃÒãÊèªØ´»¡µÔ áËÃ...àÊÕ´ÒÂ...5555àÃÒÅèþÃËÃûҡËÃäùáêà ·ÕèàËÅ×Ã仢ÃÃѹ´Ùàç¹Ã¡êà ¢ÓæàÃéÒ!!..¢ÃáÊ´§¤ÇÒÃÂÔ¹´Õ´éÇÂÃÕ¡·Õ....CONGRATULATIONSSSS!!!!!...P.S. Davide....i know you still have to pass another one (important) exam...don't give up, keep on working hard okie? only few months left...then get ur ass over here im waiting to kick ur ass for too long....cant wait anymore...come quick before im not here aii bah!!! 

0 Comments


Recommended Comments

  Ã Ã×èà 2-3 Çѹ¡èù¾èÃ˹ØèÃà´¿·ÕèÃÑ¡à¾Ô觨ÃÃÕ¾Ô¸Õ¨º¡ÒÃÈÖ¡ÉÒä»  (ẺÇèҫ÷չÃàÃÔ§  àÃÕ¹ÃÒ¡èù¡ÃÙÃÕ¡  ´Ñ¹ÃÒÃѺ»ÃÔ­­Òã¡Åéæ ¡Ñ¹ 555)µÃ¹¹Õé¾èäسà¢Ò¡çä´éà»ç¹ÇÔÈÇ¡Ãâ¸ÒáÅéǹáêà ËÅѧ¨Ò¡µÃÒ¡µÃÓÃèÓàÃÕ¹ÃÒËÅÒ»Õ 2 ÃÒ·ÔµÂì¡èù¾Õèá¡à¤ÃÕ´˹ѡàÃ×èç project ·Õè·Ó  äÃèä´é¡Ô¹äÃèä´é¹Ã¹ µÃ¹¹Õé¡ç happy «Ã·Õ  ¤ÇÒèÃÔ§¡çà¾Ôè§ÃÙéàÃ×èÃÇÒ¹ÇèÒÃѹàÃÕ¹¨ºáÅéÇ  µÃ¹·ÕèÃѹÊè§ÃÙ»ÃÒãËé´ÙÂѧ§§æ ÃÂÙèÇèÒ...ÃéÒÇ...àÃÕ¹¨ºáÅéÇäÃèàË繺áàÅÂ...ÃѹºÃ¡ÇèÒ¡çàÃ×èà 2 Çѹ¡èùâ·ÃÃÒËÒ¡çºÃ¡áÅéÇ䧠 Ã×ÃÃ...ẺÇèҴԩѹ¿Ñ§ÃѹäÃèÃÙéàÃ×èçÃèÃÊÔ¤ÃÃÂèÒ§¹Õé...äÃèÃÙéÇèÒà»ç¹à¾ÃÒÃÊÑ­­Ò³äÃè´Õ...ËÃ×ÃÀÒÉÒÃѧ¡Ô´äÃèá¢ç§áç´éÇ¡ѹ·Ñé§Ê礹¡çäÃèÃÙé 555 àÃÒàËÃÃ...ä»´ÙÃÙ»Ãѹ¡Ñ¹´Õ¡èҹáêÃalright, few days ago Mr.Davide T. just had his graduation day he is a civil engineer now...wooo hooooocongratulationssssssssssssssssssshere is some pics from that day that he sent me last nitelet's see how bah he is.....5555ÃÙ»¹Õé˹éÒàÃëÃàªÕÂÇÃÙ»¹Õé˹éÒàÃëÃàªÕÂÇ....DSCN3972.jpg¶èÒ¡Ѻà¾×èùÊÒǤ¹Ê¹Ô· DSCN3979.jpg¶èÒ¡Ѻà¾×èùÊÒǤ¹Ê¹Ô·ÃÕ¡ÃÙ»..ÇèÒáµè¼ÙéªÒ·ÕèÃÂÙè¢éÒ§ËÅѧ¹èà äÃèäËǹÃÎéÒ...ªèÇÂáÃêºáù˹èÃÂÎéÒ... DSCN3992.jpg¤×ÃÃÂÒ¡ÃÙéÇèÒ·ÓäõéçàÃÒäÇéãºäÃéà¢ÕÂÇæ ¹ÕéÃÒá¢Ç¹¤Ã´éÇÂÃèÃ...àË繵ùà¾×èùÃѹÃѺ¡çàÃÃ’ÃÒá¢Ç¹¤ÃàËÃ×ù¡Ñ¹  à»ç¹¸ÃÃÃà¹ÕÂÃËÃÃ?  ¤Ñ¹äËÃÃèÒ....¶éÒÃÂÙèã¹à˵ءÒóì´éǨÃáúàÃÒËÃÃ’ÃØèÂä»âà¡ÃêÒ¡æ DSCN4007.jpgÊÒÃ˹Øèà ÊÒÃÃØà 555 DSCN4041.jpgÃѹ¹Õéâ´¹à¾×èÃ¹æ ºÑ§¤ÑºãËéãÊè¡Ø§à¡§ÅÔ§ÊÕàËÅ×çáÅéÇÊÇÃà¢çâѴà»ç¹¹Ñ¡ÃÇ»ÅéÓ ...¢Ãùحҵà«ç¹à«ÃÃìÃÙ»·ÕèàË繪èǧÅèÒ§àµçÃæ à´ÕëÂÇÊÒÇæ ËÑÇã¨ÇÒ ´éǤÇÒêçá!!! (㹤ÇÒÃÃغҷÇì) DSCN4053.jpgÃèÃãËé´Ù¡é¹Ë¹èù֧áÃáѹ...ÃÔÃÔ...ȁ. »éÒ¢éÒ§æ áúÃçÃÃäÃÃÂÙèÃèÃà»ÅèÒ DSCN4067.jpghttp://i35.photobucket.com/albums/d164/UnprettyBB/DSCN4067.jpg'>ãªèáÅéǤèà ·èÒ¹¼ÙéªÃ¤à Ãѹà´Ô¹ÃúÃËÒ'ÅÑÂÃѹ´éÇÂÊÀÒ¾¹Õé¤èà áÅéÇà¾×èùºÑ§¤ÑºãËéÃѹ´×èÃäǹìä»´éÇ ¡ÃêÒ¡¡¡...ÃÒÇÇÇÇÇ...áÅéÇà¾×èùæ Ãѹ¡çÂѧàÃÒÃÙ»â»êµÑ´µèÃà»ç¹Ë¹éÒÃѹ·Ñé§áºº¡ÃÅѧ¨éÓ¨Õé¡ÑºÊÒÇ chubby ÊÒÇ asian áÅâ³Ã¡ÓÅѧⴹªÒÂá¡èÅǹÅÒ÷ҧà¾È ÊÒþѴ仵ԴäÇé·ÑèÇʶҹ·Õè....àÂÕèÂÃਧæ à¾×èùÃÑ¡ Êèǹ¢éÒ§ËÅѧÊ礹¹Ñ鹶éÒ¨ÓäÃè¼Ô´ÃÙéÊÖ¡¨Ãà»ç¹¾èáѺ¾ÕèªÒÂÃѹ  DSCN4085.jpgáµèã¹·ÕèÊØ´¡ç¡ÅѺÃÒãÊèªØ´»¡µÔ áËÃ...àÊÕ´ÒÂ...5555àÃÒÅèþÃËÃûҡËÃäùáêà ·ÕèàËÅ×Ã仢ÃÃѹ´Ùàç¹Ã¡êà ¢ÓæàÃéÒ!!..¢ÃáÊ´§¤ÇÒÃÂÔ¹´Õ´éÇÂÃÕ¡·Õ....CONGRATULATIONSSSS!!!!!...P.S. Davide....i know you still have to pass another one (important) exam...don't give up, keep on working hard okie? only few months left...then get ur ass over here im waiting to kick ur ass for too long....cant wait anymore...come quick before im not here aii bah!!! 

Link to comment

¶èÒ¡Ѻà¾×èùÊÒǤ¹Ê¹Ô· áÅéÇ·Óäö֧Â×¹¡Ñ¹«ÃËèÒ§¢¹Ò´¹Ñ鹤èÃ

ÊèǹäÃéãºà¢ÕÂÇ æ ¹Ñè¹Ãèà ·ÓãËéÃԩѹ¤Ô´¶Ö§ÃÃäúҧÃÂèÒ§·ÕèÃÙ»·Ã§¤ÅéÒÂ æ ¡Ñ¹...

áµèÃѹ¹Õé«Ôà´ç´ ¡Ø§à¡§ÊÕàËÅ×ç ÎèÒÎèÒÎèÒ ¢ÃäÃèÃá¤ÇÒÃàËç¹´Õ¡ÇèÒ âÎâÎâÎ...

¡çäÃèÃÙé¨Ñ¡ËÃá¹à áµè¡ç Congratulations áÅéǡѹ :-)

Link to comment

Aphrodite --> i wonder why you don't come ol that much in these days?? busy with that cute guy huh?? hehe

sabaisabai --> hmmm...he is just another member of tf but know him from myspace.com...check his profile out --www.thailandfriend.com/berserk79-- but don't expect to know him more coz his profile is almost empty lolzz

Deester --> à»ç¹à¾×èùʹԷà¢Ò¤èþÕè deester ÊØ´à«ç¡«Õè (¨Øêºæ) ÊÒÇà¨éÒà¢ÒÃÕΌáÅéÇ Όà¢Ò¡çà»ç¹à¾×èùʹԷ¢Ã§ÃÕà´¿ÃÕ¡¹Ñé¹àç áÅéǾÕèàËç¹äÃéãºà¢ÕÂÇæ ¹Ñè¹áÅéǤԴ¶Ö§ÃÃäÃÃèäà ...Êèǹ¡Ø§à¡§ÅÔ§¹Õè¢Óæ ¶éÒà»ç¹àºÕÂÃì ¨ÃãËéÃѹãÊè g-string à´Ô¹á·¹ ÃÙéÇÇÇÇÊì

Squirreloncrack --> i wonder too :P

raw --> when will you come back to bbk again? we haven't met yet na

by the way, no matter what who is davide....congratulations!!! :P

Link to comment

äÃéãºà¢ÕÂÇ æ ¹Ñè¹ ·ÓãËé¾Õè¤Ô´¶Ö§ '¾Ç§ËÃÕ´' Ãèùéç Errrrrrrr ÅéÃàÅè¹¹à ÃÔÃÔÃÔ... ^^

Link to comment
Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...