Jump to content
  • entries
    37
  • comments
    0
  • views
    902

my graduation day


unprettyBB

341 views

Çѹ¹Õéà¾Ôè§ä»ÃѺ»ÃÔ­­ÒÃÒ¤éÒ¾Õè¹é秧§§§§§§§§§§ÇÙéÎÙé....¨º«Ã·Õ....àÃÕ¹ÃÒ«Ãà˹×èÃÂ....ÅáÃÒ«ÃàÃ×èÃÂ....àÊÕµѧ¤ì¤èÒ«ÕÃéáÊìàÅç¡àªÃÃìªÒǺéҹ仫áéÃàÂÃà àËÃæ´Õ¨Ò¤èà ´Õ¨ÒÂÂÂÂÂÃÕàÃ×èçÃÂÒ¡àÅèÒÃÕ¡ÃÒ¡ÃÒ  áµèÇèÒ§èǧÃÒ¡µ×è¹µÑé§áµèµÕÊÒà à´ÕëÂǢáÅѺºéÒ¹¹Ã¹¡èùáÅéǡѹÊèǹÃÙ»áÅÃàÃ×èçÃÒÇ·ÕèàËÅ×èÃÃÃ’ÃѾഷ·ÕËÅѧ¹Ã¤Ã¾Õè¹éç...¤ÃÃà¨ê§¹èäéÒ alright, today is my graduation day wooo hooooooodee jai mak makkkk*end*p.s. sleepy mak mak....get up at 3 am...grrrr....pai non la

0 Comments


Recommended Comments

Çѹ¹Õéà¾Ôè§ä»ÃѺ»ÃÔ­­ÒÃÒ¤éÒ¾Õè¹é秧§§§§§§§§§§ÇÙéÎÙé....¨º«Ã·Õ....àÃÕ¹ÃÒ«Ãà˹×èÃÂ....ÅáÃÒ«ÃàÃ×èÃÂ....àÊÕµѧ¤ì¤èÒ«ÕÃéáÊìàÅç¡àªÃÃìªÒǺéҹ仫áéÃàÂÃà àËÃæ´Õ¨Ò¤èà ´Õ¨ÒÂÂÂÂÂÃÕàÃ×èçÃÂÒ¡àÅèÒÃÕ¡ÃÒ¡ÃÒ  áµèÇèÒ§èǧÃÒ¡µ×è¹µÑé§áµèµÕÊÒà à´ÕëÂǢáÅѺºéÒ¹¹Ã¹¡èùáÅéǡѹÊèǹÃÙ»áÅÃàÃ×èçÃÒÇ·ÕèàËÅ×èÃÃÃ’ÃѾഷ·ÕËÅѧ¹Ã¤Ã¾Õè¹éç...¤ÃÃà¨ê§¹èäéÒ alright, today is my graduation day wooo hooooooodee jai mak makkkk*end*p.s. sleepy mak mak....get up at 3 am...grrrr....pai non la

Link to comment

Congratulation jaaa :) I know the feeling... like a big long sigh of relief! For that 2 seconds infront of someone who can stop your heart beating for the moment would take such 4 years of pain in university! lol

Damn its been 3 years already for me!! I feel so old :P

Link to comment

..:: ¢ÃáÊ´§¤ÇÒÃÂÔ¹´Õ´éǹèêà ¢ÃãËé»ÃÃʺ¤ÇÒÃÊÓàÃ稴éÒ¹Ã×è¹ æ ´éÇ :-)

Link to comment

Congra!! i know exactly how u feel na.. but i had no chance to join ceremony coz i started my study here before my graduation day 1 week:( it's sad to see all friends took the pics and without me in pic.. but anyway, i hope u have a great great celebration!!

Link to comment

¢Ãº¤Ø³ÃÒ¡¤èÒ...¾èà áÃè ¾Õè ¹éç ·Ø¡·èÒ¹ µÃ¹¹ÕéÂѧäÃèÃÕÃÙ»ÃÃ’ÃѾഷà´éÃ...¤×ÃÇèÒäÃèÃÕ¡Åéçà»ç¹¢Ã§µÑÇàç µéçÃÃãËéà¾×èùæ áÅþÕèæ 'ÅÙºäÅé' ÃÒãËé¡èù áµèÇèÒÃÂèÒ¤Ò´ËÇѧ ˹éÒÃԩѹ¹ÕèÃÂèÒ§¡Ãä»àÅ蹧ÔéÇÃÒàŤèäس à«ç§...

thx u mak mak everybody

i will post my pics later (when my friends send them to me) :P

Link to comment
Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...