Jump to content
  • entries
    33
  • comments
    0
  • views
    824

0 Comments


Recommended Comments

wow!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ÃÔ¨©Ò ÃÂèÒ§áç ÃÔÃÔ :P à¨éÒÊÒǹÕèÊÇÂÃÒ¡ÃÒ¹à ^^ §Ò¹´ÙúÃØè¹ÃÒ¡ÃÒ¡àÅ áÅéÇà¨éÒÊÒÇÊÇÂÃÒ¡¹à àËç¹áÅéǵÒÃéù ¼ÒÇ ÇÒº ÇÒº ÃÔÃÔ (ÅéÃàÅè¹ ^^) ´Õ㨴éÇÂà¾×èù·Õèáʹ´Õ ÃÕÇѹ·Õè¾ÔàÈÉ·ÕèÊش㹪ÕÇÔµ ¢ÃãËéÃÕ¤ÇÒÃÊØ¢Åé¹ÅÒùèêà ¤¹ÃÃäÃàÃ×èçàÃÕ¹¡ç´Õ àÃ×èç¤ÇÒÃÃÑ¡ÂÔ觴աÇèÒ ^^ ´ÙáÅÊØ¢ÀÒ¾´éǹà ÃÂèÒËÑ¡âËà ^^ ÃÔÃÔ ÃÑ¡ÃÒ¡ÃÒ¡Â áù¨éÒ ÃÑ¡à¡êµàÊÃÃ

Link to comment

·Ó journal ä´é¡Ôêºà¡ë¹èÒÃÑ¡ÃÒ¡¡¡¡ à¾×èùà¡çµªÃº·ÓãËéà¾×èùæ ÃÔ¨©ÒµÒÃéù¹à :P ÃÕÅÙ¡¹éÃÂäÇæ¹Ã¨êÃ

Link to comment

Lyna (Green_tea) - Finally I hear from you ! So great ! And yes he was okey lol (we know what we meant for that!)

Ann (BitteSchon) - Thank you so so so so much for your sweet words, I translated it for my hubby and he smiled a lot ja

Bengy (BENkeTTe) - Hmmm? Baby? Well.. I will gain 10 kg at least more if I would have one a'... need to reconsider that ja sweetheart..

browntiger - Thank you na ja ! That song was 'If' by Bread.. That song was so right to my feeling jing jing

Anntie - Awwwww You will make a gorgeous bride even more than me na ja _ I'll wait to see that day ja

JBJE - hahahah the turquoise dress girl wasnt me or a bride ! She was a very friendly waitress at 'The Art of Siam' Thai restaurant where the reception was held. And yes all of employee there wear very nice dress ! But the food is the best (in Berkshire) too :) and they serve really nice and chilled 'Moet' for us.. Ummm so completed !

Link to comment

¡éÃÃÂÒ¡¨Ãà»ç¹ÃÒµèÃä»áµÂѧèäÃèÃÙéàËÃ×ù¡Ñ¹ áµè¡éÃÃÕ¤ÇÒÃÊØ¢áÅéÇ·Õèà¾×èùÃÕ¤ÇÒÃÊØ¢ ¢ÃãËéÃÕÅÙ¡¹éÃÂàÃçÇæ ¹à ¤§¹èÒÃÑ¡ÊØ´ÊØ´àÅÂÅèÃ

ÇèÒáµèÎѹ¹ÕÃÙ¹·Õèä˹¨êÃ

Link to comment

kennyke - Thank you so much ! I wish you all the best with family too :)

Tookkae - :) More than welcome kha

Ricsenro - My very very long time TF mate! Know you since 2003 ! And here you are still ! Thank you so much *hug*

rita25 - Always like your travel journals :)

Tukkie - Thank you na ja ! Don't give up the faith

iSprite - N'Spite ! The very lovely sister Thank you so much ja !

Ace_of_Hearts - Khob Khun mak Kha P'Kai ! If I ever do anything to offend you, I'd like to take this opportunity to say 'Sorry' and please give me another chance na kha. I am not a bad person really!

zeusbheld - Look who's here !! Thank you thank you !

Neung23 - UK is waiting for you na ja Neung ! Come quick!!

Gaow - Thank you na ja :) You're welcome !

Link to comment

ÂÔ¹´Õ´éǹäþÕèà¡çµ ÃÙ»¹èÒÃÑ¡ÃÒ¡¡¡ÃÒ¡¡¡¡

Link to comment

Even though it might be little late but Congratulation and Best wishes na ka

Very lovely couple, and i love all the photos of your wedding !

( someday im gonna follow your step :P *wink* )

Link to comment

ÎèÒæææ ÃÕà¾×èùËÅÒ¤¹ºÃ¡ÇèÒ´ÙÊäŹì¹ÕéáÅéÇ¢¹ÅØ¡ ¤¹·ÓàçÂѧ¢¹ÅØ¡äÃèËÒÂàŨéÒ (äÃèãªèÊÂç¢ÇÑ­¹Ã.. ¤×Ã..«Öé§)

I sent this slide show to some friends and they said 'oh goodness, this slide gave me such a goose skin !) Well, I hope in the good way.. Not the same feeling when you watch Friday.13th lol

MaGic_ZoDiaC - ¡çà´ÕëÂÇ¡çËÃÑé¹áÅéÇä§à¨ê ÃÕ¹éçÅèǧ˹éÒ仡èùàÅÂà»ç¹ä§¨êÃ

flydragon - :) Simon ! You were in France and could have come for my wedding na!

Neung23 - ´èǹæ ÃéÒ¹ NEXT Âѧà«ÅÅìÃÂÙè¨êÃ

Nu - Cant wait to be your neighbor mate !

pLuM - Nong pLuM be good and well in Australia na ja ! Thank you for you and your love for the bless!

TourSap -... I know.. Life sometimes is a bit of drama naaa, let it out mate! :*(

Anny - My all time favorite girl in TF :) Thanks a lot for your bless for us na ja.

Dianna - Finally you are with Wouter again, it's me who has to congratulate you ja Nong Anna lol (PLS FOLLOW ME AND BE MRS. SOON !)

Link to comment
Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...