Jump to content
  • entries
    279
  • comments
    0
  • views
    8,690

Video - Thai army shooting peoples!!! (VERY SCARY!!)


nong_sonny

392 views

This is really craziest Summer I ever seen!!! , scary April 2009

 

 

okie u know i'm ting tong 

 

 

little more for Mr.ÃÙ¢Õé·ÕèãË­è·ÕèÊØ´ The Biggest *sshole

thaksin-joke2.gif 

 

Korean.JPG

 

Anti-Thaksin%20protests%20in%202006.jpg

 

 

footonThaksin.jpg

µÒ«èà ¤¹ÃÂèÒ§ÃÃÖ§ÃÂÙè仡ÃáâÅ¡ ..äÃéàËÅÕèÂÃ

0 Comments


Recommended Comments

This is really craziest Summer I ever seen!!! , scary April 2009

 

 

okie u know i'm ting tong 

 

 

little more for Mr.ÃÙ¢Õé·ÕèãË­è·ÕèÊØ´ The Biggest *sshole

thaksin-joke2.gif 

 

Korean.JPG

 

Anti-Thaksin%20protests%20in%202006.jpg

 

 

footonThaksin.jpg

µÒ«èà ¤¹ÃÂèÒ§ÃÃÖ§ÃÂÙè仡ÃáâÅ¡ ..äÃéàËÅÕèÂÃ

Link to comment
Guest melted01234

Posted

Nice propaganda. Did you see the video already that I posted where Thai army is shooting at the vehicles? If only your inept army had used yea, WATERGUNS, as normal countries use to push protestors back. But nooooooo...So, way to go matey! I can show you pics of your lovely army in 1992. Hell, from December 2008 when they kicked around those refugees. Thx for video, LUV it :D

Link to comment

Melted: we are talking about ARMY here under a state of emergency. They are authorised to use deadly force when threatened. In any other country this is the same. I see you are upset, but you are comparing a protest in another country that isn't under a state of emergency with the situation in bkk. It's apples and oranges. Other countries using waterguns are regular police officers or riot police, or even special forces. not the army under a state of emergency. And the protesters were armed too.

I'm not defending the army! i detest violence in ANY form, i just respond to your message that you're comparing 2 different things... Same as charging 5 dollars for a concert ticket or 300 dollars for a concert ticket... 1 is body slam, the other is michael jackson... just can't compare the circumstances....

Link to comment

555++

no comment na kha....

à»ç¹ÇÔºÒ¡¡ÃÃÃÊèǹºØ¤¤Å ËéÒÃÅáàÅÕ¹Ẻ

ÃØêÂ! ÃÒ¡ä»»èÒǹÕè eieiei..

Link to comment

jai yen yen took khon, even we all feel that this gov is too weak but .. in same time, taksin are on the damn right way of direction to hell.

we all deserve what we have done, all the good and bad karma will have an answer, for anyone and EVERYONE.

...May (MY) God bless you, (and me), wooHOoooo

u know me tingtong :P

** take care look carefully the chief of army are passing around the orange gun ... dangerous weapon, specially they have cold water inside!!< damn yOU** :P

Link to comment

2508 - - áÃè¹ÃÕËÅÕ ¤ÇÒëÇÂÊèǹºØ¤¤Å¢Ã§¤¹¨Ò¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹äÃ

Link to comment

¶éҺáÇèÒ´èÒä´é㨨ÃÔ§æ µÙ¨Ãâ´¹¢éÃËÒÊÃÃÙéÃèÇäԴÃÑêÂà¹ÕêÂà àÎéÂ,,,

Link to comment

¹.Ê.ÊØÅѡɳì¡ÅèÒǵèÃÇèÒ ã¹àº×éçµé¹·ÃÒº¢éÃÃÙÅÇèÒÃÕ¤¹µÒ»ÃÃÃÒ³ 60 ¡ÇèÒ¤¹ áµèÂѧËÒËÅÑ¡°Ò¹äÃèä´é ¨Ö§ÂѧäÃè¡ÅéÒÂ×¹Âѹ ¢éÃÃÙŴѧ¡ÅèÒÇä´é¨Ò¡¡Òþٴ¤Ø¡Ѻ¡ÅØèüÙéªØùØèӹǹÃÒ¡ ´Ñ§¹Ñé¹ÈÙ¹Âì ¨ÃàÃè§ËÒËÅÑ¡°Ò¹ÃÒ¾ÔÊÙ¨¹ìàÃ×èç¹ÕéãËéä´é ËÒ¡ÃÕ¤¹µÒ¨ҡ¡Ã³Õ´Ñ§¡ÅèÒǨÃÔ§¢ÃàÃÕ¡Ãéç¹Ò¡ÃѰùµÃÕÂغÊÀÒËÃ×ÃÃ…Ã’Ãáà¾×èÃÃѺ¼Ô´ªÃºà˵ءÒóì·Õèà¡Ô´¢Öé¹ ¹Ã¡¨Ò¡¹Ñ鹨èѴ¹Ô·ÃÃÈ¡ÒÃÀÒ¾¶èÒÂà˵ءÒóìÃعáçµèÒ§æ ·Õèà¤Âà¡Ô´¢Öé¹ã¹»ÃÃà·Èä·Â àªè¹ ¾ÄÉÀÒ·ÃÔÌ 2535 ÃÇö֧à˵ءÒóìÅèÒÊØ´µÒÃʶҺѹ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒµèÒ§æ â´ÂàÃÔè÷ÕèÃËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒäÓá˧ áÅøÃÃÃÈÒʵÃì ·èÒ¾Ãèѹ·Ãì

http://www.matichon.co.th/matichon/view_news.php?newsid=01p0106160452&sectionid=0101&day=2009-04-16

this is the same student fed who helped look for missing bodies during the 1970's mudering tactics of thai army. the thai army are just facist murdereing butchers

Link to comment

... we all learn from the pass, but we just never remember ..

should be ok if they want to explored .. the tunnel near by flat Din Deang ?? bunch of family are there who's have to try to ran away from dead cuz of Taksin army drove gas car and block the rd ??

that day ... lot of family got home real late, lot of kids stuck in traffic cuz of some adults who think of themself but not someone else, lot of worker ... slave worker like us, stuck in the long infinity rd.,

i don't think that is what we deserve, also the missing 60 persons but just say, taksin just used ppls ... as a huge muppets theatre

Link to comment
Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...