Jump to content

Blog Nave

  • entries
    258
  • comments
    0
  • views
    4,304

0 Comments


Recommended Comments

ÊÇÑÊ´Õ¤èäسáÃèÃѪ¹Õ¾Ãó ๿à»ç¹à´ç¡´Õ ¤èà ¢Âѹ «×èÃÊѵÂì »ÃÃËÂÑ´ ô·¹ ¤èÃ

:-D

Link to comment

send a girl a message to keep her slut hands off your son... "Keep your hand off Jeff, he is wonderful and he deserves the love of the best woman. I AM SERIOUS. IF YOU TOUCH HIM I WILL KILL YOU."

LOL

Link to comment

>>>Its REALLY ******* scary, it happened to me this week..... NOT GOOD.... stalked!!!

What about when you stalked your brother Joe and talking about his gf's minge and stuff.... ?

Link to comment

Hahaha i think its common these days. What my friends and I would do is to REJECT her request!! (or anyone in the family lol Luckily my sister is not using it as much as Hi5. my 17 y/o brother just asked me to create an account on facebook for him..

Link to comment

¤Ø³áÃèÃѪ¹Õ¾Ãó·Ñ¹-ËÃѨѧ ÃÕà¿ÊºØꤴéÇÂ...»éÒàËÅÕÂǹà á¤èà÷ÕàÃçÃÂѧäÃè¡ÅéÒ¡´àçàÅ ¡ÅÑÇâ´¹ÂÖ´ºÑµÃ...àÃ×èáèù¨Ãâ·ÃÈѾ·ìËÒÅÙ¡·Õ¹Ö§µéçÇÔ觵ÒÃËÅÒ¹ªÒ¢éÒ§ºéÒ¹ÃÒ¡´àºÃÃìãËé...áµèµÃ¹¹Õé¾Ñ²¹ÒáÃà â·ÃÃá¨Ò¡Ã×ö×Ãà»ç¹áÃà (áµè¡çÂѧàªç¤àèàʨäÃèà»ç¹ÃÂÙè´Õ) -_-'

Link to comment

âÃÇ...ÃÂèÒ§¹ÕéµéçÊè§ invitation ä»ËҤسáÃèÃѪ¹Õ¾ÃóÃÒà»ç¹à¾×èù㹠Pet Society «ÃáÅéÇ :)

Link to comment

àÃéÃ...áÃèª×èà "ÃѪ¹Õ¾Ãó" àËÃÃ

¨Óä´éáÅéÇ...¾èê×èà ³Ã§¤ì...áÃèª×èà ÃѪ¹Õ¾Ãó

ÎÔÎÔ

Link to comment
Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...