Jump to content

Blog bigKus

  • entries
    470
  • comments
    7
  • views
    14,765

We need bigger love nest


bigKus

222 views

Besides from snakes, house lizards, millipedes the army of crocs invaded my house already, I also have Nong Nok ( little bird) comes visit created her family then leave and come back again see you when you see me.. ( means no schedule fixed )  Cool  

DSC04766.jpg
 

  mommy with 2 eggs

 I found her since last couple weeks with 2 eggs which normally she would give only one.  She uses the old nest which she made it together with the hub 2 or 3 years ago.  Now the eggs are hatched and 2 little birds are come out. They are get bigger everyday and the nest space is not enough for 3 of them ( I cant see her hub this time ).  One of little bird fall off from the nest, this morning i return it to the nest twice and set the nest a bit.  We cant come too close to her nest she will fly close and scream.  

DSC04812.jpg
 
a saggy nest and 2 kids mommy not home

  Last time Nong Nok was heart broke ( so did I ) when her kid died, she didnt even noticed that the kid died but i wondered why this time (last time) it takes too long for their flying practise. When i go check found dried the kid body with a hole in her body i assumed those envy pigoens killed it.  So this time i hang P' Mee (a bear doll) near the nest and P' Mee works so well to protects the small family P' Mee scares those stupid pigoens away (and they come **** on my car instead.. bad birds )  
DSC04811.jpg
  

0 Comments


Recommended Comments

Besides from snakes, house lizards, millipedes the army of crocs invaded my house already, I also have Nong Nok ( little bird) comes visit created her family then leave and come back again see you when you see me.. ( means no schedule fixed )  Cool  

DSC04766.jpg
 

  mommy with 2 eggs

 I found her since last couple weeks with 2 eggs which normally she would give only one.  She uses the old nest which she made it together with the hub 2 or 3 years ago.  Now the eggs are hatched and 2 little birds are come out. They are get bigger everyday and the nest space is not enough for 3 of them ( I cant see her hub this time ).  One of little bird fall off from the nest, this morning i return it to the nest twice and set the nest a bit.  We cant come too close to her nest she will fly close and scream.  

DSC04812.jpg
 
a saggy nest and 2 kids mommy not home

  Last time Nong Nok was heart broke ( so did I ) when her kid died, she didnt even noticed that the kid died but i wondered why this time (last time) it takes too long for their flying practise. When i go check found dried the kid body with a hole in her body i assumed those envy pigoens killed it.  So this time i hang P' Mee (a bear doll) near the nest and P' Mee works so well to protects the small family P' Mee scares those stupid pigoens away (and they come **** on my car instead.. bad birds )  
DSC04811.jpg
  
Link to comment

ºéÒ¹à¨ê´Õ¨Ñ§Ãèà ¸ÃÃêêÒµ ¸ÃÃêҵÔ

´ÙáŵÑÇàç´Õæ¹Ã¨êà ¹é繡 ÃÔÃÔ

Link to comment

àÃ×èáÕéà¾Ô觨Ãä»à¡çº¡ÅѺÃѧÃÕ¡áÅéÇ :-( ¨ÃÃôäËÃà¹Õè¹é繡¹éàæ ( à¡×úⴹáÃèÃѹ¨Ô¡µÒàÃÒ´éÇÂ)

àÃÒ¾ÕèËÃÕÃÒËÅṡ¾ÔÃÒº ÃѹÃÔ¨©Ò¡Ñ¹

Link to comment

That is a REALLY REALLY scary bear, and if I was I pigeon I would be shaking because that is how terrifying that bear is! I would go back to my pigeon tribe and warn the rest of them not to even go near the Nong Nok because they are now guarded by such a terrible beast of destruction.

I think that is why they are getting your car because when they look at that bear, it literally scares the **** out of them!

*giggle*

Link to comment

@ Kevin !!!!!!! sorry this is our (woman)human nature !!! you cave man !!!!!

@ Kussie !!! I left to early that morning so i didn't hear the birds a'..wanna go back there again and errr...do the same thing...ha ha ha ha ha ha

and i dont want any birds right now...but àÃÃ’ msn ¢Ã§à¤éҤ׹ÃÃ’Ã’Ã’Ã’Ã’Ã’Ã’Ã’Ã’Ã’Ã’Ã’Ã’Ã’Ã’Ã’ Î×Ãæ

Link to comment

@Puri...I heard so many nice P'Mee in TF na... go get one si.. hehe

@Iain...was thinking to knit you a scarf.. if you save, will knit for Nong Nok.

@LG... :-( ¤Ô´ä´éä§à¹ÕèÂ

@Navie... yep mother spirit in all women :-). When you left my house last time nong noks havent hatched yet.

you can use my msn... i dotn need one.. I like chatting touch the knees.. (¨Ñºà¢èÒ¤ØÂ) :-D

Link to comment

âÃéÇ...¹é繡¤ÅôáÅéÇ ÊÕÊǨѧ...·Õáá·ÕèàËç¹à¨ê¡ØÊàÃÒ¾ÕèËÃÕä»Ëéõç˹éÒµèÒ§ à¾×èÃËÅṡ¾ÔÃÒº Âѧ¤Ô´ÃÂÙèàÅÂÇèÒ¨Ãä´é¼Å¨ÃÔ§æ àÃéÃ...äÃè¹èÒàª×èà ä´é¼Å¨ÃÔ§æ ´éÇÂ...ÇèÒáµèÇѹä˹à¨ê¡ØÊ ÇèÒ§ ¡çàÃÒ¾ÕèËÃÕä»ÃÒº¹éÓÃÑ觹à ˹éÒ´ÓàªÕÂÇ

ȁ. àËç¹·Õµéçä»àÂÕèÂäÃú¤ÃÑǹé繡...à´ëǨ÷ӼѴËÃÂÅÒÂ..¹èç+»Õ¡ä¡è·Ã´...µéÃÂÓâ»êÃᵡ (¶éÒà»ç¹ªèǧ»ÅÒÂà´×ùàùÙÃÒ¨à»ÅÕè¹à»ç¹á¤èµéÃÂÓä¡èãÊèàËç´ à¹×èç¨Ò¡µéç»ÃÃËÂÑ´µé¹·Ø¹) ãËé¤Ãú¤ÃÑǹé繡¡Ô¹«ÃáÅé¹...

Link to comment

·ÕèÃÃàºÕ§Ëéç¡éÃÃÕ¹¡¾ÔÃÒº ÃÃ’ÃÂÙè·Ø¡ÇѹàËÃ×ù¡Ñ¹

µéçÅéÒ§ÃÃàºÕ§·Ø¡ÃÒ·ÔµÂìàÅ à¾ÃÒÃÃÖêäÇé«Ãà¾Õº àÃÒ¾ÕèËÃÕËÅáä´é¼Å¨ÃÔ§àËÃÃ

Link to comment
Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...