Jump to content
  • entries
    214
  • comments
    0
  • views
    2,831

(Ã�§à·éÒ)Fundraising for multi-disabled children


aomlovely

267 views

 

¤ÃÒǹÕéàÃÒã¨ÊÒÇæ ¡Ñ¹ºéÒ§¹Ã¤Ã

Ãçà·éÒ

¼ÙéãËéÃÒ¤ÒÊÙ§ÊØ´ã¹à¨Ã¹ÑŹÕé¤×à ¼Ù骹ûÃÃÃÙÅ

¼Ù骹ûÃÃÃÙÅ ÊÒÃÒöàÅ×á Ẻ ÃŠÃ• ¢¹Ò´ Ãçà·éÒ µÒÃẺ·ÕèŧäÇéã¹à¨Ã¹ÑŹÕé Â¨Ã“¹Ç¹ 1 ¤Ùè

Ê觿ÃÕ·ÑèÇ»ÃÃà·Èä·Â

.....................................

¡ÒûÃÃÃÙŹÕé¨ÃÊÔé¹ÊØ´ã¹Çѹ·Õè 14 ¸.¤ 2552 àÇÅÒ 23.59¹.

ÃÒÂä´é 100% ÃúãËéºéÒ¹ÃÒªÒÇ´ÕáÅúéÒ¹¹¹·ÀÙÃÔ

 

ȁ. ÊÔ¹¤éÒ¹Õéà»ç¹ÊÔ¹¤éÒ Pre-Order ¹Óà¢éÒ¨Ò¡Îè硧 ¨Ö§µéçÊÑè§à»ç¹ÃúÃÒÂà´×ù(15 ¸.¤)

¢ÃãËé¼Ù骹ûÃÃÃÙÅÊè§ÃÒÂÅÃàÃÕ´Ãçà·éÒÀÒÂã¹ Çѹ·Õè 15 ¸.¤ ¡èùà·Õè§ à»ç¹ÃÂèÒ§ªéÒ

à¾ÃÒèÃäÃè·Ñ¹Ãú¡ÒÃÊÑ觤èà (¡ÒÃÇÑ´¢¹Ò´Ãçà·éÒ¨ÃÃѾഷÃÕ¡·Õ¤èÃ)

.....................................................................................................

100% of final price goes to Baan Rajawadee and Baan Nonthaphum.

(According to ThailandFriends 3rd Annual Charity Event) 

 

How to pay :

1. Online, please go to
http://www.thailandfriends.com/index.php?name=Events

Click on “donate” icon, it will take you to Paypal,

(Pls, send the payment detail to Aomlovely or CherieAtwood)

2. Pay directly to Aomlovely and CherieAtwood 

 

More info about "Fundraising for multi-disabled children"The auction will be ended on December 14, 2009 at 11.59pm

Let bid for the children, ladies.

...THANK YOU...

.....................................................................................................

ẺÃÕãËé¼Ù骹ûÃÃÃÙÅàÅ×áµÒùÕé (ÂѧËÒẺäÃèËô¤èà à¢éÒÃÒ´ÙàÃ×èÃÂæ áÅéǡѹ¹à à¼×èÃʹã¨ÃÂÒ¡à»ç¹¼Ù骹ûÃÃÃÙÅ ÃÔÃÔ)

Ẻ 1

ÊÕ¢ÒÇ,ªÃ¾Ù,´Ó ¢¹Ò´ 35-39

st-1458082-1.jpg?u=20090914120502&o=st-1st-1458082-8.jpg?u=20090914120502&o=st-1

 

Ẻ 2

Êé¹ÊÙ§ 8 «Ã. ÊÕà·Ò,ªÃ¾Ù,´Ó ¢¹Ò´ 35-39

3860-1_5.gif

3860-1_7.gif

 

Ẻ 3

ÊժþÙ, ÊÕ´Ó,ÊÕ¤ÃÕÃ,ÊÕ¢ÒÇ ¢¹Ò´ 35-39 

 st-1423203-1.jpg?u=20095213020410&o=st-1st-1423201-9.jpg?u=20093808030410&o=st-1Ẻ 4Êé¹ÊÙ§ 8 «Ã. ÊÕà·Ò ¢¹Ò´ 35-3912.jpg1.jpg

Ẻ 5

ÊÕµÒÃẺ ¢¹Ò´ 35-39

st-1721863-1.jpg?u=20094424040917&o=st-1st-1721863-5.jpg?u=20094424040917&o=st-1

Ẻ 6

Êé¹ÊÙ§ 8 «Ã. ´Ó-ªÃ¾Ù, ¹éÓà§Ô¹-¢ÒÇ, Â¢Ã’Ç-´Ó ¢¹Ò´ 35-39

p0455167399-item-9228xf2x0600x0360-m.jpg

Ẻ 7

Êé¹ÊÙ§ 8 «Ã. ÊÕ´Ó, ¹éÓµÒÅ, Â¡Ã’¡Õ, ¢ÒÇ ¢¹Ò´ 35-39

 

st-1456242-2.jpg?u=20095124090440&o=st-1st-1456242-9.jpg?u=20095124090440&o=st-1

 

 Ã¡ÂºÂº 8

Êé¹ÊÙ§ 8 «Ã. ÊÕ´Ó,ÊÕ¹éÓµÒÅ ¢¹Ò´ 35-39

shoes.jpg

 

 Ã¡ÂºÂº 9

Êé¹ÊÙ§ 12 «Ã. ÊÕ¢ÒÇ,¹éÓµÒÅ,´Ó ¢¹Ò´ 35-39

st-1430197-1.jpg?u=20091009090440&o=st-1st-1430197-2.jpg?u=20091009090440&o=st-1

st-1430197-10.jpg?st-1430197-7.jpg?u=20091009090440&o=st-1

 

Ẻ 10

Êé¹ÊÙ§ 8 «Ã. ÊÕà·Ò, ÊÕ´Ó,ÊÕ¹éÓµÒÅ ¢¹Ò´ 35-39 

303606174d5fc6e2ec68f421d8bbb8f0.jpg64655d5d9ad124fb75a1c92c802aa8c1.jpg

 Ã¡ÂºÂº 11

Êé¹ÊÙ§ 8 «Ã. ÊÕ¤ÃÕÃ, ÊÕ´Ó ¢¹Ò´ 35-39

 

shoes2.jpg

 

 Ã¡ÂºÂº 12

Êé¹ÊÙ§ 12 «Ã. ÊÕ¹éÓµÒÅ, ÊÕ´Ó ÃÕ·Ñé§áººË¹Ñ§ÃѹáÅôéÒ¹ ¢¹Ò´ 35-39

shoes3.jpg

 

Ẻ 13

Êé¹ÊÙ§ 9 «Ã. ÊÕ¹éÓµÒÅ, ÊÕ¢ÒÇ, ÊÕ´Ó ¢¹Ò´ 35-39

shoes5.jpg

Ẻ 14

ÊÕ¹éÓµÒÅ, ÊմӠ¢¹Ò´ 35-40

shoes4.jpg

 

Ẻ 15

Êé¹ÊÙ§ 8 «Ã. ÊÕµÒÃẺàÅ ¢¹Ò´ 35-39

6fd4d6723fc2395fb03cb15b68080559.jpg867397123236ccf5cfcf2e1fee5acbf6.jpgb20cb9d3469cc9c841cf1394a69089a6.jpg

 

 

0 Comments


Recommended Comments

 

¤ÃÒǹÕéàÃÒã¨ÊÒÇæ ¡Ñ¹ºéÒ§¹Ã¤Ã

Ãçà·éÒ

¼ÙéãËéÃÒ¤ÒÊÙ§ÊØ´ã¹à¨Ã¹ÑŹÕé¤×à ¼Ù骹ûÃÃÃÙÅ

¼Ù骹ûÃÃÃÙÅ ÊÒÃÒöàÅ×á Ẻ ÃŠÃ• ¢¹Ò´ Ãçà·éÒ µÒÃẺ·ÕèŧäÇéã¹à¨Ã¹ÑŹÕé Â¨Ã“¹Ç¹ 1 ¤Ùè

Ê觿ÃÕ·ÑèÇ»ÃÃà·Èä·Â

.....................................

¡ÒûÃÃÃÙŹÕé¨ÃÊÔé¹ÊØ´ã¹Çѹ·Õè 14 ¸.¤ 2552 àÇÅÒ 23.59¹.

ÃÒÂä´é 100% ÃúãËéºéÒ¹ÃÒªÒÇ´ÕáÅúéÒ¹¹¹·ÀÙÃÔ

 

ȁ. ÊÔ¹¤éÒ¹Õéà»ç¹ÊÔ¹¤éÒ Pre-Order ¹Óà¢éÒ¨Ò¡Îè硧 ¨Ö§µéçÊÑè§à»ç¹ÃúÃÒÂà´×ù(15 ¸.¤)

¢ÃãËé¼Ù骹ûÃÃÃÙÅÊè§ÃÒÂÅÃàÃÕ´Ãçà·éÒÀÒÂã¹ Çѹ·Õè 15 ¸.¤ ¡èùà·Õè§ à»ç¹ÃÂèÒ§ªéÒ

à¾ÃÒèÃäÃè·Ñ¹Ãú¡ÒÃÊÑ觤èà (¡ÒÃÇÑ´¢¹Ò´Ãçà·éÒ¨ÃÃѾഷÃÕ¡·Õ¤èÃ)

.....................................................................................................

100% of final price goes to Baan Rajawadee and Baan Nonthaphum.

(According to ThailandFriends 3rd Annual Charity Event) 

 

How to pay :

1. Online, please go to
http://www.thailandfriends.com/index.php?name=Events

Click on “donate” icon, it will take you to Paypal,

(Pls, send the payment detail to Aomlovely or CherieAtwood)

2. Pay directly to Aomlovely and CherieAtwood 

 

More info about "Fundraising for multi-disabled children"The auction will be ended on December 14, 2009 at 11.59pm

Let bid for the children, ladies.

...THANK YOU...

.....................................................................................................

ẺÃÕãËé¼Ù骹ûÃÃÃÙÅàÅ×áµÒùÕé (ÂѧËÒẺäÃèËô¤èà à¢éÒÃÒ´ÙàÃ×èÃÂæ áÅéǡѹ¹à à¼×èÃʹã¨ÃÂÒ¡à»ç¹¼Ù骹ûÃÃÃÙÅ ÃÔÃÔ)

Ẻ 1

ÊÕ¢ÒÇ,ªÃ¾Ù,´Ó ¢¹Ò´ 35-39

st-1458082-1.jpg?u=20090914120502&o=st-1st-1458082-8.jpg?u=20090914120502&o=st-1

 

Ẻ 2

Êé¹ÊÙ§ 8 «Ã. ÊÕà·Ò,ªÃ¾Ù,´Ó ¢¹Ò´ 35-39

3860-1_5.gif

3860-1_7.gif

 

Ẻ 3

ÊժþÙ, ÊÕ´Ó,ÊÕ¤ÃÕÃ,ÊÕ¢ÒÇ ¢¹Ò´ 35-39 

 st-1423203-1.jpg?u=20095213020410&o=st-1st-1423201-9.jpg?u=20093808030410&o=st-1Ẻ 4Êé¹ÊÙ§ 8 «Ã. ÊÕà·Ò ¢¹Ò´ 35-3912.jpg1.jpg

Ẻ 5

ÊÕµÒÃẺ ¢¹Ò´ 35-39

st-1721863-1.jpg?u=20094424040917&o=st-1st-1721863-5.jpg?u=20094424040917&o=st-1

Ẻ 6

Êé¹ÊÙ§ 8 «Ã. ´Ó-ªÃ¾Ù, ¹éÓà§Ô¹-¢ÒÇ, Â¢Ã’Ç-´Ó ¢¹Ò´ 35-39

p0455167399-item-9228xf2x0600x0360-m.jpg

Ẻ 7

Êé¹ÊÙ§ 8 «Ã. ÊÕ´Ó, ¹éÓµÒÅ, Â¡Ã’¡Õ, ¢ÒÇ ¢¹Ò´ 35-39

 

st-1456242-2.jpg?u=20095124090440&o=st-1st-1456242-9.jpg?u=20095124090440&o=st-1

 

 Ã¡ÂºÂº 8

Êé¹ÊÙ§ 8 «Ã. ÊÕ´Ó,ÊÕ¹éÓµÒÅ ¢¹Ò´ 35-39

shoes.jpg

 

 Ã¡ÂºÂº 9

Êé¹ÊÙ§ 12 «Ã. ÊÕ¢ÒÇ,¹éÓµÒÅ,´Ó ¢¹Ò´ 35-39

st-1430197-1.jpg?u=20091009090440&o=st-1st-1430197-2.jpg?u=20091009090440&o=st-1

st-1430197-10.jpg?st-1430197-7.jpg?u=20091009090440&o=st-1

 

Ẻ 10

Êé¹ÊÙ§ 8 «Ã. ÊÕà·Ò, ÊÕ´Ó,ÊÕ¹éÓµÒÅ ¢¹Ò´ 35-39 

303606174d5fc6e2ec68f421d8bbb8f0.jpg64655d5d9ad124fb75a1c92c802aa8c1.jpg

 Ã¡ÂºÂº 11

Êé¹ÊÙ§ 8 «Ã. ÊÕ¤ÃÕÃ, ÊÕ´Ó ¢¹Ò´ 35-39

 

shoes2.jpg

 

 Ã¡ÂºÂº 12

Êé¹ÊÙ§ 12 «Ã. ÊÕ¹éÓµÒÅ, ÊÕ´Ó ÃÕ·Ñé§áººË¹Ñ§ÃѹáÅôéÒ¹ ¢¹Ò´ 35-39

shoes3.jpg

 

Ẻ 13

Êé¹ÊÙ§ 9 «Ã. ÊÕ¹éÓµÒÅ, ÊÕ¢ÒÇ, ÊÕ´Ó ¢¹Ò´ 35-39

shoes5.jpg

Ẻ 14

ÊÕ¹éÓµÒÅ, ÊմӠ¢¹Ò´ 35-40

shoes4.jpg

 

Ẻ 15

Êé¹ÊÙ§ 8 «Ã. ÊÕµÒÃẺàÅ ¢¹Ò´ 35-39

6fd4d6723fc2395fb03cb15b68080559.jpg867397123236ccf5cfcf2e1fee5acbf6.jpgb20cb9d3469cc9c841cf1394a69089a6.jpg

 

 

Link to comment

Tukkie : come on!! it's for the children :P

SweetieBabie : ãÊè size äÃÃèèêà ÃÕ 35-39...40 ÃÕºÒ§ÃØè¹¹èèþÂÒÂÒÃËÒÃÒ¹Ã

browneyesgirl : thanks ja ^^

Link to comment
Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...