Jump to content
  • entries
    214
  • comments
    0
  • views
    2,831

(ÇÔ¡¼�)Fundraising for multi-disabled children


aomlovely

213 views

 

ÇÔ¡¼à wig

 

ÃÒ»ÃÃÃÙŪèÇÂàËÅ×Ãà´ç¡æ ¡Ñ¹¹Ã¤Ã

w1.jpg

ÇÔ¡¼Ã«Ã ·Ó¨Ò¡äËà ÊÕ¹éÓµÒÅ äÎäÅÊշç ãÊèà»ç¹ÇÔ¡¼ÃÊÑé¹

ËÃ×ÃÊÒÃÒö´Ñ´á»Å§ãÊèà»ÅÕ蹷ç¼ÃÂÒÇä´é¤èÃ

àËÃ×ùã¹ÃÙ»¹Ò§áºº¼ÃÊÕà´ÕÂǡѺÇÔ¡¾Ã´Õá¶ÃÃéǹâÃÅäÇéÃèùæ àÅ´ÙäÃèÃáÇèÒãÊèÇÔ¡äÇé¤ÃÖ觺¹

ÊÒÇÃÕ¡¤¹ã¹ TF (littlebit) ºÃÔ¨Ò¤ÃÃ’ ¢Ã§ãËÃè Â«Ã—éÃÃÒ¨Ò¡à«ç¹·ÃÑžÃÃÃÒà 3 Ã¤Ãèà¤ÂãÊèàÅÂ

à¨éҢçºÃ¡ÇèÒ«×éÃÃÃ’ 1000 ¡ÇèÒºÒ·

....................

¼ÙéãËéÃÒ¤ÒÊÙ§ÊØ´ã¹à¨Ã¹ÑŹÕé¤×à ¼Ù骹ûÃÃÃÙÅ

Ê觿ÃÕ·ÑèÇ»ÃÃà·Èä·Â

.....................................

¡ÒûÃÃÃÙŹÕé¨ÃÊÔé¹ÊØ´ã¹Çѹ·Õè 14 ¸.¤ 2552 àÇÅÒ 23.59¹.

ÃÒÂä´é 100% ÃúãËéºéÒ¹ÃÒªÒÇ´ÕáÅúéÒ¹¹¹·ÀÙÃÔ100% of final price goes to Baan Rajawadee and Baan Nonthaphum.

(According to ThailandFriends 3rd Annual Charity Event) 

 

How to pay :

1. Online, please go to
http://www.thailandfriends.com/index.php?name=Events

Click on “donate” icon, it will take you to Paypal,

(Pls, send the payment detail to Aomlovely or CherieAtwood)

2. Pay directly to Aomlovely and CherieAtwood 

 

More info about "Fundraising for multi-disabled children"The auction will be ended on December 14, 2009 at 11.59pm

Let bid for the children, ladies.

...THANK YOU...

.....................................................................................................

More Auction journals 

This Picture, i got from one of those children who live in Baan Rajawadee (Home for Mentally Handicapped Children)
His name is Mr.Chatchawan Ampai (actually he is 36 years old) He drawn and painted it on canvas by his mouth.
Size around 50x40 cm. Please, visit his video the link below. he was showing how he drawn some pictures.

http://www.thailandfriends.com/index.php?op=modload&name=Journal&view=journal&juid=41092&jid=68520

 

1. DKNY women limited edition
2. Clinique mini lipsticks
from P'Nicky(pandorea) Thank you :)

http://www.thailandfriends.com/index.php?name=Journal&view=journal&juid=86937&jid=68523

 

Boots/High heels :) Pre-Oder from Hongkong (my auction journal) The winner pick one of 15 styles.

http://www.thailandfriends.com/index.php?name=Journal&view=journal&juid=41092&jid=68606

 

David Beckham Signature natural spray from Frans65, Thank you.

http://www.thailandfriends.com/index.php?name=Journal&view=journal&juid=85046&jid=68628

 

2hand Black Dress from a girl in TF, thank ja :)

http://www.thailandfriends.com/index.php?name=Journal&view=journal&juid=41092&jid=68716

 

0 Comments


Recommended Comments

 

ÇÔ¡¼à wig

 

ÃÒ»ÃÃÃÙŪèÇÂàËÅ×Ãà´ç¡æ ¡Ñ¹¹Ã¤Ã

w1.jpg

ÇÔ¡¼Ã«Ã ·Ó¨Ò¡äËà ÊÕ¹éÓµÒÅ äÎäÅÊշç ãÊèà»ç¹ÇÔ¡¼ÃÊÑé¹

ËÃ×ÃÊÒÃÒö´Ñ´á»Å§ãÊèà»ÅÕ蹷ç¼ÃÂÒÇä´é¤èÃ

àËÃ×ùã¹ÃÙ»¹Ò§áºº¼ÃÊÕà´ÕÂǡѺÇÔ¡¾Ã´Õá¶ÃÃéǹâÃÅäÇéÃèùæ àÅ´ÙäÃèÃáÇèÒãÊèÇÔ¡äÇé¤ÃÖ觺¹

ÊÒÇÃÕ¡¤¹ã¹ TF (littlebit) ºÃÔ¨Ò¤ÃÃ’ ¢Ã§ãËÃè Â«Ã—éÃÃÒ¨Ò¡à«ç¹·ÃÑžÃÃÃÒà 3 Ã¤Ãèà¤ÂãÊèàÅÂ

à¨éҢçºÃ¡ÇèÒ«×éÃÃÃ’ 1000 ¡ÇèÒºÒ·

....................

¼ÙéãËéÃÒ¤ÒÊÙ§ÊØ´ã¹à¨Ã¹ÑŹÕé¤×à ¼Ù骹ûÃÃÃÙÅ

Ê觿ÃÕ·ÑèÇ»ÃÃà·Èä·Â

.....................................

¡ÒûÃÃÃÙŹÕé¨ÃÊÔé¹ÊØ´ã¹Çѹ·Õè 14 ¸.¤ 2552 àÇÅÒ 23.59¹.

ÃÒÂä´é 100% ÃúãËéºéÒ¹ÃÒªÒÇ´ÕáÅúéÒ¹¹¹·ÀÙÃÔ100% of final price goes to Baan Rajawadee and Baan Nonthaphum.

(According to ThailandFriends 3rd Annual Charity Event) 

 

How to pay :

1. Online, please go to
http://www.thailandfriends.com/index.php?name=Events

Click on “donate” icon, it will take you to Paypal,

(Pls, send the payment detail to Aomlovely or CherieAtwood)

2. Pay directly to Aomlovely and CherieAtwood 

 

More info about "Fundraising for multi-disabled children"The auction will be ended on December 14, 2009 at 11.59pm

Let bid for the children, ladies.

...THANK YOU...

.....................................................................................................

More Auction journals 

This Picture, i got from one of those children who live in Baan Rajawadee (Home for Mentally Handicapped Children)
His name is Mr.Chatchawan Ampai (actually he is 36 years old) He drawn and painted it on canvas by his mouth.
Size around 50x40 cm. Please, visit his video the link below. he was showing how he drawn some pictures.

http://www.thailandfriends.com/index.php?op=modload&name=Journal&view=journal&juid=41092&jid=68520

 

1. DKNY women limited edition
2. Clinique mini lipsticks
from P'Nicky(pandorea) Thank you :)

http://www.thailandfriends.com/index.php?name=Journal&view=journal&juid=86937&jid=68523

 

Boots/High heels :) Pre-Oder from Hongkong (my auction journal) The winner pick one of 15 styles.

http://www.thailandfriends.com/index.php?name=Journal&view=journal&juid=41092&jid=68606

 

David Beckham Signature natural spray from Frans65, Thank you.

http://www.thailandfriends.com/index.php?name=Journal&view=journal&juid=85046&jid=68628

 

2hand Black Dress from a girl in TF, thank ja :)

http://www.thailandfriends.com/index.php?name=Journal&view=journal&juid=41092&jid=68716

 

Link to comment
Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...