Jump to content
  • entries
    214
  • comments
    0
  • views
    2,831

(¡Ò§à¡§Tango+àÊ×é�ªÕ¿�§+·ÃÒàÇÅà«·)Fundraising for multi-disabled children


aomlovely

224 views

 

Re-post

¡Ò§à¡§Tango+àÊ×éêտç+·ÃÒàÇÅà«·

 

ÃÒ»ÃÃÃÙŪèÇÂàËÅ×Ãà´ç¡æ ¡Ñ¹¹Ã¤Ã

Littlebit ºÃÔ¨Ò¤ÃÃ’ÃÕ¡ ¢Ãº¤Ø³¹Ã¤Ã

 

1. àÊ×éüéҪտç ÊÕ¤ÃÕà ãÊèä´é·Ø¡ä«´ì ÂѧäÃèà¤ÂãÊèàÅÂ

IMG_0435-1.jpg

 

2. ¡Ò§à¡§¼éÒÅÙ¡äÃéÊÕâÃÅâÃÊ µÑ´ÊիѺ㹪þÙÃèù ä«´ì S

ÂÕèËéà Tango µÑǹÕéà¨éҢç«×éÃÃÃ’ 1200 ãÊèºèä´éáÅéÇ ÊÀÒ¾ãËÃèÃÒ¡¡¡¡

àÃÇ 27.5 ¹ÔéÇ    ÊÃ⾡ 36-37 ¹ÔéÇ

Ãúµé¹¢Ò 22 ¹ÔéÇ    ÂÒÇ 40 ¹ÔéÇ

 

 gg1.jpg

gg2.jpg

 

  

3. Travel set U'R brand

¼ÅÔµÀѳ±ì¨Ò¡¸ÃÃêҵÔÃÕÊèǹ¼ÊâçÇèÒ¹ËÒ§¨ÃÃà¢é áºÃ¹´ìÊÔ¹¤éÒÊè§Ãá¢Ã§ä·Â

ÃÕ áªÃ¾Ù + ¤Ã¹´ÔªÑ¹à¹ÃÃì + ʺÙèàËÅÇ + âŪÑè¹

 

 t1.jpg

 

 

¼ÙéãËéÃÒ¤ÒÊÙ§ÊØ´ã¹à¨Ã¹ÑŹÕé¤×à ¼Ù骹ûÃÃÃÙÅ ä´é¢Ã§·Ñé§Ëô¹Õéä»àŤèÃ

Ê觿ÃÕ·ÑèÇ»ÃÃà·Èä·Â

.....................................

¡ÒûÃÃÃÙŹÕé¨ÃÊÔé¹ÊØ´ã¹Çѹ·Õè 14 ¸.¤ 2552 àÇÅÒ 23.59¹.

ÃÒÂä´é 100% ÃúãËéºéÒ¹ÃÒªÒÇ´ÕáÅúéÒ¹¹¹·ÀÙÃÔ100% of final price goes to Baan Rajawadee and Baan Nonthaphum.

(According to ThailandFriends 3rd Annual Charity Event) 

 

How to pay :

1. Online, please go to
http://www.thailandfriends.com/index.php?name=Events

Click on “donate” icon, it will take you to Paypal,

(Pls, send the payment detail to Aomlovely or CherieAtwood)

2. Pay directly to Aomlovely and CherieAtwood 

 

More info about "Fundraising for multi-disabled children"The auction will be ended on December 14, 2009 at 11.59pm

Let bid for the children, ladies.

...THANK YOU...

.....................................................................................................

 

More Auction journals 

Picture from one man in Baan Rajawadee drawn by his mouth

DKNY women limited edition, Clinique mini lipsticks from P'Nicky(pandorea) Thank you :)

Boots/High heels :) Pre-Oder from Hongkong (my auction journal) The winner pick one of 15 styles.

David Beckham Signature natural spray from Frans65, Thank you.

2hand AIIZ Black Dress from a girl in TF (don't want me to mention her name), thanks ja :)

New Wig from Littlebit thanks ja :)

H&M Dress from Ace_of Hearts thanks ja :)

H&M short Jeans from Thai girl in Sweden thank ja :)

 

Update about ThailandFriends 3rd Annual Charity Event

http://www.thailandfriends.com/index.php?name=Journal&view=journal&juid=83524&jid=68743

 

0 Comments


Recommended Comments

 

Re-post

¡Ò§à¡§Tango+àÊ×éêտç+·ÃÒàÇÅà«·

 

ÃÒ»ÃÃÃÙŪèÇÂàËÅ×Ãà´ç¡æ ¡Ñ¹¹Ã¤Ã

Littlebit ºÃÔ¨Ò¤ÃÃ’ÃÕ¡ ¢Ãº¤Ø³¹Ã¤Ã

 

1. àÊ×éüéҪտç ÊÕ¤ÃÕà ãÊèä´é·Ø¡ä«´ì ÂѧäÃèà¤ÂãÊèàÅÂ

IMG_0435-1.jpg

 

2. ¡Ò§à¡§¼éÒÅÙ¡äÃéÊÕâÃÅâÃÊ µÑ´ÊիѺ㹪þÙÃèù ä«´ì S

ÂÕèËéà Tango µÑǹÕéà¨éҢç«×éÃÃÃ’ 1200 ãÊèºèä´éáÅéÇ ÊÀÒ¾ãËÃèÃÒ¡¡¡¡

àÃÇ 27.5 ¹ÔéÇ    ÊÃ⾡ 36-37 ¹ÔéÇ

Ãúµé¹¢Ò 22 ¹ÔéÇ    ÂÒÇ 40 ¹ÔéÇ

 

 gg1.jpg

gg2.jpg

 

  

3. Travel set U'R brand

¼ÅÔµÀѳ±ì¨Ò¡¸ÃÃêҵÔÃÕÊèǹ¼ÊâçÇèÒ¹ËÒ§¨ÃÃà¢é áºÃ¹´ìÊÔ¹¤éÒÊè§Ãá¢Ã§ä·Â

ÃÕ áªÃ¾Ù + ¤Ã¹´ÔªÑ¹à¹ÃÃì + ʺÙèàËÅÇ + âŪÑè¹

 

 t1.jpg

 

 

¼ÙéãËéÃÒ¤ÒÊÙ§ÊØ´ã¹à¨Ã¹ÑŹÕé¤×à ¼Ù骹ûÃÃÃÙÅ ä´é¢Ã§·Ñé§Ëô¹Õéä»àŤèÃ

Ê觿ÃÕ·ÑèÇ»ÃÃà·Èä·Â

.....................................

¡ÒûÃÃÃÙŹÕé¨ÃÊÔé¹ÊØ´ã¹Çѹ·Õè 14 ¸.¤ 2552 àÇÅÒ 23.59¹.

ÃÒÂä´é 100% ÃúãËéºéÒ¹ÃÒªÒÇ´ÕáÅúéÒ¹¹¹·ÀÙÃÔ100% of final price goes to Baan Rajawadee and Baan Nonthaphum.

(According to ThailandFriends 3rd Annual Charity Event) 

 

How to pay :

1. Online, please go to
http://www.thailandfriends.com/index.php?name=Events

Click on “donate” icon, it will take you to Paypal,

(Pls, send the payment detail to Aomlovely or CherieAtwood)

2. Pay directly to Aomlovely and CherieAtwood 

 

More info about "Fundraising for multi-disabled children"The auction will be ended on December 14, 2009 at 11.59pm

Let bid for the children, ladies.

...THANK YOU...

.....................................................................................................

 

More Auction journals 

Picture from one man in Baan Rajawadee drawn by his mouth

DKNY women limited edition, Clinique mini lipsticks from P'Nicky(pandorea) Thank you :)

Boots/High heels :) Pre-Oder from Hongkong (my auction journal) The winner pick one of 15 styles.

David Beckham Signature natural spray from Frans65, Thank you.

2hand AIIZ Black Dress from a girl in TF (don't want me to mention her name), thanks ja :)

New Wig from Littlebit thanks ja :)

H&M Dress from Ace_of Hearts thanks ja :)

H&M short Jeans from Thai girl in Sweden thank ja :)

 

Update about ThailandFriends 3rd Annual Charity Event

http://www.thailandfriends.com/index.php?name=Journal&view=journal&juid=83524&jid=68743

 

Link to comment

Hmmm...I would look good in that shirt...and you DID post after the auction was supposed to end.

But since it's for the children...more money is ok by me if it's ok with Aom.

Link to comment
Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...