Jump to content

Blog Unny

Sign in to follow this  
  • entries
    211
  • comments
    0
  • views
    2,121

What you think???

Sign in to follow this  
Unny

259 views

What would you do if you found out  that your BF is married to a woman in his country? - Break up with him???- Cut His Ba** ????       hmmm... I dont know... what do you think??

Sign in to follow this  


0 Comments


Recommended Comments

What would you do if you found out  that your BF is married to a woman in his country? - Break up with him???- Cut His Ba** ????       hmmm... I dont know... what do you think??

Share this comment


Link to comment

Are you asking for advice? has Dave been hiding things from you?lol.

But I guess cutting his jacobs off is the quickest way to handle the problem, just be 100% sure before you do it.

Share this comment


Link to comment

ËÒ................ ÃÃäùêÃ................. äÃèãªèΌ¢Ã§Ë¹ÙãªèäËèéÃ................... âÎÂÂÂÂÂÂ......... äà áÃà ªçä

Share this comment


Link to comment

imback [ 14 February 2010 | 12:07AM ]

btw...I hear many times that army guy got married (without love) because want more benefit from military.

.............................................

That is what he wants you to believe.

Anyway, with or without love that is not a problem. If he is married, he is married. Period. If a man cheated on his wife, he will cheat on you too.

Get over the person, and move on.

Share this comment


Link to comment

I mean, some army guy get married by marriage agency cause want more benefit from military...I just speak from something I have heard but didnt convince you to believe that he might got married from that reason, you need to talk to him before make a decision. Trust yourself not TFer.

Share this comment


Link to comment

¹éç imback ¾Õèà¢éÒ㨤èÃÇҤس¹éçäÃèä´é¾Ù´ãËé¾Õèàª×èà ·Õè¾Õèà¢Õ¹comment äÇé¹Ñè¹ËÃÒ¶֧ÇèÒ ¾Ç¡¼éÙÙªÒºҧ¤¹à¹ÕÂËÒàÃ×èçá¡éµÑÇ àÇÅÒ·ÕèµÑÇàçáµè§§Ò¹áÅéÇáµèä»ÃÕ¤ÇÒÃÊÑþѹ¸ì¡Ñº¼ÙéË­Ô§Ã×è¹ ÃÂèÒä»àª×èÃà¢ÒÃÒ¡àÔ¡Ô¹ä» ËÒ¡à¢ÒÃÑ¡àÃÒ¨ÃÔ§¡çãËéà¢ÒàÃÒ·ÃàºÕ¹ËÂèÒÃÒãËé´Ù äÃé·ÕèºÃ¡ÇèÒ¡ÓÅѧ¨ÃËÂèÒà¹Õè ÃÂèÒà¾Ôè§ä»àª×èÃÃÒ¡ ËÒ¡à¢Òáèµè§§Ò¹áÅéÇäÃèÇèҨôéÇÂà˵ؼÅã´¡çµÒà ¹Ñ蹡ç¤×Ãáµè§§Ò¹ ¶éÒà¢ÒäÃè«×èáѺÀÃÃÂҢçà¢Ò à¢Ò¡çÃÕá¹Çâ¹é÷Õè¨ÃäÃè«×èáѺàÃÒàªè¹¡Ñ¹

Share this comment


Link to comment

it depends..but i guess better find out now than too late ;-)

in my case, i chose to move on without finding the reason (i know its easy to say but totally worth it..i say it from my own experience tho) good luck na ja :-)

Share this comment


Link to comment

P IMback & à¨ê Karnie & P Nikki ------------------lol....... àËÃ×ù·Ø¡¤¹¨Ã¤Ô´ÇèÒà»ç¹à´¿ 555555 äÃèãªè ¶éÒà»ç¹à´¿ ¹èà ¨Ãµº«éÒ µº¢ÇÒ ¶Õº ¶Õº ¶Õº áÅéǽѧ·èà ÎèÒ æææ âË´ ä»à»ÅèÒ

¾Ã´ÕÇèÒ à¾×èù¢Ã§¤¹·ÕèÃÙé¨Ñ¡Ãèäèà à¤éÒ¡ÃÅѧÃÂÙèã¹Ê¶Ò¹¡ÒÃì³Âѧà§Õé ·Ø¡¤¹¡çà»ç¹Ëèǧ ¡çʧÊÒà áµè ªÕ¡çäÃèÂÃÃàÅÔ¡Ãèà ¡ç Âѧ¤ºæ ä» äÃèÃÙéÇèÒ¤ºà¾ÃÒà ÃÑ¡ ËÃ×à ¤ºà¾ÃÒà à§Ô¹ ËÃ×à ÃÕ¡à˵ؼŹ֧ ¤×à à¤éÒ¤Ô´ÇèÒ ¨ÃÊÒÃÒö´Ö§¼ÙéªÒ ¤¹¹Õé ÃÃ’ÃÂÙè¡Ãà¤éÒãËéä´é

àÎéà àÇÅÒ¤¹Ãѹ¨ÃÃÑé¹ Ãѹ¡çäÃè¿Ñ§ã¤ÃàÅÂà¹ÃèÃ

Share this comment


Link to comment

newyorkd--------------- But the girl really love that man... she feel like she will die if she break up with him

AAAum----------------- Ãѹ¹ÕèàËç¹´éÇ¡ÃÃØéùèà áµè¤¹ºÒ§¤¹ÊÔ ÃÑ¡¨¹ºéÒ äÃè¡ÅéÒàÅÔ¡ àÎéÃ

Teddy-------------------- Hahah.. If this case is Dave, Im gonna do more than Cut....lol...

pandorea----------------¢éùÕéÃѹ¹ÕèàËç¹´éǤèà ¶éÒà¤éÒÂѧËÅáÀÃÃÂÒà¤éÒä´é ¤¹·Õè¨Ã¶Ù¡ËÅáµèÃ仡ç¤×à àÃÒ

garfield------------------ lol.... Really Papa... this is new....

(I though everyone on TF had a wife or husband in their own country?)

Iain_D-------------------- hahahah.. yes Iain....

shortyg ---------------- Married and still together ja... but still This girl dont wanan break up. Coz she love him so much, she feel like she can't live without him... she think that she can take this man from his wife...lol...

She's the one that i know.(but not so well) and everybody worry about her, but she never listen.

But her life-style is really really good, she got her Condo, She got her car, She got money to afford anything,,

so we dont know.. that Shes love the guy or love his Money. but since she found out about his married life, she feel really sad. but ,Still.. Not gonna break Up.....

HNW------------------------ hahah.. This is good idea...

UglyDoll---------------------ãªè¤èÃÃÙéµÃ¹¹Õé ´Õ¡ÇèÒÃÙéàÃ×à ÊÒÂä»ÃÒ¡¡ÇèÒ¹Õé áµè¡Ñº¼ÙéË­Ô§ºÒ§¤¹ à¤éÒ¤Ô´ÃÃäÃÃÂÙè¡çäÃèÃÙé äÃèÂÃÃàÅÔ¡

breakofdawning----------- Yes....ãªè¤èà ¶éÒàÃÒÃÑ¡ã¤ÃÊÑ¡¤¹ àÃÒ¡çÃÂÒ¡à»ç¹á¤è ˹Öè§à´ÕÂÇã¹ã¨à¤éÒà¹Ãà Ãѹ¹ÕèÇèÒ ¤§äÃèÃÕ¼ÙéË­Ô§¤¹ä˹ ÃÂÒ¡ä»à»ç¹ªÙé ªÒǺéÒ¹ à¤éÒËÃá

Share this comment


Link to comment

´Õ㨤è÷ÕèäÃèãªèà´¿ ¾Õèà¡×ú¨ÃËÒΌãËÃèãËé¹éçUnny «ÃáÅéÇ ½Ò¡¤ÇÒÃËèǧãÂä»ãËéà¾×èù¢Ã§¤Ø³¹éç¹Ã¤à ÃÂèÒÅ×ÃÇèÒ¼é¼ÙéªÒ´ÕæÂѧÃÕÃÕ¡àÂÃÃ

Share this comment


Link to comment

no question about it break up;

he should have been honest long ago.

how cam you truat later ......when this basic trust is never recognised?

Better die a little now...than a lifetime of pain

Share this comment


Link to comment

P Nikki----------------µÃ¹¹Õé ã¤Ã¾Ù´ÃÃäà à¤éÒ¡çäÃèàª×èà ¾ÒŨÃà¡ÅÕ´àÃÃ’ÃÕ¡ áÅéÇÃѹ¹Õè¡ç¾Ù´ ÃÒ¡äÃèä´é à¾ÃÒà àÃÒäÃèä´éʹԷ¡Ñ¹¢¹Ò´¹Ñé¹ à¤éÒʹԷ ¡Ñºà¾×èùÃѹ¹ÕèÃÒ¡¡ÇèÒ áµè¶Ö§Âѧ§Ñ鹡çà¶Ãà ¡Ñºà¾×èùʹԷ à¤éÒ¡çÂѧäÃè ÂÃÿѧàÅ àÎéà ¡ÅØéÃã¨á·¹à¾×èù¤èÃ

Share this comment


Link to comment
Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...