Jump to content

Blog Cosmo

  • entries
    77
  • comments
    0
  • views
    1,392

Happy Weekend


Cosmo

199 views

Beach1.jpg

 

 

 

20060107_STAR-SKY.gif1138516664.gif20060107_STAR-SKY.gif

 

 

 

20060107_STAR-SKY.gifh.gif20060107_STAR-SKY.gif

 

 

 

20060107_STAR-SKY.gif

 

 

 

¡ÓÅѧã¨áÅäÇÒÃËèǧã¢Ã§©Ñ¹

¡ÓÅѧà´Ô¹·Ò§à¾×èÃä»·Ó˹éÒ·Õè¢Ã§ÃѹÃÂèÒ§à§Õºæ

ÃÒ¨à»ç¹ÊÒÂÅÃÃѹÃèùâ¹...·Õè¾Ñ´¼èÒ¹ä»à¾Õ§á¼èÇàºÒ

áµè¨ÃÃÕãËéà¸à "·Ø¡ÇÔ¹Ò·Õ"

Âѧ¨Óº·à¾Å§áË觤ÇÒÃÃÑ¡¢Ã§©Ñ¹à¾Å§¹Õéä´éÃÂÙèËÃ×Ãà»ÅèÒ?

¨Ã¤ÃÂà»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËéà¸ÃËÒÂà˹×èÃÂ

¨Ãà»ç¹´Ñ§ÊÒÂÅþѴÃÒËèǧãÂ

áÅÃà¸Ã¨Ãä´éÃÙé....

"·Ø¡ÇÔ¹Ò·ÕËÑÇã¨... ¨Ã儤Ãթѹ¤ÃÂÊÃéÒ§¤ÇÒêØèê×è¹ã¹ËÑÇã¨ãËéà¸ÃÃÂÙèàÊÃÃ"

 

 

 

20060107_STAR-SKY.gif20060107_STAR-SKY.gif

 

 

 

 

 

 

 

20060107_STAR-SKY.gif20060107_STAR-SKY.gif

 

 

 

0 Comments


Recommended Comments

Beach1.jpg

 

 

 

20060107_STAR-SKY.gif1138516664.gif20060107_STAR-SKY.gif

 

 

 

20060107_STAR-SKY.gifh.gif20060107_STAR-SKY.gif

 

 

 

20060107_STAR-SKY.gif

 

 

 

¡ÓÅѧã¨áÅäÇÒÃËèǧã¢Ã§©Ñ¹

¡ÓÅѧà´Ô¹·Ò§à¾×èÃä»·Ó˹éÒ·Õè¢Ã§ÃѹÃÂèÒ§à§Õºæ

ÃÒ¨à»ç¹ÊÒÂÅÃÃѹÃèùâ¹...·Õè¾Ñ´¼èÒ¹ä»à¾Õ§á¼èÇàºÒ

áµè¨ÃÃÕãËéà¸à "·Ø¡ÇÔ¹Ò·Õ"

Âѧ¨Óº·à¾Å§áË觤ÇÒÃÃÑ¡¢Ã§©Ñ¹à¾Å§¹Õéä´éÃÂÙèËÃ×Ãà»ÅèÒ?

¨Ã¤ÃÂà»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËéà¸ÃËÒÂà˹×èÃÂ

¨Ãà»ç¹´Ñ§ÊÒÂÅþѴÃÒËèǧãÂ

áÅÃà¸Ã¨Ãä´éÃÙé....

"·Ø¡ÇÔ¹Ò·ÕËÑÇã¨... ¨Ã儤Ãթѹ¤ÃÂÊÃéÒ§¤ÇÒêØèê×è¹ã¹ËÑÇã¨ãËéà¸ÃÃÂÙèàÊÃÃ"

 

 

 

20060107_STAR-SKY.gif20060107_STAR-SKY.gif

 

 

 

 

 

 

 

20060107_STAR-SKY.gif20060107_STAR-SKY.gif

 

 

 

Link to comment
Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...