Jump to content
  • entries
    593
  • comments
    68
  • views
    18,544

Speaking with Accent


breakofdawning

262 views

 

 

July 29 is National Thai Language Day, if I translate it correctly. I have met more than a few Thai people who try to speak Thai with an accent. The most popular accent is to speak it with a little bit of English pronounciation. 

Many years ago, when I was working at the TV station, a friend had to interview some teenagers on their view about politics. She and a cameraman asked this one girl in Siam Square, if she could give her opinion on camera. The cameraman already started recording her when she told my friend that she couldn't speak Thai all that fluently to give opinion on politics, and of course, she spoke Thai with accent. But the TV station I used to work for, is an English channel. So my friend was glad that someone would be able to give interview in English. She then asked the girl to speak freely in English; it turned out that she couldn't speak English either!

A colleague that I am working with also speaks Thai with accent. His English is good, but not a native speaker. He has pretty good English pronounciation, but he still speaks English with an accent. Someone once asked him on the phone if he was Thai, he replied that he was Thai, but he spoke Thai with a little bit of an accent because he was used to speaking English through work. 

On the otherhand, many of my friends from univeristy went overseas to study for their Master Degrees and a few are on their way to get Ph.d. One of them lived in the UK for 7 years and her Thai is still as clear as before she left Thailand. 

I used to work with Sarocha Pornudomsak, who spent most of her life in the US. Her English is the same as those English native speakers, and her Thai is as clear as or even clearer than those who have never left the country. 

We have a beautiful language that so many people from all over the world want to learn and be able to speak properly. But it is us, the owner of the language, who try to destroy it. 

For those of you who speak Thai, check out the vids below. It's sarcastic, but I think the message is right to the point. 

0 Comments


Recommended Comments

 

 

July 29 is National Thai Language Day, if I translate it correctly. I have met more than a few Thai people who try to speak Thai with an accent. The most popular accent is to speak it with a little bit of English pronounciation. 

Many years ago, when I was working at the TV station, a friend had to interview some teenagers on their view about politics. She and a cameraman asked this one girl in Siam Square, if she could give her opinion on camera. The cameraman already started recording her when she told my friend that she couldn't speak Thai all that fluently to give opinion on politics, and of course, she spoke Thai with accent. But the TV station I used to work for, is an English channel. So my friend was glad that someone would be able to give interview in English. She then asked the girl to speak freely in English; it turned out that she couldn't speak English either!

A colleague that I am working with also speaks Thai with accent. His English is good, but not a native speaker. He has pretty good English pronounciation, but he still speaks English with an accent. Someone once asked him on the phone if he was Thai, he replied that he was Thai, but he spoke Thai with a little bit of an accent because he was used to speaking English through work. 

On the otherhand, many of my friends from univeristy went overseas to study for their Master Degrees and a few are on their way to get Ph.d. One of them lived in the UK for 7 years and her Thai is still as clear as before she left Thailand. 

I used to work with Sarocha Pornudomsak, who spent most of her life in the US. Her English is the same as those English native speakers, and her Thai is as clear as or even clearer than those who have never left the country. 

We have a beautiful language that so many people from all over the world want to learn and be able to speak properly. But it is us, the owner of the language, who try to destroy it. 

For those of you who speak Thai, check out the vids below. It's sarcastic, but I think the message is right to the point. 

Link to comment

Is there a region in Thailand where they say the best Thai is spoken?

E.g. I have heard it said that the best french is spoken in Tours.

I presume by that, they mean correct with no strong accent.

Link to comment

¿Ñ§áÅéǻǴËÑÇÃäèà ¨Ãä·Â ¡çä·Â ¨à Ãѧ¡ÄÉ¡çÃѧ¡ÄÉ à¢éÒã¨ÇèÒàÇÅÒ¹Ö¡¶Ö§ÀÒÉÒä·ÂàÇÅÒÃÂÙè·ÕèµèÒ§»ÃÃà·È ËÃ×ÃÇèÒ仵èÒ§»ÃÃà·ÈÃÃ’ áµèà·èÒ·Õè¿Ñ§ÀÒÉÒÃѧ¡ÄÉ ¹ÕèẺÇèÒ ¡çäÃèä´é´Õà´èÃÃäÃÃäèà à¸Ã¾Ù´ä´éÃÑè¹ÃÒ¡ ÇèÒ ÀÒÉÒà¸Ã´Õ ÃÂÒ¡ãËéÃÒ¾Ù´·ÕèàÃÒÃÂÙè¨Ñ§ ...

Link to comment

Funky house - we have standard accent, which most newscasters have, the best example would be the Royal news.

Frogster - the video is meant to be sarcastic! Her Thai and English r both good and she's living in Norway now, teahcing both Thai and English. ^_^

Link to comment

The cutest accent I've ever heard was this small Thai girl speaking English, as a tour guide, with one of the strongest Austrailian accents I've ever heard. I was looking around for some big Austrailian outback guy, then realized it was her speaking....hehe.

Link to comment

i don't feel UPSET at all that i can not speak good english accent lol ..

i feel sorry na that she doesn't even know how to explain UPSET in thai word..

thai language is such a beautiful... we use so many JAI .... words for so many different kind of feelings

and my english is thai accent hehe... but i don't like speaking like her way at all , confused my self ... lol

¨ÃÔ§æáÅéǤ¹·Õè¾ÂÒÂÒôѴÊÓà¹Õ§ãËéàËÃ×ù½ÃÑè§ÃÒ¡·ÕèÊØ´ ¶Ö§ÃѹäÃè¤èÃÂà»ç¹¸ÃÃÃªÒµÔ áµè¡çÂѧ´Õ¡ÇèÒä·Â¤ÓÃѧ¡Äɤӹà à¤éÒÂѧà¤ÂÃÃóç¤ì¡ÒÃãªéÀÒÉÒä·ÂÃÂÙè

äÃèʧÊÑ·Óää¹áºº¹Õéà¨éÒ¹ÒÂÃÂÙè´éÇÂáÅéÇÃóìàÊÕ à¾×èùÃú¢éÒ§à¤ÃÕ´ ¡Ã÷Ñ觾ٴªÕÂѧäÃèÃÙé¨ÃÃáÃÒà»ç¹ÀÒÉÒÃÃäÃÕàÅ µÑ´ÊԹ㨨Ե㨵ÑÇàçäÃè¶Ù¡

¤×ôÙáÅéÇẺÇèÒ àÃÔèÃ... feel upset ÃÃäÃÃÂèÒ§à§Õé fail maaak ÃèÃ

Link to comment

OH I see. It was a touchy vdo though. The way she spoke make me wanna slap her. LOL

Before I watching this VDO I thought " She is such a beautiful lady" but after I finished watching this VDO I was like " What 's the heck she was speaking like that".

Link to comment

ä»´Ù¤ÅÔ»Ã×è¹ÃÃ’ ÃŽÃ’ÃÒ¡æææææææ à¢ÒáÊ´§à¡è§¹Ã¤à à¹ÕêÂÃ

Link to comment
Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...