Jump to content
  • entries
    214
  • comments
    0
  • views
    2,831

[Event] ¾ÕèÃé�§ ¹é�§àµé¹ ³ ºéÒ¹ÃÒªÒÇ´ÕªÒ »Ò¡à¡Ãç´


aomlovely

210 views

»ÕãËÃèáÅéÇ ¡ÒÃÃú¤ÇÒÃÊØ¢áÅÃÊÔ觴Õæ ãËé¼ÙéÃ×è¹ ¹Ñºà»ç¹¡ÒÃàÃÔèõ鹻շÕè´Õ 

 

 

Çѹà´ç¡»Õ¹Õé  ÃÂÒ¡¢ÃÃÒÊÒÊÃѤüÙéÃÑ¡àÊÕ§à¾Å§  ·Ñ駹ѡÃéç  Ã¡Â´Â¹Ã Â«ÃÃì  ÃÒÃéç  Ã ÂµÃ©Â¹ ¡Ñºà´ç¡æ  ¾Ô¡ÒëéÓ«éù  ÃÕàÇ·ÕáÅäÒÃÒâÃà¡ÃãËé¾ÃéÃà ³  ʶҹʧà¤ÃÒÃËìà´ç¡¾Ô¡Ò÷ҧÊÃçáÅûѭ­ÒªÒ ºéÒ¹ÃÒªÒÇ´Õ »Ò¡à¡Ãç´

 

 

ã¤Ã¶¹Ñ´Ãéç¡çÃéç ËÃ×Ãá´¹«ì¡ÃèҡѺà´ç¡æ ¡çµÒÃʺÒÂ

 

 

ã¤ÃÃÂÒ¡àÃÒÊÔ觢çËÃ×Ãà§Ô¹ÃÒºÃÔ¨Ò¤´éÇ¡çÂÔ¹´Õ

 

 

ÃéÃÃÃÂÒ¡ÃÇÃà¾×èù¡ÅØèÃàÅç¡æ à¾×èÃä»ÃèÇÃÊÃéÒ§¤ÇÒÃʹءʹҹãËé¡Ñºà´ç¡æ â´Â¨Ãà»ç¹¡ÅØèÃÊØ´·éÒ·ÕèµéçÃéçà¾Å§áºº non-stop ãËéà´ç¡æ àµé¹¡èù»Ô´§Ò¹

 

 

ÇѹàÊÒÃì·Õè 8 áÃÒ¤à 2554

 

 

ʶҹ·Õè¹Ñ´ÃÇþŠ ÂºÃ©Ã’¹ÃÒªÒÇ´Õ »Ò¡à¡Ãç´

 

 

http://www.banrajawadee.com/th/

 

 

àÇÅÒ 13.00 ¹. ºÃÔàdz¢éÒ§àÇ·Õ¡ÒÃáÊ´§

 

 

 Ã ÂºÃÃìâ·ÃÃéÃâÃä´éËÅѧääì¹Ã¨êÃ

 

 

ȁ.ã¤Ã¨ÃÃÒÃèÇÃá¨à á¨é§ª×èÃä´é·ÕèÅÔꧤì¹Õé

 

 

http://www.thailandfriends.com/index.php?name=Events&month=01&year=2011&day=08#2033

 

ÀÒ¾¡Ô¨¡ÃÃÃÇѹà´ç¡ »Õ 53

 

17480_277872820349_709695349_5016953_664

 

 17480_277872855349_709695349_5016956_173

17480_277872835349_709695349_5016954_387

0 Comments


Recommended Comments

»ÕãËÃèáÅéÇ ¡ÒÃÃú¤ÇÒÃÊØ¢áÅÃÊÔ觴Õæ ãËé¼ÙéÃ×è¹ ¹Ñºà»ç¹¡ÒÃàÃÔèõ鹻շÕè´Õ 

 

 

Çѹà´ç¡»Õ¹Õé  ÃÂÒ¡¢ÃÃÒÊÒÊÃѤüÙéÃÑ¡àÊÕ§à¾Å§  ·Ñ駹ѡÃéç  Ã¡Â´Â¹Ã Â«ÃÃì  ÃÒÃéç  Ã ÂµÃ©Â¹ ¡Ñºà´ç¡æ  ¾Ô¡ÒëéÓ«éù  ÃÕàÇ·ÕáÅäÒÃÒâÃà¡ÃãËé¾ÃéÃà ³  ʶҹʧà¤ÃÒÃËìà´ç¡¾Ô¡Ò÷ҧÊÃçáÅûѭ­ÒªÒ ºéÒ¹ÃÒªÒÇ´Õ »Ò¡à¡Ãç´

 

 

ã¤Ã¶¹Ñ´Ãéç¡çÃéç ËÃ×Ãá´¹«ì¡ÃèҡѺà´ç¡æ ¡çµÒÃʺÒÂ

 

 

ã¤ÃÃÂÒ¡àÃÒÊÔ觢çËÃ×Ãà§Ô¹ÃÒºÃÔ¨Ò¤´éÇ¡çÂÔ¹´Õ

 

 

ÃéÃÃÃÂÒ¡ÃÇÃà¾×èù¡ÅØèÃàÅç¡æ à¾×èÃä»ÃèÇÃÊÃéÒ§¤ÇÒÃʹءʹҹãËé¡Ñºà´ç¡æ â´Â¨Ãà»ç¹¡ÅØèÃÊØ´·éÒ·ÕèµéçÃéçà¾Å§áºº non-stop ãËéà´ç¡æ àµé¹¡èù»Ô´§Ò¹

 

 

ÇѹàÊÒÃì·Õè 8 áÃÒ¤à 2554

 

 

ʶҹ·Õè¹Ñ´ÃÇþŠ ÂºÃ©Ã’¹ÃÒªÒÇ´Õ »Ò¡à¡Ãç´

 

 

http://www.banrajawadee.com/th/

 

 

àÇÅÒ 13.00 ¹. ºÃÔàdz¢éÒ§àÇ·Õ¡ÒÃáÊ´§

 

 

 Ã ÂºÃÃìâ·ÃÃéÃâÃä´éËÅѧääì¹Ã¨êÃ

 

 

ȁ.ã¤Ã¨ÃÃÒÃèÇÃá¨à á¨é§ª×èÃä´é·ÕèÅÔꧤì¹Õé

 

 

http://www.thailandfriends.com/index.php?name=Events&month=01&year=2011&day=08#2033

 

ÀÒ¾¡Ô¨¡ÃÃÃÇѹà´ç¡ »Õ 53

 

17480_277872820349_709695349_5016953_664

 

 17480_277872855349_709695349_5016956_173

17480_277872835349_709695349_5016954_387

Link to comment

¹éçÃéÃà à¨êµéç¨Ã§µÑëÇà¤Ã×èçºÔ¹ä»ÃÖà»ÅèÒà¹ÕèÂäÃèàË繺á·ÕèÃÂÙèäÇéàÅÂÃèà ÃÔÃÔ :):D

Link to comment

ÃÒ¹Øâ÷¹ÒºØ­ä»´éÇÂËÑÇã¨àµçÃæ¨éÒ ¶éÒÃÂÙèä·Â äÃè¾ÅÒ´§Ò¹¹Õéá¹è¹Ã¹ äÇé¤Ø¡ѹ¹Ã¤à ¤Ô´¶Ö§

Link to comment

ùØâ÷¹ÒºØ­´éÇ·Ñé§Ëô·Ø¡»ÃáÒà ¢Ãà¤ÅÕÂÃì¤èáèù¤èÃ

Link to comment
Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...