Jump to content
  • entries
    10
  • comments
    0
  • views
    632

Song


JoY_CutE

147 views

I like this song.who like this song same to me?

I-Zax

jai teung jai

㨶֧ã¨

"jai tung jai

äÃèµéçÃÑ¡©Ñ¹ ÃÒ¡¡ÇèÒã¤Ãæ

mai dtong ruk chun maak gwaa krai krai

No need to love me more than anyone else

á¤èà¸ÃÃÑ¡©Ñ¹äÃè¤ÅÒÂ

kae ter ruk chun mai klai

Just love me and don't let it go

äÃèµéçÃÑ¡©Ñ¹ ¨¹ËôËÑÇã¨

mai dtong ruk chun jon mot hua jai

No need to love me all of your heart

á¤èà¸ÃÃÑ¡©Ñ¹ µÅôä»

kae ter ruk chun dta-lot bai

Just love me forever

á¤èÊÒäӨҡ»Ò¡¢Ã§à¸Ã

kae saam kam jaak baak kong ter

Just the three words from your lips

áÅ¡¡Ñ¹¡Ñºã¨·Ñé§ã¨

laek gun gup jai tung jai

Lets swap both of our hearts together

ÃÑ¡à¸Ã¡ÇèÒã¤Ã ¹Ñé¹áËÅ÷Õè©Ñ¹à»ç¹

ruk ter gwaa krai nun lae tee chun ben

Love you more that anyone and thats what I am for

ÃÑ¡à¸Ã¡ÇèÒã¤Ã

ruk ter gwar krai

Love you more than anyone

ÃÑ¡à¸ÃËô㨠¹Ñè¹áËÅ÷Õè©Ñ¹·Ó

ruk ter mot jai nun lae tee chun tam

Love you all of my heart and thats what I am going to do

ÃÑ¡à¸ÃËôã¨

ruk ter mot jai

Love you all of my heart

äÃèµéçÃÑ¡©Ñ¹ ÃÒ¡¡ÇèÒã¤Ãæ

mai dtong ruk chun maak gwaa krai krai

No need to love me more than anyone else

á¤èà¸ÃÃÑ¡©Ñ¹äÃè¤ÅÒÂ

kae ter ruk chun mai klai

Just love me and don't let it go

äÃèµéçÃÑ¡©Ñ¹ ¨¹ËôËÑÇã¨

mai dtong ruk chun jon mot hua jai

No need to love me all of your heart

á¤èà¸ÃÃÑ¡©Ñ¹ µÅôä»

kae ter ruk chun dta-lot bai

Just love me forever

á¤èÊÒäӨҡ»Ò¡¢Ã§à¸Ã

kae saam kam jaak baak kong ter

Just the three words from your lips

áÅ¡¡Ñ¹¡Ñºã¨·Ñé§ã¨

laek gun gup jai tung jai

Lets swap both of our hearts together

ÃÑ¡à¸Ã¡ÇèÒã¤Ã ¹Ñé¹áËÅ÷Õè©Ñ¹à»ç¹

ruk ter gwaa krai nun lae tee chun ben

Love you more that anyone and thats what I am for

ÃÑ¡à¸Ã¡ÇèÒã¤Ã

ruk ter gwar krai

Love you more than anyone

ÃÑ¡à¸ÃËô㨠¹Ñè¹áËÅ÷Õè©Ñ¹·Ó

ruk ter mot jai nun lae tee chun tam

Love you all of my heart and thats what I am going to do

ÃÑ¡à¸ÃËôã¨

ruk ter mot jai

Love you all of my heart

ÃÑ¡à¸Ã¡ÇèÒã¤Ã ¹Ñé¹áËÅ÷Õè©Ñ¹à»ç¹

ruk ter gwaa krai nun lae tee chun ben

Love you more that anyone and thats what I am for

ÃÑ¡à¸Ã¡ÇèÒã¤Ã

ruk ter gwar krai

Love you more than anyone

ÃÑ¡à¸ÃËô㨠¹Ñè¹áËÅ÷Õè©Ñ¹·Ó

ruk ter mot jai nun lae tee chun tam

Love you all of my heart and thats what I am going to do

ÃÑ¡à¸ÃËôã¨

ruk ter mot jai

Love you all of my heart

äÃèµéçÃÑ¡©Ñ¹ ÃÒ¡¡ÇèÒã¤Ãæ

mai dtong ruk chun maak gwaa krai krai

No need to love me more than anyone else

á¤èà¸ÃÃÑ¡©Ñ¹äÃè¤ÅÒÂ

kae ter ruk chun mai klai

Just love me and don't let it go

äÃèµéçÃÑ¡©Ñ¹ ¨¹ËôËÑÇã¨

mai dtong ruk chun jon mot hua jai

No need to love me all of your heart

á¤èà¸ÃÃÑ¡©Ñ¹ µÅôä»

kae ter ruk chun dta-lot bai

Just love me forever

...................................................

0 Comments


Recommended Comments

I like this song.who like this song same to me?

I-Zax

jai teung jai

㨶֧ã¨

"jai tung jai

äÃèµéçÃÑ¡©Ñ¹ ÃÒ¡¡ÇèÒã¤Ãæ

mai dtong ruk chun maak gwaa krai krai

No need to love me more than anyone else

á¤èà¸ÃÃÑ¡©Ñ¹äÃè¤ÅÒÂ

kae ter ruk chun mai klai

Just love me and don't let it go

äÃèµéçÃÑ¡©Ñ¹ ¨¹ËôËÑÇã¨

mai dtong ruk chun jon mot hua jai

No need to love me all of your heart

á¤èà¸ÃÃÑ¡©Ñ¹ µÅôä»

kae ter ruk chun dta-lot bai

Just love me forever

á¤èÊÒäӨҡ»Ò¡¢Ã§à¸Ã

kae saam kam jaak baak kong ter

Just the three words from your lips

áÅ¡¡Ñ¹¡Ñºã¨·Ñé§ã¨

laek gun gup jai tung jai

Lets swap both of our hearts together

ÃÑ¡à¸Ã¡ÇèÒã¤Ã ¹Ñé¹áËÅ÷Õè©Ñ¹à»ç¹

ruk ter gwaa krai nun lae tee chun ben

Love you more that anyone and thats what I am for

ÃÑ¡à¸Ã¡ÇèÒã¤Ã

ruk ter gwar krai

Love you more than anyone

ÃÑ¡à¸ÃËô㨠¹Ñè¹áËÅ÷Õè©Ñ¹·Ó

ruk ter mot jai nun lae tee chun tam

Love you all of my heart and thats what I am going to do

ÃÑ¡à¸ÃËôã¨

ruk ter mot jai

Love you all of my heart

äÃèµéçÃÑ¡©Ñ¹ ÃÒ¡¡ÇèÒã¤Ãæ

mai dtong ruk chun maak gwaa krai krai

No need to love me more than anyone else

á¤èà¸ÃÃÑ¡©Ñ¹äÃè¤ÅÒÂ

kae ter ruk chun mai klai

Just love me and don't let it go

äÃèµéçÃÑ¡©Ñ¹ ¨¹ËôËÑÇã¨

mai dtong ruk chun jon mot hua jai

No need to love me all of your heart

á¤èà¸ÃÃÑ¡©Ñ¹ µÅôä»

kae ter ruk chun dta-lot bai

Just love me forever

á¤èÊÒäӨҡ»Ò¡¢Ã§à¸Ã

kae saam kam jaak baak kong ter

Just the three words from your lips

áÅ¡¡Ñ¹¡Ñºã¨·Ñé§ã¨

laek gun gup jai tung jai

Lets swap both of our hearts together

ÃÑ¡à¸Ã¡ÇèÒã¤Ã ¹Ñé¹áËÅ÷Õè©Ñ¹à»ç¹

ruk ter gwaa krai nun lae tee chun ben

Love you more that anyone and thats what I am for

ÃÑ¡à¸Ã¡ÇèÒã¤Ã

ruk ter gwar krai

Love you more than anyone

ÃÑ¡à¸ÃËô㨠¹Ñè¹áËÅ÷Õè©Ñ¹·Ó

ruk ter mot jai nun lae tee chun tam

Love you all of my heart and thats what I am going to do

ÃÑ¡à¸ÃËôã¨

ruk ter mot jai

Love you all of my heart

ÃÑ¡à¸Ã¡ÇèÒã¤Ã ¹Ñé¹áËÅ÷Õè©Ñ¹à»ç¹

ruk ter gwaa krai nun lae tee chun ben

Love you more that anyone and thats what I am for

ÃÑ¡à¸Ã¡ÇèÒã¤Ã

ruk ter gwar krai

Love you more than anyone

ÃÑ¡à¸ÃËô㨠¹Ñè¹áËÅ÷Õè©Ñ¹·Ó

ruk ter mot jai nun lae tee chun tam

Love you all of my heart and thats what I am going to do

ÃÑ¡à¸ÃËôã¨

ruk ter mot jai

Love you all of my heart

äÃèµéçÃÑ¡©Ñ¹ ÃÒ¡¡ÇèÒã¤Ãæ

mai dtong ruk chun maak gwaa krai krai

No need to love me more than anyone else

á¤èà¸ÃÃÑ¡©Ñ¹äÃè¤ÅÒÂ

kae ter ruk chun mai klai

Just love me and don't let it go

äÃèµéçÃÑ¡©Ñ¹ ¨¹ËôËÑÇã¨

mai dtong ruk chun jon mot hua jai

No need to love me all of your heart

á¤èà¸ÃÃÑ¡©Ñ¹ µÅôä»

kae ter ruk chun dta-lot bai

Just love me forever

...................................................

Link to comment
Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...