Jump to content
  • entries
    37
  • comments
    0
  • views
    883

khao jai pid leaw khun!


unprettyBB

62 views

hey you guys...this is my first journal in english (except the one that paul help me translate na)

I writing this journal coz someone misunderstood mak mak about me

I used to wrote something in thai about my experince when I chatted with one idioit farang...who seems nice but he came to thailand and f**k around with thai girls...

then he forgot me coz I have changed my pic on tf so he sent me msg again...and added me to his friend list...i really wanna disappear from his list but I can’t do anything...and don’t wanna send msg to him...

that’s all!!!

well, just chatted with someone from tf...he told me that he seldom come online on this site coz he’s getting tired about the girls in here...aa na...no comment wa

anyway...we talked about the prostitutes that he doesn’t like mak mak...and thai wives...(just made one report about that topic)...bla bla bla...then I told him that I’m really moody today then he asked me why... ‘did someone use you?’....errrr....huh???? bah lor?

I’m not that kinda of girl who sleep with farang na...he said he saw that I wrote journal about something in thai...he read some comments....and think someone used me...aa na...MAI CHAI!...misunderstood leaw la khun....don’t know what to say loey.... so now moody x 2!!!!

I’m moody coz I went to JJ market but I got only one purse and fan...wanted walk more but my friends were tired...oyyyyy...

¿ÒÂÂÂÂ...¿Ñ§äÃèä´éÈѾ·ìáÅéÇÃÂèҨѺÃÒ¡ÃÃà´Õ´´Ô¿èÃ...

Çѹ¹ÕéÂÔè§Ë§Ø´Ë§Ô´æ ÃÂÙè...à¨ÃÃÂèÒ§¹ÕéÂÔè§ÃóìºÙ´ x 2

áÅéÇÃÒ·Ó·èÒ¼Ùé´ÕãÊèä§...¢ÃÃéç ÃÂèÒàÃÕ¡äÃÇèÒ½ÃÑè§ä´éäÃê...¡ÃسÒàÃÕ¡ÇèÒªÒǵèÒ§ªÒµÔ...

áÅéÇ·ÓäõéçàÃÕ¡ÂÒÇæ ´éÇÂ...»Ùè ÂèÒ µÒ ·Ç´ ©Ñ¹¡çàÃÕ¡ÃÃ’ÃÂèÒ§¹Õé áÅéÇ¡çäÃèä´éà»ç¹¤ÓËÂÒº¤ÒÂÃèÃäÃ

äùà äÃèÃá仡Ѻ¤¹ä·ÂËÃá...äÃäÃèá¹èã¨ÇèÒ·Õè仡ѺäÃÃèêúäÃËÃ×êúà§Ô¹...àÃÃ...¶éҤسà»ç¹¤¹¹èÒàº×èÃÃÂèÒ§¹Õé´Ô©Ñ¹¢Ã¿Ñ¹¸§ÇèÒà¢Ò¤§ªÃºà§Ô¹ÃèäèÃ...

˹ÃÂ...ÃÕ¹Õè ¶éÒÃѹ¹èÒÃѧà¡Õ¨¹Ñ¡¡ç¡ÅѺ»ÃÃà·Èá¡ä»ÊÔ...ËÃÂÂÂÂ

ps. sorry if i write anything wrong na...my english is not well...i hate grammarrrrrrrrrr...

0 Comments


Recommended Comments

hey you guys...this is my first journal in english (except the one that paul help me translate na)

I writing this journal coz someone misunderstood mak mak about me

I used to wrote something in thai about my experince when I chatted with one idioit farang...who seems nice but he came to thailand and f**k around with thai girls...

then he forgot me coz I have changed my pic on tf so he sent me msg again...and added me to his friend list...i really wanna disappear from his list but I can’t do anything...and don’t wanna send msg to him...

that’s all!!!

well, just chatted with someone from tf...he told me that he seldom come online on this site coz he’s getting tired about the girls in here...aa na...no comment wa

anyway...we talked about the prostitutes that he doesn’t like mak mak...and thai wives...(just made one report about that topic)...bla bla bla...then I told him that I’m really moody today then he asked me why... ‘did someone use you?’....errrr....huh???? bah lor?

I’m not that kinda of girl who sleep with farang na...he said he saw that I wrote journal about something in thai...he read some comments....and think someone used me...aa na...MAI CHAI!...misunderstood leaw la khun....don’t know what to say loey.... so now moody x 2!!!!

I’m moody coz I went to JJ market but I got only one purse and fan...wanted walk more but my friends were tired...oyyyyy...

¿ÒÂÂÂÂ...¿Ñ§äÃèä´éÈѾ·ìáÅéÇÃÂèҨѺÃÒ¡ÃÃà´Õ´´Ô¿èÃ...

Çѹ¹ÕéÂÔè§Ë§Ø´Ë§Ô´æ ÃÂÙè...à¨ÃÃÂèÒ§¹ÕéÂÔè§ÃóìºÙ´ x 2

áÅéÇÃÒ·Ó·èÒ¼Ùé´ÕãÊèä§...¢ÃÃéç ÃÂèÒàÃÕ¡äÃÇèÒ½ÃÑè§ä´éäÃê...¡ÃسÒàÃÕ¡ÇèÒªÒǵèÒ§ªÒµÔ...

áÅéÇ·ÓäõéçàÃÕ¡ÂÒÇæ ´éÇÂ...»Ùè ÂèÒ µÒ ·Ç´ ©Ñ¹¡çàÃÕ¡ÃÃ’ÃÂèÒ§¹Õé áÅéÇ¡çäÃèä´éà»ç¹¤ÓËÂÒº¤ÒÂÃèÃäÃ

äùà äÃèÃá仡Ѻ¤¹ä·ÂËÃá...äÃäÃèá¹èã¨ÇèÒ·Õè仡ѺäÃÃèêúäÃËÃ×êúà§Ô¹...àÃÃ...¶éҤسà»ç¹¤¹¹èÒàº×èÃÃÂèÒ§¹Õé´Ô©Ñ¹¢Ã¿Ñ¹¸§ÇèÒà¢Ò¤§ªÃºà§Ô¹ÃèäèÃ...

˹ÃÂ...ÃÕ¹Õè ¶éÒÃѹ¹èÒÃѧà¡Õ¨¹Ñ¡¡ç¡ÅѺ»ÃÃà·Èá¡ä»ÊÔ...ËÃÂÂÂÂ

ps. sorry if i write anything wrong na...my english is not well...i hate grammarrrrrrrrrr...

Link to comment

huhhhh...well, i understand if he thinks SOME of thai girls are ... but...NOT ALL na khun...and not me doy...huh...seng...

about my english na ka...really need to learn more but i'm still lazy (as always) lolzz kop khun tii hai kam lang jai ka

Link to comment

I always try to avoid from word "farang" tho' and mostly use word "foreigner" or "westerner" or white guys/girls even not so sure if word 'white" is something racist or not but I didnt meant in that way, and even seem most members here dont care to be called "farang" as its not that impolite, but not polite either... think about MOST chinese wouldnt like to be called as "jeg" / "jek" or whatever.. hope u got what I mean...

Link to comment

Hi , When i write a english, i won't care how people say.

I just do care what i write poeple will understand.

So far when i read yours i understand what u are writting. Doing Great. :)

Link to comment

ÃèùäÃ...ÀÒÉÒÃѧ¡Ô´ÃèùáÃ..ªÃºà¢Õ¹ÀÒÉÒä·Â ÃѹÊì¡ÇèҡѹàÂÃà 555 áµèÇèҨþÂÒÂÒÃà¢Õ¹ÀÒÉÒÃѧ¡Ô´áÅéǡѹ¹Ã¤à à¾ÃÒèÃä´éÃèÒ¹¡Ñ¹ä´é¶éǹ·ÑèÇ...¢Ãº¤Ø³·Ø¡¤¹·Õè(¾ÂÒÂÒÃ)à¢éÒã¨ÀÒÉÒÃѧ¡Ô´¢Ã§àºÕÂÃì ÃÔÃÔ

Link to comment
Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...