CoffeeBreak

OG
 • Content count

  576
 • Joined

 • Last visited

About CoffeeBreak

 • Rank
  Original TF'er
 • Birthday 10/01/1978
 1. [email protected] bCool Ã×âÇÒ¶×õÃà ¡Õº Ã×ëéÒ¶×Ãääì... ¢éÒ¹éâëÙΡ
 2. 555... I like Jack Sparrow (I think it was) and The Matrix couple.
 3. Damn, I missed a bouquet!! Nice to meet you and Phong again. It was a great nite and Congrats to the Bride & Groom.
 4. Hilarious! Men call each other as fat boy like we call each other as fatty...
 5. Happy Birthday! from CB to CB.
 6. from the picture, i feel dangerous. o_O
 7. 5 5 5 à Ã×èáèùà ÃÒ¡çà ¤ÂÃèÒ¹ÇèÒ ÃغÅÀѳ±ì Ãèà à ¾×èùªÃºáúËÑÇà ÃÒà ¹Ö¡Âéùä»áÅéÇ¢Ó äÃè¹Ö¡ÇèÒ¨ÃÃÒà »ç¹ joke ä´é
 8. baddddd bird!
 9. ÃÕà §ÒµÃ¤ØèÃæ˹éÒËÃÙà ¨ÃÃÂÙèµÃ§Ë¹éÒµèÒ§ / ÃÃà ºÕ§´éÇÂÃèà ¤Ô¡ææ
 10. Congrats Babbie, vacation where? May I join? ^.^
 11. I need a chef. Big Babe, plz come to ma house!
 12. Deester might like that. She loves red stuff...
 13. Good one... LOL.. I just watched too. It's my 3nd. Love this movie and encouraging me. :-)
 14. Papa, I think picture on the top much more interesting... LOL
 15. Jame likes feet... LOL. o_O