Jump to content

frogster

OG
 • Content Count

  1,341
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by frogster

 1. Hey John, Howdie? I'm at Thailand at the moment

  Keep in touch.

 2. Hi there, It's me Golf. I just want you to know that I'm going back to Thailand this August with my bf for our wedding. Perhaps we can arrange a party somewhere in BKK. OH have you got Facebook? I 've recently updated my life in UK over there, if you want to keep in touch, please go to my FB.

  http://www.facebook.com/KittyAndrew See you.

 3. thanks for every comments. Well, actually it's going to be this year for my wedding.(I forgot that we 're in New Year already. Silly me!!!)
 4. Hi there, Quick hello from England from me. I haven't logged in TF for ages so I'm not sure anybody I knew before still be around here or not. So far, my life in England is quite good here. I've got a job in school as a midday assistant (an hour looking after children in lunch time) and volunteering as TA in a nursery and I'm studying Maths and English to get furthere qualification to apply for full-time job in a school. As someone might have known already that I'm planning to come back to Thailand next year around August (School summer's holiday for 6 weeks) to have my wedding at BKK, I woul
 5. Hi there, Quick hello from England from me. I haven't logged in TF for ages so I'm not sure anybody I knew before still be around here or not. So far, my life in England is quite good here. I've got a job in school as a midday assistant (an hour looking after children in lunch time) and volunteering as TA in a nursery and I'm studying Maths and English to get furthere qualification to apply for full-time job in a school. As someone might have known already that I'm planning to come back to Thailand next year around August (School summer's holiday for 6 weeks) to have my wedding at BKK, I woul
 6. ÃÒ¹Øâ÷¹ÒºØ­ä»´éÇÂËÑÇã¨à µçÃæ¨éÒ ¶éÒÃÂÙèä·Â äÃè¾ÅÒ´§Ò¹¹Õéá¹è¹Ã¹ äÇé¤Ø¡ѹ¹Ã¤à ¤Ô´¶Ö§
 7. frogster

  Sinsod 2…

  Very good journal and congratulation to your marriage. I'm so sorry that I couldn't join your wedding as I live in England. I'm planning wedding in Thailand next year around August but I will be in Thailand around end of July as It is my Holidays. If you are still in Thailand that time, your are welcome to my wedding. As for myself, sinsod thing is just a dignity for parents' face. and I'm not sure about sinsod traditional. some say that It shows how much groom can afford to look after his future wife, then put all sinsod money in the white sheet sprinkle with petals , wrap all things toget
 8. ä»´Ù¤ÅÔ»Ã×è¹ÃÃ’ ÃŽÃ’ÃÒ¡æææææææ à ¢ÒáÊ´§à ¡è§¹Ã¤à à ¹ÕêÂÃ
 9. OH I see. It was a touchy vdo though. The way she spoke make me wanna slap her. LOL Before I watching this VDO I thought " She is such a beautiful lady" but after I finished watching this VDO I was like " What 's the heck she was speaking like that".
 10. ¿Ñ§áÅéǻǴËÑÇÃäèà ¨Ãä·Â ¡çä·Â ¨à Ãѧ¡ÄÉ¡çÃѧ¡ÄÉ à ¢éÒã¨ÇèÒà ÇÅÒ¹Ö¡¶Ö§ÀÒÉÒä·Âà ÇÅÒÃÂÙè·ÕèµèÒ§»ÃÃà ·È ËÃ×ÃÇèÒ仵èÒ§»ÃÃà ·ÈÃÃ’ áµèà ·èÒ·Õè¿Ñ§ÀÒÉÒÃѧ¡ÄÉ ¹ÕèẺÇèÒ ¡çäÃèä´é´Õà ´èÃÃäÃÃäèà à ¸Ã¾Ù´ä´éÃÑè¹ÃÒ¡ ÇèÒ ÀÒÉÒà ¸Ã´Õ ÃÂÒ¡ãËéÃÒ¾Ù´·Õèà ÃÒÃÂÙè¨Ñ§ ...
 11. AHHHHHH.. I miss TF haloween party.
 12. Thank you for all comments . froggie ariived at UK already. been busy drinking wine and alcohol to keep herself warm.
 13. Greeting form frogster…. Hi everyone. I know I have been away from TF so long and didn’t update anything at all. Well I have a lot photos to make a journal, unfortunately my internet has not worked a few days lately. So I decided to write just a short journal this time. As most of you know that I worked in Factory as Japanese interpreter and translator ,now I’m going to UK with my bf. Many people are wondering what I’m gonna do with my Japanese if I go to UK. Will I throwaway my knowledge and waste my time. … NO NO as me and my bf we have been studying Japanese so many years so we are
 14. Greeting form frogster…. Hi everyone. I know I have been away from TF so long and didn’t update anything at all. Well I have a lot photos to make a journal, unfortunately my internet has not worked a few days lately. So I decided to write just a short journal this time. As most of you know that I worked in Factory as Japanese interpreter and translator ,now I’m going to UK with my bf. Many people are wondering what I’m gonna do with my Japanese if I go to UK. Will I throwaway my knowledge and waste my time. … NO NO as me and my bf we have been studying Japanese so many years so we are
 15. Thank you for your comments here. Thank alot for p' aom to post me such a lovely journal . I will try to make my own journal if internet at home is ok. Well , hope to see your guys there. Love love
 16. you guys look so professional. I miss Salsa Dance. where was the hall ? If I go to Bangkok next time. May I join there. OH Happy birthday ja p' aom. Miss you and everyone here.
 17. Welcome back guy. remember me? we danced salsa together before with load of Tfs.
 18. frogster

  After 2 years

  Time is flyring and while we are getting old. hohohoho Miss it I couldn't make it this year. Too busy making money here.LOL Miss you guys. Wanna go party....
 19. ... Miss you ja p' pai. ...
 20. P?Nush , Ja I will be in your birthday party for sure. Will we go shopping ( girly style at Plattinum together first ?) 14god : I can have break fast /lunch or dinner with you. Which one you prefer. I will be in Bangkok on Friday morning (Perhaps)
 21. Plattinum MBK Siam ... I wanna buy some make up ka. Kate, Majorjica, Pakantong ( Korea) Canmake, something like that and also I wanna see some city life ... I do miss it.. Wanna meet friends.......... I miss them all.
 22. Hi howdy TF friends. Little froggie is great on Rayong. Sorry that I have not updated anything at all so long time. a lot of things ,experience happen here. Wanna share but sometimes things around me tied me up . By the way I do miss something about town like shopping , dance so I will go to Bangkok on Friday and Leave about Saturday evening sorry that I can't stay longer. Sunday I have japanese class to teach. Well lets meet and do something together . Oh I will join event on Saturday evening so hope to see old friends and new friends there.I really wanna go shopping on friday . Is the
 23. Hi howdy TF friends. Little froggie is great on Rayong. Sorry that I have not updated anything at all so long time. a lot of things ,experience happen here. Wanna share but sometimes things around me tied me up . By the way I do miss something about town like shopping , dance so I will go to Bangkok on Friday and Leave about Saturday evening sorry that I can't stay longer. Sunday I have japanese class to teach. Well lets meet and do something together . Oh I will join event on Saturday evening so hope to see old friends and new friends there.I really wanna go shopping on friday . Is the
 24. frogster

  Community

  Hot girl ::::::: Unny I will be in Bangkok on friday and saturday do you have free time to meet me ? I plan to go shopping at Plattinum Siam and do some girly stuff like pick a make up , cloth Wanna join me ? P'S" miss you na
 25. à »ç¹ÃÕ¡¤¹·ÕèäÃèà ¢éÒ¢éÒ§ãµÃ ·Ñé§à Ëç¹´éÇ¡Ѻ¾Ç¡»Ã÷éǧ áµèËÅÒ¤ÃÑ駿ѧáÅéÇà ËÃ×ùãªéÃÒÃóì»ÅØ¡»ÃêҪ¹ÃÒ¡¡ÇèÒ ¡ÅØéÃ㨠ÃÑ°ºÒÅ¡çÃØè§Ë¹éÒáµè©Õ¡ÃÑ°¸ÃÃù٭ ÂÔ駹Ò¡ ÂÔ觻ҡäÃèÃѺ»Ã÷ҹ--¿Ñ§áÅéǤÅ×è¹à ÊÕ¹ ÃÒà ¨Õ¹--à ÃÒäÃèä´éÃÇÂÃÃäà áµèÃÙéÊÖ¡¢éÒÇᾧ ÃÒ¡¡ÇèÒ¡ÒâÖé¹à §Ô¹à ´×ù·ÕèÃÑ°»ÃѺãéË餹ãªéáç§Ò¹¢Ñé¹µèÓ »ÃѺÃÒä´é 3-11 ºÒ· ¡Ô¹¢éÒÇÃ
×
×
 • Create New...