Jump to content

aomlovely

OG
 • Content Count

  2,777
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by aomlovely

 1. sound fun but i don't drink that's why i didnt join thank for posting na ja i can imagine how fun that night by your words
 2. §èÒÂæ ä´é㨤ÇÒà ¤×à "ËÔÇÇÇÇÇÇ ÂÒô֡¡¡¡¡¡"
 3. Hi all, I really am SORRY. Bad news that i just got back to TF at the last minute before midnight (T-T) when i click on the score page it was showing just 2 usernames on it. good thing is, i already posted the score on Saturday in the afternoon so we can use this score. If you remember your latest score then you can donate as that, Thank you. 100% money goes to Baan Rajawadee, Baan Nonthaphum, Baan Gerda, and to take some children at Baan Rajawadee to the sunflower field on 27th December. How to pay : 1. Online, please go to http://www.thailandfriends.com/index.php?name=Events Click on “d
 4. Hi all, I really am SORRY. Bad news that i just got back to TF at the last minute before midnight (T-T) when i click on the score page it was showing just 2 usernames on it. good thing is, i already posted the score on Saturday in the afternoon so we can use this score. If you remember your latest score then you can donate as that, Thank you. 100% money goes to Baan Rajawadee, Baan Nonthaphum, Baan Gerda, and to take some children at Baan Rajawadee to the sunflower field on 27th December. How to pay : 1. Online, please go to http://www.thailandfriends.com/index.php?name=Events Click on “d
 5. I really am SORRY Bad news that i just got back to TF at the last minute before midnight (T-T) when i click on the score page it was showing just 2 usernames on it. good thing is, i already posted the chart on Saturday in the afternoon so we can use this score. We all got 6049 points at the end because of my fault (>.<") sorry mak mak ja which means 6049 THB (in case donate 1point=1 baht) Thanks to everyone for voting & being a donator signmaple, kaunitz, i4God, tuxi, johnno, sirjoe55, aomlovely, pring, soda, MrMark, zappa82, pjotr75, funky_house, Tangkvvaa, garlic, Hideaway, Ch
 6. I really am SORRY Bad news that i just got back to TF at the last minute before midnight (T-T) when i click on the score page it was showing just 2 usernames on it. good thing is, i already posted the chart on Saturday in the afternoon so we can use this score. We all got 6049 points at the end because of my fault (>.<") sorry mak mak ja which means 6049 THB (in case donate 1point=1 baht) Thanks to everyone for voting & being a donator signmaple, kaunitz, i4God, tuxi, johnno, sirjoe55, aomlovely, pring, soda, MrMark, zappa82, pjotr75, funky_house, Tangkvvaa, garlic, Hideaway, Ch
 7. hmmmmmmm ʧÊÑÂà ÃÒ¨Ãä´éà »ç¹à ¨éҢçÇÔ¡ã¹ÃÒ¤Ò 99 ºÒ·
 8. lol @ shortyg you always interested in my models na
 9. ¢Ãà ÃÔèáèùÃÕ¡·Õ 99
 10. ÇÔ¡¼à wig ÃÒ»ÃÃÃÙŪèÇÂà ËÅ×Ãà ´ç¡æ ¡Ñ¹¹Ã¤à ÇÔ¡¼Ã«Ã ·Ó¨Ò¡äËà ÊÕ¹éÓµÒÅ äÎäÅÊշç ãÊèà »ç¹ÇÔ¡¼ÃÊÑé¹ ËÃ×ÃÊÒÃÒö´Ñ´á»Å§ãÊèà »ÅÕ蹷ç¼ÃÂÒÇä´é¤èà à ËÃ×ùã¹ÃÙ»¹Ò§áºº¼ÃÊÕà ´ÕÂǡѺÇÔ¡¾Ã´Õá¶ÃÃéǹâÃÅäÇéÃèùæ à Å´ÙäÃèÃáÇèÒãÊèÇÔ¡äÇé¤ÃÖ觺¹ ÊÒÇÃÕ¡¤¹ã¹ TF (littlebit) ºÃÔ¨Ò¤ÃÃ’ ¢Ã§ãËÃè «×éÃÃÒ¨Ò¡à «ç¹·ÃÑžÃÃÃÒà 3 äÃèà ¤ÂãÊèà ÅÂ à ¨éҢçºÃ¡ÇèÒ«×éÃÃÃ’ 1000 ¡ÇèÒºÒ· .....
 11. ÇÔ¡¼à wig ÃÒ»ÃÃÃÙŪèÇÂà ËÅ×Ãà ´ç¡æ ¡Ñ¹¹Ã¤à ÇÔ¡¼Ã«Ã ·Ó¨Ò¡äËà ÊÕ¹éÓµÒÅ äÎäÅÊշç ãÊèà »ç¹ÇÔ¡¼ÃÊÑé¹ ËÃ×ÃÊÒÃÒö´Ñ´á»Å§ãÊèà »ÅÕ蹷ç¼ÃÂÒÇä´é¤èà à ËÃ×ùã¹ÃÙ»¹Ò§áºº¼ÃÊÕà ´ÕÂǡѺÇÔ¡¾Ã´Õá¶ÃÃéǹâÃÅäÇéÃèùæ à Å´ÙäÃèÃáÇèÒãÊèÇÔ¡äÇé¤ÃÖ觺¹ ÊÒÇÃÕ¡¤¹ã¹ TF (littlebit) ºÃÔ¨Ò¤ÃÃ’ ¢Ã§ãËÃè «×éÃÃÒ¨Ò¡à «ç¹·ÃÑžÃÃÃÒà 3 äÃèà ¤ÂãÊèà ÅÂ à ¨éҢçºÃ¡ÇèÒ«×éÃÃÃ’ 1000 ¡ÇèÒºÒ· .....
 12. only 9 hours left Pls, vote for every TFer through the links below Confirmed Members: signmaple, kaunitz, i4God, tuxi, johnno, sirjoe55, aomlovely, pring, soda, MrMark, zappa82, pjotr75, funky_house, Tangkvvaa, garlic, Hideaway, CherieAtwood, Frans65, Admin, PeterH61, pandorea, browneyesgirl, Noi., LonelySoul, carz79, Fullframe Until now, We all got 6049 points which means 6049 THB (in case donate 1point=1 baht) Thanks to everyone for voting & being a donator Thanks to someones who have already made a donation for The 3rd TF Charity event. Appreciate - 2000 THB Fullframe - $300 USD
 13. only 9 hours left Pls, vote for every TFer through the links below Confirmed Members: signmaple, kaunitz, i4God, tuxi, johnno, sirjoe55, aomlovely, pring, soda, MrMark, zappa82, pjotr75, funky_house, Tangkvvaa, garlic, Hideaway, CherieAtwood, Frans65, Admin, PeterH61, pandorea, browneyesgirl, Noi., LonelySoul, carz79, Fullframe Until now, We all got 6049 points which means 6049 THB (in case donate 1point=1 baht) Thanks to everyone for voting & being a donator Thanks to someones who have already made a donation for The 3rd TF Charity event. Appreciate - 2000 THB Fullframe - $300 USD
 14. Thanks Ciaran, if u want to bid the girls u will not give only 1,750baht..They are too cute lol
 15. ÇÔ¡¼à wig ÃÒ»ÃÃÃÙŪèÇÂà ËÅ×Ãà ´ç¡æ ¡Ñ¹¹Ã¤à ÇÔ¡¼Ã«Ã ·Ó¨Ò¡äËà ÊÕ¹éÓµÒÅ·ÓäÎäÅÊշç ÊÒÃÒöãÊèà »ÅÕ蹷ç¼ÃÂÒÇä´é¤èà ÊÒÇÃÕ¡¤¹ã¹ TF ºÃÔ¨Ò¤ÃÃ’ ¢Ã§ãËÃè «×éÃÃÒ¨Ò¡à «ç¹·ÃÑÅ äÃèà ¤ÂãÊèà ÅÂ à ¨éҢçºÃ¡ÇèÒ«×éÃÃÒà ¡×ú 2000 ºÒ· .................... ¼ÙéãËéÃÒ¤ÒÊÙ§ÊØ´ã¹à ¨Ã¹ÑŹÕé¤×à ¼Ù骹ûÃÃÃÙÅ Ê觿ÃÕ·ÑèÇ»ÃÃà ·Èä·Â ..................................... ¡ÒûÃÃÃÙŹÕé¨ÃÊÔé¹ÊØ´ã¹Çѹ·Õè 1
 16. ÇÔ¡¼à wig ÃÒ»ÃÃÃÙŪèÇÂà ËÅ×Ãà ´ç¡æ ¡Ñ¹¹Ã¤à ÇÔ¡¼Ã«Ã ·Ó¨Ò¡äËà ÊÕ¹éÓµÒÅ·ÓäÎäÅÊշç ÊÒÃÒöãÊèà »ÅÕ蹷ç¼ÃÂÒÇä´é¤èà ÊÒÇÃÕ¡¤¹ã¹ TF ºÃÔ¨Ò¤ÃÃ’ ¢Ã§ãËÃè «×éÃÃÒ¨Ò¡à «ç¹·ÃÑÅ äÃèà ¤ÂãÊèà ÅÂ à ¨éҢçºÃ¡ÇèÒ«×éÃÃÒà ¡×ú 2000 ºÒ· .................... ¼ÙéãËéÃÒ¤ÒÊÙ§ÊØ´ã¹à ¨Ã¹ÑŹÕé¤×à ¼Ù骹ûÃÃÃÙÅ Ê觿ÃÕ·ÑèÇ»ÃÃà ·Èä·Â ..................................... ¡ÒûÃÃÃÙŹÕé¨ÃÊÔé¹ÊØ´ã¹Çѹ·Õè 1
 17. come on come on, it's a very nice dress. 199 ºÒ·
 18. pjotr75 : if u really want to wear i will find for u lol Admin : do u want to try? Shortyg : my neighbor lol
 19. ¢Ãà ÃÔèáèù 109 ºÒ·
 20. ªØ´á«¡ AIIZ Career size M ÃÒ»ÃÃÃÙŪèÇÂà ËÅ×Ãà ´ç¡æ ¡Ñ¹¹Ã¤à ªØ´á«¡ÊÕ´Ó à ¹×éüéÒÊá»¹à ¹ÊÃիѺã¹ÃÂèÒ§´Õ ªÒ¡ÃÃâ»Ã§¼éÒµè÷Ô駵ÑÇ ¼Ù¡âºÇìËÅѧ Ã×à 2 ÊÀÒ¾ 99.99% ÊÒÇ˹Öè§ã¹ TF ºÃÔ¨Ò¤ÃÃ’ à ¤ÂãÊèá¤è¤ÃÑé§à ´ÕÂÇ µÃ¹¹Õé¼ÃÃŧãÊèäÃèä´é à ¨éҢçºÃ¡ÇèÒ«×éÃÃÒà ¡×ú 2000 ºÒ· (¢¹Ò´·Ñé§Ëô¹ÕéÊÒÃÒöÂ×´ä´éÃÕ¡ / ¹Ò§áººÊÙ§ 160 «Ã.) ¤Ã¡ÇéÒ§ 30 «Ã. ÅÖ¡ 16 «Ã. äËÅè 39 «Ã. ᢹÂÒÇ 45 «Ã. Ãú
×
×
 • Create New...