Jump to content

aomlovely

OG
 • Content Count

  2,777
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by aomlovely

 1. ªØ´á«¡ AIIZ Career size M ÃÒ»ÃÃÃÙŪèÇÂà ËÅ×Ãà ´ç¡æ ¡Ñ¹¹Ã¤à ªØ´á«¡ÊÕ´Ó à ¹×éüéÒÊá»¹à ¹ÊÃիѺã¹ÃÂèÒ§´Õ ªÒ¡ÃÃâ»Ã§¼éÒµè÷Ô駵ÑÇ ¼Ù¡âºÇìËÅѧ Ã×à 2 ÊÀÒ¾ 99.99% ÊÒÇ˹Öè§ã¹ TF ºÃÔ¨Ò¤ÃÃ’ à ¤ÂãÊèá¤è¤ÃÑé§à ´ÕÂÇ µÃ¹¹Õé¼ÃÃŧãÊèäÃèä´é à ¨éҢçºÃ¡ÇèÒ«×éÃÃÒà ¡×ú 2000 ºÒ· (¢¹Ò´·Ñé§Ëô¹ÕéÊÒÃÒöÂ×´ä´éÃÕ¡ / ¹Ò§áººÊÙ§ 160 «Ã.) ¤Ã¡ÇéÒ§ 30 «Ã. ÅÖ¡ 16 «Ã. äËÅè 39 «Ã. ᢹÂÒÇ 45 «Ã. Ãú
 2. Thank you for joining u guys
 3. ÇÙê¾Ò¾ÕèªéÒ§ä»à ·ÕèÂÇÊǹ
 4. Tukkie : come on!! it's for the children SweetieBabie : ãÊè size äÃÃèèêà ÃÕ 35-39...40 ÃÕºÒ§ÃØè¹¹èèþÂÒÂÒÃËÒÃÒ¹à browneyesgirl : thanks ja ^^
 5. thx ja tukkie finally we have the first bidder lol
 6. hehe i think girls love highheels but nobody come to bid for the children ><" maybe u guys can bid for ur girl.
 7. ¤ÃÒǹÕéà ÃÒã¨ÊÒÇæ ¡Ñ¹ºéÒ§¹Ã¤à ÃÃ§à ·éÒ ¼ÙéãËéÃÒ¤ÒÊÙ§ÊØ´ã¹à ¨Ã¹ÑŹÕé¤×à ¼Ù骹ûÃÃÃÙÅ ¼Ù骹ûÃÃÃÙÅ ÊÒÃÒöà Å×á Ẻ ÊÕ ¢¹Ò´ ÃÃ§à ·éÒ µÒÃẺ·ÕèŧäÇéã¹à ¨Ã¹ÑŹÕé ¨Ó¹Ç¹ 1 ¤Ùè Ê觿ÃÕ·ÑèÇ»ÃÃà ·Èä·Â ..................................... ¡ÒûÃÃÃÙŹÕé¨ÃÊÔé¹ÊØ´ã¹Çѹ·Õè 14 ¸.¤ 2552 à ÇÅÒ 23.59¹. ÃÒÂä´é 100% ÃúãËéºéÒ¹ÃÒªÒÇ´ÕáÅúéÒ¹¹¹·ÀÙÃÔ ȁ. ÊÔ¹¤éÒ¹Õéà »ç¹ÊÔ¹¤éÒ Pre-Order ¹Óà Â
 8. ¤ÃÒǹÕéà ÃÒã¨ÊÒÇæ ¡Ñ¹ºéÒ§¹Ã¤à ÃÃ§à ·éÒ ¼ÙéãËéÃÒ¤ÒÊÙ§ÊØ´ã¹à ¨Ã¹ÑŹÕé¤×à ¼Ù骹ûÃÃÃÙÅ ¼Ù骹ûÃÃÃÙÅ ÊÒÃÒöà Å×á Ẻ ÊÕ ¢¹Ò´ ÃÃ§à ·éÒ µÒÃẺ·ÕèŧäÇéã¹à ¨Ã¹ÑŹÕé ¨Ó¹Ç¹ 1 ¤Ùè Ê觿ÃÕ·ÑèÇ»ÃÃà ·Èä·Â ..................................... ¡ÒûÃÃÃÙŹÕé¨ÃÊÔé¹ÊØ´ã¹Çѹ·Õè 14 ¸.¤ 2552 à ÇÅÒ 23.59¹. ÃÒÂä´é 100% ÃúãËéºéÒ¹ÃÒªÒÇ´ÕáÅúéÒ¹¹¹·ÀÙÃÔ ȁ. ÊÔ¹¤éÒ¹Õéà »ç¹ÊÔ¹¤éÒ Pre-Order ¹Óà Â
 9. aomlovely

  fund..

  ¤ÃÒǹÕéà ÃÒã¨ÊÒÇæ ¡Ñ¹ºéÒ§¹Ã¤à ÃÃ§à ·éÒ ¼ÙéãËéÃÒ¤ÒÊÙ§ÊØ´ã¹à ¨Ã¹ÑŹÕé¤×à ¼Ù骹ûÃÃÃÙÅ ¼Ù骹ûÃÃÃÙÅ ÊÒÃÒöà Å×á Ẻ ÊÕ ¢¹Ò´ ÃÃ§à ·éÒ µÒÃẺ·ÕèŧäÇéã¹à ¨Ã¹ÑŹÕé ¨Ó¹Ç¹ 1 ¤Ùè Ê觿ÃÕ·ÑèÇ»ÃÃà ·Èä·Â ..................................... ¡ÒûÃÃÃÙŹÕé¨ÃÊÔé¹ÊØ´ã¹Çѹ·Õè 14 ¸.¤ 2552 à ÇÅÒ 23.59¹. ÃÒÂä´é 100% ÃúãËéºéÒ¹ÃÒªÒÇ´ÕáÅúéÒ¹¹¹·ÀÙÃÔ ȁ. ÊÔ¹¤éÒ¹Õéà »ç¹ÊÔ¹¤éÒ Pre-Order ¨Ò¡Ã
 10. aomlovely

  fund..

  ¤ÃÒǹÕéà ÃÒã¨ÊÒÇæ ¡Ñ¹ºéÒ§¹Ã¤à ÃÃ§à ·éÒ ¼ÙéãËéÃÒ¤ÒÊÙ§ÊØ´ã¹à ¨Ã¹ÑŹÕé¤×à ¼Ù骹ûÃÃÃÙÅ ¼Ù骹ûÃÃÃÙÅ ÊÒÃÒöà Å×á Ẻ ÊÕ ¢¹Ò´ ÃÃ§à ·éÒ µÒÃẺ·ÕèŧäÇéã¹à ¨Ã¹ÑŹÕé ¨Ó¹Ç¹ 1 ¤Ùè Ê觿ÃÕ·ÑèÇ»ÃÃà ·Èä·Â ..................................... ¡ÒûÃÃÃÙŹÕé¨ÃÊÔé¹ÊØ´ã¹Çѹ·Õè 14 ¸.¤ 2552 à ÇÅÒ 23.59¹. ÃÒÂä´é 100% ÃúãËéºéÒ¹ÃÒªÒÇ´ÕáÅúéÒ¹¹¹·ÀÙÃÔ ȁ. ÊÔ¹¤éÒ¹Õéà »ç¹ÊÔ¹¤éÒ Pre-Order ¨Ò¡Ã
 11. Weekly vote scores CASH IN CHARITY Sub-event of "ThailandFriends 3rd Annual Charity Event" ........... As 100 TFers get weekly vote points and we are enjoy voting. Instead of just voting and more voting why don't we pay cash (TH Baht) equivalent to the weekly score points that each of us get for the charity? 1 point = 1 baht (or more up to you, pls let me know) Will you be proud fighting for your scores that week? . This event start on Sunday 6th Dec, at 12:01am until Saturday 12th Dec, at 11:50pm . start fighting for your scores as much as you can pay I don't mean you have to res
 12. Weekly vote scores CASH IN CHARITY Sub-event of "ThailandFriends 3rd Annual Charity Event" ........... As 100 TFers get weekly vote points and we are enjoy voting. Instead of just voting and more voting why don't we pay cash (TH Baht) equivalent to the weekly score points that each of us get for the charity? 1 point = 1 baht (or more up to you, pls let me know) Will you be proud fighting for your scores that week? . This event start on Sunday 6th Dec, at 12:01am until Saturday 12th Dec, at 11:50pm . start fighting for your scores as much as you can pay I don't mean you have to res
 13. aomlovely

  shoes

  371 º http://www.weloveshopping.com/shop/showproduct.php?pid=14701222&shopid=175322 690http://www.weloveshopping.com/template/e3/showproduct.php?pid=14717644&shopid=27358 1050 http://www.weloveshopping.com/template/a07/showproduct.php?pid=14712786&shopid=169874 780 http://www.weloveshopping.com/template/e4/showproduct.php?pid=14703236&shopid=124230 450 http://www.weloveshopping.com/shop/showproduct.php?pid=14687222&shopid=172172 649 http://www.weloveshopping.com/template/e5/showproduct.php?pid=14670112&shopid=142056 780 http://www.weloveshopping.com/template/w05
 14. aomlovely

  shoes

  371 º http://www.weloveshopping.com/shop/showproduct.php?pid=14701222&shopid=175322 690http://www.weloveshopping.com/template/e3/showproduct.php?pid=14717644&shopid=27358 1050 http://www.weloveshopping.com/template/a07/showproduct.php?pid=14712786&shopid=169874 780 http://www.weloveshopping.com/template/e4/showproduct.php?pid=14703236&shopid=124230 450 http://www.weloveshopping.com/shop/showproduct.php?pid=14687222&shopid=172172 649 http://www.weloveshopping.com/template/e5/showproduct.php?pid=14670112&shopid=142056 780 http://www.weloveshopping.com/template/w05
 15. ȁ. ·ÓäÃê ·Óäà äÃè¶èÒÂÃÙ»ÊÒÇÃÕ¡¤¹·ÕèÂÔéÃá¡éÃá´§ÃÒ´éÇÂÅèà ÃÕ¿ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÃÊØ¡
 16. ´Ù¡èùÃÕäáԹ Ã×Ãá¡éÃá´ê§á´§¹èÒ¡Ô¹ à ÃêÂÃêèÒÂÂÂÂÂ à ¨êæ ÇѹËÅѧÂ×äÃÑÇÃÑ觴Ô ÃùéçÇèÒ§æ¡èù¹à ¨Ãä»à Å蹫¹ã¹¤ÃÑÇà ¨ê ÃÔÃÔ
 17. come on it's for the children. I want to hear more than 6,000
 18. aomlovely

  ...

  Let's find a chance to help disadvantaged people one more time. We couldn't help all those who need. We are not that rich or have everything generous. so "raise funds" is the best way. Just to let u know and hope u are interested in some part. ......................... More information about "ThailandFriends 3rd Annual Charity Event" We need sometimes for organizing so this event will be done early next year. Purpose of the Event This event is held in order to donate funds plus any other useful goods to.... Baan Nontapum (Home for Children with Disabilities) For 39 years, Baan Nontap
 19. aomlovely

  ...

  Let's find a chance to help disadvantaged people one more time. We couldn't help all those who need. We are not that rich or have everything generous. so "raise funds" is the best way. Just to let u know and hope u are interested in some part. ......................... More information about "ThailandFriends 3rd Annual Charity Event" We need sometimes for organizing so this event will be done early next year. Purpose of the Event This event is held in order to donate funds plus any other useful goods to.... Baan Nontapum (Home for Children with Disabilities) For 39 years, Baan Nontap
×
×
 • Create New...