Jump to content

maiaow

OG
 • Content Count

  213
 • Joined

 • Last visited

About maiaow

 • Rank
  Original TF'er
 • Birthday 10/28/1982
 1. maiaow

  Married with Divorce Man

  it's the same story for a women who live in Holland and i met her when i took Dutch class and she told me that she hate her husband's kids and she was not happy and comfortable when her husband's kids had to stay with them during the weekend then she said i will never get marriage again with a guy who have kids that is NOT over 18 years old and their mom only want money more and more from my husband! Sad story
 2. maiaow

  a D r e a m E R

  à ¤Â½Ñ¹ËÅÒÂÃÂèÒ§à ËÃ×ù¡Ñ¹ ºÒ§·ÕèäÃèÃÙéÇèÒÃÂÙè·Õèä˹ ºÒ§·Õ½Ñ¹ÇèÒÇÔè§Ë¹Õ¼ÕËÃ×Ã˹դ¹·Õè¨Ã¦èÒà ÃÒ ¾Ãµ×è¹¢Öé¹ÃÒà ˹×èÃÂÃÒ¡á·ºäÃèÃ͇̤....ºèäÃÑ駷Õè½Ñ¹ÇèÒä»·Õè·Õè˹Öè§áÅéǾÃà ÃÒµ×è¹à ªéÒ¢Öé¹ÃÒáÅéÇÃá仢éÒ§¹Ã¡µÒ÷ÕèµèÒ§æáÅéÇà ÃÒÃÙéÊÖ¡ÇèÒ à ÃéÂ...à ËÃ×Ã¹à ¤ÂÃÒ·Õè¹ÕéáÅéǹà Ãѹà ËÃ×ù¡Ñºã¹½Ñ¹à ÃÒà ÅÂ....( ËÃ×Ãà ¢Òà ÃÕ¡ÇèÒ ½Ñ¹à »ç¹¨ÃÔ§ 5555 )¤ÇÒäÔÂ
 3. Today my BF and his Mom went to a farm in Middelbeers, which is an upcountry town not so far from Tilburg in Holland. It’s not a farm with cows or pigs but the people have many many fruit trees behind the farmhouse. And now you think ohh probably apples or pears or some other fruit. No, these fruit trees have blueberries! I think many people know ‘kanom’ you can buy at Mr. Donut or 7Eleven which have the blueberry jam inside. They taste very nice! But that jam is made from processed blueberries. The blueberries at the farm are fresh and still sit on the tree. So you can go there and buy the bl
 4. Today my BF and his Mom went to a farm in Middelbeers, which is an upcountry town not so far from Tilburg in Holland. It’s not a farm with cows or pigs but the people have many many fruit trees behind the farmhouse. And now you think ohh probably apples or pears or some other fruit. No, these fruit trees have blueberries! I think many people know ‘kanom’ you can buy at Mr. Donut or 7Eleven which have the blueberry jam inside. They taste very nice! But that jam is made from processed blueberries. The blueberries at the farm are fresh and still sit on the tree. So you can go there and buy the bl
 5. HBD ~ ~ ~ ÃÕ¤ÇÒÃÊØ¢ÃÒ¡æ¨éÒ
 6. maiaow

  Wild blueberries?

  " Picking wild blueberries is my happiness. " hehehehe......mine is about picking wild blackberries in the wood when i take the dog for a walk Maybe you just can eat when it fresh so don't have to think about it. lol
 7. Sinenat - - - >> Of course i do remember your dog Im A ***** - - ->> The taste was really great cos it was fresh from the sea and especially you put white wine with onion when you cook...yummy!! Doctor - - - >> Of course it 's not like samed or phuket but it was nice experience sombody - - - >> me too Nelis - - - >> if you think so...lol pandorea - - - >> Bella is between Labrador and Golden Retriever... she is born to be trained for blind people...We can only keep her with us for one year and after that she will have to train and if the place where w
 8. Teerak - - - >> LOL...It's our secret !! Hugo - - - >> Hoi Hoi Hoi too...lol Sinenat - - - >> Hello Marry and Mario
 9. P' Golf - - - >> I am happy for you too. see you soon in NL....PROOST!!!
 10. I had a good time at the beach for 4 days with my bf 's parents and our lovely dog " Bella " in Zeeland, Holland.I wish my bf could join us, what a pity! he had to work but it was ok for me. The weather was really wonderful and we were lucky, there were many people enjoyed on the beach for sun bathing which it was i'm not interested in it!! lol , some are playing with dogs and also collected mussels and etc.... I was so busy with dog and enjoyed about collecting the mussels along the wave breakers, you might think it's funny but it was my hobby and i did really enjoyed it. Let have a l
 11. I had a good time at the beach for 4 days with my bf 's parents and our lovely dog " Bella " in Zeeland, Holland.I wish my bf could join us, what a pity! he had to work but it was ok for me. The weather was really wonderful and we were lucky, there were many people enjoyed on the beach for sun bathing which it was i'm not interested in it!! lol , some are playing with dogs and also collected mussels and etc.... I was so busy with dog and enjoyed about collecting the mussels along the wave breakers, you might think it's funny but it was my hobby and i did really enjoyed it. Let have a l
 12. banana_jup - - - >> µéçä»á¹è¹Ã¹¤èà áµèµÃ¹¹ÕéËÒ¢éÃÃÙÅÃÂÙèÇèÒâç¾ÂÒºÒÅä˹´Õ ¤Ô´ÇèÒà ᪹´Õ·ÕèÊØ´ ÃÙé¼Åà ÃçÇ Sergio - - - >>> Thank you for your phone call and for your concern brother
 13. ÊÇÑÊ´Õ¤èÃà ¾×èùæ¾ÕèæTF ·Ø¡¤¹ ¾Ã´Õ»Ã§ÃÕ¤Ó¶ÒÃÃÂÒ¡¨Ã¶ÒÃà ¾×èùæ¾Õèæ·Õèà »ç¹¼ÙéË­Ô§à ËÃ×ù¡Ñ¹¹Ã¤èà à Ã×èçÃÕÃÂÙèÇèÒ¾Ã´Õ 6 Çѹ·ÕèáÅéÇ ¤ÅÓà ¨Ã¡éùãµéà µéҹâéÒ§«éҹäèà à ŵѴÊÔ¹ã¨ä»ËÒËÃÃÃÃ’Ã Ã×èÃÇÒ¹·Õèâç¾ÂÒºÒÅÈÔÃÔÃÒª 仵Ñé§áµèµÕËéÒ¤ÃÖè§ ¡ÇèÒ¨Ãä´éµÃǨáÅþºËÃáç»Òà ¢éÒä»»ÃÃÃÒ³à ·Õ觡ÇèÒæ¤èà ·Õè¹Õé¤Ø³ËÃáçµÃǨ´ÙáÅéǺáÇèÒà »ç¹«Õʵì áÅéǻç
 14. ÊÇÑÊ´Õ¤èÃà ¾×èùæ¾ÕèæTF ·Ø¡¤¹ ¾Ã´Õ»Ã§ÃÕ¤Ó¶ÒÃÃÂÒ¡¨Ã¶ÒÃà ¾×èùæ¾Õèæ·Õèà »ç¹¼ÙéË­Ô§à ËÃ×ù¡Ñ¹¹Ã¤èà à Ã×èçÃÕÃÂÙèÇèÒ¾Ã´Õ 6 Çѹ·ÕèáÅéÇ ¤ÅÓà ¨Ã¡éùãµéà µéҹâéÒ§«éҹäèà à ŵѴÊÔ¹ã¨ä»ËÒËÃÃÃÃ’Ã Ã×èÃÇÒ¹·Õèâç¾ÂÒºÒÅÈÔÃÔÃÒª 仵Ñé§áµèµÕËéÒ¤ÃÖè§ ¡ÇèÒ¨Ãä´éµÃǨáÅþºËÃáç»Òà ¢éÒä»»ÃÃÃÒ³à ·Õ觡ÇèÒæ¤èà ·Õè¹Õé¤Ø³ËÃáçµÃǨ´ÙáÅéǺáÇèÒà »ç¹«Õʵì áÅéǻç
 15. maiaow

  No Light..!!!!!!

  ä¢èà ¤çùèÒ¡Ô¹¨Ñ§à Å ÃÔÃÔ
×
×
 • Create New...