Jump to content

anile

OG
 • Content Count

  429
 • Joined

 • Last visited

About anile

 • Rank
  Original TF'er
 • Birthday 02/01/1976
 1. anile

  'All is full of Love'

  Thxs for sharing..what's a metaphysics in humanity...i like Doll Face..sadness but Great indeed...
 2. What's a shame..... :cry: :cry: :cry:
 3. anile

  Perfact

  ÊáÒà Perfect ROMANCEMATHEMATICS Smart man + smart woman = romance ¼ÙéªÒÂà ·èËì + ¼ÙéË­Ô§à ¡è§ = ¤ÇÒà âÃáùµÔ¡ Smart man + dumb woman = affair ¼ÙéªÒÂà ¡è§ + ¼ÙéË­Ô§â§è = ¤ÇÒÃã¤Ãè * Dumb man + smart woman = marriage ¼ÙéªÒÂâ§è + ¼ÙéË­Ô§à ¡è§ = ¡ÒÃáµè§§Ò¹ Dumb man + dumb woman = pregnancy ¼ÙéªÒÂâ§è + ¼ÙéË­Ô§â§è = µÑé§ ·éç ** * OFFICE ARITHMETIC * Smart boss + smart employee = profit à ¨éÒ¹ÒÂà ¡è§ + ÅÙ¡¹éÃ§à ¡è§ = ¡Óäà ** Smart boss + dumb employee = production à ¨éÒ¹ÒÂà ¡è§ + ÅÙ¡¹éçâ§è = ¼Å ¼ÅÔµ ** Dum! b boss + smart employee = promotion à ¨éÒ¹ÒÂâ§è + ÅÙ¡¹éÃ§à ¡è§ = à Å×èù µÓá˹è§ Dumb boss + dumb employee = overtime à ¨éÒ¹ÒÂâ§è + ÅÙ¡¹éç â§è =OT ÃÂèÒ§ à ´ÕÂÇ ** * SHOPPING MATH * A man will pay $2 for a $1 item he needs. ¼ÙéªÒ¨èÒ 2 ºÒ· µèà ¢Ã§ 1 ªÔé¹·Õèà ¢Òµéç¡Òà A woman will pay $1 for items that she doesn't need. áµè ¼ÙéË­Ô§ ¨èÒ 1 ºÒ· µèà ¢Ã§ËÅÒÂæªÔé¹ ·Õèà ¸ÃäÃèµéç ¡Òà ** * GENERAL EQUATIONS & STATISTICS * A woman worries about the future until she gets a husband. ¼ÙéË­Ô§¨Ã¡Ñ§ÇÅà ¡ÕèÂǡѺùҤµ¨¹¡ÇèÒ¨à ÃÕÊÒÃÕ ** A man never worries about the future until he gets a wife. áµè ¼ÙéªÒÂäÃèà ¤Â¡Ñ§ÇÅà ÅÂà ¡ÕèÂÇ¡ ѺùҤµà Ũ¹¡Ã÷Ñè§ÃÕÀÃÃÂÒ ** A successful man is one who makes more money than his wife can spend. ¼ÙéªÒ·Õè»ÃÃʺ¤ÇÒÃÊÓà Ãç¨ ¤×à ¤¹·ÕèÊÒÃÒöËÒà §Ô¹ä´éÃÒ¡¡ÇèÒ·ÕèÀÃÃÂÒãªé ** A successful woman is one who can find such a man. áµè¼ÙéË­Ô§·Õè»ÃÃʺ¤ÇÒÃÊÓà Ãç¨ ¤×à ¤¹·ÕèÊÒÃÒöËÒÊÒÃÕä´éÃÂèÒ§¤¹¢éÒ§º¹ ** * HAPPINESS * To be happy with a man, you must understand him a lot and love him a little. ¡ÒèÃÃÕ¤ÇÒÃÊØ¢¡Ñº¼ÙéªÒ¤¹¹Ö§ ¤Ø³¨ÃµéÃ§à ¢éÒã¨à ¤éÒÃÒ¡æ áµèÃÑ¡à ¤éÒ ¹éÃÂæ To be happy with a woman, you must love her a lot and not try to understand her at all. ¡ÒèÃÃÕ¤ÇÒÃÊØ¢¡Ñº¼ÙéË­Ô§¤¹¹Ö§ ¤Ø³µéçÃÑ¡à ¸ÃÃÒ¡æ áÅÃäÃèµéç¾ÂÒÂÒÃÃÃäÃã¹µÑÇà ¸à ·Ñé§ÊÔé¹ ** * LONGEVITY * Married men live longer than single men do, but married men are a lot more willing to die. ¼ÙéªÒ·Õèáµè§§Ò¹áÅéǨÃÃÕÃÒÂØÂ×¹¡ÇèÒªÒÂâÊ´ áµèªÒ·Õèáµè§§Ò¹áÅéÇ¡ÅѺ à µçÃã¨à Å×á·Õè¨ÃµÒÂÃÒ¡¡ÇèÒÃÂÙè ** * PROPENSITY TO CHANGE * A woman marries a man expecting he will change, but he doesn't. ** ¼ÙéË­Ô§áµè§§Ò¹¡Ñº¼ÙéªÒ¤¹¹Ö§áÅÃËÇѧ ÇèÒ¨Ãà »ÅÕè¹ á»Å§à ¤éÒä´é áµè¼ÙéªÒÂäÃè à »ÅÕè¹* A man marries a woman expecting that she won't change, and she does. ** Êèǹ ¼ÙéªÒÂáµè§ §Ò¹¡Ñº¼ÙéË­Ô§áÅÃËÇѧÇèÒà ¸Ã¤§¨ÃäÃèÃÕÃÃäÃà »ÅÕè¹á»Å§ áµèà ¸Ã¡ç à »ÅÕè¹ ** * DISCUSSION TECHNIQUE * A woman has the last word in any argument. ¼ÙéË­Ô§ÃÑ¡ÃÕ ¤Ó¾Ù´ÊØ´·éÒÂ㹡ÒÃâµéà ¶Õ§ Anything a man says after that is the beginning of a new argument. áµèÃÃäáçµÒ÷Õè¼ÙéªÒ¾ٴÃáÃÒµèèҡ¹Ñé¹ ¨Ãà »ç¹¡ÒÃà ÃÔèáÒÃâµéà ¶Õ§ ¤ÃÑé§ãËÃè * ** from foward mail..
 4. anile

  Perfact

  ÊáÒà Perfect ROMANCEMATHEMATICS Smart man + smart woman = romance ¼ÙéªÒÂà ·èËì + ¼ÙéË­Ô§à ¡è§ = ¤ÇÒà âÃáùµÔ¡ Smart man + dumb woman = affair ¼ÙéªÒÂà ¡è§ + ¼ÙéË­Ô§â§è = ¤ÇÒÃã¤Ãè * Dumb man + smart woman = marriage ¼ÙéªÒÂâ§è + ¼ÙéË­Ô§à ¡è§ = ¡ÒÃáµè§§Ò¹ Dumb man + dumb woman = pregnancy ¼ÙéªÒÂâ§è + ¼ÙéË­Ô§â§è = µÑé§ ·éç ** * OFFICE ARITHMETIC * Smart boss + smart employee = profit à ¨éÒ¹ÒÂà ¡è§ + ÅÙ¡¹éÃ§à ¡è§ = ¡Óäà ** Smart boss + dumb employee = production à ¨éÒ¹ÒÂà ¡è§ + ÅÙ¡¹éçâ§è = ¼Å ¼ÅÔµ ** Dum! b boss + smart employee = promotion à ¨éÒ¹ÒÂâ§è + ÅÙ¡¹éÃ§à ¡è§ = à Å×èù µÓá˹è§ Dumb boss + dumb employee = overtime à ¨éÒ¹ÒÂâ§è + ÅÙ¡¹éç â§è =OT ÃÂèÒ§ à ´ÕÂÇ ** * SHOPPING MATH * A man will pay $2 for a $1 item he needs. ¼ÙéªÒ¨èÒ 2 ºÒ· µèà ¢Ã§ 1 ªÔé¹·Õèà ¢Òµéç¡Òà A woman will pay $1 for items that she doesn't need. áµè ¼ÙéË­Ô§ ¨èÒ 1 ºÒ· µèà ¢Ã§ËÅÒÂæªÔé¹ ·Õèà ¸ÃäÃèµéç ¡Òà ** * GENERAL EQUATIONS & STATISTICS * A woman worries about the future until she gets a husband. ¼ÙéË­Ô§¨Ã¡Ñ§ÇÅà ¡ÕèÂǡѺùҤµ¨¹¡ÇèÒ¨à ÃÕÊÒÃÕ ** A man never worries about the future until he gets a wife. áµè ¼ÙéªÒÂäÃèà ¤Â¡Ñ§ÇÅà ÅÂà ¡ÕèÂÇ¡ ѺùҤµà Ũ¹¡Ã÷Ñè§ÃÕÀÃÃÂÒ ** A successful man is one who makes more money than his wife can spend. ¼ÙéªÒ·Õè»ÃÃʺ¤ÇÒÃÊÓà Ãç¨ ¤×à ¤¹·ÕèÊÒÃÒöËÒà §Ô¹ä´éÃÒ¡¡ÇèÒ·ÕèÀÃÃÂÒãªé ** A successful woman is one who can find such a man. áµè¼ÙéË­Ô§·Õè»ÃÃʺ¤ÇÒÃÊÓà Ãç¨ ¤×à ¤¹·ÕèÊÒÃÒöËÒÊÒÃÕä´éÃÂèÒ§¤¹¢éÒ§º¹ ** * HAPPINESS * To be happy with a man, you must understand him a lot and love him a little. ¡ÒèÃÃÕ¤ÇÒÃÊØ¢¡Ñº¼ÙéªÒ¤¹¹Ö§ ¤Ø³¨ÃµéÃ§à ¢éÒã¨à ¤éÒÃÒ¡æ áµèÃÑ¡à ¤éÒ ¹éÃÂæ To be happy with a woman, you must love her a lot and not try to understand her at all. ¡ÒèÃÃÕ¤ÇÒÃÊØ¢¡Ñº¼ÙéË­Ô§¤¹¹Ö§ ¤Ø³µéçÃÑ¡à ¸ÃÃÒ¡æ áÅÃäÃèµéç¾ÂÒÂÒÃÃÃäÃã¹µÑÇà ¸à ·Ñé§ÊÔé¹ ** * LONGEVITY * Married men live longer than single men do, but married men are a lot more willing to die. ¼ÙéªÒ·Õèáµè§§Ò¹áÅéǨÃÃÕÃÒÂØÂ×¹¡ÇèÒªÒÂâÊ´ áµèªÒ·Õèáµè§§Ò¹áÅéÇ¡ÅѺ à µçÃã¨à Å×á·Õè¨ÃµÒÂÃÒ¡¡ÇèÒÃÂÙè ** * PROPENSITY TO CHANGE * A woman marries a man expecting he will change, but he doesn't. ** ¼ÙéË­Ô§áµè§§Ò¹¡Ñº¼ÙéªÒ¤¹¹Ö§áÅÃËÇѧ ÇèÒ¨Ãà »ÅÕè¹ á»Å§à ¤éÒä´é áµè¼ÙéªÒÂäÃè à »ÅÕè¹* A man marries a woman expecting that she won't change, and she does. ** Êèǹ ¼ÙéªÒÂáµè§ §Ò¹¡Ñº¼ÙéË­Ô§áÅÃËÇѧÇèÒà ¸Ã¤§¨ÃäÃèÃÕÃÃäÃà »ÅÕè¹á»Å§ áµèà ¸Ã¡ç à »ÅÕè¹ ** * DISCUSSION TECHNIQUE * A woman has the last word in any argument. ¼ÙéË­Ô§ÃÑ¡ÃÕ ¤Ó¾Ù´ÊØ´·éÒÂ㹡ÒÃâµéà ¶Õ§ Anything a man says after that is the beginning of a new argument. áµèÃÃäáçµÒ÷Õè¼ÙéªÒ¾ٴÃáÃÒµèèҡ¹Ñé¹ ¨Ãà »ç¹¡ÒÃà ÃÔèáÒÃâµéà ¶Õ§ ¤ÃÑé§ãËÃè * ** from foward mail..
 5. I don't do freak dress-up / cos' i am completly freak ...lol heheheh..
 6. Thxs you all nice share and well hope you enjoy a place you were feel free.. 8)
 7. 'A place where you can feel free'.... Everybody need space for feel free or relax ..but where'about ! you can feel as a special safe house to free' your mind or your harder lifes time .. ** Have you say !!! let's share for friends.....
 8. anile

  45 Lessons Life

  Thxs you all for good comment hope you enjoy it. Cheer And Take ..Anila
 9. anile

  45 Lessons Life

  ** 45 Lessons Life ** 1. Life isn't fair, but it's still good. 2. When in doubt, just take the next small step. 3. Life is too short to waste time hating anyone. 4. Your job won't take care of you when you are sick. Your friends and parents will. Stay in touch . 5. Pay off your credit cards every month. 6. You don't have to win every argument. Agree to disagree. 7. Cry with someone. It's more healing than crying alone. 8. It's OK to get angry with God. He can take it. 9. Save for retirement starting with your first paycheck. 10. When it comes to chocolate, resistance is futile. 11. Make peace with your past so it won't screw up the present. 12. It's OK to let your children see you cry. 13. Don't compare your life to others. You have no idea what their journey is all about. 14. If a relationship has to be a secret, you shouldn't be in it. 15. Everything can change in the blink of an eye. But don't worry; God never blinks. 16. Take a deep breath. It calms the mind. 17. Get rid of anything that isn't useful, beautiful or joyful. 18. Whatever doesn't kill you really does make you stronger. 19. It's never too late to have a happy childhood. But the second one is up to you and no one else. 20. When it comes to going after what you love in life, don't take no for an answer. 21. Burn the candles, use the nice sheets, wear the fancy lingerie. Don't save it for a special occasion. Today is special. 22. Over prepare, then go with the flow. 23. Be eccentric now. Don't wait for old age to wear purple. 24. The most important sex organ is the brain. 25. No one is in charge of your happiness but you. 26. Frame every so-called disaster with these words 'In five years, will this matter?' 27. Always choose life. 28. Forgive everyone everything. 29. What other people think of you is none of your business. 30. Time heals almost everything. Give time, time. 31. However good or bad a situation is, it will change. 32. Don't take yourself so seriously. No one else does. 33. Believe in miracles. 34. God loves you because of who God is, not because of anything you did or didn't do. 35. Don't audit life. Show up and make the most of it now. 36. Growing old beats the alternative -- dying young. 37. Your children get only one childhood. 38. All that truly matters in the end is that you loved. 39. Get outside every day. Miracles are waiting everywhere. 40. If we all threw our problems in a pile and saw everyone else's, we'd grab ours back. 41. Envy is a waste of time. You already have all you need. 42. The best is yet to come. 43. No matter how you feel, get up, dress up and show up. 44. Yield. 45. Life isn't tied with a bow, but it's still a gift ** By Stephen M. Whitehead
 10. anile

  45 Lessons Life

  ** 45 Lessons Life ** 1. Life isn't fair, but it's still good. 2. When in doubt, just take the next small step. 3. Life is too short to waste time hating anyone. 4. Your job won't take care of you when you are sick. Your friends and parents will. Stay in touch . 5. Pay off your credit cards every month. 6. You don't have to win every argument. Agree to disagree. 7. Cry with someone. It's more healing than crying alone. 8. It's OK to get angry with God. He can take it. 9. Save for retirement starting with your first paycheck. 10. When it comes to chocolate, resistance is futile. 11. Make peace with your past so it won't screw up the present. 12. It's OK to let your children see you cry. 13. Don't compare your life to others. You have no idea what their journey is all about. 14. If a relationship has to be a secret, you shouldn't be in it. 15. Everything can change in the blink of an eye. But don't worry; God never blinks. 16. Take a deep breath. It calms the mind. 17. Get rid of anything that isn't useful, beautiful or joyful. 18. Whatever doesn't kill you really does make you stronger. 19. It's never too late to have a happy childhood. But the second one is up to you and no one else. 20. When it comes to going after what you love in life, don't take no for an answer. 21. Burn the candles, use the nice sheets, wear the fancy lingerie. Don't save it for a special occasion. Today is special. 22. Over prepare, then go with the flow. 23. Be eccentric now. Don't wait for old age to wear purple. 24. The most important sex organ is the brain. 25. No one is in charge of your happiness but you. 26. Frame every so-called disaster with these words 'In five years, will this matter?' 27. Always choose life. 28. Forgive everyone everything. 29. What other people think of you is none of your business. 30. Time heals almost everything. Give time, time. 31. However good or bad a situation is, it will change. 32. Don't take yourself so seriously. No one else does. 33. Believe in miracles. 34. God loves you because of who God is, not because of anything you did or didn't do. 35. Don't audit life. Show up and make the most of it now. 36. Growing old beats the alternative -- dying young. 37. Your children get only one childhood. 38. All that truly matters in the end is that you loved. 39. Get outside every day. Miracles are waiting everywhere. 40. If we all threw our problems in a pile and saw everyone else's, we'd grab ours back. 41. Envy is a waste of time. You already have all you need. 42. The best is yet to come. 43. No matter how you feel, get up, dress up and show up. 44. Yield. 45. Life isn't tied with a bow, but it's still a gift ** By Stephen M. Whitehead
 11. anile

  Chating

  Good indeed !!
 12. anile

  coffee anyone?

  Thx for sharing good indeed ..it's would be nice if this animations inspired Starbucks Coffee Company to discount my favorite Coffee Jelly menu ..perhaps i can drink more than 1 time a day... lol
 13. 41. Don't be idiot and silly make your man happy also
 14. Why women outlive men.? Women live three or five years longer than men on average in the world, according to the Office of National Statistics. But why?..Have you say ? with men being more reckless in their youth and women choosing a better diet and more exercise. But to fully understand why the fairer sex has a longer innings in life, we take a look at the differences between the sexes. 1.Women tend to have stronger hearts A woman's heart is just as strong at the age of 70 as it is at the age of 17 A study at the university's Research Unit for Human Development and Ageing found that the power of the male heart falls by 20-25 per cent between the ages of 18 and 70. Could this be the key to a lengthier life expectancy? 2.Women have two X chromosomes Tom Perls, founder of the New England Centenarian Study at Boston University believes that the key to longer life expectancy for women is in the genes. Where women have two X chromosomes, men have one and X and one Y chromosome which, according to Perls, makes men's cells more susceptible to ageing and damage. 3. Women may have more powerful immune systems Researchers at London?s Imperial College School of Medicine conducted a study of men and women aged 20 to 62 and found that the women produced more infection-fighting white blood cells (or T-cells) than their male counterparts. Researcher's discovered that the thymus gland, which produces T-cells, makes fewer cells as people age. Yet older women still had higher levels of new T-cells than men of the same age. 4. Women tend to sleep better than men Women are much better at coping with minor sleep deprivation according to a study by Alexandros Vgontzas of Pennsylvania State University. The stresses of modern day life can often mean that we miss out on valuable sleep, which is key to good health, but it is actually men who suffer from sleep deprivation the most: Vgontzas's research revealed that while women manage to get an average of 70 minutes deep sleep each night, men only managed to ****** 40 minutes. 5. Women generally have healthier diets If you think your man behaves like a caveman - especially when it comes to his eating habits, here?s why. A survey by FoodNet of 14,000 men and women found that men are more likely to eat meat-based dishes while women opt for a variety of foods including fresh fruit, vegetables, nuts, eggs and yogurt. 6. Women remain healthier in order to reproduce The roles that men and women play in the circle of life are very different and may determine why women outlive men. Thomas Perls, a former geriatrician at Harvard Medical School, believes that the menopause protects older women from bearing children in later life and allows them to live long enough to take care of their families. Perls also says that a man' purpose is to ?carry genes that ensure longevity and pass them on to their daughters. Thus, female longevity becomes the force that determines the natural life span of both men and women?. 7. Women are less likely to be smokers Smoking causes around 18% of deaths in adults aged 35 and over every year in the UK, according to the NHS. Shockingly, the NHS estimates that 23% of men will die of a smoking-related disease, compared to 14% of women. :!:
 15. ·Ó¹Ã§à ´ÕÂǡѹ·ÕèªÒǪÕǨԵÃÕ¤ÇÒÃËèǧËÒÃҷõèáѹÃÂèÒ§äÃèÅ´Åà à ¾×èùà ÃÕ¡ÊٵùÕéÇèÒà »ç¹ Lifebook ËÃ×Ãà »ç¹ ? µÓÃÒáË觪ÕÇÔµ ? «Ö觼äԴÇèÒà ËÃÃ’Ãà ¨ÒÃ¡Ñºà ¹×éÃËÒ áÅäÓá¹Ã¹Ó·Õè¹èÒʹã¨ÂÔè§ ·Ñ駧èÒÂáÅõç仵çÃÃ’ , ã¤Ã¨Ã·Ó¡çä´é , äÃè·Ó¡çä´é , à »ç¹ÊÔ·¸ÔìÊèǹºØ¤¤Å , äÃèºÑ§¤ÑºÂÑ´à ÂÕ´¡Ñ¹ , äÃèµèÃÇèÒµèâҹ¡Ñ¹ , áµè¶éÒËÒ¡ÃÕ¤ÇÒÃÃØè§ÃÑ蹨÷ÓÃÃäà ãËé¡ÑºªÕÇÔµ¢Ã§µ¹à ç , ¡ç¶×ÃÇèÒà »ç¹à Ã×èç¹èÒÊè§à ÊÃÔÃʹѺʹع ÊäÇ÷Õè¨ÃãËé¡ÓÅѧã¨á¡è¡Ñ¹áÅáѹÃÂèÒ§ÂÔè§ Êٵ÷ÕèÇèÒ¹ÕéÃÕ§èÒ æ ÃÂèÒ§¹Õé ñ. ´×èùéÓãËéÃÒ¡ ò. ¡Ô¹ÃÒËÒÃà ªéÒà ËÃ×ùÃÒªÒ , ÃѺ»Ã÷ҹÃÒËÒÃà ·Õè§à ËÃ×Ã¹à ¨éÒªÒÂáÅÃà Ã×èö֧ÃÒËÒÃà Âç¹ , ãËéÇÒ´ÀÒ¾ÇèÒµÑÇà Ã§à »ç¹á¤è¢Ã·Ò¹ ( á»ÅÇèÒ¡Ô¹Ã×Ã˹ѡ·ÕèÊØ´µÃ¹à ªéÒ , áÅáÅÒ§ æ µÃ¹à ·Õè§ áÅõ¡à Âç¹áÅéÇ , ·ÓµÑÇà »ç¹ÂÒ¨¡ , äÃèÃÕÃÃäèáԹ...ÊØ¢ÀÒ¾¨Ãà »ç¹ÃÂèÒ§à ·Ç´Ò·Õà ´ÕÂÇà ªÕÂÇáËÅÃ) ó. ¡Ô¹ÃÒËÒ÷Õè⵺¹µé¹áÅú¹´Ô¹ , ¾ÂÒÂÒÃËÅÕ¡à ÅÕè§ÃÒËÒ÷Õè¼ÅÔµ¨Ò¡âç§Ò¹ ô. ãªéªÕÇÔµº¹ËÅÑ¡¡Òà 3 E... ¹Ñ蹤×à energy ËÃ×þÅѧ§Ò¹ , enthusiasm ËÃ×áÃõ×õ×ÃÃé¹ áÅà empathy ¤×Ãà ÃÒã¨à ¢ÒÃÒãÊèã¨à ÃÒãËéÃÒ¡ æ õ. ËÒà ÇÅÒ·ÓÊÃÒ¸ÔËÃ×ÃÊǴùµìà ÊÃà ö. à Åè¹à ¡Ãʹء æ à ÊÕºéÒ§ , ÃÂèÒà ¤ÃÕ´¡Ñ¹¹Ñ¡à Å ÷. Ãèҹ˹ѧÊ×ÃãËéÃÒ¡¢Öé¹...µÑé§à »éÒÇèÒ»Õ¹Õé¨ÃÃèÒ¹ÃÒ¡¡ÇèÒ»Õ·Õè¼èÒ¹ÃÃ’ ø. ¹Ñè§à §Õº æ ÃÂÙè¡ÑºµÑÇà çÊÑ¡ÇѹÅà 10 ¹Ò·ÕãËéä´é ù. ¹Ã¹ÇѹÅà 7 ªÑèÇâç ñð. à ´Ô¹ÊÑ¡ÇѹÅà 10 ¶Ö§ 30 ¹Ò·Õ , áÅéÇáµè¨ÃÊáǴ , äÃèµéÃ§à ¤ÃÕ´¡ÑºÃѹ , Çѹä˹äÃèä´éà ´Ô¹ , ¡çÃÂèÒ˧ش˧Դ¡ÑºÃѹ ññ. ÃÃËÇèÒ§à ´Ô¹ , ÃÂèÒÅ×ÃÂÔéà ¹Ñè¹à »ç¹à Ã×èçÃÒÇà ¡ÕèÂǡѺÊØ¢ÀÒ¾¡ÒÂáÅÃ㨷Õè¼Êû¹à »¡Ñ¹ä´éà ÊÃà , ËÒ¡·Óà »ç¹¡Ô¨Çѵà , ªÕÇÔµ¡ç¨Ãá¨èÃãÊ , áµèÃÂèÒ·ÓãËéµÑÇà Ã??à ¤ÃÕ´´éÇ¡ÒÃÃÙéÊÖ¡¼Ô´¶éÒËÒ¡Çѹä˹·ÓäÃèä´éµÒ÷ÕèÇÒ§¡Ó˹´à ÇÅÒ ¢Ã§µ¹à Ã񊂎 Çѹ¹Õé·ÓäÃèä´é , ¾ÃØ觹Õé·Ó¡çä´é áµè¡ÒÃäÃèà ÃÒ¨ÃÔ§à ÃҨѧ¡ÑºµÑÇà Ã§à ¡Ô¹ä»äÃèä´éËÃÒ¶֧¡Òà ¼Ñ´Çѹ»Ãáѹ¾ÃØè§ , «Öè§à »ç¹¤¹ÅÃà Ã×èç¡Ñ¹ ÊÙµÃà ¡ÕèÂǡѺºØ¤ÅÔ¡¢Ã§µÑÇà ç·Õè¤ÇÃ仨äÙè¡ÑºÊÙµÃÊØ¢ÀÒ¾ÃÕÃÂèÒ§¹Õé¤ÃѺ ñ. ÃÂèÒà »ÃÕÂºà ·ÕºªÕÇÔµ¢Ã§µÑÇà ç¡Ñº¤¹Ã×è¹ ¤Ø³äÃèÃÙéËÃáÇèÒ¤¹·Õè¤Ø³ÃÔ¨©Ò¹Ñé¹à ¢ÒÃÕ¤ÇÒ÷ء¢ìÂÔ觡ÇèҤس ÃÂèÒ§äúéÒ§ ò. ÃÂèÒ¤Ô´·Ò§Åºà ¡ÕèÂǡѺà Ã×èç·Õè¤Ø³¤Çº¤ØÃËÃ×áÓ˹´äÃèä´é á·¹·Õè¨ÃÃçâÅ¡ã¹á§èÃéÒ , ¡ç·ØèÃà ·¡ÓÅѧáÅþÅѧ§Ò¹ãËé¡Ñº¤ÇÒäԴ·Ò§ºÇ¡ ³ »Ñ¨¨ØºÑ¹à ÊÕ ó. ÃÂèÒ·ÓÃÃäÃà ¡Ô¹¡ÇèÒ·ÕèµÑÇà ç·Óä´é...ÃÙéÇèÒ¢Õ´¨Ó¡Ñ´¢Ã§µÑÇà çÃÂÙè·Õèä˹ ô. ÃÂèÒà ÃÒ¨ÃÔ§à ÃҨѧ¡ÑºµÑÇà ç¹Ñ¡ à ¾ÃÒä¹Ã×è¹à ¢ÒäÃèä´é«Õà ÃÕÂʡѺ¤Ø³à ·èÒäËÃèËÃá õ. ÃÂèÒà ÊÕÂà ÇÅÒáÅþÅѧ§Ò¹ÃѹÃÕ¤èҢç¤Ø³¡Ñºà Ã×èçËÂØÃËÂÔÃËÃ×Ãà Ã×èç«Øº«Ôº....¹Ã¡à ÊÕ¨ҡÇèÒÃѹ¨à ·ÓãËé¤Ø³¼èù¤ÅÒÂä´éÃÂèÒ§¨ÃÔ§¨Ñ§ ö. ¨§½Ñ¹µÃ¹µ×è¹ÃÒ¡¡ÇèҵùËÅѺ ÷. ¤ÇÒÃÃÙéÊÖ¡ÃÔ¨©ÒÃÔÉÂÒà »ç¹à Ã×èçà ÊÕÂà ÇÅÒà »ÅèÒ æ ȁ͎ æ...¤Ô´ãËé´Õ¡ç¨ÃÃÙéÇèҤسÃÕ·Ø¡ÃÂèÒ§·Õè¤Ø³¨Óà »ç¹µéçÃÕáÅéÇ ø. Å×Ãà Ã×èç¢Ñ´áÂé§ã¹Ã´Õµà ÊÕ áÅÃÃÂèÒä´éà µ×ùÊÒÃÕËÃ×ÃÀÃÃÂÒ¤Ø³à ¡ÕèÂǡѺ¤ÇÒüԴ¾ÅÒ´ã¹Ã´Õµ¢Ã§ ÃÕ¡½èÒÂ˹Öè§à ÅÂ à ¾ÃÒÃÃѹ¨Ã·ÓÅÒ¤ÇÒÃÊØ¢»Ñ¨¨ØºÑ¹¢Ã§¤Ø³ ù. ªÕÇÔµ¹ÕéÊÑé¹à ¡Ô¹¡ÇèÒ·Õèà ÃÒ¨Ãä»â¡Ã¸à ¡ÅÕ´ã¤Ã...¨§ÃÂèÒà ¡ÅÕ´¤¹Ã×è¹ ñð.»ÃáÒÈʧºÈÖ¡¡ÑºÃ´ÕµãËéÊÔé¹ , ¨Ãä´éäÃè·ÓÅÒ»Ѩ¨ØºÑ¹¢Ã§¤Ø³ ññ.äÃèÃÕã¤Ã¡Ó˹´¤ÇÒÃÊØ¢¢Ã§¤Ø³ä´é¹Ã¡¨Ò¡¤Ø³à ç ñò.¨§à ¢éÒã¨à ÊÕÂÇèÒªÕÇÔµ¡ç¤×Ãâçà ÃÕ¹ ¤Ø³ÃÒà ¾×èÃà ÃÕ¹ÃÙé áÅûѭËÒà »ç¹à ¾Õ§Êèǹ˹Ö觢çËÅÑ¡Êٵà «Öè§ÃÒáÅéÇ¡çËÒÂä»...à ËÃ×ù⨷ÂìÇÔªÒ¾Õª¤³Ôµ...áµèÊÔ觷Õè¤Ø³à ÃÕ¹ÃÙé¹Ñé¹ÃÂÙè¡Ñº¤Ø³µÅôªÕÇÔµ ñó. ¨§ÂÔéÃáÅÃËÑÇà ÃÒÃÃÒ¡¢Öé¹ ñô. ¤Ø³äÃè¨Óà »ç¹µé窹÷ء¤ÃÑ駷Õ趡á¶Å§¡Ñº¤¹Ã×è¹ËÃá...ºÒ§¤ÃÑ駡çÂÃÃÃѺÇèÒà ÃÒà Ëç¹áµ¡µèÒ§ ¡Ñ¹ä´é...à Ëç¹¾éç·Õè¨Ãà Ëç¹µèÒ§¡çäÃèà Ëç¹à ÊÕÂËÒÂáµèÃÂèÒ§äà áÅéÇà ÃÒ¤ÇèÃÃÕ·Ñȹ¤µÔÃÂèÒ§äõèêØê¹áÅä¹Ãú¢éÒ§à ÃÒÅèà ? ñ. ÃÂèÒÅ×Ãâ·ÃÃËÒ¤Ãú¤ÃÑǺèàæ ò. ¨§ËÒÃÃäôÕ æ ãË餹Ã×è¹·Ø¡Çѹ ó. ¨§ãËéÃÀÑ·ء¤¹ÊÓËÃѺ·Ø¡ÃÂèÒ§ ô. ¨§ËÒà ÇÅÒÃÂÙè¡Ñº¤¹ÃÒÂØà ¡Ô¹ 70 áÅõèÓ¡ÇèÒ 6 ¢Çº õ. ¾ÂÒÂÒ÷ÓãËéÃÂèÒ§¹éà3 ¤¹ÂÔéÃä´é·Ø¡Çѹ ö. ¤¹Ã×è¹à ¢Ò¤Ô´ÃÂèÒ§äáѺ¤Ø³äÃèãªèà Ã×èç¢Ã§¤Ø³ÊÑ¡ ˹èà÷. §Ò¹¢Ã§¤Ø³äÃè´ÙáŤسµÃ¹¤Ø³»èÇÂËÃá áµè¤Ãú¤ÃÑÇáÅÃà ¾×èù¤Ø³µèÒ§ËÒ¡à ÅèÒ·Õè¨Ã´ÙáŤس ã¹ÂÒäسÃջѭËÒÊØ¢ÀÒ¾ ´Ñ§¹Ñé¹ , ÃÂèÒä´éËèÒ§à ËÔ¹¡Ñº¤¹ã¡ÅéªÔ´à »ç¹Ãѹ¢Ò´ áÅöéÒËÒ¡ÊÒÃÒö´ÓçªÕÇÔµãËéÃÕ¤ÇÒÃËÃÒÂä´é , ¡ç¤Çè÷ӴѧµèÃ仹Õé ñ. ·ÓÊÔ觷Õè¤Ç÷Ó ò. ÃÃä÷ÕèäÃèà »ç¹»ÃÃ⪹ì , äÃèÊÇ , äÃè¹èÒÃ×è¹ÃÃÂì , ¨§·Ôé§ ä»à ÊÕÂ...à ¡çºäÇé·Óäà ? ó. à ÇÅÒáÅþÃÃà ¨éÒÂèÃÃÃÑ¡ÉÒá¼Å·Ø¡ÃÂèÒ§ä´é ô. äÃèÇèÒʶҹ¡Òóì¨Ã´ÕËÃ×Ãà Åǻҹã´ , à ´ÕëÂÇÃѹ¡çà »ÅÕè¹ õ. äÃèÇèҤس¨ÃÃÙéÊÖ¡ÃÂèÒ§äÃã¹µÃ¹à ªéҢç·Ø¡Çѹ , ¨§ÅØ¡¨Ò¡à µÕ§ , áµè§µÑÇáÅûÃÒ¡®µÑǵèÃ˹éÒ ¤¹·Õèà ÃÒÃèÇçҹ´éÇÂ... get up, dress up and show up. ö. ÊÔ觷Õè´Õ·ÕèÊØ´ÂѧÃÒäÃè¶Ö§ ÷. ¶éҤسÂѧÅØ¡¢Öé¹µÃ¹à ªéÒä´é , ÃÂèÒÅ×âú¤Ø³¾ÃÃà ¨éÒ ËÃ×ÃÊÔè§ÈÑ¡´ÔìÊÔ·¸Ôì·Õè¤Ø³¹Ñº¶×Ãà ÊÕ´éÇ ø. à ª×èÃà ¶ÃÃÇèÒÊèǹÅÖ¡ æ ã¹ã¨¢Ã§¤Ø³¹Ñé¹ÃÕ¤ÇÒÃÊØ¢à ÊÃÃ...´Ñ§¹Ñé¹ , Êèǹ¹Ã¡¢Ã§¤Ø³·Ø¡¢ìâÈ¡ä»·ÓäÃà ÅèÒ ?
×
×
 • Create New...