Jump to content

anile

OG
 • Content Count

  429
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by anile

 1. anile

  'All is full of Love'

  Thxs for sharing..what's a metaphysics in humanity...i like Doll Face..sadness but Great indeed...
 2. What's a shame..... :cry: :cry: :cry:
 3. anile

  Perfact

  ÊáÒà Perfect ROMANCEMATHEMATICS Smart man + smart woman = romance ¼ÙéªÒÂà ·èËì + ¼ÙéË­Ô§à ¡è§ = ¤ÇÒà âÃáùµÔ¡ Smart man + dumb woman = affair ¼ÙéªÒÂà ¡è§ + ¼ÙéË­Ô§â§è = ¤ÇÒÃã¤Ãè * Dumb man + smart woman = marriage ¼ÙéªÒÂâ§è + ¼ÙéË­Ô§à ¡è§ = ¡ÒÃáµè§§Ò¹ Dumb man + dumb woman = pregnancy ¼ÙéªÒÂâ§è + ¼ÙéË­Ô§â§è = µÑé§ ·éç ** * OFFICE ARITHMETIC * Smart boss + smart employee = profit à ¨éÒ¹ÒÂà ¡è§ + ÅÙ¡¹éÃ§à ¡è§ = ¡Óäà ** Smart boss + dumb employee = production à ¨éÒ¹ÒÂà ¡è§ + ÅÙ¡¹éçâ§è = ¼Å ¼ÅÔµ ** Dum! b boss + smart employee = promotion à ¨éÒ¹ÒÂâ§è + ÅÙ¡¹éÃ§à ¡è§ = à Å×èù µÓá˹è§ Dumb boss + dumb employee = overtime à ¨éÒ¹ÒÂâ§è + ÅÙ¡¹éç â§è =OT ÃÂèÒ§ à ´ÕÂÇ ** * SHOPPING MATH * A man will pay $2 for a $1 item he needs. ¼ÙéªÒ¨èÒ 2 ºÒ· µèà ¢Ã§ 1 ªÔé¹·Õèà ¢Òµéç¡Òà A woman will pay $1 for items that she doesn't need. áµè ¼ÙéË­Ô§ ¨èÒ 1 ºÒ· µèà ¢Ã§ËÅÒÂæªÔé¹ ·Õèà ¸ÃäÃèµéç ¡Òà ** * GENERAL EQUATIONS & STATISTICS * A woman worries about the future until she gets a husband. ¼ÙéË­Ô§¨Ã¡Ñ§ÇÅà ¡ÕèÂǡѺùҤµ¨¹¡ÇèÒ¨à ÃÕÊÒÃÕ ** A man never worries about the future until he gets a wife. áµè ¼ÙéªÒÂäÃèà ¤Â¡Ñ§ÇÅà ÅÂà ¡ÕèÂÇ¡ ѺùҤµà Ũ¹¡Ã÷Ñè§ÃÕÀÃÃÂÒ ** A successful man is one who makes more money than his wife can spend. ¼ÙéªÒ·Õè»ÃÃʺ¤ÇÒÃÊÓà Ãç¨ ¤×à ¤¹·ÕèÊÒÃÒöËÒà §Ô¹ä´éÃÒ¡¡ÇèÒ·ÕèÀÃÃÂÒãªé ** A successful woman is one who can find such a man. áµè¼ÙéË­Ô§·Õè»ÃÃʺ¤ÇÒÃÊÓà Ãç¨ ¤×à ¤¹·ÕèÊÒÃÒöËÒÊÒÃÕä´éÃÂèÒ§¤¹¢éÒ§º¹ ** * HAPPINESS * To be happy with a man, you must understand him a lot and love him a little. ¡ÒèÃÃÕ¤ÇÒÃÊØ¢¡Ñº¼ÙéªÒ¤¹¹Ö§ ¤Ø³¨ÃµéÃ§à ¢éÒã¨à ¤éÒÃÒ¡æ áµèÃÑ¡à ¤éÒ ¹éÃÂæ To be happy with a woman, you must love her a lot and not try to understand her at all. ¡ÒèÃÃÕ¤ÇÒÃÊØ¢¡Ñº¼ÙéË­Ô§¤¹¹Ö§ ¤Ø³µéçÃÑ¡à ¸ÃÃÒ¡æ áÅÃäÃèµéç¾ÂÒÂÒÃÃÃäÃã¹µÑÇà ¸à ·Ñé§ÊÔé¹ ** * LONGEVITY * Married men live longer than single men do, but married men are a lot more willing to die. ¼ÙéªÒ·Õèáµè§§Ò¹áÅéǨÃÃÕÃÒÂØÂ×¹¡ÇèÒªÒÂâÊ´ áµèªÒ·Õèáµè§§Ò¹áÅéÇ¡ÅѺ à µçÃã¨à Å×á·Õè¨ÃµÒÂÃÒ¡¡ÇèÒÃÂÙè ** * PROPENSITY TO CHANGE * A woman marries a man expecting he will change, but he doesn't. ** ¼ÙéË­Ô§áµè§§Ò¹¡Ñº¼ÙéªÒ¤¹¹Ö§áÅÃËÇѧ ÇèÒ¨Ãà »ÅÕè¹ á»Å§à ¤éÒä´é áµè¼ÙéªÒÂäÃè à »ÅÕè¹* A man marries a woman expecting that she won't change, and she does. ** Êèǹ ¼ÙéªÒÂáµè§ §Ò¹¡Ñº¼ÙéË­Ô§áÅÃËÇѧÇèÒà ¸Ã¤§¨ÃäÃèÃÕÃÃäÃà »ÅÕè¹á»Å§ áµèà ¸Ã¡ç à »ÅÕè¹ ** * DISCUSSION TECHNIQUE * A woman has the last word in any argument. ¼ÙéË­Ô§ÃÑ¡ÃÕ ¤Ó¾Ù´ÊØ´·éÒÂ㹡ÒÃâµéà ¶Õ§ Anything a man says after that is the beginning of a new argument. áµèÃÃäáçµÒ÷Õè¼ÙéªÒ¾ٴÃáÃÒµèèҡ¹Ñé¹ ¨Ãà »ç¹¡ÒÃà ÃÔèáÒÃâµéà ¶Õ§ ¤ÃÑé§ãËÃè * ** from foward mail..
 4. anile

  Perfact

  ÊáÒà Perfect ROMANCEMATHEMATICS Smart man + smart woman = romance ¼ÙéªÒÂà ·èËì + ¼ÙéË­Ô§à ¡è§ = ¤ÇÒà âÃáùµÔ¡ Smart man + dumb woman = affair ¼ÙéªÒÂà ¡è§ + ¼ÙéË­Ô§â§è = ¤ÇÒÃã¤Ãè * Dumb man + smart woman = marriage ¼ÙéªÒÂâ§è + ¼ÙéË­Ô§à ¡è§ = ¡ÒÃáµè§§Ò¹ Dumb man + dumb woman = pregnancy ¼ÙéªÒÂâ§è + ¼ÙéË­Ô§â§è = µÑé§ ·éç ** * OFFICE ARITHMETIC * Smart boss + smart employee = profit à ¨éÒ¹ÒÂà ¡è§ + ÅÙ¡¹éÃ§à ¡è§ = ¡Óäà ** Smart boss + dumb employee = production à ¨éÒ¹ÒÂà ¡è§ + ÅÙ¡¹éçâ§è = ¼Å ¼ÅÔµ ** Dum! b boss + smart employee = promotion à ¨éÒ¹ÒÂâ§è + ÅÙ¡¹éÃ§à ¡è§ = à Å×èù µÓá˹è§ Dumb boss + dumb employee = overtime à ¨éÒ¹ÒÂâ§è + ÅÙ¡¹éç â§è =OT ÃÂèÒ§ à ´ÕÂÇ ** * SHOPPING MATH * A man will pay $2 for a $1 item he needs. ¼ÙéªÒ¨èÒ 2 ºÒ· µèà ¢Ã§ 1 ªÔé¹·Õèà ¢Òµéç¡Òà A woman will pay $1 for items that she doesn't need. áµè ¼ÙéË­Ô§ ¨èÒ 1 ºÒ· µèà ¢Ã§ËÅÒÂæªÔé¹ ·Õèà ¸ÃäÃèµéç ¡Òà ** * GENERAL EQUATIONS & STATISTICS * A woman worries about the future until she gets a husband. ¼ÙéË­Ô§¨Ã¡Ñ§ÇÅà ¡ÕèÂǡѺùҤµ¨¹¡ÇèÒ¨à ÃÕÊÒÃÕ ** A man never worries about the future until he gets a wife. áµè ¼ÙéªÒÂäÃèà ¤Â¡Ñ§ÇÅà ÅÂà ¡ÕèÂÇ¡ ѺùҤµà Ũ¹¡Ã÷Ñè§ÃÕÀÃÃÂÒ ** A successful man is one who makes more money than his wife can spend. ¼ÙéªÒ·Õè»ÃÃʺ¤ÇÒÃÊÓà Ãç¨ ¤×à ¤¹·ÕèÊÒÃÒöËÒà §Ô¹ä´éÃÒ¡¡ÇèÒ·ÕèÀÃÃÂÒãªé ** A successful woman is one who can find such a man. áµè¼ÙéË­Ô§·Õè»ÃÃʺ¤ÇÒÃÊÓà Ãç¨ ¤×à ¤¹·ÕèÊÒÃÒöËÒÊÒÃÕä´éÃÂèÒ§¤¹¢éÒ§º¹ ** * HAPPINESS * To be happy with a man, you must understand him a lot and love him a little. ¡ÒèÃÃÕ¤ÇÒÃÊØ¢¡Ñº¼ÙéªÒ¤¹¹Ö§ ¤Ø³¨ÃµéÃ§à ¢éÒã¨à ¤éÒÃÒ¡æ áµèÃÑ¡à ¤éÒ ¹éÃÂæ To be happy with a woman, you must love her a lot and not try to understand her at all. ¡ÒèÃÃÕ¤ÇÒÃÊØ¢¡Ñº¼ÙéË­Ô§¤¹¹Ö§ ¤Ø³µéçÃÑ¡à ¸ÃÃÒ¡æ áÅÃäÃèµéç¾ÂÒÂÒÃÃÃäÃã¹µÑÇà ¸à ·Ñé§ÊÔé¹ ** * LONGEVITY * Married men live longer than single men do, but married men are a lot more willing to die. ¼ÙéªÒ·Õèáµè§§Ò¹áÅéǨÃÃÕÃÒÂØÂ×¹¡ÇèÒªÒÂâÊ´ áµèªÒ·Õèáµè§§Ò¹áÅéÇ¡ÅѺ à µçÃã¨à Å×á·Õè¨ÃµÒÂÃÒ¡¡ÇèÒÃÂÙè ** * PROPENSITY TO CHANGE * A woman marries a man expecting he will change, but he doesn't. ** ¼ÙéË­Ô§áµè§§Ò¹¡Ñº¼ÙéªÒ¤¹¹Ö§áÅÃËÇѧ ÇèÒ¨Ãà »ÅÕè¹ á»Å§à ¤éÒä´é áµè¼ÙéªÒÂäÃè à »ÅÕè¹* A man marries a woman expecting that she won't change, and she does. ** Êèǹ ¼ÙéªÒÂáµè§ §Ò¹¡Ñº¼ÙéË­Ô§áÅÃËÇѧÇèÒà ¸Ã¤§¨ÃäÃèÃÕÃÃäÃà »ÅÕè¹á»Å§ áµèà ¸Ã¡ç à »ÅÕè¹ ** * DISCUSSION TECHNIQUE * A woman has the last word in any argument. ¼ÙéË­Ô§ÃÑ¡ÃÕ ¤Ó¾Ù´ÊØ´·éÒÂ㹡ÒÃâµéà ¶Õ§ Anything a man says after that is the beginning of a new argument. áµèÃÃäáçµÒ÷Õè¼ÙéªÒ¾ٴÃáÃÒµèèҡ¹Ñé¹ ¨Ãà »ç¹¡ÒÃà ÃÔèáÒÃâµéà ¶Õ§ ¤ÃÑé§ãËÃè * ** from foward mail..
 5. I don't do freak dress-up / cos' i am completly freak ...lol heheheh..
 6. Thxs you all nice share and well hope you enjoy a place you were feel free.. 8)
 7. 'A place where you can feel free'.... Everybody need space for feel free or relax ..but where'about ! you can feel as a special safe house to free' your mind or your harder lifes time .. ** Have you say !!! let's share for friends.....
 8. anile

  45 Lessons Life

  Thxs you all for good comment hope you enjoy it. Cheer And Take ..Anila
 9. anile

  45 Lessons Life

  ** 45 Lessons Life ** 1. Life isn't fair, but it's still good. 2. When in doubt, just take the next small step. 3. Life is too short to waste time hating anyone. 4. Your job won't take care of you when you are sick. Your friends and parents will. Stay in touch . 5. Pay off your credit cards every month. 6. You don't have to win every argument. Agree to disagree. 7. Cry with someone. It's more healing than crying alone. 8. It's OK to get angry with God. He can take it. 9. Save for retirement starting with your first paycheck. 10. When it comes to chocolate, resistance is futile. 11. Make peace with your past so it won't screw up the present. 12. It's OK to let your children see you cry. 13. Don't compare your life to others. You have no idea what their journey is all about. 14. If a relationship has to be a secret, you shouldn't be in it. 15. Everything can change in the blink of an eye. But don't worry; God never blinks. 16. Take a deep breath. It calms the mind. 17. Get rid of anything that isn't useful, beautiful or joyful. 18. Whatever doesn't kill you really does make you stronger. 19. It's never too late to have a happy childhood. But the second one is up to you and no one else. 20. When it comes to going after what you love in life, don't take no for an answer. 21. Burn the candles, use the nice sheets, wear the fancy lingerie. Don't save it for a special occasion. Today is special. 22. Over prepare, then go with the flow. 23. Be eccentric now. Don't wait for old age to wear purple. 24. The most important sex organ is the brain. 25. No one is in charge of your happiness but you. 26. Frame every so-called disaster with these words 'In five years, will this matter?' 27. Always choose life. 28. Forgive everyone everything. 29. What other people think of you is none of your business. 30. Time heals almost everything. Give time, time. 31. However good or bad a situation is, it will change. 32. Don't take yourself so seriously. No one else does. 33. Believe in miracles. 34. God loves you because of who God is, not because of anything you did or didn't do. 35. Don't audit life. Show up and make the most of it now. 36. Growing old beats the alternative -- dying young. 37. Your children get only one childhood. 38. All that truly matters in the end is that you loved. 39. Get outside every day. Miracles are waiting everywhere. 40. If we all threw our problems in a pile and saw everyone else's, we'd grab ours back. 41. Envy is a waste of time. You already have all you need. 42. The best is yet to come. 43. No matter how you feel, get up, dress up and show up. 44. Yield. 45. Life isn't tied with a bow, but it's still a gift ** By Stephen M. Whitehead
 10. anile

  45 Lessons Life

  ** 45 Lessons Life ** 1. Life isn't fair, but it's still good. 2. When in doubt, just take the next small step. 3. Life is too short to waste time hating anyone. 4. Your job won't take care of you when you are sick. Your friends and parents will. Stay in touch . 5. Pay off your credit cards every month. 6. You don't have to win every argument. Agree to disagree. 7. Cry with someone. It's more healing than crying alone. 8. It's OK to get angry with God. He can take it. 9. Save for retirement starting with your first paycheck. 10. When it comes to chocolate, resistance is futile. 11. Make peace with your past so it won't screw up the present. 12. It's OK to let your children see you cry. 13. Don't compare your life to others. You have no idea what their journey is all about. 14. If a relationship has to be a secret, you shouldn't be in it. 15. Everything can change in the blink of an eye. But don't worry; God never blinks. 16. Take a deep breath. It calms the mind. 17. Get rid of anything that isn't useful, beautiful or joyful. 18. Whatever doesn't kill you really does make you stronger. 19. It's never too late to have a happy childhood. But the second one is up to you and no one else. 20. When it comes to going after what you love in life, don't take no for an answer. 21. Burn the candles, use the nice sheets, wear the fancy lingerie. Don't save it for a special occasion. Today is special. 22. Over prepare, then go with the flow. 23. Be eccentric now. Don't wait for old age to wear purple. 24. The most important sex organ is the brain. 25. No one is in charge of your happiness but you. 26. Frame every so-called disaster with these words 'In five years, will this matter?' 27. Always choose life. 28. Forgive everyone everything. 29. What other people think of you is none of your business. 30. Time heals almost everything. Give time, time. 31. However good or bad a situation is, it will change. 32. Don't take yourself so seriously. No one else does. 33. Believe in miracles. 34. God loves you because of who God is, not because of anything you did or didn't do. 35. Don't audit life. Show up and make the most of it now. 36. Growing old beats the alternative -- dying young. 37. Your children get only one childhood. 38. All that truly matters in the end is that you loved. 39. Get outside every day. Miracles are waiting everywhere. 40. If we all threw our problems in a pile and saw everyone else's, we'd grab ours back. 41. Envy is a waste of time. You already have all you need. 42. The best is yet to come. 43. No matter how you feel, get up, dress up and show up. 44. Yield. 45. Life isn't tied with a bow, but it's still a gift ** By Stephen M. Whitehead
 11. anile

  Chating

  Good indeed !!
 12. anile

  coffee anyone?

  Thx for sharing good indeed ..it's would be nice if this animations inspired Starbucks Coffee Company to discount my favorite Coffee Jelly menu ..perhaps i can drink more than 1 time a day... lol
 13. 41. Don't be idiot and silly make your man happy also
 14. Why women outlive men.? Women live three or five years longer than men on average in the world, according to the Office of National Statistics. But why?..Have you say ? with men being more reckless in their youth and women choosing a better diet and more exercise. But to fully understand why the fairer sex has a longer innings in life, we take a look at the differences between the sexes. 1.Women tend to have stronger hearts A woman's heart is just as strong at the age of 70 as it is at the age of 17 A study at the university's Research Unit for Human Development and Ageing found that the power of the male heart falls by 20-25 per cent between the ages of 18 and 70. Could this be the key to a lengthier life expectancy? 2.Women have two X chromosomes Tom Perls, founder of the New England Centenarian Study at Boston University believes that the key to longer life expectancy for women is in the genes. Where women have two X chromosomes, men have one and X and one Y chromosome which, according to Perls, makes men's cells more susceptible to ageing and damage. 3. Women may have more powerful immune systems Researchers at London?s Imperial College School of Medicine conducted a study of men and women aged 20 to 62 and found that the women produced more infection-fighting white blood cells (or T-cells) than their male counterparts. Researcher's discovered that the thymus gland, which produces T-cells, makes fewer cells as people age. Yet older women still had higher levels of new T-cells than men of the same age. 4. Women tend to sleep better than men Women are much better at coping with minor sleep deprivation according to a study by Alexandros Vgontzas of Pennsylvania State University. The stresses of modern day life can often mean that we miss out on valuable sleep, which is key to good health, but it is actually men who suffer from sleep deprivation the most: Vgontzas's research revealed that while women manage to get an average of 70 minutes deep sleep each night, men only managed to ****** 40 minutes. 5. Women generally have healthier diets If you think your man behaves like a caveman - especially when it comes to his eating habits, here?s why. A survey by FoodNet of 14,000 men and women found that men are more likely to eat meat-based dishes while women opt for a variety of foods including fresh fruit, vegetables, nuts, eggs and yogurt. 6. Women remain healthier in order to reproduce The roles that men and women play in the circle of life are very different and may determine why women outlive men. Thomas Perls, a former geriatrician at Harvard Medical School, believes that the menopause protects older women from bearing children in later life and allows them to live long enough to take care of their families. Perls also says that a man' purpose is to ?carry genes that ensure longevity and pass them on to their daughters. Thus, female longevity becomes the force that determines the natural life span of both men and women?. 7. Women are less likely to be smokers Smoking causes around 18% of deaths in adults aged 35 and over every year in the UK, according to the NHS. Shockingly, the NHS estimates that 23% of men will die of a smoking-related disease, compared to 14% of women. :!:
 15. ·Ó¹Ã§à ´ÕÂǡѹ·ÕèªÒǪÕǨԵÃÕ¤ÇÒÃËèǧËÒÃҷõèáѹÃÂèÒ§äÃèÅ´Åà à ¾×èùà ÃÕ¡ÊٵùÕéÇèÒà »ç¹ Lifebook ËÃ×Ãà »ç¹ ? µÓÃÒáË觪ÕÇÔµ ? «Ö觼äԴÇèÒà ËÃÃ’Ãà ¨ÒÃ¡Ñºà ¹×éÃËÒ áÅäÓá¹Ã¹Ó·Õè¹èÒʹã¨ÂÔè§ ·Ñ駧èÒÂáÅõç仵çÃÃ’ , ã¤Ã¨Ã·Ó¡çä´é , äÃè·Ó¡çä´é , à »ç¹ÊÔ·¸ÔìÊèǹºØ¤¤Å , äÃèºÑ§¤ÑºÂÑ´à ÂÕ´¡Ñ¹ , äÃèµèÃÇèÒµèâҹ¡Ñ¹ , áµè¶éÒËÒ¡ÃÕ¤ÇÒÃÃØè§ÃÑ蹨÷ÓÃÃäà ãËé¡ÑºªÕÇÔµ¢Ã§µ¹à ç , ¡ç¶×ÃÇèÒà »ç¹à Ã×èç¹èÒÊè§à ÊÃÔÃʹѺʹع ÊäÇ÷Õè¨ÃãËé¡ÓÅѧã¨á¡è¡Ñ¹áÅáѹÃÂèÒ§ÂÔè§ Êٵ÷ÕèÇèÒ¹ÕéÃÕ§èÒ æ ÃÂèÒ§¹Õé ñ. ´×èùéÓãËéÃÒ¡ ò. ¡Ô¹ÃÒËÒÃà ªéÒà ËÃ×ùÃÒªÒ , ÃѺ»Ã÷ҹÃÒËÒÃà ·Õè§à ËÃ×Ã¹à ¨éÒªÒÂáÅÃà Ã×èö֧ÃÒËÒÃà Âç¹ , ãËéÇÒ´ÀÒ¾ÇèÒµÑÇà Ã§à »ç¹á¤è¢Ã·Ò¹ ( á»ÅÇèÒ¡Ô¹Ã×Ã˹ѡ·ÕèÊØ´µÃ¹à ªéÒ , áÅáÅÒ§ æ µÃ¹à ·Õè§ áÅõ¡à Âç¹áÅéÇ , ·ÓµÑÇà »ç¹ÂÒ¨¡ , äÃèÃÕÃÃäèáԹ...ÊØ¢ÀÒ¾¨Ãà »ç¹ÃÂèÒ§à ·Ç´Ò·Õà ´ÕÂÇà ªÕÂÇáËÅÃ) ó. ¡Ô¹ÃÒËÒ÷Õè⵺¹µé¹áÅú¹´Ô¹ , ¾ÂÒÂÒÃËÅÕ¡à ÅÕè§ÃÒËÒ÷Õè¼ÅÔµ¨Ò¡âç§Ò¹ ô. ãªéªÕÇÔµº¹ËÅÑ¡¡Òà 3 E... ¹Ñ蹤×à energy ËÃ×þÅѧ§Ò¹ , enthusiasm ËÃ×áÃõ×õ×ÃÃé¹ áÅà empathy ¤×Ãà ÃÒã¨à ¢ÒÃÒãÊèã¨à ÃÒãËéÃÒ¡ æ õ. ËÒà ÇÅÒ·ÓÊÃÒ¸ÔËÃ×ÃÊǴùµìà ÊÃà ö. à Åè¹à ¡Ãʹء æ à ÊÕºéÒ§ , ÃÂèÒà ¤ÃÕ´¡Ñ¹¹Ñ¡à Å ÷. Ãèҹ˹ѧÊ×ÃãËéÃÒ¡¢Öé¹...µÑé§à »éÒÇèÒ»Õ¹Õé¨ÃÃèÒ¹ÃÒ¡¡ÇèÒ»Õ·Õè¼èÒ¹ÃÃ’ ø. ¹Ñè§à §Õº æ ÃÂÙè¡ÑºµÑÇà çÊÑ¡ÇѹÅà 10 ¹Ò·ÕãËéä´é ù. ¹Ã¹ÇѹÅà 7 ªÑèÇâç ñð. à ´Ô¹ÊÑ¡ÇѹÅà 10 ¶Ö§ 30 ¹Ò·Õ , áÅéÇáµè¨ÃÊáǴ , äÃèµéÃ§à ¤ÃÕ´¡ÑºÃѹ , Çѹä˹äÃèä´éà ´Ô¹ , ¡çÃÂèÒ˧ش˧Դ¡ÑºÃѹ ññ. ÃÃËÇèÒ§à ´Ô¹ , ÃÂèÒÅ×ÃÂÔéà ¹Ñè¹à »ç¹à Ã×èçÃÒÇà ¡ÕèÂǡѺÊØ¢ÀÒ¾¡ÒÂáÅÃ㨷Õè¼Êû¹à »¡Ñ¹ä´éà ÊÃà , ËÒ¡·Óà »ç¹¡Ô¨Çѵà , ªÕÇÔµ¡ç¨Ãá¨èÃãÊ , áµèÃÂèÒ·ÓãËéµÑÇà Ã??à ¤ÃÕ´´éÇ¡ÒÃÃÙéÊÖ¡¼Ô´¶éÒËÒ¡Çѹä˹·ÓäÃèä´éµÒ÷ÕèÇÒ§¡Ó˹´à ÇÅÒ ¢Ã§µ¹à Ã񊂎 Çѹ¹Õé·ÓäÃèä´é , ¾ÃØ觹Õé·Ó¡çä´é áµè¡ÒÃäÃèà ÃÒ¨ÃÔ§à ÃҨѧ¡ÑºµÑÇà Ã§à ¡Ô¹ä»äÃèä´éËÃÒ¶֧¡Òà ¼Ñ´Çѹ»Ãáѹ¾ÃØè§ , «Öè§à »ç¹¤¹ÅÃà Ã×èç¡Ñ¹ ÊÙµÃà ¡ÕèÂǡѺºØ¤ÅÔ¡¢Ã§µÑÇà ç·Õè¤ÇÃ仨äÙè¡ÑºÊÙµÃÊØ¢ÀÒ¾ÃÕÃÂèÒ§¹Õé¤ÃѺ ñ. ÃÂèÒà »ÃÕÂºà ·ÕºªÕÇÔµ¢Ã§µÑÇà ç¡Ñº¤¹Ã×è¹ ¤Ø³äÃèÃÙéËÃáÇèÒ¤¹·Õè¤Ø³ÃÔ¨©Ò¹Ñé¹à ¢ÒÃÕ¤ÇÒ÷ء¢ìÂÔ觡ÇèҤس ÃÂèÒ§äúéÒ§ ò. ÃÂèÒ¤Ô´·Ò§Åºà ¡ÕèÂǡѺà Ã×èç·Õè¤Ø³¤Çº¤ØÃËÃ×áÓ˹´äÃèä´é á·¹·Õè¨ÃÃçâÅ¡ã¹á§èÃéÒ , ¡ç·ØèÃà ·¡ÓÅѧáÅþÅѧ§Ò¹ãËé¡Ñº¤ÇÒäԴ·Ò§ºÇ¡ ³ »Ñ¨¨ØºÑ¹à ÊÕ ó. ÃÂèÒ·ÓÃÃäÃà ¡Ô¹¡ÇèÒ·ÕèµÑÇà ç·Óä´é...ÃÙéÇèÒ¢Õ´¨Ó¡Ñ´¢Ã§µÑÇà çÃÂÙè·Õèä˹ ô. ÃÂèÒà ÃÒ¨ÃÔ§à ÃҨѧ¡ÑºµÑÇà ç¹Ñ¡ à ¾ÃÒä¹Ã×è¹à ¢ÒäÃèä´é«Õà ÃÕÂʡѺ¤Ø³à ·èÒäËÃèËÃá õ. ÃÂèÒà ÊÕÂà ÇÅÒáÅþÅѧ§Ò¹ÃѹÃÕ¤èҢç¤Ø³¡Ñºà Ã×èçËÂØÃËÂÔÃËÃ×Ãà Ã×èç«Øº«Ôº....¹Ã¡à ÊÕ¨ҡÇèÒÃѹ¨à ·ÓãËé¤Ø³¼èù¤ÅÒÂä´éÃÂèÒ§¨ÃÔ§¨Ñ§ ö. ¨§½Ñ¹µÃ¹µ×è¹ÃÒ¡¡ÇèҵùËÅѺ ÷. ¤ÇÒÃÃÙéÊÖ¡ÃÔ¨©ÒÃÔÉÂÒà »ç¹à Ã×èçà ÊÕÂà ÇÅÒà »ÅèÒ æ ȁ͎ æ...¤Ô´ãËé´Õ¡ç¨ÃÃÙéÇèҤسÃÕ·Ø¡ÃÂèÒ§·Õè¤Ø³¨Óà »ç¹µéçÃÕáÅéÇ ø. Å×Ãà Ã×èç¢Ñ´áÂé§ã¹Ã´Õµà ÊÕ áÅÃÃÂèÒä´éà µ×ùÊÒÃÕËÃ×ÃÀÃÃÂÒ¤Ø³à ¡ÕèÂǡѺ¤ÇÒüԴ¾ÅÒ´ã¹Ã´Õµ¢Ã§ ÃÕ¡½èÒÂ˹Öè§à ÅÂ à ¾ÃÒÃÃѹ¨Ã·ÓÅÒ¤ÇÒÃÊØ¢»Ñ¨¨ØºÑ¹¢Ã§¤Ø³ ù. ªÕÇÔµ¹ÕéÊÑé¹à ¡Ô¹¡ÇèÒ·Õèà ÃÒ¨Ãä»â¡Ã¸à ¡ÅÕ´ã¤Ã...¨§ÃÂèÒà ¡ÅÕ´¤¹Ã×è¹ ñð.»ÃáÒÈʧºÈÖ¡¡ÑºÃ´ÕµãËéÊÔé¹ , ¨Ãä´éäÃè·ÓÅÒ»Ѩ¨ØºÑ¹¢Ã§¤Ø³ ññ.äÃèÃÕã¤Ã¡Ó˹´¤ÇÒÃÊØ¢¢Ã§¤Ø³ä´é¹Ã¡¨Ò¡¤Ø³à ç ñò.¨§à ¢éÒã¨à ÊÕÂÇèÒªÕÇÔµ¡ç¤×Ãâçà ÃÕ¹ ¤Ø³ÃÒà ¾×èÃà ÃÕ¹ÃÙé áÅûѭËÒà »ç¹à ¾Õ§Êèǹ˹Ö觢çËÅÑ¡Êٵà «Öè§ÃÒáÅéÇ¡çËÒÂä»...à ËÃ×ù⨷ÂìÇÔªÒ¾Õª¤³Ôµ...áµèÊÔ觷Õè¤Ø³à ÃÕ¹ÃÙé¹Ñé¹ÃÂÙè¡Ñº¤Ø³µÅôªÕÇÔµ ñó. ¨§ÂÔéÃáÅÃËÑÇà ÃÒÃÃÒ¡¢Öé¹ ñô. ¤Ø³äÃè¨Óà »ç¹µé窹÷ء¤ÃÑ駷Õ趡á¶Å§¡Ñº¤¹Ã×è¹ËÃá...ºÒ§¤ÃÑ駡çÂÃÃÃѺÇèÒà ÃÒà Ëç¹áµ¡µèÒ§ ¡Ñ¹ä´é...à Ëç¹¾éç·Õè¨Ãà Ëç¹µèÒ§¡çäÃèà Ëç¹à ÊÕÂËÒÂáµèÃÂèÒ§äà áÅéÇà ÃÒ¤ÇèÃÃÕ·Ñȹ¤µÔÃÂèÒ§äõèêØê¹áÅä¹Ãú¢éÒ§à ÃÒÅèà ? ñ. ÃÂèÒÅ×Ãâ·ÃÃËÒ¤Ãú¤ÃÑǺèàæ ò. ¨§ËÒÃÃäôÕ æ ãË餹Ã×è¹·Ø¡Çѹ ó. ¨§ãËéÃÀÑ·ء¤¹ÊÓËÃѺ·Ø¡ÃÂèÒ§ ô. ¨§ËÒà ÇÅÒÃÂÙè¡Ñº¤¹ÃÒÂØà ¡Ô¹ 70 áÅõèÓ¡ÇèÒ 6 ¢Çº õ. ¾ÂÒÂÒ÷ÓãËéÃÂèÒ§¹éà3 ¤¹ÂÔéÃä´é·Ø¡Çѹ ö. ¤¹Ã×è¹à ¢Ò¤Ô´ÃÂèÒ§äáѺ¤Ø³äÃèãªèà Ã×èç¢Ã§¤Ø³ÊÑ¡ ˹èà÷. §Ò¹¢Ã§¤Ø³äÃè´ÙáŤسµÃ¹¤Ø³»èÇÂËÃá áµè¤Ãú¤ÃÑÇáÅÃà ¾×èù¤Ø³µèÒ§ËÒ¡à ÅèÒ·Õè¨Ã´ÙáŤس ã¹ÂÒäسÃջѭËÒÊØ¢ÀÒ¾ ´Ñ§¹Ñé¹ , ÃÂèÒä´éËèÒ§à ËÔ¹¡Ñº¤¹ã¡ÅéªÔ´à »ç¹Ãѹ¢Ò´ áÅöéÒËÒ¡ÊÒÃÒö´ÓçªÕÇÔµãËéÃÕ¤ÇÒÃËÃÒÂä´é , ¡ç¤Çè÷ӴѧµèÃ仹Õé ñ. ·ÓÊÔ觷Õè¤Ç÷Ó ò. ÃÃä÷ÕèäÃèà »ç¹»ÃÃ⪹ì , äÃèÊÇ , äÃè¹èÒÃ×è¹ÃÃÂì , ¨§·Ôé§ ä»à ÊÕÂ...à ¡çºäÇé·Óäà ? ó. à ÇÅÒáÅþÃÃà ¨éÒÂèÃÃÃÑ¡ÉÒá¼Å·Ø¡ÃÂèÒ§ä´é ô. äÃèÇèÒʶҹ¡Òóì¨Ã´ÕËÃ×Ãà Åǻҹã´ , à ´ÕëÂÇÃѹ¡çà »ÅÕè¹ õ. äÃèÇèҤس¨ÃÃÙéÊÖ¡ÃÂèÒ§äÃã¹µÃ¹à ªéҢç·Ø¡Çѹ , ¨§ÅØ¡¨Ò¡à µÕ§ , áµè§µÑÇáÅûÃÒ¡®µÑǵèÃ˹éÒ ¤¹·Õèà ÃÒÃèÇçҹ´éÇÂ... get up, dress up and show up. ö. ÊÔ觷Õè´Õ·ÕèÊØ´ÂѧÃÒäÃè¶Ö§ ÷. ¶éҤسÂѧÅØ¡¢Öé¹µÃ¹à ªéÒä´é , ÃÂèÒÅ×âú¤Ø³¾ÃÃà ¨éÒ ËÃ×ÃÊÔè§ÈÑ¡´ÔìÊÔ·¸Ôì·Õè¤Ø³¹Ñº¶×Ãà ÊÕ´éÇ ø. à ª×èÃà ¶ÃÃÇèÒÊèǹÅÖ¡ æ ã¹ã¨¢Ã§¤Ø³¹Ñé¹ÃÕ¤ÇÒÃÊØ¢à ÊÃÃ...´Ñ§¹Ñé¹ , Êèǹ¹Ã¡¢Ã§¤Ø³·Ø¡¢ìâÈ¡ä»·ÓäÃà ÅèÒ ?
 16. ·Ó¹Ã§à ´ÕÂǡѹ·ÕèªÒǪÕǨԵÃÕ¤ÇÒÃËèǧËÒÃҷõèáѹÃÂèÒ§äÃèÅ´Åà à ¾×èùà ÃÕ¡ÊٵùÕéÇèÒà »ç¹ Lifebook ËÃ×Ãà »ç¹ ? µÓÃÒáË觪ÕÇÔµ ? «Ö觼äԴÇèÒà ËÃÃ’Ãà ¨ÒÃ¡Ñºà ¹×éÃËÒ áÅäÓá¹Ã¹Ó·Õè¹èÒʹã¨ÂÔè§ ·Ñ駧èÒÂáÅõç仵çÃÃ’ , ã¤Ã¨Ã·Ó¡çä´é , äÃè·Ó¡çä´é , à »ç¹ÊÔ·¸ÔìÊèǹºØ¤¤Å , äÃèºÑ§¤ÑºÂÑ´à ÂÕ´¡Ñ¹ , äÃèµèÃÇèÒµèâҹ¡Ñ¹ , áµè¶éÒËÒ¡ÃÕ¤ÇÒÃÃØè§ÃÑ蹨÷ÓÃÃäà ãËé¡ÑºªÕÇÔµ¢Ã§µ¹à ç , ¡ç¶×ÃÇèÒà »ç¹à Ã×èç¹èÒÊè§à ÊÃÔÃʹѺʹع ÊäÇ÷Õè¨ÃãËé¡ÓÅѧã¨á¡è¡Ñ¹áÅáѹÃÂèÒ§ÂÔè§ Êٵ÷ÕèÇèÒ¹ÕéÃÕ§èÒ æ ÃÂèÒ§¹Õé ñ. ´×èùéÓãËéÃÒ¡ ò. ¡Ô¹ÃÒËÒÃà ªéÒà ËÃ×ùÃÒªÒ , ÃѺ»Ã÷ҹÃÒËÒÃà ·Õè§à ËÃ×Ã¹à ¨éÒªÒÂáÅÃà Ã×èö֧ÃÒËÒÃà Âç¹ , ãËéÇÒ´ÀÒ¾ÇèÒµÑÇà Ã§à »ç¹á¤è¢Ã·Ò¹ ( á»ÅÇèÒ¡Ô¹Ã×Ã˹ѡ·ÕèÊØ´µÃ¹à ªéÒ , áÅáÅÒ§ æ µÃ¹à ·Õè§ áÅõ¡à Âç¹áÅéÇ , ·ÓµÑÇà »ç¹ÂÒ¨¡ , äÃèÃÕÃÃäèáԹ...ÊØ¢ÀÒ¾¨Ãà »ç¹ÃÂèÒ§à ·Ç´Ò·Õà ´ÕÂÇà ªÕÂÇáËÅÃ) ó. ¡Ô¹ÃÒËÒ÷Õè⵺¹µé¹áÅú¹´Ô¹ , ¾ÂÒÂÒÃËÅÕ¡à ÅÕè§ÃÒËÒ÷Õè¼ÅÔµ¨Ò¡âç§Ò¹ ô. ãªéªÕÇÔµº¹ËÅÑ¡¡Òà 3 E... ¹Ñ蹤×à energy ËÃ×þÅѧ§Ò¹ , enthusiasm ËÃ×áÃõ×õ×ÃÃé¹ áÅà empathy ¤×Ãà ÃÒã¨à ¢ÒÃÒãÊèã¨à ÃÒãËéÃÒ¡ æ õ. ËÒà ÇÅÒ·ÓÊÃÒ¸ÔËÃ×ÃÊǴùµìà ÊÃà ö. à Åè¹à ¡Ãʹء æ à ÊÕºéÒ§ , ÃÂèÒà ¤ÃÕ´¡Ñ¹¹Ñ¡à Å ÷. Ãèҹ˹ѧÊ×ÃãËéÃÒ¡¢Öé¹...µÑé§à »éÒÇèÒ»Õ¹Õé¨ÃÃèÒ¹ÃÒ¡¡ÇèÒ»Õ·Õè¼èÒ¹ÃÃ’ ø. ¹Ñè§à §Õº æ ÃÂÙè¡ÑºµÑÇà çÊÑ¡ÇѹÅà 10 ¹Ò·ÕãËéä´é ù. ¹Ã¹ÇѹÅà 7 ªÑèÇâç ñð. à ´Ô¹ÊÑ¡ÇѹÅà 10 ¶Ö§ 30 ¹Ò·Õ , áÅéÇáµè¨ÃÊáǴ , äÃèµéÃ§à ¤ÃÕ´¡ÑºÃѹ , Çѹä˹äÃèä´éà ´Ô¹ , ¡çÃÂèÒ˧ش˧Դ¡ÑºÃѹ ññ. ÃÃËÇèÒ§à ´Ô¹ , ÃÂèÒÅ×ÃÂÔéà ¹Ñè¹à »ç¹à Ã×èçÃÒÇà ¡ÕèÂǡѺÊØ¢ÀÒ¾¡ÒÂáÅÃ㨷Õè¼Êû¹à »¡Ñ¹ä´éà ÊÃà , ËÒ¡·Óà »ç¹¡Ô¨Çѵà , ªÕÇÔµ¡ç¨Ãá¨èÃãÊ , áµèÃÂèÒ·ÓãËéµÑÇà Ã??à ¤ÃÕ´´éÇ¡ÒÃÃÙéÊÖ¡¼Ô´¶éÒËÒ¡Çѹä˹·ÓäÃèä´éµÒ÷ÕèÇÒ§¡Ó˹´à ÇÅÒ ¢Ã§µ¹à Ã񊂎 Çѹ¹Õé·ÓäÃèä´é , ¾ÃØ觹Õé·Ó¡çä´é áµè¡ÒÃäÃèà ÃÒ¨ÃÔ§à ÃҨѧ¡ÑºµÑÇà Ã§à ¡Ô¹ä»äÃèä´éËÃÒ¶֧¡Òà ¼Ñ´Çѹ»Ãáѹ¾ÃØè§ , «Öè§à »ç¹¤¹ÅÃà Ã×èç¡Ñ¹ ÊÙµÃà ¡ÕèÂǡѺºØ¤ÅÔ¡¢Ã§µÑÇà ç·Õè¤ÇÃ仨äÙè¡ÑºÊÙµÃÊØ¢ÀÒ¾ÃÕÃÂèÒ§¹Õé¤ÃѺ ñ. ÃÂèÒà »ÃÕÂºà ·ÕºªÕÇÔµ¢Ã§µÑÇà ç¡Ñº¤¹Ã×è¹ ¤Ø³äÃèÃÙéËÃáÇèÒ¤¹·Õè¤Ø³ÃÔ¨©Ò¹Ñé¹à ¢ÒÃÕ¤ÇÒ÷ء¢ìÂÔ觡ÇèҤس ÃÂèÒ§äúéÒ§ ò. ÃÂèÒ¤Ô´·Ò§Åºà ¡ÕèÂǡѺà Ã×èç·Õè¤Ø³¤Çº¤ØÃËÃ×áÓ˹´äÃèä´é á·¹·Õè¨ÃÃçâÅ¡ã¹á§èÃéÒ , ¡ç·ØèÃà ·¡ÓÅѧáÅþÅѧ§Ò¹ãËé¡Ñº¤ÇÒäԴ·Ò§ºÇ¡ ³ »Ñ¨¨ØºÑ¹à ÊÕ ó. ÃÂèÒ·ÓÃÃäÃà ¡Ô¹¡ÇèÒ·ÕèµÑÇà ç·Óä´é...ÃÙéÇèÒ¢Õ´¨Ó¡Ñ´¢Ã§µÑÇà çÃÂÙè·Õèä˹ ô. ÃÂèÒà ÃÒ¨ÃÔ§à ÃҨѧ¡ÑºµÑÇà ç¹Ñ¡ à ¾ÃÒä¹Ã×è¹à ¢ÒäÃèä´é«Õà ÃÕÂʡѺ¤Ø³à ·èÒäËÃèËÃá õ. ÃÂèÒà ÊÕÂà ÇÅÒáÅþÅѧ§Ò¹ÃѹÃÕ¤èҢç¤Ø³¡Ñºà Ã×èçËÂØÃËÂÔÃËÃ×Ãà Ã×èç«Øº«Ôº....¹Ã¡à ÊÕ¨ҡÇèÒÃѹ¨à ·ÓãËé¤Ø³¼èù¤ÅÒÂä´éÃÂèÒ§¨ÃÔ§¨Ñ§ ö. ¨§½Ñ¹µÃ¹µ×è¹ÃÒ¡¡ÇèҵùËÅѺ ÷. ¤ÇÒÃÃÙéÊÖ¡ÃÔ¨©ÒÃÔÉÂÒà »ç¹à Ã×èçà ÊÕÂà ÇÅÒà »ÅèÒ æ ȁ͎ æ...¤Ô´ãËé´Õ¡ç¨ÃÃÙéÇèҤسÃÕ·Ø¡ÃÂèÒ§·Õè¤Ø³¨Óà »ç¹µéçÃÕáÅéÇ ø. Å×Ãà Ã×èç¢Ñ´áÂé§ã¹Ã´Õµà ÊÕ áÅÃÃÂèÒä´éà µ×ùÊÒÃÕËÃ×ÃÀÃÃÂÒ¤Ø³à ¡ÕèÂǡѺ¤ÇÒüԴ¾ÅÒ´ã¹Ã´Õµ¢Ã§ ÃÕ¡½èÒÂ˹Öè§à ÅÂ à ¾ÃÒÃÃѹ¨Ã·ÓÅÒ¤ÇÒÃÊØ¢»Ñ¨¨ØºÑ¹¢Ã§¤Ø³ ù. ªÕÇÔµ¹ÕéÊÑé¹à ¡Ô¹¡ÇèÒ·Õèà ÃÒ¨Ãä»â¡Ã¸à ¡ÅÕ´ã¤Ã...¨§ÃÂèÒà ¡ÅÕ´¤¹Ã×è¹ ñð.»ÃáÒÈʧºÈÖ¡¡ÑºÃ´ÕµãËéÊÔé¹ , ¨Ãä´éäÃè·ÓÅÒ»Ѩ¨ØºÑ¹¢Ã§¤Ø³ ññ.äÃèÃÕã¤Ã¡Ó˹´¤ÇÒÃÊØ¢¢Ã§¤Ø³ä´é¹Ã¡¨Ò¡¤Ø³à ç ñò.¨§à ¢éÒã¨à ÊÕÂÇèÒªÕÇÔµ¡ç¤×Ãâçà ÃÕ¹ ¤Ø³ÃÒà ¾×èÃà ÃÕ¹ÃÙé áÅûѭËÒà »ç¹à ¾Õ§Êèǹ˹Ö觢çËÅÑ¡Êٵà «Öè§ÃÒáÅéÇ¡çËÒÂä»...à ËÃ×ù⨷ÂìÇÔªÒ¾Õª¤³Ôµ...áµèÊÔ觷Õè¤Ø³à ÃÕ¹ÃÙé¹Ñé¹ÃÂÙè¡Ñº¤Ø³µÅôªÕÇÔµ ñó. ¨§ÂÔéÃáÅÃËÑÇà ÃÒÃÃÒ¡¢Öé¹ ñô. ¤Ø³äÃè¨Óà »ç¹µé窹÷ء¤ÃÑ駷Õ趡á¶Å§¡Ñº¤¹Ã×è¹ËÃá...ºÒ§¤ÃÑ駡çÂÃÃÃѺÇèÒà ÃÒà Ëç¹áµ¡µèÒ§ ¡Ñ¹ä´é...à Ëç¹¾éç·Õè¨Ãà Ëç¹µèÒ§¡çäÃèà Ëç¹à ÊÕÂËÒÂáµèÃÂèÒ§äà áÅéÇà ÃÒ¤ÇèÃÃÕ·Ñȹ¤µÔÃÂèÒ§äõèêØê¹áÅä¹Ãú¢éÒ§à ÃÒÅèà ? ñ. ÃÂèÒÅ×Ãâ·ÃÃËÒ¤Ãú¤ÃÑǺèàæ ò. ¨§ËÒÃÃäôÕ æ ãË餹Ã×è¹·Ø¡Çѹ ó. ¨§ãËéÃÀÑ·ء¤¹ÊÓËÃѺ·Ø¡ÃÂèÒ§ ô. ¨§ËÒà ÇÅÒÃÂÙè¡Ñº¤¹ÃÒÂØà ¡Ô¹ 70 áÅõèÓ¡ÇèÒ 6 ¢Çº õ. ¾ÂÒÂÒ÷ÓãËéÃÂèÒ§¹éà3 ¤¹ÂÔéÃä´é·Ø¡Çѹ ö. ¤¹Ã×è¹à ¢Ò¤Ô´ÃÂèÒ§äáѺ¤Ø³äÃèãªèà Ã×èç¢Ã§¤Ø³ÊÑ¡ ˹èà÷. §Ò¹¢Ã§¤Ø³äÃè´ÙáŤسµÃ¹¤Ø³»èÇÂËÃá áµè¤Ãú¤ÃÑÇáÅÃà ¾×èù¤Ø³µèÒ§ËÒ¡à ÅèÒ·Õè¨Ã´ÙáŤس ã¹ÂÒäسÃջѭËÒÊØ¢ÀÒ¾ ´Ñ§¹Ñé¹ , ÃÂèÒä´éËèÒ§à ËÔ¹¡Ñº¤¹ã¡ÅéªÔ´à »ç¹Ãѹ¢Ò´ áÅöéÒËÒ¡ÊÒÃÒö´ÓçªÕÇÔµãËéÃÕ¤ÇÒÃËÃÒÂä´é , ¡ç¤Çè÷ӴѧµèÃ仹Õé ñ. ·ÓÊÔ觷Õè¤Ç÷Ó ò. ÃÃä÷ÕèäÃèà »ç¹»ÃÃ⪹ì , äÃèÊÇ , äÃè¹èÒÃ×è¹ÃÃÂì , ¨§·Ôé§ ä»à ÊÕÂ...à ¡çºäÇé·Óäà ? ó. à ÇÅÒáÅþÃÃà ¨éÒÂèÃÃÃÑ¡ÉÒá¼Å·Ø¡ÃÂèÒ§ä´é ô. äÃèÇèÒʶҹ¡Òóì¨Ã´ÕËÃ×Ãà Åǻҹã´ , à ´ÕëÂÇÃѹ¡çà »ÅÕè¹ õ. äÃèÇèҤس¨ÃÃÙéÊÖ¡ÃÂèÒ§äÃã¹µÃ¹à ªéҢç·Ø¡Çѹ , ¨§ÅØ¡¨Ò¡à µÕ§ , áµè§µÑÇáÅûÃÒ¡®µÑǵèÃ˹éÒ ¤¹·Õèà ÃÒÃèÇçҹ´éÇÂ... get up, dress up and show up. ö. ÊÔ觷Õè´Õ·ÕèÊØ´ÂѧÃÒäÃè¶Ö§ ÷. ¶éҤسÂѧÅØ¡¢Öé¹µÃ¹à ªéÒä´é , ÃÂèÒÅ×âú¤Ø³¾ÃÃà ¨éÒ ËÃ×ÃÊÔè§ÈÑ¡´ÔìÊÔ·¸Ôì·Õè¤Ø³¹Ñº¶×Ãà ÊÕ´éÇ ø. à ª×èÃà ¶ÃÃÇèÒÊèǹÅÖ¡ æ ã¹ã¨¢Ã§¤Ø³¹Ñé¹ÃÕ¤ÇÒÃÊØ¢à ÊÃÃ...´Ñ§¹Ñé¹ , Êèǹ¹Ã¡¢Ã§¤Ø³·Ø¡¢ìâÈ¡ä»·ÓäÃà ÅèÒ ?
 17. Just do it balance..Beauty always usedfull...
 18. Do you like travel or hideaway in somewhere for relax, take a break or spending time with... Half years pass!! too fast.. ..where the place do you plan for Holidays.have you say??
 19. Nonsense..Thai Girl it's not PLAY GROUND. for Farang who want to play and pay..anyway what's shame for Oversea insulting in Thai Woman . where is dignity???
 20. 14.Get Out or Go away....cos' I won't back again for sure...
 21. anile

  it s really sad

  The Gossip lounder than crowd " infact " I like to call all stuff is criminal of emotional. by the way I believe in sincere friendship also.
 22. Great indeed.. thx for sharing..
 23. Men, there are some things that should just not be said to us girls. 'What did you do to your hair?' and 'Relax' being just two of them. :idea: Here are 10 things most women don't want to hear: :shock: 1) "What did you do to your hair?" :oops: Unless we've cut our own hair ? this is not common ? someone else did something to our hair. It wasn't us. And most likely we've gone to a lot of trouble and expense for it. "I like your new haircut" is infinitely better, and shows you're paying attention. It's also far superior to the generic "You look different," which tells us you're as clueless as ever. 2) "They both look the same to me." :x We understand you care a lot less than we do about the outfits or the registry dishware we're asking you to compare. But they can't possibly look exactly the same, can they? Give us something. Anything. Mentally roll the dice and pick one, so we don't worry about your vision ? or worse, that you don't care. 3) "Relax." :roll: A kissing cousin to "Don't get so worked up," this generally creates the exact opposite effect you're shooting for. When you say "Relax," what we hear is that you think that we're being irrational over nothing, and this makes us do anything but relax. 4) "I've got it all under control." :evil: Ha! Famous last words. Refrain from using them if you don't want us to take fiendish delight in your getting lost because you won't stop for directions (if we're late, there will be fiendish fuming), or because you're missing a piece to your flat-screen television because you said you didn't need to read the assembly instructions. 5) "You're not one of those feminists, are you?" :twisted: Yikes. Chivalry may be nearly dead, but saying this will drive the last spear through its heart. Feminist or not, a woman is likely to be offended by the question. Just be yourself. Be kind, open the door, offer to pay, and go from there. We can choose to accept or share in your generosity. 6) "When are you due?" :? Take one second to imagine a woman turning to you and responding, "I'm not pregnant," or "I had the baby six months ago," and you'll understand why you should eradicate this question from your vocabulary. In one nanosecond, innocent ? even considerate ? curiosity can turn to deadly, if unintentional, offense. And there's just no way to recover from this one. 7) "You're being emotional." :x In the heat of the moment this may be true. But unless you want your partner to become more emotional or get angry, you're better off keeping this observation and its off-limits follow-up question ? "Is it that time of month?" ? to yourself. 8) "You're acting just like your mother/my mother/my ex-girlfriend." :twisted: All three are problematic. An ex should be mentioned sparingly, and never in comparison. Why would we want to remind you of a person you broke up with? And come to mention it, why are you thinking about her? You see the slippery slope. Conjuring an image of our mother or your mother can be equally grating. We want you to treat us as individuals and not as mere products of your (or our) upbringing. 9) "You complete me." :shock: We've seen "Jerry Maguire" and most other romantic comedies far more often than you, and while we may (or may not) like cheesy movie lines, they usually fail in real life. We understand that the possibility of romance makes inexplicable things come out of a man's ? and sometimes a woman's ? mouth, but keep the compliments real and honest and sincere and say you love someone when you mean it. 10) "Do you really think you should be eating that?" Yes. She should be eating it. Even if she told you she's given it up. By Jessica Murphy, MSN Life & Style
 24. Beauty saint - or sinner? :idea: You?re a slave to three-step skincare, drink water on demand and never scrimp on sleep. Think you never break the beauty rules? Not so fast? It might sound like you?re doing all the right things. But if those beauty basics aren?t up to scratch, then you could be doing more harm than good.Have you say what you thinks ..... :!:
 25. anile

  Jennifer & Ben.

  ªÃºÃÒ¡¤èà ÃÕ¾ÃÊÃäì㹡ÒÃÃÃ§à ¾Å§·Ñ駤Ùèà Å I am Big fan of them.
×
×
 • Create New...