santo

OG
 • Content count

  18
 • Joined

 • Last visited

About santo

 • Rank
  Original TF'er
 • Birthday 05/21/1973
 1. hi m8 , not been on here in absolute ages... its all changed lol.. anyway just seen your profile in my friends still and thot i'd say hello , so hello and i hope all is good.. hail hail henrik..

 2. Hey thanks for stopping by! :) Sorry for a late reply. I havent really logged onto TF for ages! Hope it's all well with you!

  May

 3. To me it sounds like you should not ask this question here.. cause you wont find anything here that is more then "make fun of answers" so seek it anywhere else..
 4. Hey Soda, it means you should ignore him
 5. You can for sure buy that D60.. or D40... For someone that has a limited budget then that D40 or D60 does a great job. Simple camera that perform a good image result. Something to remember and think about is that Nikon d40 and d60 has not built in image stabilizer in the camera house so those camera lense you later might wanna buy might be more expensive for this cam... good luck
 6. Posted by alan675 [ 21 July 2009 | 2:20PM ] Posted by santo [ 21 July 2009 | 12:21PM ] " money cant buy you happiness....." ....... but it does bring a more pleasant form of misery! yes Alan675... like i said.. money cant buy you happiness but it sure make life easier.
 7. Stop Searching when you find happiness Happiness is like gold you know.. As they say, money cant buy you happiness but it sure make life easier. But if you wanna be happy. go by your heart!!
 8. its great to read your journal.... i love what you guys said and feel to each others na ka thank you for sharing ka... have a nice evening from both of us.... /AboveTheSky and Santo
 9. Hey there miss pictorious.... pic 1 and 6 and the last one.. WOW... Great.. so who inspired you? most been someone amazing ? lol
 10. dont leave your aiconditioned area.. Problem solved. Or buy a huge battery and carry battery and aircon on your back wherever you go.. Problems can always be solved. Just that it can be easier to stay home....
 11. ho ho ho.... i like it ah....funny na ja
 12. ÃéÃÃ........ ¢ÃÃèÇôéǤ¹¤èà 20 à Åèà ¹Ã¤ ºÃ¡ÃÒÂÅÃà ÃÕ´ÃÃ’ÃÕ¡·ÕáÅéǡѹ¹Ã¤à à Ã×èçâÃ¹à §Ô¹Ãèà ¢ÃùØâ÷¹Ò´éǤèà ¢ÃãËé¡Ò÷ӷҹ¢Ã§ÃéÃäÃÑ駹Õé ¹Óä»ÊÙèÃÒ¹Ôʧ¤ìáË觡Ò÷ӷҹÃѹÂÔè§ãË­èÊ׺µèÃ仹äà _/_ à ÃêÃ
 13. This journal was moved from AboveTheSky's profileºÑ¹·Ö¡¤ÃÑ駷Õè 3 24 ¡.Â. 51 ·Õè·Ó§Ò¹ 12.23 ¹. ä»ÊÑÃùÒÊÃéÒ§¤ÇÒÃÊÑþѹ¸ì·Õè´Õ¢Ã§¼Ù黯Ժѵԧҹ·ÕèºéÒ¹¡ÃÙ´ÃÒ¤èà (·Õè¨ÃÔ§¤×Ãä»à ·ÕèÂǹÑè¹áËÅÃ) ªèǧÇѹ·Õè 19-21 ¡.Â. 51 ·Õè Baan Grood Arcadia Resort & Spa »ÃèǺ¤ÕÃբѹ¸ì¤èà ºÃÃÂÒ¡ÒÈ´ÕÃÒ¡æ ʧº´Õ à »ç¹ÊèǹµÑÇ äÃè¾ÅØ¡¾ÅèÒ¹à ËÃ×ùáËÅ觷èÃ§à ·ÕèÂÇ·ÑèÇæä» ¼Ù餹¡ç¹èÒÃÑ¡ à »ç¹ÃԵôդèà I went to Baan Grood Arcadia Resort & Spa, Prachuabkirikhan for seminar during 19th – 21st Sep 08, 3 days 2 nights. It was great trip coz it was very nice place…nice beach and white sand. So private, quiet and good people there () Oh!!! I liked it… 19 ¡.Â. 51 ÃÃ¡à ´Ô¹·Ò§¨Ò¡¹¹·ºØÃÕ仵ÅÒ´¹éÓ´Óà ¹Ô¹Êôǡ ÃÒªºØÃÕ ·Ñé§Ëô»ÃÃÃÒ³ 40 ¤¹ à ¾×èêÃÇÔ¶ÕªÕÇÔµ¢Ã§ªØê¹µÅÒ´¹éÓ ËÅѧ¨Ò¡¹Ñé¹ÃÃ¡à ´Ô¹·Ò§ÃØè§ÊÙèËÑÇËÔ¹à ¾×è÷ҹÃÒËÒáÅÒ§Çѹ·ÕèÃéÒ¹äÎéà »Õ§ ÃéÒ¹¹Õé¢Ö鹪×èÃã¹ËÑÇËÔ¹à ªè¹¡Ñ¹ ÃÃèäèà áµèäÃèä´é¶èÒÂÃÙ»ÃÒ´éǤÇÒÃËÔÇ...Å×ÃÃèà à ÃÕºÃéÃÂáÅéÇ¡çÃÃ¡à ´Ô¹·Ò§ÃØè§ÊÙèºéÒ¹¡ÃÙ´ µ.¸§ªÑ Ã.ºÒ§Êþҹ ¨.»ÃèǺ¤ÕÃբѹ¸ì à Ãêþѡ·Õè Baan Grood Arcadia Resort & Spa à »ç¹ÃÕÊÃÃì·ãËÃè¤èà à ¾Ôè§à »Ô´ãËéãªéºÃÔ¡ÒÃà Ã×èÃà ´×ùà ÃÉÒ¹ 2551 ¹Õèà ç ·Õè¾Ñ¡ÊÇ´դèà ãªéä´éà ÅÂÅèà ÊÃÃÒ´ 椼 ºÃÃÂÒ¡ÒÈâ´ÂÃÇÃà ËÃÒáѺ¤¹ÃÑ¡¸ÃÃêҵԤèà ÃÔÃÔ áµèÊÃÃÇèÒ¹éÓà Åç¡ä»Ë¹èàáÅéÇ¡çµÔ´¡Ñº¶¹¹´éÇ ¤ÃÔ ¤ÃÔ...µÃ¹à Âç¹·Ò¹·ÕèÃéҹ˹ÙâÀª¹Ò ÃÂÙèäÃèä¡Å¨Ò¡âçáÃÃÃÒ¡¹Ñ¡ à ´Ô¹ä»ä´é¤èà ÃÒËÒÃÃÃèàʴ ÊÃÃÒ´ «Õ¿Ùé´ÃÕ¡áÅà ¤ÃÔ ¤ÃÔ ªÃºººº 19 Sep 08 Departed from Nonthaburi...about 40 persons, went to Dumnoen Saduak Floating Market, Ratchaburi. We had lunch at Hua Hin…Hai Piang Restaurant. It was a great meal..hehe…aroi. Then, went to Baan Grood, T.Tongchai, A.Bangsapan, Prachuabkhirikhan. We stayed at Baan Grood Arcadia Resort & Spa. It’s a nice resort, good place and clean that just was opened in April 2008. We had dinner at Noo Pochana or Noo Restaurant, this meal was sea food. Hehe…..aroi…I liked it. J 20 ¡.Â. 51 µÃ¹ à ªéÒà ¡×úÊÒÂæ ¡çä»»Ñ蹨ѡÂÒ¹ »Ñ蹤¹à ´ÕÂǤèà ʺÒÂÃÒ¡à ¾ÃÒùèçⵠ¤ÃÔ ¤ÃÔ Êèǹ¤¹Ã×è¹ä»´Ó¹éӡѹ·Õèà ¡Ò÷ÃÅØ à ÃêÃäÃèä»à ¾ÃÒÃÇèÒà ¤Â´Ó·Õèà ¡Ò÷ÃÅØáÅéÇäÃèÃÂÒ¡´Ó«éÓÃèà à ÅÂËѹÃÒª×蹪øÃÃêҵԴաÇèÒ à ¾ÃÒÃËèÒ§ËÒÂ仹ҹ äÃèä´é»Ñ蹨ѡÃÂÒ¹µÃ¹à ªéÒ¹Ò¹áÅéÇ ºÃÃÂÒ¡ÒÈ µÃ¹à ªéÒÃÒ¡ÒÈ´ÕÃÒ¡¤èà Ê´ª×è¹ÃÒ¡æ ÊÙ´ÅÃËÒÂ㨷ÕèºÃÔÊØ·¸Ôì¨ÃÔ§æà ¢éÒà µçûôÃÂèÒ§ÃÑè¹ã¨ äÃèà ËÃ×ùÃÂÙèã¹à Ã×ç¡ÃاÃÕáµè¤Çѹ¾ÔÉ äÃèÊ´ª×è¹à ÃÒ«Ãà Å ¹Ò¹æÃҿá»Ã´«ÃºéÒ§´Õà ËÃ×ù¡Ñ¹¤èà »Ñè¹ä»ä¡ÅÊÑ¡¾Ñ¡¼èÒ¹ËÃÙèºéÒ¹ªÒÇ»ÃÃç áÇë×éáÅéÇ»Ôé§ (¡ÅéÇÂÂèÒ§) ´éǤèà 3 ÅÙ¡ 5 ºÒ· «×éÃÃÃ’ 10 ºÒ· ¨Ã¡Ô¹ËôÃÑéÂà ¹ÕèÂ...µÃ¹¹Ñ鹧¡ ¡ÅÑÇäÃèÃÔèà à Å«×éà 10 ºÒ· Ãèà »ÃÒ¡¯ÇèÒ...¡Ô¹äÃèËô à ËÅ×à 2 ÅÙ¡¤ÃÖè§ ä»ä˹ÃÒä˹¤¹à ´ÕÂǺҧ·Õ¡çʺÒ´չÃà ¹Õè âÃêà âÃ....Å×Ãä»ÇèҨç¹Ç´äÇé...à ÃêÃÃչѴ¹Ç´µÑǵù 10.30 ¹. µéçÃÕº¡ÅѺä»ãËé·Ñ¹ ¤ÃÔ ¤ÃÔ ¡ÅѺ ¶Ö§âçáÃáç 10.15 ¹. âÃà ¤ äÃèªéÒà ¡Ô¹ä» ¹Ñ´¾¹Ñ¡§Ò¹ÃҹǴãËé·ÕèËéç¤èà à ¾ÃÒÃÇèҵùÊÒ¹Ǵ·ÕèÈÒÅÒ¢éÒ§ÊÃùéÓÃѹᴴÃéù...¹Ç´à ÊÃç¨ä»¹Ñ觷ҹ¡ÅÒ§Çѹ ·ÕèÃéÒ¹¡ÒῢçâçáÃäèà Café De Wa µÃ¹à Âç¹ÃÕ§Ò¹à ÅÕé§ÊѧÊÃäì¹Ô´Ë¹èäèà «Õ¿Ùé´ÃÕ¡áÅà à ÎèÃ....à ˹×èèѧ áµè¶ÒÃÇèÒ¡Ô¹ÃÑéÂ.....¡Ô¹¤èà ÂÔ¹´Õ ËØËØ 20 Sep 08 I rode a bicycle alone in the morning for sight-seeing...hehe…good job!! I didn’t go to Koh Taloo for snorkel coz I used to go there before. People and many places at Baan Grood are nice. Yes, of course…the beach is great…nice sea, white sand and sun. The atmosphere in the morning today was great…sunny and little cloudy. Oh!! I had a massage appointment at 10:30 am. It was so Thai Massage. I could relax and take more rest. Finished massaging, I had lunch at Café De Wa, the hotel’s coffee shop. In the evening, we had a party. Oh!!! It was great coz I was a singer…hehe 21 ¡.Â. 51 ·Ò¹ÃÒËÒÃà ªéÒà ÊÃ稡çà µÃÕÂõÑÇ¢Öé¹Ã¶ à ÇÅÒ»ÃÃÃÒ³ 9.00 ¹.à ´Ô¹·Ò§Ãá¨Ò¡âçáÃÃä»·ÕèÇÔÃÒ¹ÅÃÂ à ¾×èÃ仹ÃÑÊ¡ÒþÃþط¸¡ÔµÔÊÔÃԪѠ¡èùÃÃ¡à ´Ô¹·Ò§¨Ò¡ Ã.ºÒ§Êþҹ à ÊÃç¨áÅéÇä»·Ò¹¡ÅÒ§Çѹ·Õè»Ò¡¹éÓ»ÃÒ³ºØÃÕ ÃéÒ¹âÃà Ãê¡«ì«Õ¿Ùé´ à »ç¹ÃéÒ¹ 1 ã¹ 5 ·Õè¢Ö鹪×èÃà Ã×èç¢Ã§ÃÒËÒ÷Ãà ÅÊ´æ áÅÃÃÃèÃÂÃÒ¡æã¹»ÃÒ³ºØÃÕ Ã×ÃÃÃ...äÃèä´é¶èÒÂÃÙ»ÃÒËÒáÅÒ§ÇѹµÃ¹¢Ò¡ÅѺÃÃ’ÃÕ¡áÅéÇ Ãèà ËÔÇ...à ÅÂÅ×õÒÃà ¤Â ¡èùÃá¨Ò¡»ÃÒ³ºØÃÕ¡ç«×éâç½Ò¡·Õèà »ç¹¼ÅÔµÀѳ±ì¨Ò¡·Ãà Å·Õè ÃéÒ¹à ¨ê»Ò¹ ÃÔÃÔ ÃÒà ·ÕèÂǤÃÑ駹Õéà ¢éÒ¢èÒÂ...ã¤Ãã¤Ãè«×éÃ..«×éà ã¤Ãã¤Ãè¡Ô¹..¡Ô¹ à ÎèÃ... ¤Ô´´Ù ¡Ô¹¨¹à ˹×èÃÂÃèà ·Ñ駺¹Ã¶ºÑÊáÅ÷ÕèÃéÒ¹ÃÒËÒà ¢Ò¡ÅѺáÇë×éâç½Ò¡·Õèà ¾ªÃºØÃÕÃÕ¡ ÃéÒ¹ªÔ´ª¹¡ á¹è¹Ã¹¢Ã§¢Ö鹪×èà à Ãêáç«×éâ¹ÃËÃéÃᡧ˹éÒà Ãç´ºÑÇ¡ÅѺÃÃ’ 2 ¶Ò´...·Ñé§æ·ÕèäÃè¤èêú¡Ô¹ËÃá¹à áµè«×éÃÃÒ½Ò¡¤¹Ã×è¹à ¤éÒ¹èäèà ËØËØ à ÇÅÒ»ÃÃÃÒ³ 19.30 ¹. à ´Ô¹·Ò§¶Ö§¨Ø´ËÃÒ·Õè¹¹·ºØÃÕâ´ÂÊÇÑÊ´ÔÀÒ¾ J 21 Sep 08 After breakfast, we left hotel around 9:00 am and went to Wimanloy, to pay respect of Phrabuddhakittisirichai. Then, we went to have lunch at OX Seafood restaurant and shopping for seafood products before leaving at Je Paan Shop. After that, we went to Petchaburi for shopping...again...hehe. We arrive Nonthaburi around 7:30 pm. Hope you enjoy my journal Please let's see in the next journal !
 14. This journal was moved from AboveTheSky's profileºÑ¹·Ö¡¤ÃÑ駷Õè 3 24 ¡.Â. 51 ·Õè·Ó§Ò¹ 12.23 ¹. ä»ÊÑÃùÒÊÃéÒ§¤ÇÒÃÊÑþѹ¸ì·Õè´Õ¢Ã§¼Ù黯Ժѵԧҹ·ÕèºéÒ¹¡ÃÙ´ÃÒ¤èà (·Õè¨ÃÔ§¤×Ãä»à ·ÕèÂǹÑè¹áËÅÃ) ªèǧÇѹ·Õè 19-21 ¡.Â. 51 ·Õè Baan Grood Arcadia Resort & Spa »ÃèǺ¤ÕÃբѹ¸ì¤èà ºÃÃÂÒ¡ÒÈ´ÕÃÒ¡æ ʧº´Õ à »ç¹ÊèǹµÑÇ äÃè¾ÅØ¡¾ÅèÒ¹à ËÃ×ùáËÅ觷èÃ§à ·ÕèÂÇ·ÑèÇæä» ¼Ù餹¡ç¹èÒÃÑ¡ à »ç¹ÃԵôդèà I went to Baan Grood Arcadia Resort & Spa, Prachuabkirikhan for seminar during 19th – 21st Sep 08, 3 days 2 nights. It was great trip coz it was very nice place…nice beach and white sand. So private, quiet and good people there () Oh!!! I liked it… 19 ¡.Â. 51 ÃÃ¡à ´Ô¹·Ò§¨Ò¡¹¹·ºØÃÕ仵ÅÒ´¹éÓ´Óà ¹Ô¹Êôǡ ÃÒªºØÃÕ ·Ñé§Ëô»ÃÃÃÒ³ 40 ¤¹ à ¾×èêÃÇÔ¶ÕªÕÇÔµ¢Ã§ªØê¹µÅÒ´¹éÓ ËÅѧ¨Ò¡¹Ñé¹ÃÃ¡à ´Ô¹·Ò§ÃØè§ÊÙèËÑÇËÔ¹à ¾×è÷ҹÃÒËÒáÅÒ§Çѹ·ÕèÃéÒ¹äÎéà »Õ§ ÃéÒ¹¹Õé¢Ö鹪×èÃã¹ËÑÇËÔ¹à ªè¹¡Ñ¹ ÃÃèäèà áµèäÃèä´é¶èÒÂÃÙ»ÃÒ´éǤÇÒÃËÔÇ...Å×ÃÃèà à ÃÕºÃéÃÂáÅéÇ¡çÃÃ¡à ´Ô¹·Ò§ÃØè§ÊÙèºéÒ¹¡ÃÙ´ µ.¸§ªÑ Ã.ºÒ§Êþҹ ¨.»ÃèǺ¤ÕÃբѹ¸ì à Ãêþѡ·Õè Baan Grood Arcadia Resort & Spa à »ç¹ÃÕÊÃÃì·ãËÃè¤èà à ¾Ôè§à »Ô´ãËéãªéºÃÔ¡ÒÃà Ã×èÃà ´×ùà ÃÉÒ¹ 2551 ¹Õèà ç ·Õè¾Ñ¡ÊÇ´դèà ãªéä´éà ÅÂÅèà ÊÃÃÒ´ 椼 ºÃÃÂÒ¡ÒÈâ´ÂÃÇÃà ËÃÒáѺ¤¹ÃÑ¡¸ÃÃêҵԤèà ÃÔÃÔ áµèÊÃÃÇèÒ¹éÓà Åç¡ä»Ë¹èàáÅéÇ¡çµÔ´¡Ñº¶¹¹´éÇ ¤ÃÔ ¤ÃÔ...µÃ¹à Âç¹·Ò¹·ÕèÃéҹ˹ÙâÀª¹Ò ÃÂÙèäÃèä¡Å¨Ò¡âçáÃÃÃÒ¡¹Ñ¡ à ´Ô¹ä»ä´é¤èà ÃÒËÒÃÃÃèàʴ ÊÃÃÒ´ «Õ¿Ùé´ÃÕ¡áÅà ¤ÃÔ ¤ÃÔ ªÃºººº 19 Sep 08 Departed from Nonthaburi...about 40 persons, went to Dumnoen Saduak Floating Market, Ratchaburi. We had lunch at Hua Hin…Hai Piang Restaurant. It was a great meal..hehe…aroi. Then, went to Baan Grood, T.Tongchai, A.Bangsapan, Prachuabkhirikhan. We stayed at Baan Grood Arcadia Resort & Spa. It’s a nice resort, good place and clean that just was opened in April 2008. We had dinner at Noo Pochana or Noo Restaurant, this meal was sea food. Hehe…..aroi…I liked it. J 20 ¡.Â. 51 µÃ¹ à ªéÒà ¡×úÊÒÂæ ¡çä»»Ñ蹨ѡÂÒ¹ »Ñ蹤¹à ´ÕÂǤèà ʺÒÂÃÒ¡à ¾ÃÒùèçⵠ¤ÃÔ ¤ÃÔ Êèǹ¤¹Ã×è¹ä»´Ó¹éӡѹ·Õèà ¡Ò÷ÃÅØ à ÃêÃäÃèä»à ¾ÃÒÃÇèÒà ¤Â´Ó·Õèà ¡Ò÷ÃÅØáÅéÇäÃèÃÂÒ¡´Ó«éÓÃèà à ÅÂËѹÃÒª×蹪øÃÃêҵԴաÇèÒ à ¾ÃÒÃËèÒ§ËÒÂ仹ҹ äÃèä´é»Ñ蹨ѡÃÂÒ¹µÃ¹à ªéÒ¹Ò¹áÅéÇ ºÃÃÂÒ¡ÒÈ µÃ¹à ªéÒÃÒ¡ÒÈ´ÕÃÒ¡¤èà Ê´ª×è¹ÃÒ¡æ ÊÙ´ÅÃËÒÂ㨷ÕèºÃÔÊØ·¸Ôì¨ÃÔ§æà ¢éÒà µçûôÃÂèÒ§ÃÑè¹ã¨ äÃèà ËÃ×ùÃÂÙèã¹à Ã×ç¡ÃاÃÕáµè¤Çѹ¾ÔÉ äÃèÊ´ª×è¹à ÃÒ«Ãà Å ¹Ò¹æÃҿá»Ã´«ÃºéÒ§´Õà ËÃ×ù¡Ñ¹¤èà »Ñè¹ä»ä¡ÅÊÑ¡¾Ñ¡¼èÒ¹ËÃÙèºéÒ¹ªÒÇ»ÃÃç áÇë×éáÅéÇ»Ôé§ (¡ÅéÇÂÂèÒ§) ´éǤèà 3 ÅÙ¡ 5 ºÒ· «×éÃÃÃ’ 10 ºÒ· ¨Ã¡Ô¹ËôÃÑéÂà ¹ÕèÂ...µÃ¹¹Ñ鹧¡ ¡ÅÑÇäÃèÃÔèà à Å«×éà 10 ºÒ· Ãèà »ÃÒ¡¯ÇèÒ...¡Ô¹äÃèËô à ËÅ×à 2 ÅÙ¡¤ÃÖè§ ä»ä˹ÃÒä˹¤¹à ´ÕÂǺҧ·Õ¡çʺÒ´չÃà ¹Õè âÃêà âÃ....Å×Ãä»ÇèҨç¹Ç´äÇé...à ÃêÃÃչѴ¹Ç´µÑǵù 10.30 ¹. µéçÃÕº¡ÅѺä»ãËé·Ñ¹ ¤ÃÔ ¤ÃÔ ¡ÅѺ ¶Ö§âçáÃáç 10.15 ¹. âÃà ¤ äÃèªéÒà ¡Ô¹ä» ¹Ñ´¾¹Ñ¡§Ò¹ÃҹǴãËé·ÕèËéç¤èà à ¾ÃÒÃÇèҵùÊÒ¹Ǵ·ÕèÈÒÅÒ¢éÒ§ÊÃùéÓÃѹᴴÃéù...¹Ç´à ÊÃç¨ä»¹Ñ觷ҹ¡ÅÒ§Çѹ ·ÕèÃéÒ¹¡ÒῢçâçáÃäèà Café De Wa µÃ¹à Âç¹ÃÕ§Ò¹à ÅÕé§ÊѧÊÃäì¹Ô´Ë¹èäèà «Õ¿Ùé´ÃÕ¡áÅà à ÎèÃ....à ˹×èèѧ áµè¶ÒÃÇèÒ¡Ô¹ÃÑéÂ.....¡Ô¹¤èà ÂÔ¹´Õ ËØËØ 20 Sep 08 I rode a bicycle alone in the morning for sight-seeing...hehe…good job!! I didn’t go to Koh Taloo for snorkel coz I used to go there before. People and many places at Baan Grood are nice. Yes, of course…the beach is great…nice sea, white sand and sun. The atmosphere in the morning today was great…sunny and little cloudy. Oh!! I had a massage appointment at 10:30 am. It was so Thai Massage. I could relax and take more rest. Finished massaging, I had lunch at Café De Wa, the hotel’s coffee shop. In the evening, we had a party. Oh!!! It was great coz I was a singer…hehe 21 ¡.Â. 51 ·Ò¹ÃÒËÒÃà ªéÒà ÊÃ稡çà µÃÕÂõÑÇ¢Öé¹Ã¶ à ÇÅÒ»ÃÃÃÒ³ 9.00 ¹.à ´Ô¹·Ò§Ãá¨Ò¡âçáÃÃä»·ÕèÇÔÃÒ¹ÅÃÂ à ¾×èÃ仹ÃÑÊ¡ÒþÃþط¸¡ÔµÔÊÔÃԪѠ¡èùÃÃ¡à ´Ô¹·Ò§¨Ò¡ Ã.ºÒ§Êþҹ à ÊÃç¨áÅéÇä»·Ò¹¡ÅÒ§Çѹ·Õè»Ò¡¹éÓ»ÃÒ³ºØÃÕ ÃéÒ¹âÃà Ãê¡«ì«Õ¿Ùé´ à »ç¹ÃéÒ¹ 1 ã¹ 5 ·Õè¢Ö鹪×èÃà Ã×èç¢Ã§ÃÒËÒ÷Ãà ÅÊ´æ áÅÃÃÃèÃÂÃÒ¡æã¹»ÃÒ³ºØÃÕ Ã×ÃÃÃ...äÃèä´é¶èÒÂÃÙ»ÃÒËÒáÅÒ§ÇѹµÃ¹¢Ò¡ÅѺÃÃ’ÃÕ¡áÅéÇ Ãèà ËÔÇ...à ÅÂÅ×õÒÃà ¤Â ¡èùÃá¨Ò¡»ÃÒ³ºØÃÕ¡ç«×éâç½Ò¡·Õèà »ç¹¼ÅÔµÀѳ±ì¨Ò¡·Ãà Å·Õè ÃéÒ¹à ¨ê»Ò¹ ÃÔÃÔ ÃÒà ·ÕèÂǤÃÑ駹Õéà ¢éÒ¢èÒÂ...ã¤Ãã¤Ãè«×éÃ..«×éà ã¤Ãã¤Ãè¡Ô¹..¡Ô¹ à ÎèÃ... ¤Ô´´Ù ¡Ô¹¨¹à ˹×èÃÂÃèà ·Ñ駺¹Ã¶ºÑÊáÅ÷ÕèÃéÒ¹ÃÒËÒà ¢Ò¡ÅѺáÇë×éâç½Ò¡·Õèà ¾ªÃºØÃÕÃÕ¡ ÃéÒ¹ªÔ´ª¹¡ á¹è¹Ã¹¢Ã§¢Ö鹪×èà à Ãêáç«×éâ¹ÃËÃéÃᡧ˹éÒà Ãç´ºÑÇ¡ÅѺÃÃ’ 2 ¶Ò´...·Ñé§æ·ÕèäÃè¤èêú¡Ô¹ËÃá¹à áµè«×éÃÃÒ½Ò¡¤¹Ã×è¹à ¤éÒ¹èäèà ËØËØ à ÇÅÒ»ÃÃÃÒ³ 19.30 ¹. à ´Ô¹·Ò§¶Ö§¨Ø´ËÃÒ·Õè¹¹·ºØÃÕâ´ÂÊÇÑÊ´ÔÀÒ¾ J 21 Sep 08 After breakfast, we left hotel around 9:00 am and went to Wimanloy, to pay respect of Phrabuddhakittisirichai. Then, we went to have lunch at OX Seafood restaurant and shopping for seafood products before leaving at Je Paan Shop. After that, we went to Petchaburi for shopping...again...hehe. We arrive Nonthaburi around 7:30 pm. Hope you enjoy my journal Please let's see in the next journal !