Jump to content

santo

OG
 • Content count

  18
 • Joined

 • Last visited

About santo

 • Rank
  Original TF'er
 • Birthday 05/21/1973
 1. hi m8 , not been on here in absolute ages... its all changed lol.. anyway just seen your profile in my friends still and thot i'd say hello , so hello and i hope all is good.. hail hail henrik..

 2. Hey thanks for stopping by! :) Sorry for a late reply. I havent really logged onto TF for ages! Hope it's all well with you!

  May

 3. This journal was moved from AboveTheSky's profileºÑ¹·Ö¡¤ÃÑ駷Õè 3 24 ¡.Â. 51 ·Õè·Ó§Ò¹ 12.23 ¹. ä»ÊÑÃùÒÊÃéÒ§¤ÇÒÃÊÑþѹ¸ì·Õè´Õ¢Ã§¼Ù黯Ժѵԧҹ·ÕèºéÒ¹¡ÃÙ´ÃÒ¤èà (·Õè¨ÃÔ§¤×Ãä»à ·ÕèÂǹÑè¹áËÅÃ) ªèǧÇѹ·Õè 19-21 ¡.Â. 51 ·Õè Baan Grood Arcadia Resort & Spa »ÃèǺ¤ÕÃբѹ¸ì¤èà ºÃÃÂÒ¡ÒÈ´ÕÃÒ¡æ ʧº´Õ à »ç¹ÊèǹµÑÇ äÃè¾ÅØ¡¾ÅèÒ¹à ËÃ×ùáËÅ觷èÃ§à ·ÕèÂÇ·ÑèÇæä» ¼Ù餹¡ç¹èÒÃÑ¡ à »ç¹ÃԵôդèà I went to Baan Grood Arcadia Resort & Spa, Prachuabkirikhan for seminar during 19th – 21st Sep 08, 3 days 2 nights. It was great trip coz it was very nice place…nice beach and white sand. So private, quiet and good people there () Oh!!! I liked it… 19 ¡.Â. 51 ÃÃ¡à ´Ô¹·Ò§¨Ò¡¹¹·ºØÃÕ仵ÅÒ´¹éÓ´Óà ¹Ô¹Êôǡ ÃÒªºØÃÕ ·Ñé§Ëô»ÃÃÃÒ³ 40 ¤¹ à ¾×èêÃÇÔ¶ÕªÕÇÔµ¢Ã§ªØê¹µÅÒ´¹éÓ ËÅѧ¨Ò¡¹Ñé¹ÃÃ¡à ´Ô¹·Ò§ÃØè§ÊÙèËÑÇËÔ¹à ¾×è÷ҹÃÒËÒáÅÒ§Çѹ·ÕèÃéÒ¹äÎéà »Õ§ ÃéÒ¹¹Õé¢Ö鹪×èÃã¹ËÑÇËÔ¹à ªè¹¡Ñ¹ ÃÃèäèà áµèäÃèä´é¶èÒÂÃÙ»ÃÒ´éǤÇÒÃËÔÇ...Å×ÃÃèà à ÃÕºÃéÃÂáÅéÇ¡çÃÃ¡à ´Ô¹·Ò§ÃØè§ÊÙèºéÒ¹¡ÃÙ´ µ.¸§ªÑ Ã.ºÒ§Êþҹ ¨.»ÃèǺ¤ÕÃբѹ¸ì à Ãêþѡ·Õè Baan Grood Arcadia Resort & Spa à »ç¹ÃÕÊÃÃì·ãËÃè¤èà à ¾Ôè§à »Ô´ãËéãªéºÃÔ¡ÒÃà Ã×èÃà ´×ùà ÃÉÒ¹ 2551 ¹Õèà ç ·Õè¾Ñ¡ÊÇ´դèà ãªéä´éà ÅÂÅèà ÊÃÃÒ´ 椼 ºÃÃÂÒ¡ÒÈâ´ÂÃÇÃà ËÃÒáѺ¤¹ÃÑ¡¸ÃÃêҵԤèà ÃÔÃÔ áµèÊÃÃÇèÒ¹éÓà Åç¡ä»Ë¹èàáÅéÇ¡çµÔ´¡Ñº¶¹¹´éÇ ¤ÃÔ ¤ÃÔ...µÃ¹à Âç¹·Ò¹·ÕèÃéҹ˹ÙâÀª¹Ò ÃÂÙèäÃèä¡Å¨Ò¡âçáÃÃÃÒ¡¹Ñ¡ à ´Ô¹ä»ä´é¤èà ÃÒËÒÃÃÃèàʴ ÊÃÃÒ´ «Õ¿Ùé´ÃÕ¡áÅà ¤ÃÔ ¤ÃÔ ªÃºººº 19 Sep 08 Departed from Nonthaburi...about 40 persons, went to Dumnoen Saduak Floating Market, Ratchaburi. We had lunch at Hua Hin…Hai Piang Restaurant. It was a great meal..hehe…aroi. Then, went to Baan Grood, T.Tongchai, A.Bangsapan, Prachuabkhirikhan. We stayed at Baan Grood Arcadia Resort & Spa. It’s a nice resort, good place and clean that just was opened in April 2008. We had dinner at Noo Pochana or Noo Restaurant, this meal was sea food. Hehe…..aroi…I liked it. J 20 ¡.Â. 51 µÃ¹ à ªéÒà ¡×úÊÒÂæ ¡çä»»Ñ蹨ѡÂÒ¹ »Ñ蹤¹à ´ÕÂǤèà ʺÒÂÃÒ¡à ¾ÃÒùèçⵠ¤ÃÔ ¤ÃÔ Êèǹ¤¹Ã×è¹ä»´Ó¹éӡѹ·Õèà ¡Ò÷ÃÅØ à ÃêÃäÃèä»à ¾ÃÒÃÇèÒà ¤Â´Ó·Õèà ¡Ò÷ÃÅØáÅéÇäÃèÃÂÒ¡´Ó«éÓÃèà à ÅÂËѹÃÒª×蹪øÃÃêҵԴաÇèÒ à ¾ÃÒÃËèÒ§ËÒÂ仹ҹ äÃèä´é»Ñ蹨ѡÃÂÒ¹µÃ¹à ªéÒ¹Ò¹áÅéÇ ºÃÃÂÒ¡ÒÈ µÃ¹à ªéÒÃÒ¡ÒÈ´ÕÃÒ¡¤èà Ê´ª×è¹ÃÒ¡æ ÊÙ´ÅÃËÒÂ㨷ÕèºÃÔÊØ·¸Ôì¨ÃÔ§æà ¢éÒà µçûôÃÂèÒ§ÃÑè¹ã¨ äÃèà ËÃ×ùÃÂÙèã¹à Ã×ç¡ÃاÃÕáµè¤Çѹ¾ÔÉ äÃèÊ´ª×è¹à ÃÒ«Ãà Å ¹Ò¹æÃҿá»Ã´«ÃºéÒ§´Õà ËÃ×ù¡Ñ¹¤èà »Ñè¹ä»ä¡ÅÊÑ¡¾Ñ¡¼èÒ¹ËÃÙèºéÒ¹ªÒÇ»ÃÃç áÇë×éáÅéÇ»Ôé§ (¡ÅéÇÂÂèÒ§) ´éǤèà 3 ÅÙ¡ 5 ºÒ· «×éÃÃÃ’ 10 ºÒ· ¨Ã¡Ô¹ËôÃÑéÂà ¹ÕèÂ...µÃ¹¹Ñ鹧¡ ¡ÅÑÇäÃèÃÔèà à Å«×éà 10 ºÒ· Ãèà »ÃÒ¡¯ÇèÒ...¡Ô¹äÃèËô à ËÅ×à 2 ÅÙ¡¤ÃÖè§ ä»ä˹ÃÒä˹¤¹à ´ÕÂǺҧ·Õ¡çʺÒ´չÃà ¹Õè âÃêà âÃ....Å×Ãä»ÇèҨç¹Ç´äÇé...à ÃêÃÃչѴ¹Ç´µÑǵù 10.30 ¹. µéçÃÕº¡ÅѺä»ãËé·Ñ¹ ¤ÃÔ ¤ÃÔ ¡ÅѺ ¶Ö§âçáÃáç 10.15 ¹. âÃà ¤ äÃèªéÒà ¡Ô¹ä» ¹Ñ´¾¹Ñ¡§Ò¹ÃҹǴãËé·ÕèËéç¤èà à ¾ÃÒÃÇèҵùÊÒ¹Ǵ·ÕèÈÒÅÒ¢éÒ§ÊÃùéÓÃѹᴴÃéù...¹Ç´à ÊÃç¨ä»¹Ñ觷ҹ¡ÅÒ§Çѹ ·ÕèÃéÒ¹¡ÒῢçâçáÃäèà Café De Wa µÃ¹à Âç¹ÃÕ§Ò¹à ÅÕé§ÊѧÊÃäì¹Ô´Ë¹èäèà «Õ¿Ùé´ÃÕ¡áÅà à ÎèÃ....à ˹×èèѧ áµè¶ÒÃÇèÒ¡Ô¹ÃÑéÂ.....¡Ô¹¤èà ÂÔ¹´Õ ËØËØ 20 Sep 08 I rode a bicycle alone in the morning for sight-seeing...hehe…good job!! I didn’t go to Koh Taloo for snorkel coz I used to go there before. People and many places at Baan Grood are nice. Yes, of course…the beach is great…nice sea, white sand and sun. The atmosphere in the morning today was great…sunny and little cloudy. Oh!! I had a massage appointment at 10:30 am. It was so Thai Massage. I could relax and take more rest. Finished massaging, I had lunch at Café De Wa, the hotel’s coffee shop. In the evening, we had a party. Oh!!! It was great coz I was a singer…hehe 21 ¡.Â. 51 ·Ò¹ÃÒËÒÃà ªéÒà ÊÃ稡çà µÃÕÂõÑÇ¢Öé¹Ã¶ à ÇÅÒ»ÃÃÃÒ³ 9.00 ¹.à ´Ô¹·Ò§Ãá¨Ò¡âçáÃÃä»·ÕèÇÔÃÒ¹ÅÃÂ à ¾×èÃ仹ÃÑÊ¡ÒþÃþط¸¡ÔµÔÊÔÃԪѠ¡èùÃÃ¡à ´Ô¹·Ò§¨Ò¡ Ã.ºÒ§Êþҹ à ÊÃç¨áÅéÇä»·Ò¹¡ÅÒ§Çѹ·Õè»Ò¡¹éÓ»ÃÒ³ºØÃÕ ÃéÒ¹âÃà Ãê¡«ì«Õ¿Ùé´ à »ç¹ÃéÒ¹ 1 ã¹ 5 ·Õè¢Ö鹪×èÃà Ã×èç¢Ã§ÃÒËÒ÷Ãà ÅÊ´æ áÅÃÃÃèÃÂÃÒ¡æã¹»ÃÒ³ºØÃÕ Ã×ÃÃÃ...äÃèä´é¶èÒÂÃÙ»ÃÒËÒáÅÒ§ÇѹµÃ¹¢Ò¡ÅѺÃÃ’ÃÕ¡áÅéÇ Ãèà ËÔÇ...à ÅÂÅ×õÒÃà ¤Â ¡èùÃá¨Ò¡»ÃÒ³ºØÃÕ¡ç«×éâç½Ò¡·Õèà »ç¹¼ÅÔµÀѳ±ì¨Ò¡·Ãà Å·Õè ÃéÒ¹à ¨ê»Ò¹ ÃÔÃÔ ÃÒà ·ÕèÂǤÃÑ駹Õéà ¢éÒ¢èÒÂ...ã¤Ãã¤Ãè«×éÃ..«×éà ã¤Ãã¤Ãè¡Ô¹..¡Ô¹ à ÎèÃ... ¤Ô´´Ù ¡Ô¹¨¹à ˹×èÃÂÃèà ·Ñ駺¹Ã¶ºÑÊáÅ÷ÕèÃéÒ¹ÃÒËÒà ¢Ò¡ÅѺáÇë×éâç½Ò¡·Õèà ¾ªÃºØÃÕÃÕ¡ ÃéÒ¹ªÔ´ª¹¡ á¹è¹Ã¹¢Ã§¢Ö鹪×èà à Ãêáç«×éâ¹ÃËÃéÃᡧ˹éÒà Ãç´ºÑÇ¡ÅѺÃÃ’ 2 ¶Ò´...·Ñé§æ·ÕèäÃè¤èêú¡Ô¹ËÃá¹à áµè«×éÃÃÒ½Ò¡¤¹Ã×è¹à ¤éÒ¹èäèà ËØËØ à ÇÅÒ»ÃÃÃÒ³ 19.30 ¹. à ´Ô¹·Ò§¶Ö§¨Ø´ËÃÒ·Õè¹¹·ºØÃÕâ´ÂÊÇÑÊ´ÔÀÒ¾ J 21 Sep 08 After breakfast, we left hotel around 9:00 am and went to Wimanloy, to pay respect of Phrabuddhakittisirichai. Then, we went to have lunch at OX Seafood restaurant and shopping for seafood products before leaving at Je Paan Shop. After that, we went to Petchaburi for shopping...again...hehe. We arrive Nonthaburi around 7:30 pm. Hope you enjoy my journal Please let's see in the next journal !
 4. This journal was moved from AboveTheSky's profileºÑ¹·Ö¡¤ÃÑ駷Õè 2 28 Ê.¤. 51 ·Õè·Ó§Ò¹ 10.44 ¹.à Ã×èÃÇÒ¹...¹Ñ觷ÓÃÕÇÔǵèÃËÅѧà ÅÔ¡§Ò¹ÃÂÙè¹Ò¹à Å¡ÇèÒ¨Ãä´é¡ÅѺºéÒ¹ ...ÃéÒ¹¹Õé...·Õè¨ÃÔ§äÃèä´éµÑé§ã¨ä»·Ò¹ËÃá¤èà áµèà Ã×èÃÇѹÈØ¡Ãì·Õè 22 Ê.¤. 51 ·Õè¼èÒ¹ÃÒµéçà ÃҢçä»ãËé¾ÕèÊÒÇá¶Ç¹¹·ì¹·ÕÃÕÊÃÃì· à ÅÂªÇ¹à ¾×èùÃÕ¡¤¹ä»´éÇÂ à ¾ÃÒèӷҧä»äÃèä´éÃèà ËØËØ à ¤Â令ÃÑé§à ´ÕÂǹÕè¹Ò ËÅѧà ÊÃ稸ØÃáçã¡Åéà ·Õè§ Ãç˹éҡѹ à ÎéÂ!....¨Ã仡Թ·Õèä˹´ÕÃèà à ¾ÃÒÃËôÃØ¢¡Ô¹á¶Ç¹Ñé¹áÅéÇ...à º×èà 㹺Ѵ´Å...µÑÇà ç¹Ö¡¢Öé¹ä´éÇèÒÂѧÃÕÃéÒ¹·ÕèÃÂÙèã¹ÊµêááµèÂѧäÃèä´éä»Åç¹Õè¹Ò à žҡѹä»Åç«Ãà Å ÃÂÒ¡ÃÂÙèã¡Åéá¶Ç¹Ñ鹴չѡ à ÊÃ稪Ñé¹!!! ËÅѧ¨Ò¡ä»¡Ñ¹ 2 ¤¹Çѹ¹Ñé¹ à Ã×èÃÇÒ¹...Çѹ¾Ø¸·Õè 27 Ê.¤. 51 ¡ç¾ÒÊÃÒªÔ¡¡ê¡ãË­è仪Ôáѹ!!! ·Õè¨Ãá¹Ã¹Ó¤×Ã...ºéÒ¹ÊéÃµÓ ÃÂÙèã¡Åé᡾ÃÃÃÒÃ5 (¶.ºÒ§¡ÃÇÂ-ä·Ã¹éàµÑ´¡Ñº ¶.¹¤ÃÃÔ¹·Ãì) This is my 2nd Journal in Thailandfriends.com I went to have lunch at this restaurant on Fri Aug 22, 08 *** Its name is Baan Somtum ***Location: Near Pharam 5 Junction (Rama V Junction), on the road to Wat Chalermphrakiat, NonthaburiType: Restaurant Recommended: Pla Kapong Nueng Jaew, Khanom Jeen Pad, Kang Hed Po, Laab Muek Khai, Young Coconut Ice Cream Tel: 0-2881-5596 08-1833-2411 Car Park: Available - ¡ÒÃà ´Ô¹·Ò§ÃÒ¨Ò¡½Ñè§ÇÑ´¹¤ÃÃÔ¹·Ãì¡ç¢éÒÃÊþҹÃÒ¡èùáÅéÇÃá·Ò§¢¹Ò¹ ¨Ãà ¨Ã¶¹¹¢éҧ˹éÒà »ç¹ ¶.ºÒ§¡ÃÇÂ-ä·Ã¹éõѴ¼èÒ¹¢éҧ˹éÒ - ¡ÅѺöãµéÊþҹáÅéÇÃÕºªÔ´«éÒ ´Ù¨Ñ§ËÇÃö˹èùÃà ¾ÃÒÃÇèÒµéÃ§à ºÕè§ÃÃ¡à ¢éÒ¶¹¹·Ò§«éÒÂÃ×à ¨Ò¡ËÑǶ¹¹à ¢éÒä»»ÃÃÃÒ³ 500 Ã. ÃéÒ¹ÃÂÙè·Ò§¢ÇÒÃ×à - ÃéÒ¹ÃÂÙèºÃÔà Ç³à ´ÕÂǡѺºéÒ¹à ¨éҢç ÃÕÊǹÃþÃéÒÇÃÂÙèÃú¢éÒ§ ºÃÃÂÒ¡ÒÈã¹ÃéÒ¹â»Ãè§âÅè§ÊºÒ ÃÕ·Ñé§ËéçáÃÃìáÅùÑ觢éÒ§¹Ã¡ - ÃÒËÒÃá¹Ã¹Ó: »Åҡþ§¹Öè§á¨èÇ ¢¹Ã¨Õ¹¼Ñ´ ᡧà Ëç´à ¼Òà ÅÒºËÃÖ¡ä¢è äÃÈ¡ÃÕÃÃþÃéÒÇÃèù Hope you enjoy my journal Please let's see in the next journal !...
 5. This journal was moved from AboveTheSky's profile 27 Ê.¤. 51 ·Õè·Ó§Ò¹ 10.29 ¹.ËÅѧ ¨Ò¡»Ñ蹧ҹ¨¹à ÃÕºÃéÃÂ仺éÒ§áÅéÇ....ÃÂÒ¡ÅÃ§à ¢Õ¹ºÑ¹·Ö¡¡Ñºà ¤éÒ´ÙºéÒ§ äÃèà ¤Âà ¢Õ¹ÃÒ¡èùà ÅÂÃèà áµèÂѧ䧡çÅçÃèÒ¹æ¡Ñ¹´Ù¹à ¡èùÃ×è¹¢Ãá¹Ã¹ÓµÑǤÃèÒÇæáÅÃÊÑé¹æ¹à ÇèÒà ÃÒ¹èà (¡Ñºà ¾×èùæ·Õè·Ó§Ò¹) à »ç¹¾Ç¡¹Ñ¡ªÔà ÃÔÃÔ ÃÕ·Õèä˹·Õèà ¤éÒÇèÒÃÃèàÃá·ÕÇÕ ¶éÒÃÕà ÇÅÒ¡çäÃè¾ÅҴ仪Ôà My name is Ae.....my real name and surname is Secret ah!!!..... Of course, I like cooikng and eating... So, we (me & my friends) always go out to eat nice food if we have time One way to tell others is writing in my journal..... ·Õè ¼èÒ¹ÃÃ’...¡çà ¤Âä»·Ò¹ËÅÒÂÃéÒ¹áÅéÇ ªèǧááæäÃèä´é¶èÒÂÃÙ» áµè¾ÃËÅѧæ à ÇÅÒÃÕ¤¹¶ÒÃà ÃÒÃÒ¡à ¢éÒ¡çà ŤԴÇèÒà ÇÅÒä»·Ò¹¶èÒÂÃÙ»ÃÒËÒÃÃÒ´éÇ´աÇèÒ Just would like to tell you...nice food in BKK that I ever eaten...aroi~ aroi~... Please let's see in next journal!... Âѧ䧡çÅçÃèÒ¹´Ù¹Ã¤à ÃÔÃÔ ¶éÒÃÕÃéÒ¹ä˹·Õèä»ÃÒà ËÃ×ù¡Ñ¹¡çà ¾ÔèÃà µÔÃä´é¹à â»Ã´µÔ´µÒÃ㹺ѹ·Ö¡µÃ¹µèÃä»....ÃéÒ¹ÃÃèÃÂ㹡·Ã...·Õèà ¤Âä»
×