Jump to content

Mooyong

Members
 • Content count

  15
 • Joined

 • Last visited

About Mooyong

 • Rank
  Rookie
 • Birthday 04/07/1986
 1. haha too small world :)

 2. wow

  not been on here for a few months and its really changed and very confusing! currently working and livin in ladprao which is nice. just bored often! hope all have a nice week
 3. wow

  not been on here for a few months and its really changed and very confusing! currently working and livin in ladprao which is nice. just bored often! hope all have a nice week
 4. THAILAND!!

  i have nooooooooooo idea what it will enable me to do to be honest! i'm going to start out with english teaching and see where that takes me. hoping my abilit to speak/read/write thai will open up doors that would previously been closed. will just have to wait and see!
 5. THAILAND!!

  after 2 very long years i'm going back to thailand! finally finished my degree in thai and southeast asian studies at leeds university and am now looking for a job in bkk. i fly out on monday 4th october and arrive early tuesday morning. cant wait to get back!!
 6. à ˹×èÃÂÃÒ¡áÅéÇ à ·ÃûԴáÅéÇáµèäÃèÃÕâáÒÊ·Õè¾Ñ¡¼èùä´é µéç·Ó§Ò¹ µéÃ§à ¡çºà §Ô¹äÇé µéç»ÃÃËÂÑ´à §Ô¹ à §Ô¹æææ à ¡ÅÕ´à Ã×èÃ§à §Ô¹ÃÒ¡¨Ñ§ ªèǧ¹Õéà ¾×èù¡ÅѺºéÒºáÇéÇ äÃèÃÂÙèã¡ÅéáÅéÇ ÃÂÙè¤¹à ´ÕÂǵÅô áµèã¹Ê¶Ò¹·Õè¨ÃÔ§¼Ã¡çÃÂÙè¤¹à ´ÕÂǵÅô à ¾×èùäÃè¤èÃÂʹ㨼ÃÃÒ¡à ·èÒäà á¤èÃÕà ¾×èù ò ó ¤¹·Õèà ÃÕ¡ 'à ¾×èù¨ÃÔ§' ä´é ¼Ãà ÃÕ¹ÀÒÉÒä·Â ÃÂÒ¡ÊÒÃÒö¾Ù´·Ø¡ÃÂèÒ§ä´é áµèÇèÒä´éÃÕà ¾×èÃ¹à »ç¹¤¹ä·Â·ÕèÃѧ¡ÄÉÂÒ¡ÃÒ¡ äÃèà ¢éÒã¨ËÃá ¼Ã¹ÔÊÑÂäÃè´ÕËÃà äÃèËÅèÃãªè Ãéǹãªè áµè¤ØÂÃÂèҧʹءä´é äÃè¤èèÃÔ§¨Ñ§ ªÃºà ·ÕèÂÇæ ÃÂèÒ§äáçµÒüÃÂѧäÃèÃÕà ¾×èù«Öè§à »ç¹¤¹ä·Â ¡çäÃèÃÕà ¾×èùÊÑ¡·ÕÃÂÙ¤¹à ´ÕÂÇ à ˧ҨõÒÂ à «ç§à »ç´.....
×