Jump to content

unprettyBB

OG
 • Content Count

  188
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by unprettyBB

 1. âÃêÂæææ äÃèà ·ÕèÂÇäÃèªÇ¹ §Ã¹áÃà T_T P.S. ÂÑ§à «ê¡«ìà Ãê¡«ìᵡà ËÃ×Ã¹à ´Ôùääس¾Õè ÃÔÃÔ
 2. unprettyBB

  à«ç§

  à ¨êà ºêº¤Ã...˹Ùá¤è¾Ôþì¼Ô´¤èà äÃèä´é¤Ô´¨Ã©ÕèãÊè¼ÙéªÒ¨ÃÔ§æ ËÃá¹Ã¤Ã
 3. unprettyBB

  à«ç§

  à ÃÃ...ẺÇèÒ¶éÒÃÙéÇèÒä»·Õèä˹áÅéÇâ´¹ÅǹÅÒÃá¹èæ ªèǺÃ¡à ¢Ò´éǹäÑÇà ç à ¢Ò»Ãá»é§¶×û׹©Õè¹éÓÃÃáÃÃ...¨Ãä»ÂÔ§¼ÙéªÒ¤èÒÒÒÒ...(äÃèË×è¹à ·èÒäÃà ŹÃà ÃÒ ËØËØ)
 4. à Ã×èÃÇѹ·Õè 28 ÃÕ¹Ò ·Õè¼èÒ¹ä´éÃÕâáÒÊ仧ҹà ÅÕé§ÃØè¹âçà ÃÕ¹ÃѸÂà ©Åç¤ÃºÃú 30 »Õ âçà ÃÕ¹ÃÒªÇÔ¹ÔµÃѸÂà ËèÒ§ËÒÂä»à ÊÕ¹ҹµÑé§áµèà ÃÕ¹¨º ¡ÅѺä»âçà ÃÕ¹Ẻ¹Ñº¤ÃÑé§ä´éà Å ¤Ô´¶Ö§à ¾×èùæ ÃÒ¡ÃÒ ¹Ñ´à ¾×èùæ ä´éäÃè¡Õ褹 ÃÕÃվǡ·Õèà ºÕéÂÇäÃèÂÃÃä»ÃÕ¡ á¶Ã儤ÃÂÙèã¡Åéà Ê×éÃá´§ÃÕ¡µèÒ§ËÒ¡ áµèÇèÒ¡çµÑ´ÊԹ㨠à ÃÒÇèà 仡çä» §Ò¹à ÃÔèà 5 âç¤èà áµèÇÃ
 5. à Ã×èÃÇѹ·Õè 28 ÃÕ¹Ò ·Õè¼èÒ¹ä´éÃÕâáÒÊ仧ҹà ÅÕé§ÃØè¹âçà ÃÕ¹ÃѸÂà ©Åç¤ÃºÃú 30 »Õ âçà ÃÕ¹ÃÒªÇÔ¹ÔµÃѸÂà ËèÒ§ËÒÂä»à ÊÕ¹ҹµÑé§áµèà ÃÕ¹¨º ¡ÅѺä»âçà ÃÕ¹Ẻ¹Ñº¤ÃÑé§ä´éà Å ¤Ô´¶Ö§à ¾×èùæ ÃÒ¡ÃÒ ¹Ñ´à ¾×èùæ ä´éäÃè¡Õ褹 ÃÕÃվǡ·Õèà ºÕéÂÇäÃèÂÃÃä»ÃÕ¡ á¶Ã儤ÃÂÙèã¡Åéà Ê×éÃá´§ÃÕ¡µèÒ§ËÒ¡ áµèÇèÒ¡çµÑ´ÊԹ㨠à ÃÒÇèà 仡çä» §Ò¹à ÃÔèà 5 âç¤èà áµèÇÃ
 6. unprettyBB

  Activity by Jan

  I'm so jealous!
 7. unprettyBB

  sport today

  ìNice, I wish I could get away from the city for a while...T_T
 8. unprettyBB

  virgin?!!!!!

  She's not that hot.
 9. Oh god! That's so embarrassing LOL
 10. unprettyBB

  kiss on BTS

  ¶éÒËÅèèÃÔ§ÅèÃà ¢Ò¨Ã¾Òä»Ê觶֧·Õè ËØËØ
 11. unprettyBB

  Chaing Mai

  à ÃÔè´...ÃÂҡ仺éÒ§ áµèÇèÒÃÂÙèá¤è¡ÃØ§à ·¾¹Õé¡ç˹ÒǨõÒÂáÅéÇ ä»à ªÕ§ãËÃè à ªÕ§ÃÒ µÒÂá¹èà ÃÒ ¹Õè¡ÓÅѧ¤Ô´ÃÂÙèÇèÒ¨ÃÃÒº¹éÓ´ÕäËà 555 à ´ëǢõÑÇä»ÇÔ觼èÒ¹¹éÓ¡èù¹Ã
 12. unprettyBB

  My Morning

  @ P'Babe : I'd love to have an orgasm with you *big evil grin* heh.
 13. unprettyBB

  My Morning

  I definitely jumped back to bed if I woke up and saw this view outside of my house...not that I'm lazy but I just wanna stay in my lovely warm blanket hehe
 14. Happy new year ka Mira I love that island too. by the way, did you know that Onur is leaving next week? They are going to meet up on this Sat. Will you join?
 15. by the way, I also have no idea who is the girl in the 2nd pic la T_T
 16. I do wanna see this show too but I'm poor lolz... By the way, nice dress, nice pics...miss you Mira Hope you see you again real soon *muahh*
 17. You're my fav. girl too darling!!! ÃѹÊìÊØ´ÊÇÔ§ÃÔ§â¡éãªèäËäè÷ÕèÃÑ¡ ¡çà ÃÒäÃèáè¤ÃìÊ×èÃÃÂÙèáÅéÇ ã¤Ã¨Ãʹ»Ò»ÒÃѪ«Õè 555 ÇѹËÅѧ¨à bang bang boom ¡Ñ¹à Ã×èÃäà ¡ç¨Ñ´ä»ÃÂèÒãËéà ÊÕ ¨êǺæ ».Ã…. ¨éÓ¨ÕéáÅéÇ˹éÒãÊà ¹Õè¹Ã...ÃÔ¹èÒÅèà à ¨ê¶Ö§ä´éà ´é§à ÃÒæ ¡ÃÕê´´´...äÃèÂÃÃ! 555
 18. à ¨ê...Ãѹ¹Õé¤×ÃÇѹÃØ觢Öé¹ ËÅѧ¨Ò¡·Õèá´¹«ì¡Ñ¹ÃÂèÒ§à ¶Ô´à ·Ô§ä»à Ã×èÃÇѹÈØ¡ÃìªèÒ»èÃ? ·ÓäÃãÊè¼éÒãºÅèþÕè äÃèãÊèÊé¹ÊÙ§ÃÕ¡ËÃäѺ? ÃÔÃÔ
 19. Love you too!! ÎÑè¹á¹è...¾Õèà ºçºä˹ºÃ¡ÇèÒ¨Ã仹Ã¹ä§ áúÃÃ’Ã Ãé¹·ìà ÃÒ 5555
 20. P'Babe teerak, finally we met!!! after we've been chatting for ages haha... Hope to see you again real soon hun Bang Bang Boom...joob jooooooob!
 21. P'Babe teerak, finally we met!!! after we've been chatting for ages haha... Hope to see you again real soon hun Bang Bang Boom...joob jooooooob!
 22. unprettyBB

  Happy B ^^

  I don't know your sis but happy birthday to her anyway
 23. unprettyBB

  PrimoPosto

  Nice place, nice pics...Thanks for sharing
 24. ¢ÃáÊ´§¤ÇÒÃÂÔ¹´Õ´éǹäà áËÃæ à Ëç¹áÅéÇÃÂÒ¡áµè§ºéÒ§ áµèÇèÒµéçÀÒÃáԨááà Å¡ç¤×õéçËÒÇèÒ·Õèà ¨éÒºèÒÇ¡èù T_T
×
×
 • Create New...