Jump to content

We recruit IT staff if u know u can get up to 30,000 Thb com


Recommended Posts

Do you have or know some friends in IT? We offer up to 30,000 Thb commission if the referrer candidate you sent to us is selected and pass the probation period in our company.

We are looking for programmers, web programmers, graphic designer, webmaster, salary 17,000 - 60,000 thb.

Please send and email to [email protected] ask about the complete documents about all the positions available and commission for referrer valid candidate and conditions.

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...

Do you have or know some friends in IT? We offer up to 30,000 Thb commission if the referrer candidate you sent to us is selected and pass the probation period in our company.

Az Interactive Barcelona, Spain choose Bkk Apartments.,co Ltd. to manage part of its outsourcing in creating software to manage on line content and social networking communities on mobile phone: web mobile and web 2.0

We are looking to set-up a team of the best programmer, graphic designer, content flash programmer and new technology designer and developer to create, maintain and upgrade on line trendiest social networking communities software.

If you want to be an actor and participate in the new experience of the web mobile and stay on the edge, come to work with us.

Candidate should be able to speak and read English fluently. We provide permanent English training class and permanent training and informations on the latest software versions. All literacy and training are in English.

Candidate should be highly responsible, self motivating, nice personality and open minded.

The best staff can receive as bonus an annual trip to Barcelona, Spain to visit company head quarter as part of the bonus.

Working place between Sukhumvit 77 Onnut 17 BTS Onnut and Patanakarn 30 bus line 11, 206, 517, 519 and 145. All air conditioning bus.

Working time: Monday to Friday 9am to 6pm. Working atmosphere: cosy, trendy, casual but serious, structured and challenging.

Employment terms: full-time, permanent. All origins and gender welcome but candidate should have Thai citizenship.

Project manager / lead programme r Referer him/her and get 30,000Thb

Requirements :

*

28 years old + any gender, Leader ship and nice out going personality, open minded

*

At least Bachelor's Degree in Computer Science, IT or a related field, MD or PHD better

*

Experience in web mobile and content management is mandatory

*

Excellent programming skills and knowledge in C++ and PHP, Web/mobile programming

*

Good skills in project analysis, methodology, mathematics and completion

*

Good knowledge of Symbian c++, Windows mobile c++, XHTML, Action script Flash, Ajax, other programming languages or knowledge is a real plus

*

Very good command of spoken and written English, fluent speaking

*

At least 5 years experience in Programming and 1 year as project manager

Salary up to 40,000 - 60,000 Thb + bonus + trip to Spain, Barcelona to visit headquarter.

Programmer Referer him/her and get 5,000Thb

Requirements : Referer Symbian or windows him/her and get 10,000Thb

*

any gender, nice personality, open minded

*

At least Bachelor's Degree in Computer Science, IT or a related field

*

Excellent programming skills in C++ or PHP or Symbian c++ or Windows mobile c++, Web/mobile programing

*

Good Knowledge of web Mobile

*

good command of reading, writing English

*

At least 1/2 years experience in Programming

Salary up to 17,000 - 40,000 + bonus + option to trip to Spain, Barcelona to visit headquarter.

Webmaster Referer him/her and get 7,000Thb

Requirements :

*

Any gender, nice personality, open minded

*

At least Bachelor's Degree in Computer Science, IT or a related field

*

Very good skill in HTML, PHP, MySql

*

Knowledge of CSS, SEO, basic web marketing

*

Good command of reading, writing English

*

At least 1-3 years experience as webmaster

Salary up to 17,000 - 30,000 + bonus + option to trip to Spain, Barcelona to visit headquarter.

_____________________________________________________________________________________

Programmer flash Referer him/her and get 10,000Thb

Requirements :

*

Any gender, nice personality, open minded

*

At least Bachelor's Degree in Computer Science, IT or a related field

*

Excellent programming skills in programming for flash, flash lite 2.1 and action script, Web/mobile programing

*

Good Knowledge of web Mobile

*

Good command of reading, writing English

*

At least 1/2 years experience in flash

Salary up to 17,000 - 40,000 + bonus + option to trip to Spain, Barcelona to visit headquarter.

Web/web mobile Grafic designer Referer him/her and get 7,000Thb

Requirements :

*

Any gender, nice personality, open minded

*

At least Bachelor's Degree in art, computer graphic, IT or a related field

*

Excellent graphic skills in Adobe creative suite web premium, Web/mobile graphic

*

Good knowledge of XHTML, HTML

*

Good Knowledge of web Mobile

*

Good command of reading, writing English

*

At least 2/3 years experience in graphic design

Salary up to 17,000 - 30,000 + bonus + option to trip to Spain, Barcelona to visit headquarter.

Please e-mail us your English application letter, a resume and salary expectations to :

[email protected]

E-mail Subject: HR Az Interactive position: xxxxxxx

Az Interactive c/o BKK Apartments Co Ltd

191 Natural Loft ? Onnut 17 - Sukhumvit 77

Suan Luang ? Bangkok 10250

Tel: 0-2300-4040 Fax: 0-2717-7774

ËÒ¡¤Ø³ÃÕà¾×èùËÃ×ÃÃÙé¨Ñ¡ºØ¤¤Å·ÕèÃÕ¤ÇÒÃÃÙé´éÒ¹ IT àÃÒàʹÃà§Ô¹ÃÒ§ÇÑÅãËé¤Ø³ÃÒ¡¶Ö§ 30,000 ºÒ· ¶éҺؤ¤Å·Õè¤Ø³á¹Ã¹ÓÃÃ’ ä´éÃѺ¡ÒäѴàÅ×ááÅüèÒ¹¡Ò÷´Êú¨Ò¡·Ò§ºÃÔÉÑ·

´éÇ ºÃÔÉÑ·àÃ«Õ ÃÔ¹àµÃÃìáä·Õ¿ ºÒÃìà«âŹÒ »ÃÃà·ÈÊ໹ ÃèÇáѺ ºÃÔÉÑ·ºÕà¤à¤Ã¾ÒÃì·àùµì ¨Ó¡Ñ´ à¾×èÃÊÃéÒ§ÊÃäì§Ò¹´éÒ¹ ¡ÒÃÃáẺ «Ã¿·ìáÇÃìÊÓËÃѺÃùäŹ캹Ã×ö×à web mobile áÅà web 2.0

àÃÒ¡ÓÅѧÃçËҺؤÅÒ¡Ãà¾×èèѴ·Õà programmer, graphic designer, content designer, content flash programmer áÅà ´Õä«à¹ÃÃì ÊÓËÃѺ෤â¹âÅÂÕãËÃèæ ÃÇö֧¡ÒþѲ¹Ò ´ÙáÅ áÅÃÃѾà¡Ã´Ãúº«Ã¿·ìáÇÃìÃùäŹì ·Õè·Ñ¹ÊÃÑÂáÅÃãËÃèÅèÒÊØ´

ËÒ¡¤Ø³¤×à ¤¹Ë¹Öè§ ·Õèµéç¡ÒÃáÊ´§¤ÇÒÃÊÒÃÒö áÅÃÃÂÒ¡ÃÕÊèǹÃèÇÃã¹»ÃÃʺ¡ÒóìãËÃè¢Ã§âÅ¡áËè§àÇ»Ã×ö×à àÃÒ¢ÃàªÔ­¤Ø³à¢éÒÃÒÃèÇçҹ¡ÑºàÃÒ

¼ÙéÊÃѤÃÃÕ¤ÇÒÃÊÒÃÒö¾Ù´ ¿Ñ§ áÅÃÃèÒ¹ÀÒÉÒÃѧ¡ÄÉä´éã¹ÃôѺ´ÕÃÒ¡ àÃÒÃըѴÊùÀÒÉÒÃѧ¡ÄÉáÅÃúÃÃà¡ÕèÂǡѺ¢éÃÃÙūÿ·ìáÇÃìãËÃèÅèÒÊØ´ «Öè§à¹×éÃËÒáÅÃâ»Ãá¡ÃáÒÃúÃ÷Ñé§Ëôà»ç¹ÀÒÉÒÃѧ¡ÄÉ

¼ÙéÊÃѤèõéçà»ç¹¤¹·ÕèÃÕ¤ÇÒÃÃѺ¼Ô´ªÃºÊÙ§ ÃÕ¤ÇÒþÂÒÂÒà ºØ¤ÅÔ¡´Õ à»Ô´ã¨áÅà ÂÃÃÃѺ¤ÇÒäԴàË繢ç¼ÙéÃ×è¹

ºØ¤ÅҡôÕà´è¹¨Ãä´éÃѺ⺹ÑÊ à»ç¹ ·ÃÔ»à´Ô¹·Ò§ä»àÂÕèÂÃÊӹѡ§Ò¹ãË­è·ÕèºÒÃìà«âŹÒ »ÃÃà·ÈÊ໹

ʶҹ·Õè·Ó§Ò¹ ÃÂÙèÃÃËÇèÒ§ÊØ¢ØÃÇÔ· 77 (Ãèù¹Øª 17 ö俿éÒ BTS Ãèù¹Øª) áÅà ¾Ñ²¹Ò¡Òà 30 ö»Ãèӷҧ·Õè¼èÒ¹ ä´éá¡è ÊÒ 11, 206, 517, 519 áÅà 145

àÇÅÒ·Ó§Ò¹: Çѹ¨Ñ¹·Ãì ¶Ö§ÇѹÈØ¡Ãì àÇÅÒ 09.00 ¹. ¶Ö§ 18.00 ¹. ºÃÃÂÒ¡ÒÈ·Õè·Ó§Ò¹ à»ç¹¡Ñ¹àç ÊôǡʺÒ §èÒÂæ áµè¨ÃÔ§¨Ñ§ ÃÑ蹤§ áÅ÷éÒ·ÒÂ

»ÃÃàÀ·§Ò¹: §Ò¹»ÃèÓ

________________________________________________________________________

Project manager / lead programmer ¼Ùéá¹Ã¹Ó ¨Ãä´éÃѺà§Ô¹ÃÒ§ÇÑÅ 30,000 ºÒ·

¤Ø³ÊÃºÑµÔ :

*

28 »Õ¢Öé¹ä» ÊÑ­ªÒµÔä·Â äÃè¨Ó¡Ñ´à¾È, ÃÕ¤ÇÒÃà»ç¹¼Ùé¹Ó ºØ¤ÅÔ¡´Õ ÂÃÃÃѺ¤ÇÒäԴàËç¹¼ÙéÃ×è¹

*

»ÃÔ­­ÒµÃÕ ÊÒ¢Ò ÇÔ·ÂÒÈÒʵÃì¤ÃþÔÇàµÃÃì, IT ËÃ×à ÊÒ¢Ò·Õèà¡ÕèÂÇ¢éç, »ÃÔ­­Òâ· ËÃ×ÃÊÙ§¡ÇèҨþԨÒóÒà»ç¹¾ÔàÈÉ

*

ÃÕ»ÃÃʺ¡Òóì´éÒ¹àÇ»Ã×ö×à (web mobile) áÅáÒèѴ¡ÒÃà¹×éÃËÒ/ ¤ÓÊÑè§ã¹Ë¹éÒàÇ»

*

ÃÕ·Ñ¡ÉÃáÅäÇÒÃÃÙéÃôѺªÓ¹Ò­¡Òà à¡ÕèÂǡѺâ»Ãá¡ÃÃC++ áÅà PHP áÅÃâ»Ãá¡ÃÃà¡ÕèÂǡѺàÇ»Ã×ö×Ã

*

ÃÕ·Ñ¡ÉôéÒ¹¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÃËìâ»Ãਤ·ì, ¢Ñ鹵ù, ¡Òäӹdz áÅáÒ÷ÓãËéÊúÙóì

*

ÃÕ¤ÇÒÃÃÙé ´éÒ¹Symbian c++, Windows mobile c++, XHTML, Action script Flash, Ajax, ËÃ×à â»Ãá¡ÃÃÃ×è¹æà¡ÕèÂǡѺÀÒÉÒ à»ç¹ÃÂèÒ§´Õ

*

¾Ù´áÅÃà¢Õ¹ÀÒÉÒÃѧ¡ÄÉã¹ÃôѺ´ÕÃÒ¡

*

»ÃÃʺ¡ÒóìÃÂèÒ§µèÓ 5 »Õ ´éÒ¹§Ò¹â»Ãá¡Ãà áÅÃ1 »Õ 㹰ҹüÙé¨Ñ´¡ÒÃâ»Ãਤ·ì

à§Ô¹à´×ùàÃÔèõ鹷Õè 40,000 ? 60,000 ºÒ· + ⺹ÑÊ + ·ÃÔ»ä»Ê໹ (Êӹѡ§Ò¹ãË­è)

______________________________________________________________________________________

Programmer ¼Ùéá¹Ã¹Ó¨Ãä´éÃѺà§Ô¹ÃÒ§ÇÑÅ 5,000ºÒ·

¤Ø³ÊÃºÑµÔ : ¼Ùéá¹Ã¹Ó Symbian ËÃ×à windows ¨Ãä´éÃѺ 10,000ºÒ·

*

ÊÑ­ªÒµÔä·Â äÃè¨Ó¡Ñ´à¾È, ÃÒÂØ ºØ¤ÅÔ¡´Õ ÂÃÃÃѺ¤ÇäԴàË繢ç¼ÙéÃ×è¹

*

¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÃôѺ»ÃÔ­­ÒµÃÕËÃ×ÃÊÙ§¡ÇèÒ ã¹ÊÒ¢ÒÇÔ·ÂÒÈÒʵÃì¤ÃþÔÇàµÃÃì, IT ËÃ×ÃÊÒ¢Ò·Õèà¡ÕèÂÇ¢éç

*

ÃÕ·Ñ¡ÉÃà¡ÕèÂǡѺâ»Ãá¡ÃôéÒ¹ C++ ËÃ×à PHP ËÃ×à Symbian c++ ËÃ×à Windows mobile c++, Web/mobile à»ç¹ÃÂèÒ§´Õ

*

ÃÕ¤ÇÒÃÃÙé´éÒ¹ web Mobile áÅà Mysql à»ç¹ÃÂèÒ§´Õ

*

ÃÕ¤ÇÒÃÊÒÃÒö´éÒ¹·Ñ¡ÒáÒÃÃèÒ¹áÅÃà¢Õ¹ÀÒÉÒÃѧ¡ÄÉ ã¹ÃôѺ´Õ

*

»ÃÃʺ¡Òóì¡Ò÷ӧҹ´éÒ¹§Ò¹â»Ãá¡ÃÃÃÂèÒ§¹éà1-2 »Õ

à§Ô¹à´×ùàÃÔèÃµé¹ 17,000 ? 40,000 +⺹ÑÊ ËÃ×à ·ÃÔ»ä»Ê໹ (Êӹѡ§Ò¹ãË­è)

_____________________________________________________________________________________

Webmaster ¼Ùéá¹Ã¹Ó¨Ãä´éÃѺà§Ô¹ÃÒ§ÇÑÅ7,000 ºÒ·

¤Ø³ÊÃºÑµÔ :

*

ÊÑ­ªÒµÔä·Â äÃè¨Ó¡Ñ´à¾È, ÃÒÂØ ºØ¤ÅÔ¡´Õ ÂÃÃÃѺ¤ÇäԴàË繢ç¼ÙéÃ×è¹

*

¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÃôѺ»ÃÔ­­ÒµÃÕËÃ×ÃÊÙ§¡ÇèÒ ã¹ÊÒ¢ÒÇÔ·ÂÒÈÒʵÃì¤ÃþÔÇàµÃÃì, IT ËÃ×ÃÊÒ¢Ò·Õèà¡ÕèÂÇ¢éç

*

ÃÕ¤ÇÒÃÃÙéáÅ÷ѡÉÃã¹ÃôѺ´Õà¡ÕèÂǡѺ HTML,PHP, MySql

*

ÃÕ¤ÇÒÃÃÙéàÃ×èç CSS, SEO áÅà web marketing

*

ÃÕ¤ÇÒÃÊÒÃÒö´éÒ¹·Ñ¡ÒáÒÃÃèÒ¹áÅÃà¢Õ¹ÀÒÉÒÃѧ¡ÄÉ

*

»ÃÃʺ¡Òóì¡Ò÷ӧҹ´éÒ¹ webmasterÃÂèÒ§¹éà1-3 »Õ

à§Ô¹à´×ùàÃÔèÃµé¹ 17,000-30,000 +⺹ÑÊ ËÃ×à ·ÃÔ»ä»Ê໹ (Êӹѡ§Ò¹ãË­è)

Programmer flash ¼Ùéá¹Ã¹Ó¨Ãä´éÃѺà§Ô¹ÃÒ§ÇÑÅ10,000ºÒ·

¤Ø³ÊúѵÔ:

*

ÊÑ­ªÒµÔä·Â äÃè¨Ó¡Ñ´à¾È, ÃÒÂØ ºØ¤ÅÔ¡´Õ ÂÃÃÃѺ¤ÇäԴàË繢ç¼ÙéÃ×è¹

*

¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÃôѺ»ÃÔ­­ÒµÃÕËÃ×ÃÊÙ§¡ÇèÒ ã¹ÊÒ¢ÒÇÔ·ÂÒÈÒʵÃì¤ÃþÔÇàµÃÃì, IT ËÃ×ÃÊÒ¢Ò·Õèà¡ÕèÂÇ¢éç

*

ÃÕ·Ñ¡ÉôéÒ¹â»Ãá¡ÃÃÊÓËÃѺ flash, flash lite 2.1 áÅà action script, Web/mobile

*

ÃÕ¤ÇÒÃÃÙéÃôѺ´Õ ´éÒ¹ web Mobile

*

ÃÕ¤ÇÒÃÊÒÃÒö´éÒ¹·Ñ¡ÉáÒÃÃèÒ¹áÅÃà¢Õ¹ÀÒÉÒÃѧ¡ÄÉ

*

»ÃÃʺ¡Òóì¡Ò÷ӧҹ´éÒ¹ flashÃÂèÒ§¹éà1-2 »Õ

à§Ô¹à´×ùàÃÔèÃµé¹ 17,000-40,000 +⺹ÑÊ ËÃ×÷ÃÔ»ä»Ê໹ (Êӹѡ§Ò¹ãË­è)

Web/web mobile Graphic designer ¼Ùéá¹Ã¹Ó¨Ãä´éÃѺà§Ô¹ÃÒ§ÇÑÅ 7,000 ºÒ·

¤Ø³ÊÃºÑµÔ :

*

ÊÑ­ªÒµÔä·Â äÃè¨Ó¡Ñ´à¾È, ÃÒÂØ ºØ¤ÅÔ¡´Õ ÂÃÃÃѺ¤ÇäԴàË繢ç¼ÙéÃ×è¹

*

¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÃôѺ»ÃÔ­­ÒµÃÕËÃ×ÃÊÙ§¡ÇèÒ ã¹ÊÒ¢Ò¤ÃþÔÇàµÃÃì¡ÃÒ¿¿Ô¡, IT ËÃ×ÃÊÒ¢Ò·Õèà¡ÕèÂÇ¢éç

*

ÃÕ·Ñ¡ÉôéÒ¹ graphic à¡ÕèÂǡѺ¡ÒÃÃáẺ Adobe ãËéà¢éҡѺ web premium, Web/mobile graphic à»ç¹ÃÂèÒ§´Õ

*

ÃÕ¤ÇÒÃÃÙéã¹ÃôѺ´Õà¡ÕèÂǡѺ XHTML, HTML

*

ÃÕ¤ÇÒÃÃÙéã¹ÃôѺ´Õà¡ÕèÂǡѺ web Mobile

*

ÃÕ¤ÇÒÃÊÒÃÒö´éÒ¹·Ñ¡ÉáÒÃÃèÒ¹áÅÃà¢Õ¹ÀÒÉÒÃѧ¡ÄÉ

*

»ÃÃʺ¡Òóì¡Ò÷ӧҹ´éÒ¹ graphic designÃÂèÒ§¹éà2-3 »Õ

à§Ô¹à´×ùàÃÔèÃµé¹ 17,000-30,000 +⺹ÑÊ ËÃ×à ·ÃÔ»ä»Ê໹ (Êӹѡ§Ò¹ãË­è)

ÇÔ¸Õ¡ÒÃÊÃѤÃ: 揤ÃÕàÃÅÅì ¨´ËÃÒÂÊÃѤçҹà»ç¹ÀÒÉÒÃѧ¡ÄÉ, resume áÅÃà§Ô¹à´×ù·Õè¤Ò´ÇèÒ¨Ãä´éÃѺ ÃÒ·Õè :

azinteractive(at)gmail.com

E-mail Subject: HR Az Interactive position: xxxxxxx

ËÃ×ÃÊ觨´ËÃÒÂÊÃѤ÷ҧä»ÃɳÕÂìÃÒ·Õè:

Az Interactive c/o BKK Apartments Co Ltd

191 ËÃÙèºéÒ¹Natural Loft

Ãèù¹Øª 17, ÊØ¢ØÃÇÔ·77 ÊǹËÅǧ, ¡Ãا෾à 10250

Tel: 0-2300-4040 Fax: 0-2717-7774

Link to post
Share on other sites
×
×
  • Create New...