Jump to content
Sign in to follow this  
bigKus

a**hole & a***hole

Recommended Posts

a**hole à»ç¹¤ÓáÊŧ äÃèÊØÀÒ¾ àÃÒäÇéãªé´èÒ¤¹·ÕèÃÕ¡ÔÃÔÂÒÃÒÃÂÒ·àÅÇ·ÃÒà äÃèÃÕ¤ÇÒÃà»ç¹ÊØÀÒ¾ª¹

½Ñè§ÃàÃÃÔ¡Òà˹×ÃàÃÕ¡ ass - áÃÊ ½Ñè§ÂØâûàÃÕ¡ arse - ÃÒÃìÊ ¨Ö§ÃÕ·Ñé§ a**hole áÅà arsehole ãËéàÅ×áãªé¡Ñ¹

ËÑÊà´ÔÃàÃÔèÃáá ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃâçÃá¿ÃÃ촺áÇèÒ ass ¤Óà´ÕÂǹÕéàÃÔèÃãªéÃÒµÑé§áµèȵÇÃÃÉ·Õè 11 ãªéàÃÕ¡¡é¹¢Ã§ÊѵÇì ¾ÃȵÇÃÃÉ·Õè 14 ass ¡çãªéàÃÕ¡¡é¹¢Ã§¤¹¡çä´é ¨¹ÃÒÇ æ »Õ 1500 ¤ÓÇèÒ arse ¡Ñº hole ¡çÃÕ¡ÒÃàÃÃ’Ã񋻎̂áѹ ËÃÒ¤ÇÒõçµÑǵÒùÑé¹

¨¹»Õ ¤.È 1865 ¡çÃÕ¤¹àÃÒ¤Ó¹Õéä»ãªéà»ç¹¤Óà»ÃÕºà·Õº àÇÅÒ·Õè¨ÃàÃè¶֧ʶҹ·Õè·ÕèÃѹáÂè æ ¡ç¨Ããªé¤ÓÇèÒ the arsehole of the world

¾Ã¶Ö§ ¤.È 1933 ¡çÃÕ¤¹àÃÒä»ãªéàÃè¶֧¡ÔÃÔÂÒÃÒÃÂÒ·µèÓ·ÃÒà áÅÃãªé¾Ù´¡Ñ¹µÑé§áµè¹Ñé¹ÃÃ’ à»ç¹ÀÒÉÒä·Â¡ç¤§ä´é»ÃÃÃÒ³ ¶èàËÃ×ÃäÃé ... ÃÃäáçàµÔáѹàÃÒàçµÒÃÃѸÂÒÈÃѹèêÃ

·ÕèÃÃ’ - ˹ѧÊ×þÔþìõԪ¹ÃÒÂÊÑ»´ÒËì

Share this post


Link to post
Share on other sites
a**hole à»ç¹¤ÓáÊŧ äÃèÊØÀÒ¾ àÃÒäÇéãªé´èÒ¤¹·ÕèÃÕ¡ÔÃÔÂÒÃÒÃÂÒ·àÅÇ·ÃÒà äÃèÃÕ¤ÇÒÃà»ç¹ÊØÀÒ¾ª¹

½Ñè§ÃàÃÃÔ¡Òà˹×ÃàÃÕ¡ ass - áÃÊ ½Ñè§ÂØâûàÃÕ¡ arse - ÃÒÃìÊ ¨Ö§ÃÕ·Ñé§ a**hole áÅà arsehole ãËéàÅ×áãªé¡Ñ¹

ËÑÊà´ÔÃàÃÔèÃáá ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃâçÃá¿ÃÃ촺áÇèÒ ass ¤Óà´ÕÂǹÕéàÃÔèÃãªéÃÒµÑé§áµèȵÇÃÃÉ·Õè 11 ãªéàÃÕ¡¡é¹¢Ã§ÊѵÇì ¾ÃȵÇÃÃÉ·Õè 14 ass ¡çãªéàÃÕ¡¡é¹¢Ã§¤¹¡çä´é ¨¹ÃÒÇ æ »Õ 1500 ¤ÓÇèÒ arse ¡Ñº hole ¡çÃÕ¡ÒÃàÃÃ’Ã񋻎̂áѹ ËÃÒ¤ÇÒõçµÑǵÒùÑé¹

¨¹»Õ ¤.È 1865 ¡çÃÕ¤¹àÃÒ¤Ó¹Õéä»ãªéà»ç¹¤Óà»ÃÕºà·Õº àÇÅÒ·Õè¨ÃàÃè¶֧ʶҹ·Õè·ÕèÃѹáÂè æ ¡ç¨Ããªé¤ÓÇèÒ the arsehole of the world

¾Ã¶Ö§ ¤.È 1933 ¡çÃÕ¤¹àÃÒä»ãªéàÃè¶֧¡ÔÃÔÂÒÃÒÃÂÒ·µèÓ·ÃÒà áÅÃãªé¾Ù´¡Ñ¹µÑé§áµè¹Ñé¹ÃÃ’ à»ç¹ÀÒÉÒä·Â¡ç¤§ä´é»ÃÃÃÒ³ ¶èàËÃ×ÃäÃé ... ÃÃäáçàµÔáѹàÃÒàçµÒÃÃѸÂÒÈÃѹèêÃ

·ÕèÃÃ’ - ˹ѧÊ×þÔþìõԪ¹ÃÒÂÊÑ»´ÒËì

jeez. you sound like you know what you are talking about.

Share this post


Link to post
Share on other sites
a**hole à»ç¹¤ÓáÊŧ äÃèÊØÀÒ¾ àÃÒäÇéãªé´èÒ¤¹·ÕèÃÕ¡ÔÃÔÂÒÃÒÃÂÒ·àÅÇ·ÃÒà äÃèÃÕ¤ÇÒÃà»ç¹ÊØÀÒ¾ª¹

½Ñè§ÃàÃÃÔ¡Òà˹×ÃàÃÕ¡ ass - áÃÊ ½Ñè§ÂØâûàÃÕ¡ arse - ÃÒÃìÊ ¨Ö§ÃÕ·Ñé§ a**hole áÅà arsehole ãËéàÅ×áãªé¡Ñ¹

ËÑÊà´ÔÃàÃÔèÃáá ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃâçÃá¿ÃÃ촺áÇèÒ ass ¤Óà´ÕÂǹÕéàÃÔèÃãªéÃÒµÑé§áµèȵÇÃÃÉ·Õè 11 ãªéàÃÕ¡¡é¹¢Ã§ÊѵÇì ¾ÃȵÇÃÃÉ·Õè 14 ass ¡çãªéàÃÕ¡¡é¹¢Ã§¤¹¡çä´é ¨¹ÃÒÇ æ »Õ 1500 ¤ÓÇèÒ arse ¡Ñº hole ¡çÃÕ¡ÒÃàÃÃ’Ã񋻎̂áѹ ËÃÒ¤ÇÒõçµÑǵÒùÑé¹

¨¹»Õ ¤.È 1865 ¡çÃÕ¤¹àÃÒ¤Ó¹Õéä»ãªéà»ç¹¤Óà»ÃÕºà·Õº àÇÅÒ·Õè¨ÃàÃè¶֧ʶҹ·Õè·ÕèÃѹáÂè æ ¡ç¨Ããªé¤ÓÇèÒ the arsehole of the world

¾Ã¶Ö§ ¤.È 1933 ¡çÃÕ¤¹àÃÒä»ãªéàÃè¶֧¡ÔÃÔÂÒÃÒÃÂÒ·µèÓ·ÃÒà áÅÃãªé¾Ù´¡Ñ¹µÑé§áµè¹Ñé¹ÃÃ’ à»ç¹ÀÒÉÒä·Â¡ç¤§ä´é»ÃÃÃÒ³ ¶èàËÃ×ÃäÃé ... ÃÃäáçàµÔáѹàÃÒàçµÒÃÃѸÂÒÈÃѹèêÃ

·ÕèÃÃ’ - ˹ѧÊ×þÔþìõԪ¹ÃÒÂÊÑ»´ÒËì

ÃѺ·ÃÒº ྤ¤èà ¶éÒà¨Ã¤¹ÃÒÃÂÒ·àÅÇ·ÃÒõèÓªéÒäÃè´Õ à´ÕÂǨÃÂ×Ãä»ãªéÅáѹ :twisted:

Share this post


Link to post
Share on other sites
a**hole à»ç¹¤ÓáÊŧ äÃèÊØÀÒ¾ àÃÒäÇéãªé´èÒ¤¹·ÕèÃÕ¡ÔÃÔÂÒÃÒÃÂÒ·àÅÇ·ÃÒà äÃèÃÕ¤ÇÒÃà»ç¹ÊØÀÒ¾ª¹

½Ñè§ÃàÃÃÔ¡Òà˹×ÃàÃÕ¡ ass - áÃÊ ½Ñè§ÂØâûàÃÕ¡ arse - ÃÒÃìÊ ¨Ö§ÃÕ·Ñé§ a**hole áÅà arsehole ãËéàÅ×áãªé¡Ñ¹

ËÑÊà´ÔÃàÃÔèÃáá ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃâçÃá¿ÃÃ촺áÇèÒ ass ¤Óà´ÕÂǹÕéàÃÔèÃãªéÃÒµÑé§áµèȵÇÃÃÉ·Õè 11 ãªéàÃÕ¡¡é¹¢Ã§ÊѵÇì ¾ÃȵÇÃÃÉ·Õè 14 ass ¡çãªéàÃÕ¡¡é¹¢Ã§¤¹¡çä´é ¨¹ÃÒÇ æ »Õ 1500 ¤ÓÇèÒ arse ¡Ñº hole ¡çÃÕ¡ÒÃàÃÃ’Ã񋻎̂áѹ ËÃÒ¤ÇÒõçµÑǵÒùÑé¹

¨¹»Õ ¤.È 1865 ¡çÃÕ¤¹àÃÒ¤Ó¹Õéä»ãªéà»ç¹¤Óà»ÃÕºà·Õº àÇÅÒ·Õè¨ÃàÃè¶֧ʶҹ·Õè·ÕèÃѹáÂè æ ¡ç¨Ããªé¤ÓÇèÒ the arsehole of the world

¾Ã¶Ö§ ¤.È 1933 ¡çÃÕ¤¹àÃÒä»ãªéàÃè¶֧¡ÔÃÔÂÒÃÒÃÂÒ·µèÓ·ÃÒà áÅÃãªé¾Ù´¡Ñ¹µÑé§áµè¹Ñé¹ÃÃ’ à»ç¹ÀÒÉÒä·Â¡ç¤§ä´é»ÃÃÃÒ³ ¶èàËÃ×ÃäÃé ... ÃÃäáçàµÔáѹàÃÒàçµÒÃÃѸÂÒÈÃѹèêÃ

·ÕèÃÃ’ - ˹ѧÊ×þÔþìõԪ¹ÃÒÂÊÑ»´ÒËì

ÃѺ·ÃÒº ྤ¤èà ¶éÒà¨Ã¤¹ÃÒÃÂÒ·àÅÇ·ÃÒõèÓªéÒäÃè´Õ à´ÕÂǨÃÂ×Ãä»ãªéÅáѹ :twisted:

äÃè¢Ãá¹Ã¹Ó¹Ã¤à à¾ÃÒä¹¹èÒÃÑ¡ÃÂèÒ§ µØê¡á¡ ¶éÒ¾Ù´ÃÃäÃẺ¹Õé ¤§¨ÃäÃèàËÃÒáѺ˹éÒ :D ãË餹˹éÒµÒäÃè´Õ ¹Óä»ãªéá·¹´Õ¡ÇèÒ ¹Ã¤à :D

Share this post


Link to post
Share on other sites
a**hole à»ç¹¤ÓáÊŧ äÃèÊØÀÒ¾ àÃÒäÇéãªé´èÒ¤¹·ÕèÃÕ¡ÔÃÔÂÒÃÒÃÂÒ·àÅÇ·ÃÒà äÃèÃÕ¤ÇÒÃà»ç¹ÊØÀÒ¾ª¹

½Ñè§ÃàÃÃÔ¡Òà˹×ÃàÃÕ¡ ass - áÃÊ ½Ñè§ÂØâûàÃÕ¡ arse - ÃÒÃìÊ ¨Ö§ÃÕ·Ñé§ a**hole áÅà arsehole ãËéàÅ×áãªé¡Ñ¹

ËÑÊà´ÔÃàÃÔèÃáá ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃâçÃá¿ÃÃ촺áÇèÒ ass ¤Óà´ÕÂǹÕéàÃÔèÃãªéÃÒµÑé§áµèȵÇÃÃÉ·Õè 11 ãªéàÃÕ¡¡é¹¢Ã§ÊѵÇì ¾ÃȵÇÃÃÉ·Õè 14 ass ¡çãªéàÃÕ¡¡é¹¢Ã§¤¹¡çä´é ¨¹ÃÒÇ æ »Õ 1500 ¤ÓÇèÒ arse ¡Ñº hole ¡çÃÕ¡ÒÃàÃÃ’Ã񋻎̂áѹ ËÃÒ¤ÇÒõçµÑǵÒùÑé¹

¨¹»Õ ¤.È 1865 ¡çÃÕ¤¹àÃÒ¤Ó¹Õéä»ãªéà»ç¹¤Óà»ÃÕºà·Õº àÇÅÒ·Õè¨ÃàÃè¶֧ʶҹ·Õè·ÕèÃѹáÂè æ ¡ç¨Ããªé¤ÓÇèÒ the arsehole of the world

¾Ã¶Ö§ ¤.È 1933 ¡çÃÕ¤¹àÃÒä»ãªéàÃè¶֧¡ÔÃÔÂÒÃÒÃÂÒ·µèÓ·ÃÒà áÅÃãªé¾Ù´¡Ñ¹µÑé§áµè¹Ñé¹ÃÃ’ à»ç¹ÀÒÉÒä·Â¡ç¤§ä´é»ÃÃÃÒ³ ¶èàËÃ×ÃäÃé ... ÃÃäáçàµÔáѹàÃÒàçµÒÃÃѸÂÒÈÃѹèêÃ

·ÕèÃÃ’ - ˹ѧÊ×þÔþìõԪ¹ÃÒÂÊÑ»´ÒËì

ÃѺ·ÃÒº ྤ¤èà ¶éÒà¨Ã¤¹ÃÒÃÂÒ·àÅÇ·ÃÒõèÓªéÒäÃè´Õ à´ÕÂǨÃÂ×Ãä»ãªéÅáѹ :twisted:

äÃè¢Ãá¹Ã¹Ó¹Ã¤à à¾ÃÒä¹¹èÒÃÑ¡ÃÂèÒ§ µØê¡á¡ ¶éÒ¾Ù´ÃÃäÃẺ¹Õé ¤§¨ÃäÃèàËÃÒáѺ˹éÒ :D ãË餹˹éÒµÒäÃè´Õ ¹Óä»ãªéá·¹´Õ¡ÇèÒ ¹Ã¤à :D

§Ñé¹¹Ùë¡éÃãªéäÃèä´éÃèÃ´Ô à¾ÃÒÃà¤éÒà»ç¹¤¹¹èÒÃÑ¡ :twisted:

Share this post


Link to post
Share on other sites
cos calling someone a rectumhole just doesnt have the same ring to it!! :twisted:

No - rectumhole would be tautological - as the arsehole IS the rectum...so it would be an arsehole-hole

Yes an ASS is a kind of donkey-like animal usually used as a "beast of burden"

So an a**hole may mean a "beast-of-burden-hole" or maybe they mean it is a hole in an ASS...which I think would not be good for the ass...

The American version of the term was probably ARSEHOLE to begin with too, but Americans cant say "Arse" properly as they keep trying to emphasise the "R" sound, which makes it difficult to pronounce, and hard to yell out of the car window when travelling at speed, so they shortened it to ASS to make it sound nastier, without ever realising that they are actually yelling something completely nonsensical and in fact a little comical.

So I really think that in order to avoid appearing uneducated, the correct term should be ARSEHOLE - since ARSE has a nice ring to it.... :P

Share this post


Link to post
Share on other sites
a**hole à»ç¹¤ÓáÊŧ äÃèÊØÀÒ¾ àÃÒäÇéãªé´èÒ¤¹·ÕèÃÕ¡ÔÃÔÂÒÃÒÃÂÒ·àÅÇ·ÃÒà äÃèÃÕ¤ÇÒÃà»ç¹ÊØÀÒ¾ª¹

½Ñè§ÃàÃÃÔ¡Òà˹×ÃàÃÕ¡ ass - áÃÊ ½Ñè§ÂØâûàÃÕ¡ arse - ÃÒÃìÊ ¨Ö§ÃÕ·Ñé§ a**hole áÅà arsehole ãËéàÅ×áãªé¡Ñ¹

ËÑÊà´ÔÃàÃÔèÃáá ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃâçÃá¿ÃÃ촺áÇèÒ ass ¤Óà´ÕÂǹÕéàÃÔèÃãªéÃÒµÑé§áµèȵÇÃÃÉ·Õè 11 ãªéàÃÕ¡¡é¹¢Ã§ÊѵÇì ¾ÃȵÇÃÃÉ·Õè 14 ass ¡çãªéàÃÕ¡¡é¹¢Ã§¤¹¡çä´é ¨¹ÃÒÇ æ »Õ 1500 ¤ÓÇèÒ arse ¡Ñº hole ¡çÃÕ¡ÒÃàÃÃ’Ã񋻎̂áѹ ËÃÒ¤ÇÒõçµÑǵÒùÑé¹

¨¹»Õ ¤.È 1865 ¡çÃÕ¤¹àÃÒ¤Ó¹Õéä»ãªéà»ç¹¤Óà»ÃÕºà·Õº àÇÅÒ·Õè¨ÃàÃè¶֧ʶҹ·Õè·ÕèÃѹáÂè æ ¡ç¨Ããªé¤ÓÇèÒ the arsehole of the world

¾Ã¶Ö§ ¤.È 1933 ¡çÃÕ¤¹àÃÒä»ãªéàÃè¶֧¡ÔÃÔÂÒÃÒÃÂÒ·µèÓ·ÃÒà áÅÃãªé¾Ù´¡Ñ¹µÑé§áµè¹Ñé¹ÃÃ’ à»ç¹ÀÒÉÒä·Â¡ç¤§ä´é»ÃÃÃÒ³ ¶èàËÃ×ÃäÃé ... ÃÃäáçàµÔáѹàÃÒàçµÒÃÃѸÂÒÈÃѹèêÃ

·ÕèÃÃ’ - ˹ѧÊ×þÔþìõԪ¹ÃÒÂÊÑ»´ÒËì

ÃѺ·ÃÒº ྤ¤èà ¶éÒà¨Ã¤¹ÃÒÃÂÒ·àÅÇ·ÃÒõèÓªéÒäÃè´Õ à´ÕÂǨÃÂ×Ãä»ãªéÅáѹ :twisted:

äÃè¢Ãá¹Ã¹Ó¹Ã¤à à¾ÃÒä¹¹èÒÃÑ¡ÃÂèÒ§ µØê¡á¡ ¶éÒ¾Ù´ÃÃäÃẺ¹Õé ¤§¨ÃäÃèàËÃÒáѺ˹éÒ :D ãË餹˹éÒµÒäÃè´Õ ¹Óä»ãªéá·¹´Õ¡ÇèÒ ¹Ã¤à :D

lol ¶Ö§¹èÒµÒ´ÕËÃ×ùèÒÃÑ¡ á¤èä˹Åçà¨à ¤¹»ÃÃàÀ·¹Ñé¹ÃÒ´Ù´Ô¤èà {»ÃÃàÀ·àÅÇ æ}Ãùà áµè¾Ù´¨ÃÔ§ ·ÓäÃèà»ç¹ËÃáà»ç¹¤¹´Õ ¹à ´ÕáÅéÇ ¾Ù´¨Ò´ÕäÇé¡èùà¹ÒÃ.... :lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites

The American version of the term was probably ARSEHOLE to begin with too, but Americans cant say "Arse" properly as they keep trying to emphasise the "R" sound, which makes it difficult to pronounce, and hard to yell out of the car window when travelling at speed, so they shortened it to ASS to make it sound nastier, without ever realising that they are actually yelling something completely nonsensical and in fact a little comical.

:lol:I find it funny, do you ??

Share this post


Link to post
Share on other sites
a**hole à»ç¹¤ÓáÊŧ äÃèÊØÀÒ¾ àÃÒäÇéãªé´èÒ¤¹·ÕèÃÕ¡ÔÃÔÂÒÃÒÃÂÒ·àÅÇ·ÃÒà äÃèÃÕ¤ÇÒÃà»ç¹ÊØÀÒ¾ª¹

½Ñè§ÃàÃÃÔ¡Òà˹×ÃàÃÕ¡ ass - áÃÊ ½Ñè§ÂØâûàÃÕ¡ arse - ÃÒÃìÊ ¨Ö§ÃÕ·Ñé§ a**hole áÅà arsehole ãËéàÅ×áãªé¡Ñ¹

ËÑÊà´ÔÃàÃÔèÃáá ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃâçÃá¿ÃÃ촺áÇèÒ ass ¤Óà´ÕÂǹÕéàÃÔèÃãªéÃÒµÑé§áµèȵÇÃÃÉ·Õè 11 ãªéàÃÕ¡¡é¹¢Ã§ÊѵÇì ¾ÃȵÇÃÃÉ·Õè 14 ass ¡çãªéàÃÕ¡¡é¹¢Ã§¤¹¡çä´é ¨¹ÃÒÇ æ »Õ 1500 ¤ÓÇèÒ arse ¡Ñº hole ¡çÃÕ¡ÒÃàÃÃ’Ã񋻎̂áѹ ËÃÒ¤ÇÒõçµÑǵÒùÑé¹

¨¹»Õ ¤.È 1865 ¡çÃÕ¤¹àÃÒ¤Ó¹Õéä»ãªéà»ç¹¤Óà»ÃÕºà·Õº àÇÅÒ·Õè¨ÃàÃè¶֧ʶҹ·Õè·ÕèÃѹáÂè æ ¡ç¨Ããªé¤ÓÇèÒ the arsehole of the world

¾Ã¶Ö§ ¤.È 1933 ¡çÃÕ¤¹àÃÒä»ãªéàÃè¶֧¡ÔÃÔÂÒÃÒÃÂÒ·µèÓ·ÃÒà áÅÃãªé¾Ù´¡Ñ¹µÑé§áµè¹Ñé¹ÃÃ’ à»ç¹ÀÒÉÒä·Â¡ç¤§ä´é»ÃÃÃÒ³ ¶èàËÃ×ÃäÃé ... ÃÃäáçàµÔáѹàÃÒàçµÒÃÃѸÂÒÈÃѹèêÃ

·ÕèÃÃ’ - ˹ѧÊ×þÔþìõԪ¹ÃÒÂÊÑ»´ÒËì

ÃѺ·ÃÒº ྤ¤èà ¶éÒà¨Ã¤¹ÃÒÃÂÒ·àÅÇ·ÃÒõèÓªéÒäÃè´Õ à´ÕÂǨÃÂ×Ãä»ãªéÅáѹ :twisted:

äÃè¢Ãá¹Ã¹Ó¹Ã¤à à¾ÃÒä¹¹èÒÃÑ¡ÃÂèÒ§ µØê¡á¡ ¶éÒ¾Ù´ÃÃäÃẺ¹Õé ¤§¨ÃäÃèàËÃÒáѺ˹éÒ :D ãË餹˹éÒµÒäÃè´Õ ¹Óä»ãªéá·¹´Õ¡ÇèÒ ¹Ã¤à :D

§Ñé¹¹Ùë¡éÃãªéäÃèä´éÃèÃ´Ô à¾ÃÒÃà¤éÒà»ç¹¤¹¹èÒÃÑ¡ :twisted:

ÃÔÃÔÃÔ :lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...