Jump to content
  • entries
    200
  • comments
    0
  • views
    1,169

About this blog

Entries in this blog

My lovely cats

Super mom Deep sleep and feel sabai jai ;-) Some thing she looking for ...    Wanna sleep too  He feel better after saw doctor...  Don't  touch  me .....(she don't like)   

coolwater_naja

coolwater_naja

Phetchabun with my office

Again ... ;-) Now Phetchabun  ...Around resort          Time for fun... we have 4 team (i am an orange)  I am here  The winner At last i saw cats again

coolwater_naja

coolwater_naja

My beautiful office

Some photo when i go to Chonburi ... we have office over there just close to the sea for meeting , for training How beautiful ;-) Deep into the sea

coolwater_naja

coolwater_naja

ÃÒµÃÕÊÇÑÊ´Ôì (Goodnight)

ÃÒµÃÕÊÇÑÊ´Ôì (Goodnight) ¿Ñ¡¡ÅÔé§ ÎÕâÃè Feat. ¸ÕÃì äªÂà´ª Çѹ¹Õé©Ñ¹ÃÕ¹Ô·Ò¹ ÃÂÒ¡àÅèÒãËéà¸Ã¿Ñ§ ¹Ô·Ò¹àÃ×èç · ·ËÒà ô·¹ àÇÅÒà¤éÒÂ×¹à¤éÒṺ»×¹¡ÅäÇé¢éÒ§¡Ò ·Ñ駷Õèà¤éÒäÃèà¤Âã¨ÃéÒÂáÅÃäÃèà¤Â¤Ô´¦èÒ¤¹ áµèà»ç¹ÃÕ¡¤×¹·Õèà¤éÒµéçÃáÅÒ´µÃÃàǹ à»ç¹Ë¹éÒ·Õè¢Ã§¡Ã§¾Ñ¹·ËÒÃÃÒº¼ÙéÃÑ¡µÑÇàç Â

coolwater_naja

coolwater_naja

Kanchanaburi Trip

Beautiful trip in Kanchanaburi After dinner ..we has birthday party and get some drunk ;-) Saturday moning with beautiuful sky At noon we go to movie studio (King Naresuan) Go to bangkok

coolwater_naja

coolwater_naja

Happy long weekend ja

I like to look at the sky and it always make me feel good ...beautiful in the air [ Or maybe i born on full mood day that why it make me so happy :-) Happy long weekend ..i will be my home Nicha

coolwater_naja

coolwater_naja

Paris trip

Musée du Louvre Pompidou Musée Château de Versailles Around Paris Cathedrale Notre Dame de Paris + Musee du Louvre + Place de La Concorde + Sur la Seine à Paris La Basilique du Sacre Cœur Opéra National de paris La Tour Eiffel + Palais de Chaillot + Champs-Élysées + Arc de triomphe de l'Étoile Sur la Seine à Paris + Musée Musée d'Orsay

coolwater_naja

coolwater_naja

Cats

If some one remember around 4 or 5 month ago I post here and Pantip to find the house for cats     I can't find the house for all After i ask my parents (normally they don't like cat) I decide to keep all the cats and i took back to my home         Now they are grow up The beautiful girl "ÊÕ½Øè¹"            Naughty boy "âÃàÅÕé§"      And they mom is fine also            

coolwater_naja

coolwater_naja

A Thousand Love Song - TVXQ

Tae Wang Sa Shin Gi (The Legend / The Story of the First King?s Four Gods) MV - DBSK à¾Å§ A Thousand Love Song - TVXQ Ost. µÓ¹Ò¹¨ÃáÉѵÃÔÂìà·¾ÊÇÃäì Title: 천년연가 (ªÃ¹ ¹Âù Âù ¡Ò) Thousand Years Love Song --à¾Å§ÃÑ¡¾Ñ¹»Õ Artist: 동방신기 (´§ºÑ§ªÔ¹¡Ô) 재중: 마른 풀꽃처럼 야윈 슬픔이 엉킨 세월에 잠 못들 때 JJ: ÃÃ’ ÃÖ¹ ¾ØÅ ¡ª ªà ÃÃà ÂÒ ÇÕ¹ «ÖÅ ¾×à ÃÕ Ãç ¤Ô¹ à« Çà àà ªÑà ë µÖŠൠáËé§áÅé§àËÃ×ù´Ñ§´Ã¡ËÂ

coolwater_naja

coolwater_naja

Help me plz

From my journal last time I asking for cats ..they need the house http://www.thailandfriends.com/index.php?name=Journal&view=journal&jid=54588&juid=6278 This time that cat she have baby now ..and they so cute if I have house I will take care of them ..someone here who love the cats want to take care of her just contact me ?I try to post at pantip also ?·èÒ¹¼Ùé㨺ح ªèÇ´éÇÂà¶Ãäèà ¤×ÃàÃ×èçÃÕÃÂÙèÇèÒ àÃ×èÃÇѹ·Õè 26 ÃÕ¹Ò¤à 2551

coolwater_naja

coolwater_naja

One night long time

Long time i don't go to dance with pooky (Byme) :-) if all friends still remember she disappear many years now she came back and change *_* look What you see ? :-) We go to Graliver KSR ...and the world so small i meet ZaZa overy there next time we can join together naja

coolwater_naja

coolwater_naja

Mr.Hide in Chiang Mai

This is Mr.Hide with Heinz and Heineken Veranda chiang mai hight resort ..it will be very nice one if it finish Tamarind Village ..inside the city He look very sabai Some temple close to the hotel and they have market road on sunday around 3 pm The first time we go back by train

coolwater_naja

coolwater_naja

Someone want the cat

This cat i saw she in my office with very scary wound on her leg ...i take her to clinic .. she very clever i speek to her and said don't worry you will be fine After she sit untill we be there ...( March 26,2008) Now she feel better but still need to take care (at clinic) I wanna to take care of her but i can't now ..i don't want to take her to my office again ..if anyone can please help me ..i will pay for clinic Nicha PS. Clinic close to BTS Payathai

coolwater_naja

coolwater_naja

Surat thani - samui - koh tao -koh nangyuan

Me and my friends we have plan long time to go to Surat thani ..after book the ticket with airasia long time and now time to go .... The way to take ferry (Pai Koh samui) :-) After long trip we need some enery.. Day 2 : The World resort ..in the moning This we take high speed catamaran (Lomprayah one day trip to go to Kho Tao & Koh nangyuan ..) after i woke up something happen to me with my stomach ..i said to myself "Nicha you need to go out ..can't stay her

coolwater_naja

coolwater_naja

I like the sun

I feel very happy today ..it the weekend for me already ..the big sun waiting for me Monday :  Normal life go to  work Tuesday : Go to see the docdor to get some result for my mom  .....After......Wednesday : My weekend ..go to samui ..if any TF see me overthere can say Hello to me Saturday : Back to BKK to see my heart again ..maybe we will meet at the airport  Otherday : Dinner, Party ,Drink , Dance ,Vomit ...just let me know OK  Happy Holiday Jaaaaa   

coolwater_naja

coolwater_naja

Happy BD POOKY (Byme)

She Disappear so long time ..Now she come back with new age  Happy Birthday ...ÃÕ¤ÇÒÃÊØ¢ ÊÃËÇѧ·Ø¡ÃÂèÒ§¹à

coolwater_naja

coolwater_naja

Who is he ?

I saw some vedio is funny ...just want to share you the smile<embed width="448" height="361" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" src="http://img.photobucket.com/player.swf?file=http://vidmg.photobucket.com/albums/v280/coolwater_naja/Dancing.flv"></embed>Can you guess who is he?

coolwater_naja

coolwater_naja

My Ha Noi Trip

Some nice place for my  trip in Ha noi ... i love the old style they many like thailand but other style only one thing to make me crazy some time  "Motorbike" they use alot and never careful ....In the night some time we go to drink beside Ho Hoan Kiem Lake we saw some teenager with the group they go out to drive and die (They drive very fast) but anyway still have good memory about it  This temple close to Ho Hoan Kiem Lake  Ha Long Bay  ...more very beautiful if we have clear sky  Our beautifu

coolwater_naja

coolwater_naja

My SF Collection

This collection i make it since 1999 when the first  SF cinema build  (MBK) i like the UFO style ....and the most i love is   "Magnet"   I keep the ticket also ;..     The last not SF If someone keep like me maybe we can change some .... have good weekend ja

coolwater_naja

coolwater_naja

×
×
  • Create New...