Jump to content

Blog Puriku

Sign in to follow this  
  • entries
    130
  • comments
    0
  • views
    2,686

¤ÅÔ»ÇÕ´Õâ� ´Ç§ 12 ÃÒÈÕ

Sign in to follow this  
Puriku

144 views

ÃÒÈÕÃѧ¡Ã
ÃÒÈÕÃѧ¡Ã [ 15 áÃÒ¤à - 14 ¡ØÃÀҾѹ¸ì ] :

ä¾èÂÔ»«Õ [ Ã.¤±Ò ] video ( 4845 ¤¹ÃèÒ¹ / 3 ¤¹µÃº )

ÃÒÈÕ¡ØÃÀì
ÃÒÈÕ¡ØÃÀì [ 15 ¡ØÃÀҾѹ¸ì - 14 ÃÕ¹Ò¤à ] :

ä¾èÂÔ»«Õ [ Ã.¤±Ò ] video ( 3981 ¤¹ÃèÒ¹ / 4 ¤¹µÃº )

ÃÒÈÕÃÕ¹
ÃÒÈÕÃÕ¹ [ 15 ÃÕ¹Ò¤à - 14 àÃÉÒ¹ ] :

ä¾èÂÔ»«Õ [ Ã.¤±Ò ] video ( 4070 ¤¹ÃèÒ¹ / 1 ¤¹µÃº )

ÃÒÈÕàÃÉ
ÃÒÈÕàÃÉ [ 15 àÃÉÒ¹ - 14 ¾ÄÉÀÒ¤à ] :

ä¾èÂÔ»«Õ [ Ã.¤±Ò ] video ( 4775 ¤¹ÃèÒ¹ / 2 ¤¹µÃº )

ÃÒÈÕ¾ÄÉÀ
ÃÒÈÕ¾ÄÉÀ [ 15 ¾ÄÉÀÒ¤à - 14 ÃԶعÒ¹ ] :

ä¾èÂÔ»«Õ [ Ã.¤±Ò ] video ( 4098 ¤¹ÃèÒ¹ / 1 ¤¹µÃº )

ÃÒÈÕàöع
ÃÒÈÕàöع [ 15 ÃԶعÒ¹ - 14 ¡Ã¡®Ò¤à ] :

ä¾èÂÔ»«Õ [ Ã.¤±Ò ] video ( 3889 ¤¹ÃèÒ¹ / 1 ¤¹µÃº )

ÃÒÈաá¯
ÃÒÈաᯠ[ 15 ¡Ã¡®Ò¤à - 14 ÊÔ§ËÒ¤à ] :

ä¾èÂÔ»«Õ [ Ã.¤±Ò ] video ( 4034 ¤¹ÃèÒ¹ / 4 ¤¹µÃº )

ÃÒÈÕÊÔ§Ëì
ÃÒÈÕÊÔ§Ëì [ 15 ÊÔ§ËÒ¤à - 14 ¡Ñ¹ÂÒ¹ ] :

ä¾èÂÔ»«Õ [ Ã.¤±Ò ] video ( 3981 ¤¹ÃèÒ¹ / 10 ¤¹µÃº )

ÃÒÈաѹÂì
ÃÒÈաѹÂì [ 15 ¡Ñ¹ÂÒ¹ - 14 µØÅÒ¤à ] :

ä¾èÂÔ»«Õ [ Ã.¤±Ò ] video ( 4136 ¤¹ÃèÒ¹ / 2 ¤¹µÃº )

ÃÒÈÕµØÅÂì
ÃÒÈÕµØÅÂì [ 15 µØÅÒ¤à - 14 ¾ÄȨԡÒ¹ ] :

ä¾èÂÔ»«Õ [ Ã.¤±Ò ] video ( 3928 ¤¹ÃèÒ¹ / 7 ¤¹µÃº )

ÃÒÈÕ¾Ô¨Ô¡
ÃÒÈÕ¾Ô¨Ô¡ [ 15 ¾ÄȨԡÒ¹ - 14 ¸Ñ¹ÇÒ¤à ] :

ä¾èÂÔ»«Õ [ Ã.¤±Ò ] video ( 3874 ¤¹ÃèÒ¹ / 2 ¤¹µÃº )

ÃÒÈÕ¸¹Ù
ÃÒÈÕ¸¹Ù [ 15 ¸Ñ¹ÇÒ¤à - 14 áÃÒ¤à ] :

ä¾è

Sign in to follow this  


0 Comments


Recommended Comments

ÃÒÈÕÃѧ¡Ã
ÃÒÈÕÃѧ¡Ã [ 15 áÃÒ¤à - 14 ¡ØÃÀҾѹ¸ì ] :

ä¾èÂÔ»«Õ [ Ã.¤±Ò ] video ( 4845 ¤¹ÃèÒ¹ / 3 ¤¹µÃº )

ÃÒÈÕ¡ØÃÀì
ÃÒÈÕ¡ØÃÀì [ 15 ¡ØÃÀҾѹ¸ì - 14 ÃÕ¹Ò¤à ] :

ä¾èÂÔ»«Õ [ Ã.¤±Ò ] video ( 3981 ¤¹ÃèÒ¹ / 4 ¤¹µÃº )

ÃÒÈÕÃÕ¹
ÃÒÈÕÃÕ¹ [ 15 ÃÕ¹Ò¤à - 14 àÃÉÒ¹ ] :

ä¾èÂÔ»«Õ [ Ã.¤±Ò ] video ( 4070 ¤¹ÃèÒ¹ / 1 ¤¹µÃº )

ÃÒÈÕàÃÉ
ÃÒÈÕàÃÉ [ 15 àÃÉÒ¹ - 14 ¾ÄÉÀÒ¤à ] :

ä¾èÂÔ»«Õ [ Ã.¤±Ò ] video ( 4775 ¤¹ÃèÒ¹ / 2 ¤¹µÃº )

ÃÒÈÕ¾ÄÉÀ
ÃÒÈÕ¾ÄÉÀ [ 15 ¾ÄÉÀÒ¤à - 14 ÃԶعÒ¹ ] :

ä¾èÂÔ»«Õ [ Ã.¤±Ò ] video ( 4098 ¤¹ÃèÒ¹ / 1 ¤¹µÃº )

ÃÒÈÕàöع
ÃÒÈÕàöع [ 15 ÃԶعÒ¹ - 14 ¡Ã¡®Ò¤à ] :

ä¾èÂÔ»«Õ [ Ã.¤±Ò ] video ( 3889 ¤¹ÃèÒ¹ / 1 ¤¹µÃº )

ÃÒÈաá¯
ÃÒÈաᯠ[ 15 ¡Ã¡®Ò¤à - 14 ÊÔ§ËÒ¤à ] :

ä¾èÂÔ»«Õ [ Ã.¤±Ò ] video ( 4034 ¤¹ÃèÒ¹ / 4 ¤¹µÃº )

ÃÒÈÕÊÔ§Ëì
ÃÒÈÕÊÔ§Ëì [ 15 ÊÔ§ËÒ¤à - 14 ¡Ñ¹ÂÒ¹ ] :

ä¾èÂÔ»«Õ [ Ã.¤±Ò ] video ( 3981 ¤¹ÃèÒ¹ / 10 ¤¹µÃº )

ÃÒÈաѹÂì
ÃÒÈաѹÂì [ 15 ¡Ñ¹ÂÒ¹ - 14 µØÅÒ¤à ] :

ä¾èÂÔ»«Õ [ Ã.¤±Ò ] video ( 4136 ¤¹ÃèÒ¹ / 2 ¤¹µÃº )

ÃÒÈÕµØÅÂì
ÃÒÈÕµØÅÂì [ 15 µØÅÒ¤à - 14 ¾ÄȨԡÒ¹ ] :

ä¾èÂÔ»«Õ [ Ã.¤±Ò ] video ( 3928 ¤¹ÃèÒ¹ / 7 ¤¹µÃº )

ÃÒÈÕ¾Ô¨Ô¡
ÃÒÈÕ¾Ô¨Ô¡ [ 15 ¾ÄȨԡÒ¹ - 14 ¸Ñ¹ÇÒ¤à ] :

ä¾èÂÔ»«Õ [ Ã.¤±Ò ] video ( 3874 ¤¹ÃèÒ¹ / 2 ¤¹µÃº )

ÃÒÈÕ¸¹Ù
ÃÒÈÕ¸¹Ù [ 15 ¸Ñ¹ÇÒ¤à - 14 áÃÒ¤à ] :

ä¾è

Share this comment


Link to comment
Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...