Jump to content
Sign in to follow this  
  • entries
    354
  • comments
    0
  • views
    6,368

About this blog

Entries in this blog

 

Pinkalicious

Happy Birthday BigKus & Bcool  xoxoxo               More Pinkalicious photos from this Pinkalicious party go to LadyBob's and Gee's

SweetieBabie

SweetieBabie

 

No homo

A guy saw a clip and passed it to me. Said "In case you have not seen it".   How flattering and sweet of him. Thanks.

SweetieBabie

SweetieBabie

 

Desirable

From Thai forum poll since June 30th 2010 on the topic of. "Which nationality of potential boyfriend/ future husband would you like to have most?"   from a total of 22 votes, the result is American 27% Scandinavian 18% etc. not on the list, whatever 18% English 13% Canadian 9% German 4% Australian 4% Latin-America 4% Thai 0%        

SweetieBabie

SweetieBabie

 

Sugar Daddy

I've got a sweet tooth For licorice drops and jelly roll. Hey Sugar Daddy, Hansel needs some sugar in his bowl. I'll lay out fine china on the linen And polish up the chrome If you've got some sugar for me, Sugar Daddy bring it home. Black strap molasses, You're my orange blossom honey bear. Bring me Versace blue jeans And black designer underwear. We'll dress up like the disco-dancing jet set In Milan and Rome. If you got some sugar for me, Sugar Daddy bring it home. Oh t

SweetieBabie

SweetieBabie

 

Tale from the nightclub

¼ÃäÃèä´éà·ÕèÂǹҹáÅéÇ à¾×èù¼à 2 ¤¹ªÇ¹ºÃ¡ä»Ë¹èÃÂàÇé ÃÂÒ¡¡Ô¹àËÅéÒ äÃé àÃÒ¡çàÃÒÇà ÇÒ§Ã×èҡǧ¡ÒùÕéÃÒ¹Ò¹ ä»à·ÕèÂǼѺàÊÕÂ˹èÃÂÇèÒ¨ÃÂѧàËÃ×ùà´ÔÃÃÂÙèäËà áµè§µÑÇ´éÇÂàÊ×éà àªÔéµÊÕ¢ÕéÃéÒ ¡Ò§à¡§ÂÕ¹Êì¢Òà´¿ÊÕ¹éÓà§Ô¹ ૵¼ÃÃÂÙè¤ÃÖ觪ÑèÇâç¡ÇèÒ ¾à 3 ·ØèäÃÖè§ä´éàÇÅÒ à¾×èùÃÒÃѺ àÃÒµèÃ

SweetieBabie

SweetieBabie

Sign in to follow this  
×
×
  • Create New...