Jump to content

Blog Puriku

  • entries
    130
  • comments
    0
  • views
    2,870

16 Sexy Chests to Be Thankful For + 1 addition


Puriku

262 views

16 ˹ØèÃáÅèÓ¹èҡôáË觻Õ 2009

 16 Sexy Chests to Be Thankful For

Credit : http://women.mthai.com/views_Amazing-Men_11_48_40700_1.women 

 

 These are 16 Chests to be Thankful for from People Magazine.  The number 17 from my own comment .. lol 

      Çѹ¹Õé ¢Ãŧ´Õà·Å à¨ÒÃÅÖ¡ ä»·Õè˹ØèüÙéÃÕ ˹éÒáá¹è¹ÅèÓ ¹èҡô ·ÕèÊØ´áË觻Õ 2009 (16 Sexy Chests to Be Thankful For) »ÃÃÃÇżÅâ´Â¹ÔµÂÊÒþÕà¾ÔèÅ (People)    

᫤ àÿÃù (Zac Efron)

 

1. ᫤ àÿÃù (Zac Efron)

àËç¹Ë¹éÒÃèùæ Ẻ¹Õé áµè˹éÒá˹ØèÃ᫤äÃèÃèùÃÂèÒ§·Õè¤Ô´ à¾ÃÒÃÇÑ´¨Ò¡ ÊÒµÒáÅéÇ ¹èҨ÷Ñé§à¹Õ¹áµèá¹è¹¹èÒ ¡Ã´ãËé¹Ò¹æ à»ç¹·ÕèÊØ´

 

   

á÷¸ÔÇ áä¤Ã¹¹ÒàÎÂì MatthewAMcconaughey

2.á÷¸ÔÇ áä¤Ã¹¹ÒàÎÂì (MatthewAMcconaughey)

áúáªÃÀÒ¾ä´é¨Ò¡ËÒ´ÃÒÅÔºÙ ¢³Ã˹ØèÃá÷¸ÔÇä»àÅè¹à«ÔÃì¿ ¼ÔÇÊÕá·¹¡ÑºÃ¡á¹è¹¡ÓÅѧ´Õ Ã×ÃÃÃÃÃ...

     

à´ÇÔ´ àºç¤áÎÃ

 

3. à´ÇÔ´ àºç¤áÎà (David Beckham)

µÔ´â¼ÃúÊç ¡ç¾Õèàºç¤á¡·Ñé§ËÅè÷Ñé§ÅèÓÃá»Ò¹¹Õé¹Õè¹Ò ÀÒ¾¹Õéà¡çºµ¡ÃÒ¨Ò¡áõªìã¹ÇêԧµÑ¹ ´Õ.«Õ.

     

ÎÔǨì á¨ê¤áù

4. ÎÔǨì á¨ê¤áù (Hugh Jackman)

¢³Ã¶èÒ·ÓÀҾ¹µÃìàÃ×èç The X-Men Origins: Wolverine ·ÕèÃÃÊàµÃàÅÕ ˹ØèÃÎÔǨìÃǴἧá·éÒ¾ÔÊÙ¨¹ì¤ÇÒÃÅèÓ

 

 

 

¤ÃÔÊ ¾ÒÂ

5. ¤ÃÔÊ ¾Ò (Chris Pine)

 Â¹Ã‘¡áÊ´§¨Ò¡ Star Trek ¢³ÃÇÔ觨êá¡Ôé§ÂÒÃàªéÒ·Õè Silver Lake á¤ÅÔ¿ÃÃìà¹Õ     ¡Ñºá¼§Ã¡¢ÒÇà¹Õ¹á¹è¹à»ÃÕêÂÃ

 

 

 

Dwayne Johnson

 

6. ´àÇÂì¹ ¨ÃËì¹Êѹ (Dwayne Johnson)

 Â¨Ã”º¹éÓ¤ÅÒÂÃéù¢³Ã¾Ñ¡Ãéù·ÕèÎÒÇÒ    ˹éÒáÅèÓ˹ҡѺÅÒÂÊѡẺ¹Õé ´ÙÂÔè§ãË­èÊÃÈÑ¡´ÔìÈÃÕ©ÒÂÒ ‘The Rock’

 

 

 

Derek Hough

7. ´ÕàÃç¡ ÎÙǨì (Derek Hough)

 Â´Ã’ÃÒ ˹Øèèҡ Footloose áÊ´§ãËéàËç¹ÇèÒ¡ÒÃà»ç¹Ë¹Øèùѡàµé¹Ê觼ŴյèÃ˹éÒáä´éÃÂèÒ§äà ÀÒ¾¹Õéà¢Ò¡ÓÅѧʹء¡Ñºà¡à Tetherball º¹ËÒ´ÃÒÅÔºÙ

 

 

Roger Fedderer

 

8. âÃà¨ÃÃì à¿´à´ÃàÃÃÃì (Roger Fedderer)

 Â¹Ã‘¡à·¹¹ÔÊáªÃ»ìÇÔÃàºÔŴѹ ¶Ã´àÊ×éÃâªÇìáá¹è¹«éÃÃà·¹¹ÔÊã¹Ê¹ÒâçÂÙ.àÃÊ.âÃà¾è¹ ·Õè Queens ¹ÔÇÂÃÃì¡

 

 

Gavin Rossdale

 

9. à¡ÇÔ¹ ÃÃÊà´Å (Gavin Rossdale)

 ÃŠÃ’ÃÕÊØ´ËÅèâçà¡Ç¹ ÊൿҹÕ ·ÕèÃÕËØ蹿Եáù´ìà¿ÔÃìà áÅôÙà«ç¡«ÕèäÃè¹éÃÂ˹éÒÀÃÃÂÒ ÀÒ¾¹ÕéáªÃä´é·ÕèËÒ´ÃÒÅÔºÙàªè¹¡Ñ¹

 

 

 

 

Mark Sanchez

 

10. ÃÒÃì¤ «Ò¹àª« (Mark Sanchez)

 Â¤Ã‡ÃàµÃÃìáºê¤ÃÙ»ËÅèÃáË觷Õà New York Jets âªÇìἧÃ¡Ë¹Ò ¡Åҧᴴ¡ÅҧʹÒÃâçàÃÕ¹ Mission Viejo á¤ÅÔ¿ÃÃìà¹ÕÂ

 

 

 

Aston Kutcher

11. áÃʵѹ ¤ØªàªÃÃì (Aston Kutcher)

 Ã¤Ãèá»Å¡ã¨àÅÂÇèÒ·ÓäÃà¨êà´ÃÕè ÃÑÇÃì ¶Ö§ä´éµÔ´Ã¡µÔ´ã¨¹Ñ¡ à¾ÃÒÃË­éÒÃèùáêµÑ¹ÃÕ˹éÒá¢ÒǨÑêÇÃá¹è¹à»ÃÕêÂÃẺ¹Õéä§

 

 

 

 

Jesus Luz

 

12. ¨Õ«ÑÊ ÅÙ« (Jesus Luz)

 Â¹Ã•Ã¨Â¡Ã§Ã‹Â­Ã©Ã’ÃèùÃÕ¡¤¹ ¢³Ãä»·ÃÔ»Îѹ¹ÕÃÙ¹·ÕèËÒ´ Ipanema àÃ×çÃÔâà à´à ¨Òà¹âà »ÃÃà·ÈÊ໹ ¹èÒÃÔ¨©Ò¤Ø³»éÒÃҴù¹èÒ¨ÃÔ§-¨ÃÔê§

 

 

 

Mario Lopez

13. ÃÒÃÔâÃé âÅ໫ (Mario Lopez)

 Ã‹Â¹Ã˜Ã¨ÃÃÒÃÔâÃé·ÓãËéÃسËÀÙÃÔ·ÕèËҴᶺàÃ×ç«Ò¹´ÔàÃâ¡é ÂÔè§Ãéù¢Öé¹à»ç¹à·èÒµÑÇ   ´éÇÂ˹éÒ·éçẹÃÒºáÅÃ˹éÒá·ÕèÅèÓ    ¡éÒûÙä´éÃÕ¡

 

 

Mechad Brooke

 

14. àÃ᪴ ºÃÙê¤ (Mechad Brooke)

¾ÔÊÙ¨¹ì¤ÇÒÃá¢ç§áç¡ÓÂӢçÃèÒ§¡Ò   ´éÇ¡ÒÃÃèÇÃà¢éÒá¢è§¢Ñ¹äµÃ¡ÕÌÒ·Õèà¡ÒÃÎÒÇÒÂ

 

 

Christiano Ronaldo

15. ¤ÃÔÊàµÕÂâ¹è âùÑÅâ´é (Christiano Ronaldo)

¹Ñ¡¿ØµºÃŤèÒµÑÇᾧ»ÃèӷÕà Real Madrid ªÙÊç¹ÔéÇÀÒ¤ÀÙÃ ¡ÑºªÑª¹ÃáÅÃ˹éÒáÅèÓºÖé¡

 

 

 Taylor Lautner

  16. à·ÂìàÅÃÃì àÅÒ·ìà¹ÃÃì (Taylor Lautner)

ÃÒáçà¡Ô¹ÂÑé§ã¹º·ºÒ·à¨¤çúáËè§ Twilight New Moon ·Õèŧ·Ø¹ ¶Ã´àÊ×éÃâªÇì áÅèÓµÅô·Ñé§àÃ×èç 17. Mr. Admin

 

4b3e09412b592_Admin.original.jpg

0 Comments


Recommended Comments

16 ˹ØèÃáÅèÓ¹èҡôáË觻Õ 2009

 16 Sexy Chests to Be Thankful For

Credit : http://women.mthai.com/views_Amazing-Men_11_48_40700_1.women 

 

 These are 16 Chests to be Thankful for from People Magazine.  The number 17 from my own comment .. lol 

      Çѹ¹Õé ¢Ãŧ´Õà·Å à¨ÒÃÅÖ¡ ä»·Õè˹ØèüÙéÃÕ ˹éÒáá¹è¹ÅèÓ ¹èҡô ·ÕèÊØ´áË觻Õ 2009 (16 Sexy Chests to Be Thankful For) »ÃÃÃÇżÅâ´Â¹ÔµÂÊÒþÕà¾ÔèÅ (People)    

᫤ àÿÃù (Zac Efron)

 

1. ᫤ àÿÃù (Zac Efron)

àËç¹Ë¹éÒÃèùæ Ẻ¹Õé áµè˹éÒá˹ØèÃ᫤äÃèÃèùÃÂèÒ§·Õè¤Ô´ à¾ÃÒÃÇÑ´¨Ò¡ ÊÒµÒáÅéÇ ¹èҨ÷Ñé§à¹Õ¹áµèá¹è¹¹èÒ ¡Ã´ãËé¹Ò¹æ à»ç¹·ÕèÊØ´

 

   

á÷¸ÔÇ áä¤Ã¹¹ÒàÎÂì MatthewAMcconaughey

2.á÷¸ÔÇ áä¤Ã¹¹ÒàÎÂì (MatthewAMcconaughey)

áúáªÃÀÒ¾ä´é¨Ò¡ËÒ´ÃÒÅÔºÙ ¢³Ã˹ØèÃá÷¸ÔÇä»àÅè¹à«ÔÃì¿ ¼ÔÇÊÕá·¹¡ÑºÃ¡á¹è¹¡ÓÅѧ´Õ Ã×ÃÃÃÃÃ...

     

à´ÇÔ´ àºç¤áÎÃ

 

3. à´ÇÔ´ àºç¤áÎà (David Beckham)

µÔ´â¼ÃúÊç ¡ç¾Õèàºç¤á¡·Ñé§ËÅè÷Ñé§ÅèÓÃá»Ò¹¹Õé¹Õè¹Ò ÀÒ¾¹Õéà¡çºµ¡ÃÒ¨Ò¡áõªìã¹ÇêԧµÑ¹ ´Õ.«Õ.

     

ÎÔǨì á¨ê¤áù

4. ÎÔǨì á¨ê¤áù (Hugh Jackman)

¢³Ã¶èÒ·ÓÀҾ¹µÃìàÃ×èç The X-Men Origins: Wolverine ·ÕèÃÃÊàµÃàÅÕ ˹ØèÃÎÔǨìÃǴἧá·éÒ¾ÔÊÙ¨¹ì¤ÇÒÃÅèÓ

 

 

 

¤ÃÔÊ ¾ÒÂ

5. ¤ÃÔÊ ¾Ò (Chris Pine)

 Â¹Ã‘¡áÊ´§¨Ò¡ Star Trek ¢³ÃÇÔ觨êá¡Ôé§ÂÒÃàªéÒ·Õè Silver Lake á¤ÅÔ¿ÃÃìà¹Õ     ¡Ñºá¼§Ã¡¢ÒÇà¹Õ¹á¹è¹à»ÃÕêÂÃ

 

 

 

Dwayne Johnson

 

6. ´àÇÂì¹ ¨ÃËì¹Êѹ (Dwayne Johnson)

 Â¨Ã”º¹éÓ¤ÅÒÂÃéù¢³Ã¾Ñ¡Ãéù·ÕèÎÒÇÒ    ˹éÒáÅèÓ˹ҡѺÅÒÂÊѡẺ¹Õé ´ÙÂÔè§ãË­èÊÃÈÑ¡´ÔìÈÃÕ©ÒÂÒ ‘The Rock’

 

 

 

Derek Hough

7. ´ÕàÃç¡ ÎÙǨì (Derek Hough)

 Â´Ã’ÃÒ ˹Øèèҡ Footloose áÊ´§ãËéàËç¹ÇèÒ¡ÒÃà»ç¹Ë¹Øèùѡàµé¹Ê觼ŴյèÃ˹éÒáä´éÃÂèÒ§äà ÀÒ¾¹Õéà¢Ò¡ÓÅѧʹء¡Ñºà¡à Tetherball º¹ËÒ´ÃÒÅÔºÙ

 

 

Roger Fedderer

 

8. âÃà¨ÃÃì à¿´à´ÃàÃÃÃì (Roger Fedderer)

 Â¹Ã‘¡à·¹¹ÔÊáªÃ»ìÇÔÃàºÔŴѹ ¶Ã´àÊ×éÃâªÇìáá¹è¹«éÃÃà·¹¹ÔÊã¹Ê¹ÒâçÂÙ.àÃÊ.âÃà¾è¹ ·Õè Queens ¹ÔÇÂÃÃì¡

 

 

Gavin Rossdale

 

9. à¡ÇÔ¹ ÃÃÊà´Å (Gavin Rossdale)

 ÃŠÃ’ÃÕÊØ´ËÅèâçà¡Ç¹ ÊൿҹÕ ·ÕèÃÕËØ蹿Եáù´ìà¿ÔÃìà áÅôÙà«ç¡«ÕèäÃè¹éÃÂ˹éÒÀÃÃÂÒ ÀÒ¾¹ÕéáªÃä´é·ÕèËÒ´ÃÒÅÔºÙàªè¹¡Ñ¹

 

 

 

 

Mark Sanchez

 

10. ÃÒÃì¤ «Ò¹àª« (Mark Sanchez)

 Â¤Ã‡ÃàµÃÃìáºê¤ÃÙ»ËÅèÃáË觷Õà New York Jets âªÇìἧÃ¡Ë¹Ò ¡Åҧᴴ¡ÅҧʹÒÃâçàÃÕ¹ Mission Viejo á¤ÅÔ¿ÃÃìà¹ÕÂ

 

 

 

Aston Kutcher

11. áÃʵѹ ¤ØªàªÃÃì (Aston Kutcher)

 Ã¤Ãèá»Å¡ã¨àÅÂÇèÒ·ÓäÃà¨êà´ÃÕè ÃÑÇÃì ¶Ö§ä´éµÔ´Ã¡µÔ´ã¨¹Ñ¡ à¾ÃÒÃË­éÒÃèùáêµÑ¹ÃÕ˹éÒá¢ÒǨÑêÇÃá¹è¹à»ÃÕêÂÃẺ¹Õéä§

 

 

 

 

Jesus Luz

 

12. ¨Õ«ÑÊ ÅÙ« (Jesus Luz)

 Â¹Ã•Ã¨Â¡Ã§Ã‹Â­Ã©Ã’ÃèùÃÕ¡¤¹ ¢³Ãä»·ÃÔ»Îѹ¹ÕÃÙ¹·ÕèËÒ´ Ipanema àÃ×çÃÔâà à´à ¨Òà¹âà »ÃÃà·ÈÊ໹ ¹èÒÃÔ¨©Ò¤Ø³»éÒÃҴù¹èÒ¨ÃÔ§-¨ÃÔê§

 

 

 

Mario Lopez

13. ÃÒÃÔâÃé âÅ໫ (Mario Lopez)

 Ã‹Â¹Ã˜Ã¨ÃÃÒÃÔâÃé·ÓãËéÃسËÀÙÃÔ·ÕèËҴᶺàÃ×ç«Ò¹´ÔàÃâ¡é ÂÔè§Ãéù¢Öé¹à»ç¹à·èÒµÑÇ   ´éÇÂ˹éÒ·éçẹÃÒºáÅÃ˹éÒá·ÕèÅèÓ    ¡éÒûÙä´éÃÕ¡

 

 

Mechad Brooke

 

14. àÃ᪴ ºÃÙê¤ (Mechad Brooke)

¾ÔÊÙ¨¹ì¤ÇÒÃá¢ç§áç¡ÓÂӢçÃèÒ§¡Ò   ´éÇ¡ÒÃÃèÇÃà¢éÒá¢è§¢Ñ¹äµÃ¡ÕÌÒ·Õèà¡ÒÃÎÒÇÒÂ

 

 

Christiano Ronaldo

15. ¤ÃÔÊàµÕÂâ¹è âùÑÅâ´é (Christiano Ronaldo)

¹Ñ¡¿ØµºÃŤèÒµÑÇᾧ»ÃèӷÕà Real Madrid ªÙÊç¹ÔéÇÀÒ¤ÀÙÃ ¡ÑºªÑª¹ÃáÅÃ˹éÒáÅèÓºÖé¡

 

 

 Taylor Lautner

  16. à·ÂìàÅÃÃì àÅÒ·ìà¹ÃÃì (Taylor Lautner)

ÃÒáçà¡Ô¹ÂÑé§ã¹º·ºÒ·à¨¤çúáËè§ Twilight New Moon ·Õèŧ·Ø¹ ¶Ã´àÊ×éÃâªÇì áÅèÓµÅô·Ñé§àÃ×èç 17. Mr. Admin

 

4b3e09412b592_Admin.original.jpg
Link to comment

No one with a little beer belly ??? àÎéà ôÅÃàÃÒ those guys must prefer to spend time in gym more than watching telly with me. ;))) he he

Link to comment

Lullaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ¢Ã»éÒàªç´¹éÓÅÒ¡èù ¡ÓÅѧà¾ÅÔ¹æ à¨ÃÃêúµ¡ã¨ËôàÅÂ

Link to comment
Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...