Jump to content
  • entries
    68
  • comments
    0
  • views
    1,428

Pics !! My Wedding


Tangkvvaa

883 views

y1p9g8fGJSxst-tkpdpBZ5Q4CDqmWdhJbRj-6kPJ 

Hello Tf'ers

Brian and I would like to thank everyone 

that came to our wedding

we really appreciate that everyone for the gifts,

cards, comments

and the people that shared our special day with us

a BIG THANK YOU!.

11135_190824386813_675846813_3562332_361

11135_190824311813_675846813_3562320_297

11135_190851351813_675846813_3562597_382

11135_190888711813_675846813_3562907_128

11135_193576831813_675846813_3582457_359

11135_190771306813_675846813_3561918_297

11135_190840711813_675846813_3562403_699

11135_190832081813_675846813_3562366_248

11135_190840866813_675846813_3562426_687

11135_190840756813_675846813_3562409_779

11135_193576921813_675846813_3582469_826

Aom and Tookkae made all of a beautiful decorations

16749_215142755349_709695349_4620514_514

LOVE YOU GIRLS !!!

Picture by Arndt & P'Chez

 349242.gif?1189646253

0 Comments


Recommended Comments

y1p9g8fGJSxst-tkpdpBZ5Q4CDqmWdhJbRj-6kPJ 

Hello Tf'ers

Brian and I would like to thank everyone 

that came to our wedding

we really appreciate that everyone for the gifts,

cards, comments

and the people that shared our special day with us

a BIG THANK YOU!.

11135_190824386813_675846813_3562332_361

11135_190824311813_675846813_3562320_297

11135_190851351813_675846813_3562597_382

11135_190888711813_675846813_3562907_128

11135_193576831813_675846813_3582457_359

11135_190771306813_675846813_3561918_297

11135_190840711813_675846813_3562403_699

11135_190832081813_675846813_3562366_248

11135_190840866813_675846813_3562426_687

11135_190840756813_675846813_3562409_779

11135_193576921813_675846813_3582469_826

Aom and Tookkae made all of a beautiful decorations

16749_215142755349_709695349_4620514_514

LOVE YOU GIRLS !!!

Picture by Arndt & P'Chez

 349242.gif?1189646253

Link to comment

¹èÒÃÑ¡¨Ñ§àŤèÒ ÃÂҡ仡Ñé¹ »ÃõÙà§Ô¹ »ÃõٷçÃÑè§ lol ¢ÃãËéÃÕ¤ÇÒÃÊØ¢ÃÒ¡ÃÒ¡¤èÒ ÃÕ¹éçµÑǹéÃÂæ äÇæ ¤§¨Ã¹èÒÃÑ¡ÃÒ¡ ÃÑ¡¡Ñ¹¹Ò¹æ¹Ã¤Ã

Link to comment

áËÃà¨éÒÊÒÇÊǨѧ à¨éÒºèÒÇ¡çËÅèÃ«Ã¹à ¢ÃãËéÃÕ¤ÇÒÃÊØ¢ÃÒ¡ÃÕËÅÒ¹àÃçǹèêà "The both is love forever" ^__^

Link to comment

ºèà»ç¹ËÂÑ맨éÒ¹éçÃÑ¡ ÂÔ¹´ÕªèÇÂÃÒ¡æ ¢ÃãËé¹éçÃÕ¤ÇÒÃÊØ¢áÅÃÊÃËÇѧ·Ø¡»ÃáÒà ¤ÃçÃÑ¡¡Ñ¹¹Ò¹æ µÅôä»

ÃéÃáÅéÇÃÂèÒÅ×÷Õèà¨êºÃ¡¹Ã¨êÃ....Çѹ¹Õé¡Ã´¾ÃéÃè٨ØêºáÅÃÊè§ÂÔéÃËÇÒ¹ãËé¤Ø³ÊÒÃÕáÅéÇËÃ×Ã儤 (^^)

Link to comment
Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...