Jump to content
  • entries
    68
  • comments
    0
  • views
    1,430

Happy Birthday Tookkae


Tangkvvaa

418 views

 happy-birthday-comment-002.gif

Happy Birthday to my lovely sister

T o o k k a e

tokkae1.jpg

tookkae2.jpg

Happy Birthday,Wish you have
a good thing & best time.
Everything you think is come
true Happy Birthday.

 

Love

The girls gang

Tukkie , Lovely_lovely , CherieAtwood , Tangkvvaa

 

0 Comments


Recommended Comments

 happy-birthday-comment-002.gif

Happy Birthday to my lovely sister

T o o k k a e

tokkae1.jpg

tookkae2.jpg

Happy Birthday,Wish you have
a good thing & best time.
Everything you think is come
true Happy Birthday.

 

Love

The girls gang

Tukkie , Lovely_lovely , CherieAtwood , Tangkvvaa

 

Link to comment

µ×è¹ÃÃ’ Happy Birthday

¢ÃãËé¸ØáԨ¢Ã§à¨êáµ»ÃÃʺ¤ÇÒÃÊÓàÃç¨

ÃÕ·ÃѾÂìÊÔ¹à§Ô¹·Ã§äËÅÃÒà·ÃÃ’

ÅÙ¡æ à»ç¹à´ç¡´Õ äÃè¡Ç¹ã¨

¤ºã¤Ã¡ç¢ÃãËéà¢ÒÃÑ¡ à¢Ò¨Ãԧ㨴éÇÂ

ÊÒ¸Ø .... ¹Ã¹µèôաèÒ

Link to comment

Hope fulfilled in everything u wish, strong health & mind, rich and beau too naja... Oom Oom Oom...Happy Birthday to You. ...Hoo ...Hoo ...Hoo ... >>> Happy Birthday to "Tookkae" ^__^

Link to comment

Happy Birthday to à¨êáµ ¨éÒ

¢ÃãËéÊÃËÇѧ·Ø¡»ÃáÒÃ

¢ÃãËéÊØ¢ÀÒ¾ÃèÒ§¡ÒÂá¢ç§áç (¤ÇÒÃäÃèÃÕâä à»ç¹ÅÒÀÃѹ»ÃÃàÊÃÔ°)

¢ÃãËé»ÃÃʺ¤ÇÒÃÊÓàÃç¨ã¹¸ØáԨ

¢ÃãËéÃÇ ÃÇ ÃÇ ¢ÃãËéà¨Ã¤¹¨ÃÔ§ã¨áÅôÙáÅà¨êáµãËéÃÕ¤ÇÒÃÊØ¢

ÊØ´·éÒÂá¤èÃÂÒ¡ºÃ¡ÇèÒ ¹é礹¹Õéà»ç¹ËèǧáÅèÃԧ㨡Ѻ¾ÕèàÊÃà ¶éÒÃÕÃÃä÷ÕèµØ꡾ٴµÃ§ä»ËÃ×÷ÓãËé¾ÕèÃÙéÊÖ¡äÃè´Õ ¡éâÃâ·É´éÇÂáµè·Õè·Óä»à¾ÃÒÃÃÑ¡áÅÃà»ç¹Ëèǧ¤èà (à»ç¹¤¹äÃèËÇÒ¹Ãèà áµè¨Ãԧ㨹Ãà¾è)

¨Ø꺨Øêº

Link to comment

YaY! Happy birthday!!! :) ¢ÃãËéÃèÓ¢ÃãËéÃÇ ¡Ô¨¡ÒÃãË­èâµÃÕá¿Ã¹äªÃì (à¢Õ¹¶Ù¡»èÒÇ¡çäÃèÃÙé)àÂÃÃæ¹Ã¨êà ÊØ¢ÀÒ¾á¢ç§áç ¤Ãú¤ÃÑÇÊØ¢Êѹµì

I might stop by at the party after work....we'll see! :D

Link to comment
Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...